Rabbi Michael Maor Talmud Eser Sefirot Part 4 Q & A תלמוד עשר ספירות הרב מיכאל מאור שאלות ותשובות ע״ח-פ״ו

(כד) מהי הסיבה לצמצום האור. (לתשובה)

(כה) איזו בחינת קבלה תחשב לבחינת השפעה. (לתשובה)

(כו) לתכלית מה נעשה הצמצום. (לתשובה)

(כז) למה נסתלק האור מהנקודה האמצעית, ושוב לא חזר. (לתשובה)

(כח) למה לא נעשה בחינת סוף על ידי הצמצום. (לתשובה)

(כט) למה נסתלק האור בעת הצמצום מכל ד' הבחינות. (לתשובה)

(ל) למה לא הוכרו ד' הבחינות במדרגות זו למטה מזו בעת הצמצום מטרם ביאת הקו. (לתשובה)

(לא) למה לא נתעבתה בחי"ד תיכף עם צמצום האור, אלא, שנשארו כל ד' הבחינות בהשואה אחת. (לתשובה)

(לב) איזו בחינה נשארת ריקה מאור. (לתשובה)

(א) (לשאלה) דבר הקישוט שראתה המלכות דא"ס להשואת הצורה ליוצרה, שאפשר שתתגלה רק ע"י בריאת העולמות, מחמת זה צמצמה את עצמה (או"פ ח"א פ"א מ' וח"א פ"א צ').

(א) (לשאלה) המקבל רק משום הרצון להשפיע נחת רוח לנותן (או"פ ח"א פ"א צ' ד"ה הצמצום).

(א) (לשאלה) כדי להפך צורת הקבלה לצורת השפעה (או"פ ח"א פ"א צ').

(א) (לשאלה) עי' או"פ ח"א פ"א מ' והסת"פ אות כ"ב ד"ה ועכשיו.

(א) (לשאלה) משום שהצמצום לא היה מטעם שינוי צורה שנראתה ברצון לקבל, שרצה לתקנה, אלא רק מחמת קישוט בעלמא בלי שום צורך וחיוב.

(א) (לשאלה) משום שאין מקצת נוהג ברוחניות (או"פ ח"א פ"א ע').

(א) (לשאלה) בטרם הארת הקו, עדיין לא היתה נבחנת בחינה ד' בעצמה לעבה ושפלה, כנ"ל אות פ"ג, וע"כ אין ענין שתתרשמנה המדרגות בשבילה (או"פ ח"א פ"א צ').

(א) (לשאלה) משום שהצמצום לא היה מפאת שינוי הצורה (או"פ ח"א פ"א צ').

(א) (לשאלה) רק בחינה ד' בלבדה (או"פ ח"א פ"ב ג').