Rabbi Eliezer HirschKosher Without the K™

(א) דיני לקיחת ומכירת טלית. ובו ב סעיפים:
הלוקח טלית מצוייצת מישראל או מתגר עכו"ם [ואומר שלקחן מישראל נאמן] [נ"י הלכות ציצית] כשר דכיון דתגר הוא חזקה שלקחה מישראל דלא מרע נפשיה אבל אם לקח מעכו"ם שאינו תגר פסול':

(1) Laws of Buying and Selling a טלית. Containing 2 Se'ifim:
One who buys a טלית with ציצית on it from a Jew or from a non-Jewish merchant [and he says that he bought it from a Jew, and he's believed] (Nimukei Yosef - Laws of ציצית) it is valid, because since he's a merchant, there's a presumption [that he's telling the truth and] that he bought it from a Jew because he wouldn't harm himself (ie. ruin his career by lying to customers). But, if one bought it from a non-Jew that's not a merchant, it is invalid.

אגרות משה יו"ד ח"א סי' מח

ובדבר מה שכתבתי שהרוצה להקל בחלב של הקאמפאניעס שהם תחת השגחת הממשלה יש לו טעם גדול משום שידיעה נחשבת לראיה...ובפרט לגבי מסחר של אלפים שודאי בשביל מירתת מדיני הממשלה אף בשביל ענש קטן לא יערב...

Igrot Moshe YD 1:48

Regarding what I wrote about the permissibility of consuming milk from companies that are under government supervision. I explained that, according to halacha, knowledge is tantamount to seeing, and therefore one may rely on the government's oversight. This is especially true in the case of large businesses that stand to lose thousands of dollars if they are caught mixing non-kosher milk with kosher milk. The fear of government penalties serves as a strong deterrent and makes it unlikely that such companies would engage in such practices, even for a small fine.

(י) המניח עובד כוכבים בביתו ובו דברים שאם הוחלפו יש בהם אפילו איסור תורה ...ואם אינו נהנה בחליפין מותר בכל ענין דלא חיישינן שמא החליף להכשילו כיון שאין לו הנאה בדבר:

(10) One who leaves a non-Jew alone in his house, and inside there are things that could be switched, and they would be then forbidden by the Torah...But if he will not benefit from the switch, it is permitted in any case, for we are not concerned that perhaps he will switch them and cause the owner to stumble, since he gains no benefit from this matter.

(ו) סתם כלי עובד כוכבים הם בחזקת שאינם בני יומן לפיכך אם עבר ונשתמש בהם קודם הכשר התבשיל מותר:

Utensils used by non-Jews are assumed to be unused that day. Therefore if you cooked using their utensils before they were kashered the food cooked in them is permissible.

(ד) מי לימוני"ש שמביאים העובדי כוכבים וכן חתיכות דג מליח שמביאים העובדי כוכבים בחביות מותרים: הגה מפני שמביאים הרבה ביחד ואף אם נאסרו מקצתן שנחתכו בראשונה עם סכין עובד כוכבים נתבטלו באחרים הנחתכים אחר כן שאינן נאסרין כי כבר נתבטל טעם הסכין בראשונים ולכן כולם מותרים וכל כיוצא בזה (בית יוסף בשם שבולי לקט)

(4) (4) Lemon juice made by gentiles and cut pieces of salted fish that are brought by gentiles in barrels are permitted. Rema: Because they bring large quantities at once and even if some of them are prohibited, for they were cut first with a non-kosher knife, they are nullified amidst the others that are subsequently cut, for the ones cut later do not become prohibited for the taste in the knife was nullified in the first items cut and so the entire group is permitted. And so too all cases of this sort.

(יא) מותר ליטע תחת האשרה ירקות בין בימות החמה שהם צריכים לצל בין בימות הגשמים מפני שצל האשרה שהוא אסור עם הקרקע שאינה נאסרת גורמים לירקות אלו לצמוח וכל שדבר איסור ודבר מותר גורמין לו הרי זו מותר בכל מקום לפיכך שדה שזבלה בזבל של אלילים מותר לזרוע אותה ופרה שפטמה בכרשיני אלילים תיאכל וכן כל כיוצא בזה:

It is permissible to plant vegetables under an asheira tree, (which was used for idol worship) during the summer when they require shade or during the winter months. This is because the shade from the asheira tree, which is prohibited to benefit from, and the land, which is not prohibited, both contribute to the vegetables' growth. The principle that permits this action is that when something prohibited combines with something permissible to produce an outcome, the result is permissible in any halachic situation...

אחיעזר חלק ג' סי' ה'

...ובכל האיסורים שנפסלו מאכילה פקע איסורם...

Achiezer 3:5

...if a prohibited food becomes inedible, any restrictions on that food are lifted....

אגרות משה יו"ד חלק א' סי' סב

ומדין אין מבטלין איסור לכתחילה...שכיון שרוב היי"ש נמכר לעכו"ם נחשב במה שנעשה למכר כנעשה בשביל הרוב...שאין להחשיב שנעשה בשביל ישראל המעוט ואין לאסור מצד זה:

Igrot Moshe, Yoreh De'ah, Part 1, Siman 62

Regarding the principle that one may not intentionally nullify a prohibition... since the majority of the whiskey is sold to non-Jews, it is considered as if it was made for the majority... therefore, we do not consider it as made for the minority of Jews, and it is not prohibited for this reason.

אגרות משה יו"ד חלק ב' סי' לב

...ולכן אם האיסור המעמיד הוא רק איסור דרבנן או ספק איסור אף דאורייתא יש להתיר ביש שישים נגד האיסור אף שהוא מעמיד מדין ספק דרבנן ומדין ס"ס:

Igrot Moshe, Yoreh De'ah, Part 2, Siman 32

...Therefore, if the substance causing the prohibition is only a rabbinic prohibition or a doubtful prohibition, even if it is potentially a Torah prohibition, it is permissible if there is sixty times the amount against the prohibited substance, even though [gelatin] serves as a coagulant. This is due to the principle of leniency in cases of rabbinic doubt and the principle of "double doubt."

(א) שלא לאפות היתר ואיסור בתנור א'. ובו ז' סעיפים:
אין צולין בשר כשרה עם בשר נבילה או של בהמה טמאה בתנור א' ואף על פי שאין נוגעים זה בזה ואם צלאן הרי זה מותר ואפילו היתה האסורה שמינה הרבה והמותרת רזה ואם התנור גדול שמחזיק י"ב עשרונים ופיו פתוח מותר לצלותם בו ובלבד שלא יגעו זה בזה ואם אחד מהם מכוסה בקערה או בבצק וכיוצא בו מותר לצלותם אפילו בתנור קטן ופיו סתום: הגה וה"ה לבשר עם חלב נמי דינא הכי (טור סימן צ"ז) ונוהגין להחמיר לכתחלה אפילו בתנור גדול ובדיעבד להקל אפילו בתנור קטן...

(1) Do not roast kosher meat with non-kosher meat or meat of an unclean animal in the same oven, even if they do not touch one another. But if you did roast them, this is permitted - and even if the piece of forbidden meat was very fatty and the piece of permitted meat was lean. But if the oven is large enough to hold 12 esronim (about 26-52 liters. My note: most standard wall ovens have a capacity ranging from about 60 to 90 liters, while commercial ovens are much larger), and its mouth is open, then it is permitted to roast them in it as long as they do not touch one another. And if one of them is covered with a bowl or with dough or the like, it is permitted to roast them, even in a small oven with a closed mouth. Comment: The same is true for meat with milk - the ruling is also thus. And it is customary to be strict before the fact, even with a large oven, and after the fact to be lenient even with a small oven...

הקדמה לספר תורת חטאת לרמ"א

כי לפעמים כתבתי להקל בהפסד מרובה או לעני בדבר חשוב או לכבוד שבת והוא מטעם כי באותן המקומות היה נ"ל כי היתר גמור אליבא דהלכתא רק האחרונים ז"ל החמירו בדבר לכן כתבתי דבמקום דלא אפשר יש להעמיד הדבר על דינו

וכן מצינו בקמאי ובתראי דעביד הכי

Rama, Torat Chatat, Introduction

At times, I ruled leniently in cases of monetary loss or in cases involving something important to a poor person or for the honor of Shabbat. My reasoning is that in those situations I concluded it is completely Halachically permissible to act leniently, but the later authorities ruled stringently. Thus, I wrote that if it’s impossible, the matter will revert to its proper legal standing. We have found many earlier and later authorities who behaved in a similar fashion.