משנה ברכות ד
(א) תפלת השחר עד חצות. רבי יהודה אומר עד ארבע שעות. תפלת המנחה עד הערב. רבי יהודה אומר עד פלג המנחה. תפלת הערב אין לה קבע. ושל מוספין כל היום. רבי יהודה אומר עד שבע שעות. (ב) רבי נחוניה בן הקנה היה מתפלל בכניסתו לבית המדרש וביציאתו תפלה קצרה. אמרו לו מה מקום לתפלה זו. אמר להם בכניסתי אני מתפלל שלא תארע תקלה על ידי וביציאתי אני נותן הודיה על חלקי. (ג) רבן גמליאל אומר בכל יום מתפלל אדם שמונה עשרה. רבי יהושע אומר מעין שמונה עשרה. רבי עקיבא אומר אם שגורה תפלתו בפיו יתפלל שמונה עשרה. ואם לאו מעין שמונה עשרה. (ד) רבי אליעזר אומר העושה תפלתו קבע אין תפלתו תחנונים. רבי יהושע אומר המהלך במקום סכנה מתפלל תפלה קצרה. אומר: הושע השם את עמך את שארית ישראל, בכל פרשת העבור יהיו צרכיהם לפניך. ברוך אתה ה' שומע תפלה. (ה) היה רוכב על החמור, ירד. ואם אינו יכול לירד יחזיר את פניו, ואם אינו יכול להחזיר את פניו, יכון את לבו כנגד בית קדש הקדשים. (ו) היה יושב בספינה או בקרון או באסדה יכון את לבו כנגד בית קדש הקדשים. (ז) רבי אלעזר בן עזריה אומר אין תפלת המוספין אלא בחבר עיר. וחכמים אומרים בחבר עיר ושלא בחבר עיר. רבי יהודה אומר משמו כל מקום שיש חבר עיר היחיד פטור מתפלת המוספין.
(1) Shacharit [can be said] until midday. Rabbi Yehudah says until four hours into the day. Mincha [can be said] until the evening. Rabbi Yehudah says until the middle of the afternoon. Ma'ariv has no set time and Musaf can be said all day. Rabbi Yehudah says until seven hours into the day. (2) Rabbi Nechunya ben HaKanah would offer a brief prayer when he entered the study hall and when he left. They said to him: What is the nature of this prayer? He told them: Upon my entrance, I pray that no mishaps should occur because of me; and upon my departure, I offer thanksgiving for my portion. (3) Rabban Gamliel says: Every day a person must pray eighteen [blessings of Shemoneh Esrei]. Rabbi Yehoshua says: [One may say] an abbreviated [form of the] eighteen [blessings]. Rabbi Akiva says: If his prayer is fluent in his mouth, he must say eighteen; and if it is not -- an abbreviated eighteen. (4) Rabbi Eliezer says: One who makes his prayer "set" [as though it is burdensome to him], his prayer does not constitute "pleading" [for Divine mercy]. Rabbi Yehoshua says: One who is traveling in a dangerous place should offer a brief prayer [and] say: Save, Hashem, Your people, the remnant of Israel; at every period of transition let their needs be before You. You are the Source of all blessing, Hashem, Who heeds prayer. (5) If one was riding a donkey, he should dismount from it [while he prays]. And if he is unable to dismount, he should turn his face [towards Jerusalem]. And if he is unable to turn his face, he should focus his heart toward the Holy of Hollies [in the Temple in Jerusalem]. (6) If one was sitting in a boat, or in a wagon, or on a raft, [when he prays] he should focus his heart toward the Holy of Hollies. (7) Rabbi Elazar ben Azaryah says: [One does] not [say] the prayer of Musaf except in the presence of a Minyan. And the sages say: [One should always say the prayer of Musaf,] with a Minyan or without a Minyan. Rabbi Yehuda says in his [Rabbi Elazar ben Azaryah's] name: Any place in which there is a Minyan praying, the individual is exempt from the prayer of Musaf.