women in shul, synagog

שאלת רב: מהו לאישה לקרוא בתורה בציבור?
תשובה לפי ההלכה: כידוע יש מקומות שנהגו בשבת לקרוא בציבור ממגילת ספר תורה
ולפני שאסביר שאישה קוראת אפילו בשביל ציבור עם נימוק הלכתי, של זרם ההלכה, עדיין חשוב להדגיש: שהנשים מדברות בהסוואה שאפשרי לחשוף שרק מגיבות למשל לא רודפות את המיצווה "מפני שיבה תקום" ושאר מיצוות עשה רק עושים רעש בתגובה "ששמעו שאישה שונה בבית כנסת" אז מגיבים להתנגד ובדיבור של הסוואה כאילו "רוצים דת" אך כנזכר ניכר שלא רודפות את השאר לא מדגישות עדיין "אנחנו רוצות לקום ולעמוד מפני שיבה" וניכר שלא כי רוצים כול המיצוות כניכר בשאר המיצוות למשל מפני שיבה תקום והשאר אלא נחשפת ההסוואה שהטענות שלהן כאילו "תספור אותנו במניין" טענו "גם אנחנו אוהבות דת" נחשפות בהצגה חיצונית ודיבור להסתיר כוונות זדוניות, וכתגובה לדברים שלי כאן יתחילו עכשיו להוסיף להסוואה גם יעמדו נשים כאשר רבי או רבה ייכנסו לחדר כדי להסתיר אבל עד עכשיו הראו במעשים שכול הדיבור רק הצגה להסוות את כוונות הזדוניות של ויכוח לשם ויכוח אשר גורם ללבוש טלית ולצעוק תנו לנו להיות חזן או בעל קורא בבית כנסת. לא לשם מיצווה למען המיצוות כנזכר, רק הצגה ולכן ניכר שכול הרעש וצעקות לא למען המיצווה של טלית וכדומה.

___
לגופו של עניין: בגלל שלפי ההלכה כבוד המורשת גורם לקבל את דברי מנהיגי ההלכה שאין הולכים כרב מאיר שאמר לקרוא בשבת שבעה היינו שבעה פסוקים כי תפסת מועט תפסת עדיין יש נוהגים לקרוא בשבת כדי למלא זמן כי אין משהו אחר לעשות בשבת הרבה בתי קפה סגורים והפתוחים יקרים יותר מחטא של הונאה בממון
עלי להדגיש שהטענה של "רוב הקונסנסוס" האורטודקסי שמבדילות נשים, באמת כמו עשר מה-מרגלים שהיו קונסנסוס של רוב מכריע ועדיין לא סימן שצדקו כאשר טענו שרע להיכנס לארץ ישראל, טוענים שאישה לא תקרא כי "אסרו חכמים" משום כבוד הציבור כאילו קריאתה תהיה זלזל בכבוד אם היא תקרא. ואשאל כאן איזה זלזול
?

לא אסרו אלא להיפך לפי המקור אמרו. ובאותו מקור למרות המילה שבעה בלשון זכר עדייין פירטו שאפשרי אישה ולכן אין הוכחה מהמילה עשרה בלשון זכר ולטעון ככה לא רק נוכלות אלא לא מייצג בנאמנות את המסורת שמאפשרת אישה בכלל מנין בלשון זכר.
רק זלזול באישה אם מונעים ממנה
אומנם מאחר ואין הלכה כרב מאיר לכן אין חשש של "אינה מצווה בדבר לא מוציא אחר ידי חובתו" במשנה ראש השנה בפי תנא מלבד רב מאיר וכן קטן בקריאת מגילה ואפילו בדאורייתא כמו שכתב בהגהות מרדכי ומפורסם בספר של העדה החרדית למרות שנדמה דנוגד תלמוד אבל יש מקור אחר בתלמוד ובעניין קריאת התורה בציבור קל וחומר מטקס קידוש שאישה מברכת קידוש בשביל גבר בגלל ערבות למרות שקידוש נחשב מיצוות עשה שהזמן גרמא כמו שופר ששם אמרו את הכלל הנזכר ועדיין משום ערבות מברכת קידוש אלא... שאם ערבות סיבה, אז גם שופר
??
אומנם מאחר ואין הלכה כרב מאיר כי מנהיגי ההלכה כבר קבעו שיש סיבה שאין הלכה כרב מאיר היינו שאין הולכים כדברי רבי מאיר לכן הקריאה בהתנדבות ולכן אישה תקרא בציבור למרות שאמרו ושננתם לבניך ולא לבנותיך שאין אישה מצוווה בלימוד תורה עדיין יכולה לקרוא כי אין הלכה כרב מאיר כנזכר
ועדיף לבטל את הקריאה שלא יקראו כלל בשבת לא גבר ולא אישה כדי להראות במעשים שאין הלכה כרב מאיר אבל אם מתנדבים לקרוא כנזכר רק נדבה כי אין הלכה כרב מאיר ובסיבה זו אישה קוראת כי אין ההלכה מחייבת לקרוא בשבת אז אין חשש כנזכר של ולא לבנותיך ונשים קוראות בציבור עבור הציבור
אומנם יש פגם אחר אם קוראים בציבור בתור נדבה לא ניכר הבדל בין אותם שקוראים בטענה שחייבים שנחשף שקר כי ההלכה לא מחיבת לעשות כרב מאיר ושקר לטעון שחייבים ולא ניכר הבדל בין המתנדבים לאותם המשקרים שחייבים ולכן חשוב לשמור מרחק מבית כנסת ששם קוראים בתורה בשבת ולדידן שב בבית ואל תעשה עדיף לן
ובמיוחד שהנשים רק רוצות לעשות בגלל ששמעו שאסור להן אבל שאר המיצוות שאישה לא פטורה מהן למשל מני שיבה תקום לא עומדות ולא רודפות וכן השאר לא רודפות רק בתגובה כנזכר ולהסתיר בהסווה של קדושה כוונות זדוניות כנזכר
כמו שאר מיצוות עשה שאין רעש ומהומה כי רק בתגובה אילו היינו אומרים אסור לכן לקום מפני שיבה רק אז היו מגיבים אנחנו רוצות כול המיצוות ורק אז היו מגיבים אל תאסרו אותנו רק בתגובה אבל שאר המיצוות לא רודפות
כי רק הסווואה והצגה בטענות שמשקרות אנחנו רוצות דת
ובתרגום אנגלי במשנה אין קוראים בתורה בפחות מעשרה הוסיפו באנגלית גברים וככה ניכר שבמקור אין הבדל וכמו השיטה בתלמוד קא פסיק ותני לא שנה שאין שונות אם העשרה עירבוב של גברים עם נשים עדיין יש עשרה כי הושוו אישה לאיש לגול דיני התורה במסכת בבא קמא ואז יטענו זה לשון זכר עשרה ללמד שעשר אפילו אם יש עשר לא תקראו בתורה בציבור והמקיים את זה מקים את ההלכה לא לקרוא ולא יחפש ציבור אלא יקיים את ההלכה לא לקראו אבל כנזכר עצם הקריאה מדברי רב מאיר ולכן כבוד המורשת גורם להראות שאין הלכה כרב מאיר ולא לקרוא כלל בשבת וכנזכר
EGALITARIAN