רוב ספר שולחן ערוך נוגד מסורת ההלכה

רוב ספר שולחן ערוך נוגד מסורת ההלכה
תזכורת כאשר עדגמתי בהלכות שבת רובו ככולו של הפרטים בספר שולחן ערוך של ריק' הם נגד כללי הלכה
למרות שיש כמה כללי הלכה ולמרות שהתוכן של ספר שולחן ערוך הוא נגד כמה כללים שנמסרו במסורות הלכה רובו ככולו של התוכן נוגד כלל אחד מלבד עוד פרטים הנוגדים כללים אחרים כאשר אזכיר לכם
יש כלל הלכתי שפירסם רב אשר ראש ובדור שלנו פירסם אותו רב עובדיה יוסף בעל סףר יחווה דעת
שכתב ם כמה כלל הלכה כי באמת נמסרו בהלכה
הסיפור בקצרה שרב אשר ראש היה מנהיג הלכה אחרי הגאונים והשיב למסורת שנמסרה לו
פרט מהגאונים שהם "אחרי רב אשי" ואין גזרה אחרי רב אשי היינו לא רק שההלכה לא חייבת לעשות את דבריהם כי הם אחרי רב אשי אלא גם אין גזרה כי רב אשר ראש לא שיקר בכך פרטים כאלה לא בתוך ההלכה והנה ספר של ריק רב קארו כאשר חשף ספר הטוב הוא באר הגולה רובו ככולו נוגד את העיקרין ההלכתי הזה ולא רק שעירבב ריק פרים פסולים בתוך פרטי המסורת אלא כמו בהלכות שבת בכול ספר אורח חיים וכן יורה דעה למשל כשרות בשר וחלב או הלכות החגים ושבת רובו ככולו של התוכן נוגד כלל ההלכתי שאין גזרה אחרי רב אשי כי רב אשר ראש לא כתב שקר
אילו רבני היהדות כיבדו את המסורת של ההלכה לא היו נוגדים לדברי רב אשר אלא כמו רב עובדיה יוסף היו מפרסמים את כלל הלכתי הזה ורב קארו לא היה עברין דתי לכלול פרטםי שאחרי רב אשי אך רובו ככולו של תוכן ספר שולחן ערוך לא רק בהלכות שבת שכבר פירסמתי אלא בכזכר הרוב של ספר אורח חיים וכן של ספר יורה דעה שרגילים ללמוד כתנאי להיות רב אך המקור כאשר פירסם ר=ספר באר הגולה הוא ראחרי רב אשי וכלל זה לבדו הוא הסוג עבור רובו ככולו של פרטי הספר שולחן ערוך כשמונים אחוז הוא מהמאוחרים אחרי רב אשי ואפרט הרבה בשם גאונים או מקור בדברי גאונים אשר כנזכר רב אשר במעשה לא קיבל וכתב שזה מחוץ להלכה וכן מה שמאוחר יותר המקור בדורות הראשונים בין של רב משה רמבם דעה שלו או של ספר מרדכי או שאר ספרים שאחרי רב אשי הם מחוץ להלכה כי רב אשר הוא לא שקרן אלא באמת אין גזה אחרי רב אשי
וזה מלבד כלל הלכתי אחר שגם משפיע על הרבה פרטים אפילו אותם שמקור שלהם במשנה עדיין
רוב של הפרים שמקור של הם במשנה או של רב מאיר בשמו למשל פרטים של ברכות לברך מאה ברכות או לברך שלא עשני גוי ושלא עשני אשה בשם רב מאיר בשמו אשר מנהה הלכה קבעו שלא הולכים כדברי רב מאיר כי יש סיבה ואין הלכה כרב מאיר ואז הפרטים שמקורם דברי רב מאיר בשמו כנזכר הם מחוץ להלכה אך ריק עבר על ההלכה וכלל פרטים אלה ואחרים של רב מאיר בין המעט המסורתי וכן משנה מסוג סתם היינו בלי שם לפי המסורת של רב מאיר בתלמוד גיטין פרק ראשן וגם של רב מאיר ומנהיגי ההלכה קבעו שלא הולכים כדברי רב מאיר
ממש פלא שהפרטים של רבנים אחרים כמו רב עקיבה לפעמים לא הביא
!!
ורק ההיפך מההלכה הביא את דברי רב מאיר בשמו או מסוג סתם שכנזכר גם של רב מאיר בניגוד למסורת ההלכתית שאין הלכה כרב מאיר כי יש סיבה
ובבדיקה רוב הפרטים שהביא מהמשנה רוב הם נגד הכלל הזה אפילו שיש להם מקור עתיק יותר מרב אשי והשאר הוא המיעוט של התוכן ולא רק שספר שולחן ערוך פסול בגלל העירבוב של פרטים שלפני רב אשי עם פרטים הנוגדים את הכללים שהזכרתי ועוד כללי הלכה כאשר הסברתי בדוגמה של מסכת שבת אלא נחשף שרובו ככולו של ספר שולחן ערוךך נוגד את ההלכה כנזכר די בפרט אחד לחשוף רובו כוולו מלבד כללי הלכה אחרים ואף מה שקודם רב אשי הוא המיעוט כי רוב התוכן נוגד את ההלכה ואפילו החלק שיש מקור במשנה כאשר כתב באר הגולה מאותו סוג גם כן רובו ככולו של הפרטים הם פרטים שמנהיגי ההלכה כבר קבעו שלא הולכים כדברי רב מאיר כי יש סיבה אך רב קארו לא מייצג בנאמנות את המסורת של ההלכה של האמוראים הקדושים שהגיבו לדברי רב מאיר כנזכר
וכול רבנים בדור שלנו שאומרים ללמוד בהפנייה לספר שולחן ערוך וכול המבוסס עליו לא מייצגים בנאמנות את המסורת של ההלכה
עד הם יבצעו מיון לסנן מתוך המשנה בלי לערבב כבוד המורשת גורם לשמור מרחק מרבנים דתיים וחרדיים שמדברים הנפייה לספר שולחן ערוך ולספרים המבוססים על ספר שולחן ערוך בין הלכה ברורה בדור שלנו או משה ברור מלפני מאה שנה או קיצור שולחן ערוך שמטמאים בו את הילדים הצעירים בבתי ספר של הדתיים כי רב קארו שאליו מפנים הפנייה כאיללו משם יודעים את ההלכה הוא וההולכים כדרכו לא מייצגים בנאמנות של המסורת של ההלכה כאשר הדגמתי בהלכות שבת ומתברר כנזכר ורב התוכן נוגד את ההלכה מלבד כללים אחרים שגם עבר אלים אך ההפתיעה שבגלל שני שיקולי הלכה הוא עבר מאות פעמים עד שרוב התוכן נוגד חוק הלכתי אחד ומתברר שרב קארו והמלמדים שהכיוון בדרכו אם ספרים המבוססים עליו הם לא מייצגים בנאמנות המסורת של ההלכה עד שהם יבצעו מיון כנזכר
וכאיזה ספר כן
?
רב אשר עצמו שפסת את דברי הגאונים כתב חידושים שהם גם אחרי רב אשי
אלא עד שמנהיגי היהדות הם יבצעו מיון והם מסרבים לתקן את הטעות חשוב לנו לשמור מרחק מבתי כנסת של דתיים וחרדים ומרבנים דתיים וחרדים לבדוק האם לדתעם ספר שולחן ערוך הוא ספר הלכה וכידוע רגילים להגיד כן כאשר בדקתי ואמרו לי למרות שכנזכר לא רק עירבב אלא רוב התוכן נוגד את המסורת ההלכתי זה חמור מאוד שהרוב של התוכן נוגד כמה כלללי הלכה מלבד שיקולים אחרים שהדגמתי בהלכות שבת מחקר סטטיסטי ככה בכול ספר אורח חיים וספר יורה דעה אין באמת ייצוג של מורשת של ההלכה אין לנו מקור שראוי להאמין בו ורבני היהדות מסרבים לתקן את הטעות ומובילים את עם ישראל למצב של מאובן כי בלי שינוי לתקן טעויו לא ישרדו אבל חשוב יותר ממיון ספרי הלכה מה באמת יהדות ומה דת זרה שהוסיפו המאוחרים שאינה הלכה של דורות רב עקיבה ורב גמליאל ורב יהודה הנשיא שנכון לקצר כאשר הדגמתי בכמה מאמרים
אלא דת זרה שהוסיפו המאוחרים הם כמו חוק הנוסף לצוום בחודש רמאדן שיודעים לא לקבל ככה שאר פרטים הוספים הם באמת לא יהדות אלא הוספה כמו הופסת הפרט של רמאדן שאין לקבל ואין לעשות ואין לחשוש לאיסורים החדשים בלי מקור
הבדיקה לא לשאול איפה כתוב כי יש הרבה ספרים מאוחרים אלא מה המקור ובדקתי להציל זמנכם שלא רק עירבב אלא רוב התוכן ננוגד את ההלכה כנזכר לכן לא רק שספר שולחן ערוך של ריק לא ראוי להאמין אלא גרוע עוד יותר שרובו ככולו של התוכן נוגד את המסורת ההלכתי כנזכר ונחשב טמא מאוד להטעות את התלמידים כי באמת אין חשש לחוקים שהוסיפו המאוחרים ואין גזרה וההלכה לא מחייבת וכנזכר אפילו מה שיש מקור במשנה גם בזה רב קארו נכשל ולא ייצג בנאמנות את המסרות של ההלכה כנזכר ובסיבה זו כול ממשיכי דרבו של רב קארו וספר שולחן ערוך רק מרחיקים את התלמידים מהיהדות המקורית של ההלכה המקורית, [אין כוונה הוספות מעבר למיצוות מהתורה אלא של דורות רב עקיבה כאשר פירטתי כי צריך תורה שבעל פה וזה הסוג שלא מייצגים בנאמנות] ועלינו להיזהר ולמור מרחק מרבני היהדות מתעקשים לסרב לתקן את הטעות, "שורה התחתונה" מסרבים לתקן, לכן עלי לפרסם לשמור מהם מרחק עד שהם יבצעו מיון ויפרסמו ספר טהור שניתן לבדוק אך הם משרתים את הצד "האחר" להרחיק את התלמידים מהיהדות המקורית ולכן כבוד המורשת גורם לשמור מרחק מרבני היהדות ומבתי כנסת כי אין מי שיזיהר אתכם שהם נוגדים את המסורת ושכוד המורשת הוא להכיר שרבי היהדות לא מייצגים בנאמנות את המסורת של ההלכה ואפילו לימוד תלמוד בבלי ורב אשר עדיין צריך הסכמה של ריף עם ראש ועדיין מעורבב פרטים מאוחרים לכן שב ואל תעשה עדיף לחוקים
ואף באיסורים מאחר והרוב שמסר לנו נוגד את ההלכה אז לפי הרוב אין לחשוש עד שהם יבצעו מיון ואז נבדוק את הספר החדש אך רבני היהדות לא מתקנים את הטעות ובסיבה זו כבוד המורשת גורם לשמור מרחק כנזכר מרבני היהדות ומבתי כנסת
למרות שפגמים אלה קטנים יותר מהפירוש של ברית מילה שאפשרי שהצו לדבר מילים כשורש ימול אך הם מפרשים דם פגאני חלילה בלי צו לכרות הם כורתים אין באמת הצדקה לכרות מגוף של תינוק אלא כאשר יגדל יבחר אם מאמין לפירוש שלהם לכרות בטקס דם פגאני של דם או להכיר שרבני היהדות ברוב לא מיצגים את היהדות בכלל וגם בפרט זה של שינוי גוף חמור עוד יותר משינויים אחרים וגם אם לא ידוע מה הטקס של דיבור מילים כי החליפו והדבירו לפחות לא יעשה את הפירוש שלהם לכרות מגוף של אחרים לדוגמה מתינוק כסר ישע כי זה לא נתינה כמו נתינת בגדים אלא גזילת חלקי גוף בלי הצדקה כי הפירוש שלהם לא מתאים למיצוה שאין בו פעולת לכרות וזה חמור הרבה יותר מהנושא של ספר שולחן ערוך וחשוב להדגיש א הפגם של ספר שולחן ערוך כי אמת דבר חשוב ועדיין חשוב הרבה יותר להציל תינוק מסכין ברית מילה כנזכר ולשמור במצב שלם ולא לעשות את הפירוש של טקס דם של לכרות כריתת חלק מגוף התינוק כנזכר
***
השורה התחתונה שפוט לא מזמינים מוהל וכאשר שואלים "מזל טוב מי המוהל" להשיב "אברי מין של בני הם לא עניינך." ודי בזה.