סיפור, כמה עיקרי היהדות יש

האם רואים את הירח בתמונה?

קשה לראות בלי לבדוק. וכן בנושא זה.


בדור שלנו, בגלל שלא בודקים, רגילים להגיד, לפי מה שראו מודפס בספרי תפילה, שיש שלוש עשרה אמונות עיקריות שהן העיקר כאילו חמור לדבר ההיפך וכן רגילים לשיר את שיר "יגדל" ולהגיד בגלל שלא בודקים ובגלל השיבוש שהפרטים בו הם האמונות העיקריות וכיצד לחשוף את הטעות
??
התגובה החשובה תהיה לשאול האם רב משה רמבם דעת יחיד או שהסכימו לו
יש המון לבדוק אם רב משה רמבם טען שאמונה מסויימת היא עיקר מתוך שאר פרטים אז צריך לבדוק אם הסכימו לו או שהוא דעת יחיד ומה המקור שלו, האם רב יצחק ריף הסכים לו והאם רב אשר ראש הסכים לו

אם יש עיקר כמו שתלמוד סוטה נמצא שטמונות האחרות יחסית לעיקר הם אמונת טפלות וזה כולל כול הפרטים בהלכות יסודי התורה והלכות דעות מלבד אותו עיקר שבתלמוד סוטה היא עיקר אבל השאר אמונות טפלות.
עד שיסכימו רב יצחק ריף עם רב משה רמבם זה "לא נחשב הלכה" רק דעת יחיד ככתוב בספר בית יוסף
וכבר הביא ספר כסף משנה שרב אשר ראש פסל את ספר הרמבם כי לא ידוע מקור ולכן טרח רב קארו בספר כסף משנה לגלות שתכלית שלו הוא למצוא מקור אבל נכשל בהרבה פרטים, בכלל והפרט במעט "שכפל שהם משה גוף ומשיח" כי אפילו רב קארו לא מצא מקור וזה שיקול של בדיקת מקור אומנם כתצאה מכך מתברר שלא הסכים רב אשר ראש לרמבם וצריך להגיב בעניין עיקרי היהדות "האם הסכים רב יצחק ריף" כי אם לא הסכים אז זה דעת יחיד ולא היה ראוי לשיר את שיר יגדל כאילו הדעות עיקריות
___
סיפור
פעם בליל הפסח שמתי לב שאמרו בהגדה של פסח "אם במצרים היו עשר ונקרא אצבע לכן בים חמישים" אז הגבתי שמובן מזה ומרומז "שיש לאלוהים חמש אצבעות
תארו לעצמכם את הצעקות שצעקו
!!!!
האם בגלל צעקות ומכות ואיומים, הדעה נכונה? בלי מקור שאין לאלוהים חמש אצבעות
רצו להכות אותי אבל בפעם הקודמת שהיכו אותי כבר הבאתי את המשטרה להזהיר אותם אז אב שלי נאלץ רק לצעוק ולקרוא לי שמות לגדף, אבל בלי מקור לפרט, אז הפרט רחקו מהעיקרים אפילו אינו באמת במורשת היהודית בכלל ובפרט לא מהעיקרים
אין מקור בתלמוד בבלי שפרט של גוף נחשב מהעיקרים ולא שאין לו גוף כי אפילו כסף משנה נכשל במשימת עצמו כנזכר וכן נכשל בפרט של משיח ובפרט של משה אין מקור לדעת ולא שמהעיקירים ולא שנכונה הדעה
בדקתי בשבילכם בהלכות מלכים שנכשל רב קארו בספרו כסף משנה למצוא מקור שנחשב כפר בתורה
ונכשל בהלכות דעות למצוא מקור בתורה שבעל פה שמשה גדול ואם כפר האם כפר בעיקר אפילו רב משה רמבם לא כתב כן כאשר עסק במשה וכן נכשל הפרק ראשון של יסודי התורה לא מצא מקור שאין גוף וכן אין מקור לשאר הפרטים שם ובעיין גוף הישג ראבש בהלכות תשובה
רב עקיבה והשאר שרמזו חמש הם אותם "הגדולים והטובים" מהרמבם שהאמינו שיש גוף וכן במסכת ראש השנה צורתו היא צורת אדם לא תעשון אותי וכן במסכת חגיגה שני עיניו של מקום הוא הקדוש ברוך הוא יש לי שני עינים האמוראים הקדושים הסכימו
אין פלא ששרפו את ספרי הרמבם בעיקר על פרט זה שעבר מהדעה של אמוראים הקדושים לדת איסלאם רק כי רצה להיות רופא של מלך מוסלמי אבל המצב לא רק שהרמבם דעת יחיד אלא בעצם התברר שהסכמת ראש וריף היא שנים מתוך שלוש "שאין שלוש
עשרה עיקרי יהדות" מלבד "שכחתו" בגמרא סוטה אבל לא הסכימו לו שיש דעה אחרת שהיא מהעיקרים
והם שנים מתוך שלוש ראו בספר בית יוסף שצריך שנים מתוך שלוש אבל לא דעת יחיד
אז מגיבים בצעקות, וחוזרים על אותו פרט "הרבה פעמים" כאילו "בהכפלה יהפכו את הטעות לאמת" אבל בלי מקור אין הפרט מעיקרי היהדות ולקרוא לפרט "עיקר" הוא שיבוש ורק טעות שעלי לתקן כדי לקן עוול
אומנם יש מונח כפר בעיקר יש עיקר שכחת אלוהים אבל "גדולים וטובים" מהרמבם אמרו שיש לאלוהים
גוף והם "טובים ממנו" לא כופרים ולא מין ולא רשעים ולא מחטיאי הרבים
****
עדיף להיות כמו הטובים מהרמבם שהאמינו שיש לאלוהים גוף הם האמוראים שדיברו על סומא בעין אחת במסכת חגיגה ועל יד שלו כנזכר כי יש לאלוהים שתי עיניים ומי אמר בתורה שבעל פה שזרוע נטויה לא ממש
ואפילו אם באמת משל עדיין אין מקור שהפרט הוא מהעיקרים של היהדות ואף לא מהמאפינים הייחודים של דת היהדות
רק כי צועקים ומכים את המעיז לשאול
??
אומנם בלי לחשוב צועקים ומפחידים "אתה כופר" אבל במה כפרו" רק בדעת יחיד שאין לה מקור בספרי יסוד
וכן כאשר טען הרמבם בענין משיח כפר בתורה מה המקור בתורה שבעל פה שנחשב כופר בתורה
??
אפילו רב קארו שכתב לעמצו תכלית "לגלות את המקור" נכשל למצוא מקור לפרטים של משיח בכלל ובפרט אין מקור שנחשב כופר בתורה, ולא הסכימו לרמבם הריף והראש כנזכר זה נחשב דעת יחיד וכן לפרט של משה ולפרט של גוף שהכפיל גם בהלכות יסודי התורה אין מקור רק דת זרה של הרמבם הרחוקה ממורשת היהודית שלא הדגישו אף לא הזכירו פרטים אלה
לפי ההלכה אפילו מי שיגיד את ההיפך לא כפרו "בעיקר אמיתי" רק כי הצועק לא בדק
לכן אעזור לכם לבדוק
לפני שכתב רב משה רמבם שיש עיקרי היהדות הבדילו בין עיקר לטפל
בתלמוד סוטה אמרו שהמרומם את עצמו דומה לכופר בעיקר שהוא השוכח את אלוהים וככה מוגדר מהו כופר בעיקר העיקר הוא שיש אלוהים אך רב משה רמבם העיז להוסיף מעבר לעיקר ההוא עוד שלוש עשרה עיקרים אחרים בפירוש המשנה ואף שם אינו מפרש את המשנה ואין מקור במשנה לדעות ההם
ואף רב משה רמבם חזר בו בספר המאוחר יד החזקה כאשר הביא שמשה גדול מנביא אחר והכפיל את הרעיון מפירוש המשנה האם טען שהמכחיש את הפרט כפר בעיקר? אין מקור אפילו ברמבם שזה מהעיקרים מלבד שמידת הגאווה כמו כופר בעיקר וכנזכר אפילו רב קארו לא מצא מקור לפרט של משה ולמשיח ולגוף כנזכר
___
כאשר כתב שאין לאלוהים גוף לא טען שזה מהעיקרים ולכן שתק רב אברהם ראבד שם למרות שצעק בהלכות תשובה פרק ג' הלכה ז' להתנגד כי כאן ביסודי התורה רק טען שזה יסודי התורה ולא שאם מדבר ההיפך זה חטא או כפר בעיקר אבל שם כאשר טען שנקרא מין אז התנגד ומתוך שלוש עשרה שכתב בפירוש המשנה האם רב יצחק ריף הסכים
?
רק בגלל שיר יגדל בלי לבדוק מה נמסר במסורת
כאשר טען שאם לא מחכה למשיח כפר בתורה האם יש מקור שנחשב כפר בתורה
??
אפילו ספר כסף משנה שכתב שמטרתו למצוא מקור לדברי הרמבם עדיין נכשל למצוא מקור לפרט זה בהלכות מלכים
וכן נכשל רב קארו בעל כסף משנה למצוא מקור לדבריו ביסודי התורה בפרט גוף ובפרט משה כי אין מקור שנחשב יסוד התורה ולא שאין לאלוהים גוף גם לזה אין מקור: היינו שאין מקור לדעה ולא שהוא יסוד התורה ולא שהוא מעהעיקרים ואף פרט של משה חזר בו הרמבם עצמו כנזכר כי לא מהיעקרים ולא אמר שהכופר בזה כפר בעיקר ואף אאילו היה כתב כן אין לו מקור בספרי יסוד של התלמוד וגם צריך להגיב האם רב יצחק ריף הסכים כי צריך שתים מתוך שלוש המנהיגים כנזכר
לכן נסכם אפילו ביסודות התורה ובדעות לא הביא כול שלוש עשרה וכאשר הכפיל משה וגוף לא רק שחזר בו שהם לא מהעיקרים אלא חמור עוד יותר שטען כן בלי מקור בתורה שבעל פה כי נכשל אפילו רב קארו למצוא מקור לפרט של גוף ולפרט של משה ורק יש עיקר של שכחת אלוהים כנזכר אבל לא לשאר הפרטים וכן בעניין משיח אפילו רב קארו נכשל למצוא מקור לפרט ההוא שנחשב כופר בתורה ויותר רחוק משלוש אלה שהכפיל הם אותם שלא הכפיל.