Rabbi Michael Maor Talmud Eser Sefirot הרב מיכאל מאור תלמוד עשר ספירות שאלות ותשובות סט - עה Q & A Part 2 69-75

(טו) מה הן ד' הבחינות שברצון לקבל. (לתשובה)

(טז) מה הן ד' האותיות של הויה. (לתשובה)

(יז) מהו הראש העליון של הקו הנוגע בא"ס ב"ה. (לתשובה)

(יח) מהי המחשבה היחידה, הכוללת את כל מיני הצורות וההפכים שבכל המציאות כולה. (לתשובה)

(יט) מהיכן, חכמי הקבלה מתחילים לעסוק. (לתשובה)

(כ) מה הם ב' העיקרים הכוללים הכל. (לתשובה)

(כא) מהו הפירוש של "הוא ושמו אחד". (לתשובה)

(א) (לשאלה) ראש (ח"א פ"א או"פ ד')
אותו החלק שבנאצל המשתוה ביותר לצורת השורש, נקרא "ראש".

(א) (לשאלה) נקודה אמצעית (ח"א פ"א או"פ נ')
בחינה ד' שבא"ס ב"ה נקראת כן, על שם אחדותה עם אור א"ס ב"ה.