חנוכה טמאים ביד רשעים


חנוכה, טמאים ביד רשעים
למרות שה-מכבים השיגו הישג דתי, עדיין הושג באופן של חטא דתי כאשר יתבאר, ונקרא במורשת "מיצוה הבאה בעבירה" שנחשב מנאץ ופושע לפי ערכי היהדות
אומנם נתחיל במלחמות כי יותר מעניין. כיצד התחילה המלחמה, אנטיוכוס שלח חיילים להכריח את היהודים לזבוח לאלילי יון, ולפי דיני המורשת, ה-התנהגות הנכונה היא "מסירת נפש למות" היינו שהיהודי יפסיד את חיי עצמו כדי לא לעשות חטא מסוג זה, אך מתתיהו עשה את ההיפך ממסירת נפשו, היינו למות למען כבוד הדת, וזה פשע בדין ביהדות ייהרג ואל יעבור, ובמקום ליהרג הוא הרג. ולא רק הרג את החייל שרצה שיחטאו, גם הרג את היהודי שהסכים לזרום עם החייל. ככה התחילה מלחמה
__אפולוניוס
אפולוניוס שמע שיש ליהודים צבא, לא מרד של יחידים, לכן שלח חמש אלף חיילים לדכא את המרד
אומנם ליהודים המורדים אז היו פחות רק שלוש אלף יהודים, ואומנם באמת לא מעטים, כי אלפים, ולכן חשוב לא לשקר כאילו "רבים ביד מעטים" רק פחות וראו בהמשך. נלחמו המכבים והביסו את צבא אפולוניוס והרג את שר הצבא אפולוניוס
__סירון
שר צבא סירון בא להילחם אבל גם הפעם המכבים הביסו את צבאו והרגו גם את השר סירון כמו שהרגו את אפולוניוס. כאשר הצליח להדוף את החיילים שבאו לדכא את המרד, יהודה מכבי וגם שמעון אחיו הנהיגו צבאות וניצחו עוד מלחמות נגד השכנים-- רגע-- היו למכבים מספיק חיילים לשני צבאות
??
לזה אתה קורא מעטים
!!
רק להטעות את התלמידים כאילו היה פלא. הסיפור שונה מקרב מסוג "גורילה" לעשות נזק ולברוח כאשר השלטון ממשיך, אלא בהישג לשחרר את המקדש אשר היה ביד צבאות
__השלב של ליסיאס
בינתיים השלטון הכין צבא יותר גדול, באו גורגיאס וליסיאס נגד "פחות יהודים" אומנם הרבה מכבים "לא מעטים ולמרות שהיו פחות, הפתיעו היהודים את חיילי השלטון והיהודים ניצחו והשרים ברחו. ולפני שחזר ליסיאיס, עם צבא יותר גדול והביסו את המכבים היה זמן לנקות ולטהר את המקדש
זה היה הישג דתי להחזיר את חוקי המורשת... אומנם המכבים היו באמת רשעים לפי ערכי היהדות בהרבה חטאים דתיים
תחילה מתתיהו היה רשע לפי היהדות במה שלא מסר את נפשו כדין ביהדות ייהרג ואל יעבור, כסיפור חנה של חנוכה שמדגישים, אבל הוא לא מסר את נפשו למות לכבוד הדת, רחוק מטהור ומצדיק, אלא להיפך מייהרג הוא הרג היינו הוא רצח את היהודי שהסכים לחטוא וגם את החייל
הוא לא רצה ללכת למשפט לכן אסף עוד דתיים בשם דת, להילחם עבור חופש הדת במצב שמשרת את עצמו לברוח מ-משפט רצח, ודווקא לפי ערכי היהדות גם חייליו אשמים בכך בחטא דתי חמור של מניעת משפט כאשר כתב רב משה רמבם בסיפור עיר שכם שכול אותם שלא העמידו את החשוד למשפט אשמים וככה כול החיילים המכבים שמנעו את משפט של מתתיהו הרוצח הם גם רשעים לפי היהדות בפרט זה שלא העמידו את הרוצח מתתיהו חשמונאי למשפט על שרצח יהודי וגם החיילים אשמים שלא מסרו את נפשם למות לכבוד הדת הם ממש רשעים לפי ערכי היהדות
ומספרים לילדים את סיפור חנה ובניה שמסרו נפשם למות בחנוכה אבל לא ככה עשו מתתיהו והמכבים
לפי דיני המורשת המכבים הם באמת רשעים ורחוקים מצדיקים וטהורים
אם נחשבים היוונים טמאים, אז הניצחון לא היה בדי צדיקים אלא ביד רשעים ורחוקים מצדיקים וטהורים כנזכר רחוקים מצדיקים לפי ערכי היהדות ונלחמו כאילו למען דיני המורשת כאשר בעצמם עברו על דיני המורשת כנזכר. אכן אין עיקר חנוכה המלחמה כי בסוף היהודים הובסו רק עבור ההישג הדתי אשר כנזכר השיגו באופן הנחשב ביהדות מנאץ ולפי דיני המורשת נחשבים המכבים רשעים. ועכשיו נתבונן בפרט זה
בתלמוד בבלי הפרט המרכזי של סיפור חנוכה הוא הדלקת הנרות במקדש ופרט זה גם ביוספוס בסיפור המלחמה שכאשר שיחררו את המקדש טיהרו בניקיון ובנו מזבח חדש והדליקו נרות אומנם כדי להגדיל את האגדה סיפרו בתלמוד שלא רק חזרו להדליק, אלא שלא היה מספיק שמן ואם מאמינים שלא היה מספיק אז נחשב "פלא" שנדלק שמונה ימים
אומנם רק בתפילה הזכירו את המלחמה אבל בתלמוד לא מודגש הניצחן במלחמה כי בתמונה הגדולה הצד היהודי הפסיד במלחמה. בהתחלה היו הצלחות עד שהיהודים הדתיים שלטו בירושלים ואכן אם עוצרים את הסיפור ברגע ההוא, אז יש הישג להדליק נרות במקדש אומנם אחרי הרבה נצחונות במרד, תגובות השלטון הייתה פשוט לשלוח עוד ועוד חיילים... ועודעד שהיהודים נכנעו והשאר היו במצור במקדש
אז הציעו ליהודים הפסקת אש וכאשר ביטלו את המניעה של חוקי דת אז למרות שבמלחמה היהודים הובסו, לפחות השיגו חופש דת, ולכן מתאים שבתלמוד הדגישו את האגדה של הנרות אבל לא את המלחמה. ובתפילה שמזכירים את המלחמה הם אומרים רבים ביד מעטים כמה מול כמה
?
יוספוס שמר את המספרים בצד היהודי היו רק 3000 שלוש אלף מול חמש אלף של הסורים, לכן הניצחון היה פלאי כי רבים ביד פחות אומנם לא מעטים, 3000 יחס 60% בגודל
אבל אם לא יודעים את המספרים נדמה שלסורים הרבה יותר חיילים מחמש אלף, וגם שליהודים הרבה פחות משלוש אלף לכן חשוב ללמד את האמת שנשמר כי בילדותי שיקרו לי "רק יהודה ושני אחיו" הניפו חרב מרחוק ועשרות אלף נפלו בכול תנופה כדי להגזים את הסיפור אבל באמת הסורים "רק שלחו צבא" כאשר שמעו שיש ליהודה "צבא" וכנזכר יוספוס שמר את המספר של החיילים בקרב שלפני ההישג הנזכר
__
עכשיו אסכם מדברי יוספוס
הסיפור מתחיל ומסיים בגזירות דת כי המלחמה נגמרה בהפסקת אש ובהסכם של חופש דת ותחילת מלכות חשמונאים אשר הדתיים בתלמוד לא חגגו
בספר 12 של יוספוס מופיע שהמלך אנטיוכוס נלחם ותפס את ירושלים ולכן היה יכול לגזור ואכן הכריח למנוע חוקי המסורת. כאשר הגיע חייל להכריח את היהודים לזבוח לאלוהים אחרים, מתתיהו החשמונאי [ששמו באמת בלי אות ה' היינו אסמוני] הרג את היהודי שהסכים לזבוח וגם את החייל
ככה המלחמה התחילה
השלטון הגיב לשלוח חיילים לתפוס את מתתיהו אבל הוא לא רצה ללכת למשפט לכן אסף עוד דתיים בשם דת להילחם עבור חופש הדת במצב שמשרת את עצמו לברוח מ-משפט רצח
וכאשר הסברתי שנה שעברה שחשוב להכיר ברוע של יהודים דתיים המכבדים כיום את מתתיהו הרוצח ומסרבים לתקן את ספר התפילה שמכבד ומהלל את עושה הרשע כנזכר
ומאז הסיפור ממשיך שבהתחלה היהודים ניצחו ובתמונה הגדולה יהודה מכבי הישג חזרת חוקי המסורת למקדש, במלחמה של דת. אומנם אחרי כן המלחמה המשיכה עד שהיהודים הובסו והיו במצור במקדש כנזכר ואז המלך הציע הפסקת אש והעניק חופש דת ושלטון מלכות חשמונאים תחת סמכותו וגם זה הישג של חופש דת ואילו לא היה דת מכוערת ההישג היה יפה אבל ההישג היה כדי להחסיר מגוף של תינוק ולשרוף כבשים במקום לאכול אותם שני כבשים ליום שהם מעל 700 שבע מאות לשנה לשרוף לא רק חלק אלא מדגישים לשרוף הכול כליל, כאילו זה משובח, במקום לאכול כבשים או להשאיר בחיים ליהנות מהצמר
!!
או מהחלב וגבינה פטה של חלב כבש
מה לא יכלו לבחור חיה שלא נותנת צמר וחלב
??
הספר מאפשר עופות אבל גם מלמדת לשרוף כבש דווקה הסוג שנותן לנו צמר וחלב ומה עושים שורפים הרבה שנים ליום למשך שנה ועוד נוספים ששורפים כליל במקום שיגדלו ויהיה מזון וצמר
ממש מכוער
ועכשיו אפרט את המלחמות
__אפולוניוס
אפולוניוס שמע שיש ליהודה מכבי צבא, לא מרד של יחידים, לכן שלח חיילים לדכא את המרד
לא באמת מעטים רק שלצד היהודי פחות חיילים, שלוש אלף מול חמש אלף, ועדיף לא לשקר במילה "מעטים" אך הדתיים מסרבים לתקן את הניסוח ולכן חשוב להכיר ברעת היהודים הדתיים והחרדיים כניכר בפרט זה ובדומים
אז יהודה מכבי הנהיג צבאו ונלחם והביס את צבא אפולוניוס והרג את שר הצבא אפולוניוס
__סירון
אז שר צבא סירון בא להילחם אבל גם הפעם המכבים הביסו את צבאו והרגו גם את השר סירון כמו שהרגו את אפולוניוס
כאשר הצליח להדוף את החיילים שבאו לדכא את המרד, יהודה מכבי הנהיג צבאו לעוד מלחמות נגד השכנים וניצח וגם אחיו שמעון הנהיג צבא וניצח עוד קרבות --רגע היו למכבים מספיק חיילים לשני צבאות
??
לזה אתה קורא מעטים
!!
רק להטעות את התלמידים כאילו היה פלא כי הסיפור שונה מקרב מסוג "גורילה" לעשות נזק ולברוח כאשר השלטון ממשיך, אלא בהישג לשחרר את המקדש אשר היה ביד צבאות
__השלב של ליסיאס
בינתיים השלטון הכין צבא יותר גדול, באו גורגיאס וליסיאס
גם בקרב זה מכבים ניצחו וליסיאס ברח... ולפני שחזר והביס את המכבים, היה רווח בזמן שאז ניקו את המקדש והדליקו נרות שזה הישג דתי אבל עבור דת מכוערת כנזכר
וגם מנסים לסיים את הסיפור בפרט זה, כאילו ליסיאס לא חזר
!!
רק משקרים שאז מלכות חשמונאים כדי להסתיר את התבוסה
אומנם חזר ליסיאס והביס את המכבים. קרב אחרי קרב הביס את המכבים שנכנעו עד שנשאר רק קבוצה במקדש שהשתמשו בכותלי המקדש כמו מבצר צבאי שזה חטא דתי כי אסור להשתמש במקום קדוש עבור רצון האדם
זה נקרא קפנדריא וחטא דתי כאשר חזרו אחורה עד הקיר של המקדש היו צריכים, אילו היו "ביד צדיקים" היו מפסיקים את הקרב ולא משתמשים במקדש הקדוש עבור מלחמה המכבים היו טמאים מאוד מההיבט הדתי וחטאו בחטא דתי להשתמש במקדש ככה וגרמו רצון לשלון להרוס את המקדש כי השתמשו בו לצורך מלחמה לא רק מקום של דת ובניין שהוא גם מבצר צבאי מתאים להרוס
בצדק
נחשף שגם בזה המכבים היו טמאים ומרושעים ורחוקים מכבוד מההיבט הדתי
ואז אחרי כול התבוסות שהמכבים הובסו אבל השלטון ניצח ביד ליסיאס שחזר וניצח השלטון בציע הפסקת אש שישיביע את הדתיים לאשפר להם את חוקי המסורת ולכן מתאים שבתלמוד מדגישים את הדלקת הנר ולא את המלחמה כי באמת היהודים והמכיבם הובסו בסוף
רק אחרי הפסקת אש חזר חוקי המסורת לשרוף כבשים כנזכר דווקא אותם שנותנים צמר וחלב
ממש דת מכוערת
כבוד המורשת יהיה למיין אבל מנהיגי היהדו מסרבים למיין ולגנות את מתתיהו ואת יהודה שגרם למותם של הרבה חיילים יהודים כשלא היה מוצדק, ולא חגגו את מלכות חשמונאים, רק ההישג הדתי כנזכר ואומנם הדת מלמדת מסירת נפש ייהרג ואל יעבור והוא עשה ההיפך להרוג את החייל ולהרוג את היהודי שהסכים לחטוא, במקום למסור את נפשו כי המכבים לא היו צדיקים אלא היו יותר רשעים ואשמים מהיוונים.