Lilith
ה׳) א״ל המלאכים הממונים לרפואה סנוי סנסנוי סמנגלוף (11). כשברא הקב״ה אדם הראשון יחיד, אמר לא טוב היות האדם לבדו, ברא לו אשה מן האדמה כמוהו וקראה לילית, מיד התחילו מתגרין זה בזה, אמרה היא איני שוכבת למטה, והוא אומר איני שוכב למטה אלא למעלה שאת ראויה למטה ואני למעלה, אמרה לו שנינו שוין לפי ששנינו מאדמה, ולא היו שומעין זה לזה, כיון שראתה לילית אמרה שם המפורש ופרחה באויר העולם, עמד אדם בתפלה לפני קונו ואמר, רבש״ע אשה שנתת לי ברחה ממני, מיד שגר הקב״ה שלשה מלאכים הללו אחריה להחזירה, אמר לו הקב״ה אם תרצה לחזור מוטב, ואם לאו תקבל על עצמה שימותו מבניה בכל יום מאה בנים, עזבו אותה והלכו אחריה והשיגוה בתוך הים במים עזים שעתידין המצריים לטבוע בו וספרוה דבר ה' ולא רצתה לחזור, אמרו לה אנו נטביעך בים, אמרה להם הניחוני שלא נבראתי אלא להחליש התינוקות כשהן משמונה ימים מיום שיולד אשלוט בו אם הוא זכר, ואם נקבה מיום ילדותה עד עשרים יום. וכששמעו דבריה הפצירו לקחתה, נשבעת להם בשם אל חי וקיים שכל זמן שאני רואה אתכם או שמכם או תבניתכם בקמיע לא אשלוט באותו התינוק, וקבלה על עצמה שימותו מבניה מאה בכל יום, לפיכך בכל יום מתים מאה מן השדים, ולכך אנו כותבים שמותם בקמיע של נערים קטנים ורואה אותם וזוכרת השבועה ומתרפא הילד. לאחר ימים אמר לו המלך יש לי בת אחת ומתעטשת בכל שעה אלף עיטושים רפא אותה, אמר לו שגרה לי בבקר עם סריסיה וארפאנה, בבקר באה אליו עם סריסיה, כשראה אותה התחיל לכעוס, אמרה לו למה כעסת, אמר לה אביך גזר עלי שאעטוש אלף עטושים לפניו למחר ומחרתים ואפחד שמא ימיתני, והמתין עלי שלשה ימים ולא אדע מה אעשה, אמרה לו אל תדאג בזה אני אלך במקומך ואעטוש לפניו אלף עטושים בשבילך ובשבילי, אמר לה הואיל וכך הדבר שבי עמי שלשה ימים ואל תעטוש בהם ויהיו מוכנים ליום השלישי, מיד כל שעה שבא לה העיטוש היתה עומדת ברגלה ומרחבת בין עיניה כאשר אמר לה וסובלת עצמה וסוגרת את פיה מעט מעט ונפסק ממנה העיטוש כלל. לאחר שלשה ימים לא יצא מפיה עיטוש, ליום השלישי לקחה לאביה ואמר לה לכי עטשי לאביך אלפים עטושים, באה לפניו ולא יכולה לעטוש אפילו פעם אחת, מיד עמד ונשקו. התחיל לשואלו שאלות, אמר לו:
"The angels who are in charge of healing are Sanoy, Sansenoy and Semangelof. While God created Adam, who was alone, He said, 'It is not good for man to be alone' (Genesis 2:18). He also created a woman, from the earth, as He had created Adam himself, and called her Lilith. Adam and Lilith immediately began to fight. She said, 'I will not lie below,' and he said, 'I will not lie beneath you, but only on top. For you are fit only to be in the bottom position, while I am to be the superior one.' Lilith responded, 'We are equal to each other inasmuch as we were both created from the earth.' But they would not listen to one another. When Lilith saw this, she pronounced the Ineffable Name and flew away into the air. Adam stood in prayer before his Creator: 'Sovereign of the universe!' he said, 'the woman you gave me has run away.' At once, the Holy One, blessed be He, sent these three angels to bring her back."Said the Holy One to Adam, 'If she agrees to come back, what is made is good. If not, she must permit one hundred of her children to die every day.' The angels left God and pursued Lilith, whom they overtook in the midst of the sea, in the mighty waters wherein the Egyptians were destined to drown. They told her God's word, but she did not wish to return. The angels said, 'We shall drown you in the sea.'"'Leave me!' she said. 'I was created only to cause sickness to infants. If the infant is male, I have dominion over him for eight days after his birth, and if female, for twenty days.' "When the angels heard Lilith's words, they insisted she go back. But she swore to them by the name of the living and eternal God: 'Whenever I see you or your names or your forms in an amulet, I will have no power over that infant.' She also agreed to have one hundred of her children die every day. Accordingly, every day one hundred demons perish, and for the same reason, we write the angels names on the amulets of young children. When Lilith sees their names, she remembers her oath, and the child recovers."
ועתה אבאר סוד הענין באריכות. רבותינו ז"ל אמרו (ברכות לב, ב) מיום שחרב בית המקדש ננעלו שערי תפלה, שנאמר (איכה ג, ח) שתם תפילתי, חוץ משערי דמעות. ועל זה יהיה סובב הפרשה. ואקדים לך מה שכתוב בספר קול בוכים בפסוק (שם ה, יא) נשים בציון ענו, וזה לשונו, איתא בזוהר הם שתי אישות הזימה הלא המה לילית ומחלת בת ישמעאל. וכתבו המקובלים, שלילית הולכים עמה ת"פ כתות של מלאכי חבלה כמנין לילית, והיא הולכת ומיללת וכולן עונות אחריה. וכן מחלת הולכים עמה תע"ח כתות כמנין מחלת, וכולן מחוללות בחלילים, אלו מייללים כשמה לילית, ואלו מחללים במחולות כשמה מחלת, והנשים הללו אינן פוגעות אלו באלו לעולם, הגם כי מלחמה עצומה ביניהן, זולתי ביום הכפורים פוגעות אלו באלו ומתקוטטות יחד, ובין דין לדין עולה תפילתן של ישראל בלי קטרוג. והנה כשהאדם חוטא, אומרים לנשים הללו נשים שאננות קומנה (ישעיה לב, ט), כלומר אתנה נשים למה תהיו שאננות קומו והחריבו את העולם. וזה (שם ג, יב) ונשים משלו בו. ושמעתי ממורי זלה"ה, שהנשים הללו הם נשיהם של שנים אנשים מרגלים, והם תרין מאללי ארעא דאיתא בזוהר, והם שני שעירי י"ה כמבואר בפרשת אחרי מות. וכשיהושע רצה ליכנס לארץ, תכף נכנעו אלו השנים אנשים מרגלים ונכפפו תחת יד ישראל, ובאו והתנפלו לפני יהושע ואמרו הננו לך לעבדים. אמר להם יהושע, איני מתרצה בזה לבד, אלא שאשלח שני אנשים פנחס וכלב ויתלבשו בכם ואתם תפילו מוראכם וחתכם על כל יושבי הארץ, כדי שתהא נוחה ליכבש. וכן עשו. ותדע זה מענין הפסוקים, כי המרגלים הלכו לחפור את הארץ, ולא חפרו כלל, וכלם נמוגו כדונג מפני האש, שהרי הם באו העירה ועלו בקיר החומה כי שם בית רחב, וכל הארץ אשר היו נמצאים עם רחב לא קמה עוד רוח מפניהם, מלמד דלא אקשו כדפי' בגמרא (זבחים קטז, ב). הרי שהטילו בלבם מורא ופחד כי לא קמה עוד רוח מפניהם, הרי הם נכנעו ועשו מה שצוום:
Let me explain this subject at greater length: Our sages (Berachot 32b) have said that as of the day the Temple was destroyed the gates of prayer have been locked. We know this from Lamentations 3,8: Even though I cry and plead, He shuts out my prayer." Our portion revolves around this problem. Let me first quote something from the book קול בוכים on Lamentations 5,11: "They have ravished women in Zion." The author comments as follows: We find in the Zohar that the plural "women" which Jeremiah refers to in this verse refers to two specific women, paragons of seduction, i.e. Lilith and Machalat (daughter of Ishmael). Kabbalists write that Lilith is accompanied by 480 groups of destructive agents corresponding to the numerical value of her name לילית. They follow her and indulge in wailing, etc. Machalat is accompanied by 478 groups of destructive agents corresponding to the numerical value of her name מחלת. All these 478 groups follow their mistress dancing and generally making merry. These two women never collide with one another throughout the year; they do not inflict harm on each other though there is constant warfare between them. [their philosophical outlook. Ed.] The only day in the year when they are confrontational is the Day of Atonement. Due to the confrontation these two women and their followers are engaged in on the Day of Atonement they have no time to interfere with our prayers enabling our prayers to rise heavenwards. Usually, whenever a person sins these women are alerted and told "why are you at peace at a time when there sin is about? Arise and destroy the universe!" This is the meaning of Isaiah 3,12: נשים משלו בו, "Women ruled over him" (the people of Israel). I have heard from my teacher that the women referred to in the verse in Isaiah are the wives of the two spies. They are the two "spies" of the earth mentioned in the Zohar which are identical with the two male goats used in the service on the Day of Atonement. As soon as Joshua wanted to enter the land of Israel these two "spies" submitted to the authority of Joshua, prostrated themselves before him and offered to be his servants. Joshua expressed his dissatisfaction with this arrangement, insisting that he would only use the services of Pinchas and Caleb as spies to reconnoiter the land of Canaan. However, he asked these two "spies" to spread feelings of demoralization among the inhabitants of the land of Canaan in order to facilitate the conquest of the land by the Jewish people. The "spies" agreed and complied with Joshua's instructions. We can derive all this from the text in the relevant verses in the Book of Joshua. In Joshua 2,3 the spies Joshua sent out are described as having come לחפור את הארץ, "To spy out the land," whereas in actual fact we do not find any word in the whole story about their having performed the mission of spying out the country. The inhabitants simply seem to have melted away much as wax melts in the presence of fire. The spies are reported as having arrived in Jericho by climbing the outer wall of the house of Rachav. They immediately became aware that the whole country was demoralised at the prospect of being invaded by the Israelites. The inhabitants simply had no backbone left. The Talmud Zevachim 116b derives from the statement of Rahav – the city's most prominent harlot – that: ולא קמה עוד רוח באיש מפניכם, "that the men of the country had all become incapable of having an erection due to their fear of the Israelites." Clearly then the two "spies" had performed their task in advance of the arrival of Pinchas and Caleb.
ואחות תובל קין נעמה. דרשו רבותינו ז"ל אשתו של נח היתה ונקראת כן על שם שהיו מעשיה נאים, ונעימים. ויש אומרים שהיא היתה אשת אשמדון אם אשמדאי והשדים נולדו ממנה. וד' נשים היו אמות השדים. לילית, ונעמה, ואגרת, ומחלת, ויש לכל אחת ואחת מהן מחנות וכתות של רוח הטומאה אין מהם מספר. ואומרים כי כל אחת מושלת בתקופה אחת מארבע תקופות שבשנה ומתקבצות בהר נשפה קרוב להרי חשך. וכל אחת מושלת בתקופתה משעת שקיעת החמה עד חצות לילה הן וכל מחנותיהן. ועל כלן משל שלמה וקרא אותם עבדים ושפחות שהיה משתמש בהם כרצונו. וד' נשים אלו נשיו של שרו של עשו הן ודוגמתו נשא עשו ד' נשים כדמפורש בתורה. וגם רבותינו ז"ל האריכו במדרש בענין אדם הראשון שכל אותן ק"ל שנה שהיה נזוף בחטאו שהוליד רוחין ושדין ולילין ומזיקין. וזאת מעלה ושלמות במין האדם שממנו הרוחניים שבגלגלי היסודות גם ממנו יש רוחנים שכליים במרום, והבן זה.
ואחות תובל קין נעמה, “and the sister of Tubal-Kayin was Naamah.” Bereshit Rabbah 23,4 claims that Naamah became the wife of Noach. It is claimed that the Torah calls her Naamah to reflect her lovely disposition, her good deeds.
There is a different tradition (compare Zohar Chadash Midrash Ha-neelam 19,2) which claims that Naamah was the wife of the demon Ashmadon if the demons Ashmadai and others were born by her. We have a tradition that four women (compare Nachmanides) became the mothers of demons. They were Lilith, Naamah, Igrat, and Machalat. Each one of them disposes of whole camps of followers and a spiritually negative aura emanates from them all. It is said that each one of these is dominant during one of the four seasons of the year and that they gather at the mountain Nishpeh (a simile for a high mountain mentioned in Isaiah 13,2.) This mountain is located near mountains called חשך, and each one holds sway during one of the four seasons of the year from sundown until midnight, they and all the members of their respective camps (entourage).
Solomon alluded to all these עבדים ושפחות servants and servant maids. What he referred to was that he had made these demons subservient to him. The four women we enumerated were the four wives of the שרו של עשו the spiritual counterpart of Esau in the celestial regions. Esau on earth also married four wives corresponding to the number of wives of his celestial counterpart. These four wives are mentioned in Genesis 26,34 and 36,2 respectively; their names are יהודית, בשמת, עדה, אהליבמה
Our sages in Bereshit Rabbah 24,6 elaborated on the subject when they said that during the 130 years after the death of Hevel when Adam did not cohabit with his wife he produced all kinds of demons and destructive agents as a result of seminal emissions. It is one of the “advantages” of the superior being called man that he could “beget” intangible offspring, forces which inhabit the atmosphere. He also produced abstract intellectual beings which inhabit the celestial spheres. [The author refers to the “angels” created by good deeds performed by man which have been mentioned repeatedly. Ed]
אמר רב יהודה אמר שמואל המפלת דמות לילית אמו טמאה לידה ולד הוא אלא שיש לו כנפים תנ"ה א"ר יוסי מעשה בסימוני באחת שהפילה דמות לילית ובא מעשה לפני חכמים ואמרו ולד הוא אלא שיש לו כנפים
§ Rav Yehuda says that Shmuel says: In the case of a woman who discharges a fetus that has the form of a lilith, a female demon with wings and a human face, its mother is impure with the impurity of a woman after childbirth, as it is a viable offspring, only it has wings. This is also taught in a baraita: Rabbi Yosei said: An incident occurred in Simoni involving a certain woman who discharged a fetus that had the form of a lilith, and the incident was brought before the Sages; and they said that it is a viable offspring, only it has wings.
The Divine resolution to bestow a companion on Adam met the wishes of man, who had been overcome by a feeling of isolation when the animals came to him in pairs to be named. To banish his loneliness, Lilith was first given to Adam as wife. Like him she had been created out of the dust of the ground. But she remained with him only a short time, because she insisted upon enjoying full equality with her husband. She derived her rights from their identical origin. With the help of the Ineffable Name, which she pronounced, Lilith flew away from Adam, and vanished in the air. Adam complained before God that the wife He had given him had deserted him, and God sent forth three angels to capture her. They found her in the Red Sea, and they sought to make her go back with the threat that, unless she went, she would lose a hundred of her demon children daily by death. But Lilith preferred this punishment to living with Adam. She takes her revenge by injuring babes--baby boys during the first night of their life, while baby girls are exposed to her wicked designs until they are twenty. days old The only way to ward off the evil is to attach an amulet bearing the names of her three angel captors to the children, for such had been the agreement between them.
The Divine resolution to bestow a companion on Adam met the wishes of man, who had been overcome by a feeling of isolation when the animals came to him in pairs to be named. To banish his loneliness, Lilith was first given to Adam as wife. Like him she had been created out of the dust of the ground. But she remained with him only a short time, because she insisted upon enjoying full equality with her husband. She derived her rights from their identical origin. With the help of the Ineffable Name, which she pronounced, Lilith flew away from Adam, and vanished in the air. Adam complained before God that the wife He had given him had deserted him, and God sent forth three angels to capture her. They found her in the Red Sea, and they sought to make her go back with the threat that, unless she went, she would lose a hundred of her demon children daily by death. But Lilith preferred this punishment to living with Adam. She takes her revenge by injuring babes--baby boys during the first night of their life, while baby girls are exposed to her wicked designs until they are twenty. days old The only way to ward off the evil is to attach an amulet bearing the names of her three angel captors to the children, for such had been the agreement between them.