יציאת מצרים האם היא גירוש היקסוס, עכשיו ויצא יעקב

יציאת מצרים האם היא גירוש מלכות היקסוס ומדוע עכשיו?
עכשיו הזמן לעסוק בזה כאשר אבאר, אומנם הפרט החשוב ביותר הוא לתקן עוול כי מחסירים פרט בסיפור של היסטוריה.
ידוע שמאזור נהר הירדן באו "רועים" מבחוץ והשתלטו על מצרים, במקום מלכי מצרים מלכות חמש עשרה
הם נקראים היקסוס שמלכו משנת 1678 לפני הספירה הרגילה היינו 1350 קודם מלכות אלקסנדר של מקדון המפורסם אבל מסתירים את הפרט במסורת היונית שהם הם העברים מהאזור המתאים אזור נהר הירדן שנולדו בארם, כאשר יקראו מחר עכשיו, ומשם הנקרא סוריה, והיו רועים החליפו את מלכי מצרים כאשר אבאר ואסביר
מדוע עכשיו הרי עכשיו לא פסח
??
כי עכשיו הדתיים קוראים מספר בראשית החלק שלפי חשבונם 1700 לפני הספירה כאשר אראה ולכן עכשיו הזמן לתקן את הטעויות מהתקופה של 1700 לפני הספירה וכנזכר בפרט הלידה במזרח הירדן
ובזמן שעוסקים בסיפור יצחק כאילו משנת 1700 עכשיו הזמן לתקן את הטעות והטעויות מהתקופה ההיא כי מסתירים פרט ויש רק רמזים לגשר אותנו להגיע לגרעיון של אמת מאחורי הסיפורים שרוב תוכנם שקר
עכשיו הזמן להגדיש את זה כי הדתיים קוראים את הסיפור מהתקופה ההיא היינו שלפי חשבון הרבנים
של 1700 לפני הספירה עכשיו, וכידוע זה שונה מהמספרים בספרי המקרא כאשר אפרט בהמשך, אך טועים כאילו לא נכנסו למצרים עדיין למלוך ורק נשמר פרט מגרעין האמת שיוסף נכנס מבחוץ והאחים נולדו בארם והיו רועים, ויוסף "הוא השליט" אבל לא משנה! היינו לא שני אלא השליט. אומנם הרבה מסיפור ספר בראשית מקולקל ולא שומר מלבד מעט מהגרעין האמיתי ששמרו היונים וכאשר אבאר
אזכיר לכם חשובן הרבנים כי שונה מהמספרים בספר שמות ושבצדק שונה כי ספר תורה בכלל וכן הספרים בראשית ושמות בגדר מקולקל היינו לא אמין
בשנת 1312 לפני הספירה לפי רבני היהדות יציאת מצרים ונכנסו 1312+210 כמנין רדו ברשי על מסכת עבודה זרה כי עיוותו את המספרים שנאמרו לאברהם ובספר שמות ובצדק לא קיבלו רק תקלה שעדיין שומרים ספר שבו מופיע מידע מטעה
בשנת 1520 נכנסו לפי חשבון הרבנים אך אז כבר יצאו כי גורשו כאשר אסביר
אם יעקב בן מאה כננכנסו אז נולד כשאבין בן ששים 1620 ויצחק נולד 1680 ומתברר שחושבים שיצחק בתקופה שקוראים עכשיו ולכן עלי לתקן את הטעויות לפי המידע שפירסמו חוקרי היסטוריה כמו מנתו היוונ ועוד ספרי היסטוריה מכתיבת המצרים כאשר אביא ואאסוף ממקורת וספרים כמה ספרים במקום הספר שבו רק גרעין של אמת המלובש בטעויות בספר שמות והשאר ואעזור לכם למיין מה הפרטים הנכונים ומה לבוש שקרי ומדוע הכותבים היהודים הסתירו חלק מהסיפור
רק בשנאת היהודים, היסטוריונים מסתירים פרט זה של מנתו ורק מתארים כללי את היקסוס כנזכר יאור המתאים לדברי מנתו, כאלו היו אחרים כדי שלא יכבדו את העברים
ואין זו המצאה של יהודי לטעון אנחנו גדולים אלא מסורת בספר יון ובגלל אפיון טרח יוספוס להדגיש נגד אפיון שהיהודים עתיקים היינו מזמן היקסוס הם הרועים אפילו בפי היסטוריון יווני
ואפילו הקתולים טרחו לשמור את הספרים של יוספוס למרות שהתנגדו לעברים
כי אמת הסיפור שמסתירים
ומי גרש את היקסוס
?
לפי ספר אחד קמוס אבל מידע מעודכן יותר מסביר שקמוס רק התחיל את המלחמה עד ש-המל המצרי ששמו היוני אמוסיס גירש את ההיקסוס והנה יש דימיון בשם, אמוסיס כמו מוסיס הייוני הוא בעברית משה יש סיפורים מקבילים עם פרטים דומים, לא שמשה העברי הוציא את עמו ועימם יצא, אלא אמוסיס המצרי גירש את מלכות היקסוס ונשאר למלוך, זוהי באמת יציאת העברים ממצרים אשר לא נשמר נכון בספר שמות רק הגרעין המקביל שמשה היה בארמון מצרי כי היה אמוסח שגירש ונשאר
למלוך, בעמוד 38 בשנת 1570 כי הוא השתלט על הבירה אוריס כידוע לחוקרי היסטוריה ושונה מהעיוות שנולד משה לעברי והוכנס לארמון ויצא יחדי אלא אמוס גירש את היקסוס ונשאר בפנים למלוך כי כאשר סופרים שנים אחורה בזמן הסיפורים מקבילים ואפשרי לזהות את המעט של גרעין אמת שהתעוות בספר המקולקל שמות כאשר אבאר כי לא שמרו נכון על הסיפור שיון ומצרים שמרו כותבי התורה טעו למרות שיש גרעין אמת שבני יעקב נולדו בארם כאשר הופיע בספר בראשית ושהם אותם שנולדו בארם הלכו למצרים מקביל לסיפור בהיסטוריה שבאו מאותו אזור נהר הירדן וסוריה והיו רועים וגם בספר בראשית המקולקל יש פרט מקביל שהדגישו שהיו רועי צאן אומנם טעו בספר בראשית להגיד שיוסף רק שני למלך כאשר העברים מלכו שם
בם במספר השנים יש מה לתקן אומם המצרים שמרו שבאו המלכים מבחוץ וזה נשמר בהיסוריה שלהם רק הסיפור בספר שמות אשר כנזכר לא רק לא אמין ויש ניגוד פנימי כנזכר בשנים שהיו במצרים אלא עוד שאפילו מנהיגי היהדות נאלצו לכתוב שהמידע המופיע מטעה כי האמת שונה ממה שמופיע בספר המקולקל שמות
ומתברר שהיו במצרים מאה שנה ואז אמוס הוא משה גירש אותם לחוץ כדי שמשה ימלוך וזה היה
בשנת 1570 כנזכר ולכן היו העברים קרוב לנהר הירדן כאשר מרדו סביב שנת 1312 כאשר מצרים שלטה באזור נהר ירדן כנזמר בפפירוס של המרד כבר היו באזור נהר הירדן לא כטעות בספר שמות שיצאו כי כבר היו שם אלא כאר פירסמו במהדורה של הטכניון בשם הפפירוס בתוך ספר שמסביב מהלל את התורה והרבני כדי שלא יכעסו כאר הביא את הפרט הזה שמפריך וחושף את הטעות של ספר שמות[
ואז יש תיקון למפסר השנים כי 1570 עד שלמה בערך 500 שנה כי סופרים אחורה ממישע כאשר אדגים
כאשר סופרים שנים אחורה בזמן יש סיפורים מקבילים עם פרטים דומים
אם נספור אחורה מהמלך שיודעים מישא בספר מלכים ניכר שהמספרים בספר מלכים שגויים ולא אמינים אומנם נבדוק לפי מספרים ההם רק בשביל מסגרת
אם נניח ששלומה המלך מלך משנת 960 לפני הספירה הרגילה
ולפי ספר מלכים ארבע מאות שמונים שנה אחרי יצאית מצרים אשר רבנים חרדים מלמדים שהמספר שגוי כי הכותב טעה וכן בספירה של הרבנים 1312 פחות
אבל לפי הספר
נחשבן 960+480=1440 לפני הרוד, ואם היו במצרים ככתוב בספר שמות 430 אז
נכנסו 1870 במלכות ססאסטרוס השלישי וזה שם מוסכם בשני מקורות
אומנם רבני היהדות בעצמם נאלצו לעוות את הספר כי ידוע שהמידע המופיע שגוי והכותבים רחוקים מאלוהים שידע את הזמן הנכון ואפילו בספר שמות עצמו יש רמז שהיו שם פחות בספירת דורות של קהת
אומנם לנוצרים יש פירוש אחר שאזכיר בקצרה
אומנם לא היו במצרים 430 כספר שמות אבל כשאמר לאברהם 400 זאת נבואה מדוייקת ואז הדורות של
קהת "אמת אבל חסר" היינו יותר דורות
אומנם שלמה באמת יותר רחוק ממישע בעבר וזה מגשר עד גירוש היקסוס
אמוסיס הוציא את ישראל ממצרים לאבד מלכות אבל היהודים לא רצו להגיד שהפסידו מלוכה נפילה גדולה לכן שיקרו שיצאו מעבדות להסתיר את הבושה אך האמת נשמרת כנזכר ובאמת נפלו מגדולה כנזכר והיו כבר באזור נהר הירדן שם מרדו בשנת 1312 השנה שלפי הרבנים יצאו ממצרים אבל כבר היו שם ומצרים שלטה באזור נהר הירדן
ובשנת 1232 מלך מצרים מרנפטה ניצח את ישראל כנשמר בספרי היסטוריה כי מצרים שלטה שם משנות 1417 ואחרי אחנתון 1370 אפירו עשו מהומות ומלך מצרים היה צריך לדכא את מרד היהודים ואומנם שלטון מצרים ירדה בשנות 1350 ונחלשה סוג של יצאיה משלטון מרצים אך כבר קרה בגירוש הנזכר ומאוחר יותר חזר שלטון מצרים והצליחו נגד העברים בשנת מרנפטה כנשמר אך בספרי היהודים הסתירו את הבושה של התבוסה תחת מרנפטה אולי פשוט לא שמרו ספר מהזמן ההוא אולי באמת כתוב הפסדנו אבל רבני היהדות והדתיים לא שמרו פרט זה
לכן לא שמרו והדבירו את הספר שסיפור את זה מאתים שנה לפני שלמה שהיה יותר שנים לפני מישע כנזכר
ונמצא שאמוסיס היה מלך מבצרים שהוציא את יהודים ממצרים כדי שמשה יישאר למלוך אך רק הגרעין אמת ולא כמו שהמופיע בספר שמות המקולקל בכמה תקלות כנזכר
ולא נכנסו 1870 כחזבון הנזכר כי לא היו שם 430 אלא כנזכר רק מאה שנה עד שהמוסיס המצרי הוציא את ישראל היינו גריש אותם כי להישאר ולמלוך ואז חזרו לנהר הירדן והיו שם ועשו מרד של אפירו הים העברים ועשו מרד שמרנטפטה דיכא ושמר הצלחתו כנזכר ומאוחר מזה שלמה מלך ובנה מקדש יותר ממאתים שנה קודם מישע כי מספירם של ספר מלכים בידוע טעות כי יש יותר שנים בין מישע לבין נבוכדנצר בספר המקולקל מלכים כי באמ ידוע פחות שנים רק קודם מישע המספר קרוב כי זמן רחוק יותר לפני מישע מלך שלמה ומגשר עד יציאת מצרים כנזכר וחושב לתקן את העוול כי אפילו מנהיגי היהדות מלמדים שהמידע המופיע בספר שמות לא מדייק אלא מספרים אחרים אך במקום לתקן את הטעות ולקבל את המסורת של יוון ושל מצרים מתעקשים ללמד ספר מקולקל ורק מוסיפים ריכים אותנו כדי ללמד אתכם שהמספר 430 לא כמו שמופיע שם ועדיף לשמור מרחק גם מספר שמות וגם מרבני היהדות שמעוותים הכול כנזכר ודי להכיר את הפרטים שאספתי מספרי היסטוריה לפרסם עבורכם עם מקורות של ספר נגד אפויון כנזכ רוספרי היסטוריה בלי רצון להסתיר תבוסה מול מרנפטה או להתירה שנפלו מגובה בגירוש ממצרים כנזכר ובלי הרצון לשמור ספר שמופיע בו מספרים יחד עם מסורת שהאמת שונה ממה שמופיע ממש מטומטמם לשמור שניהם כאשר יכלו לתקן את הטעעות ולכן עלי לתקן את כול הטעויות כנזכר
ואם השופטים כמו דבורה וגעון הם אחרי מרנפטה חסר ספר של תקופת מרנפטה וכנזכר היהודים לא שמרו את הספר ההוא שבו תבוסה שהפסידו היהודים במרד נגד מרנפטה וכנזכר.