Rosh Hashanah 5781:The Creation Story as a Call to Racial Justice and Beloved Community

Part 1: In the Divine Image--Racism is a Sin Against God

(כו) וַיֹּ֣אמֶר אֱלֹהִ֔ים נַֽעֲשֶׂ֥ה אָדָ֛ם בְּצַלְמֵ֖נוּ כִּדְמוּתֵ֑נוּ וְיִרְדּוּ֩ בִדְגַ֨ת הַיָּ֜ם וּבְע֣וֹף הַשָּׁמַ֗יִם וּבַבְּהֵמָה֙ וּבְכָל־הָאָ֔רֶץ וּבְכָל־הָרֶ֖מֶשׂ הָֽרֹמֵ֥שׂ עַל־הָאָֽרֶץ׃ (כז) וַיִּבְרָ֨א אֱלֹהִ֤ים ׀ אֶת־הָֽאָדָם֙ בְּצַלְמ֔וֹ בְּצֶ֥לֶם אֱלֹהִ֖ים בָּרָ֣א אֹת֑וֹ זָכָ֥ר וּנְקֵבָ֖ה בָּרָ֥א אֹתָֽם׃

(26)And God said, “Let us make humankind in our image, after our likeness. They shall rule the fish of the sea, the birds of the sky, the cattle, the whole earth, and all the creeping things that creep on earth.” (27) And God created humanity in the Divine image--male and female, in the Divine image, God created them.

ושלש שורות של תלמידי חכמים יושבין לפניהן כל אחד ואחד מכיר את מקומו הוצרכו לסמוך סומכין מן הראשונה אחד מן השניה בא לו לראשונה אחד מן השלישית בא לו לשניה בוררים להן עוד אחד מן הקהל ומושיבין אותו בשלישית ולא היה יושב במקומו של ראשון אלא יושב במקום הראוי לו: גמ׳ מנא הני מילי א"ר אחא בר חנינא דאמר קרא (שיר השירים ז, ג) שררך אגן הסהר אל יחסר המזג וגו' שררך זו סנהדרין למה נקרא שמה שררך שהיא יושבת בטיבורו של עולם אגן שהיא מגינה על כל העולם כולו הסהר שהיא דומה לסהר אל יחסר המזג שאם הוצרך אחד מהם לצאת רואין אם יש עשרים ושלשה כנגד סנהדרי קטנה יוצא ואם לאו אינו יוצא: (שיר השירים ז, ג) בטנך ערימת חטים מה ערימת חטים הכל נהנין ממנה אף סנהדרין הכל נהנין מטעמיהן: (שיר השירים ז, ג) סוגה בשושנים שאפילו כסוגה של שושנים לא יפרצו בהן פרצות והיינו דאמר ליה ההוא מינא לרב כהנא אמריתו נדה שרי לייחודי בהדי גברא אפשר אש בנעורת ואינה מהבהבת אמר ליה התורה העידה עלינו סוגה בשושנים שאפילו כסוגה בשושנים לא יפרצו בהן פרצות ריש לקיש אמר מהכא (שיר השירים ו, ז) כפלח הרמון רקתך אפילו ריקנין שבך מלאין מצות כרמון ר' זירא אמר מהכא (בראשית כז, כז) וירח את ריח בגדיו אל תיקרי בגדיו אלא בוגדיו הנהו בריוני דהוה בשיבבותיה דר' זירא דהוה מקרב להו כי היכי דניהדרו להו בתיובתא והוו קפדי רבנן כי נח נפשיה דר' זירא אמרי עד האידנא הוה חריכא קטין שקיה דהוה בעי עלן רחמי השתא מאן בעי עלן רחמי הרהרו בלבייהו ועבדו תשובה: שלש שורות כו': אמר אביי ש"מ כי ניידי כולהו ניידי ולימא להו עד האידנא הוה יתיבנא ברישא השתא מותביתו לי בדנבי אמר אביי דאמרי ליה הכי הוי זנב לאריות ואל תהי ראש לשועלים: מתני׳ כיצד מאיימין את העדים על עידי נפשות היו מכניסין אותן ומאיימין עליהן שמא תאמרו מאומד ומשמועה עד מפי עד ומפי אדם נאמן שמא אי אתם יודעין שסופנו לבדוק אתכם בדרישה ובחקירה הוו יודעין שלא כדיני ממונות דיני נפשות דיני ממונות אדם נותן ממון ומתכפר לו דיני נפשות דמו ודם זרעותיו תלויין בו עד סוף העולם שכן מצינו בקין שהרג את אחיו שנאמר (בראשית ד, י) דמי אחיך צועקים אינו אומר דם אחיך אלא דמי אחיך דמו ודם זרעותיו דבר אחר דמי אחיך שהיה דמו מושלך על העצים ועל האבנים לפיכך נברא אדם יחידי ללמדך שכל המאבד נפש אחת מישראל מעלה עליו הכתוב כאילו איבד עולם מלא וכל המקיים נפש אחת מישראל מעלה עליו הכתוב כאילו קיים עולם מלא ומפני שלום הבריות שלא יאמר אדם לחבירו אבא גדול מאביך ושלא יהו המינים אומרים הרבה רשויות בשמים ולהגיד גדולתו של הקב"ה שאדם טובע כמה מטבעות בחותם אחד כולן דומין זה לזה ומלך מלכי המלכים הקב"ה טבע כל אדם בחותמו של אדם הראשון ואין אחד מהן דומה לחבירו לפיכך כל אחד ואחד חייב לומר בשבילי נברא העולם ושמא תאמרו

Why was the first human created alone? So that one person will not say to another, "My ancestry is greater than yours" and to proclaim greatness of the Holy One, for while every coin stamped by humans is minted from the same mold and all look alike, every human being comes from the same stamp of Adam, and not one of them is similar to another.

Note: This is a reminder that every human being who ever was and ever will be, of every nation, race, gender and identity, is made in the image and likeness of God, and thus equally precious, holy, and deserving of honor.

Shabbat 54b

Anyone who can protest the wrongful actions of their household and does not, is held responsible for the actions of their household.

Anyone who can protest the wrongful actions of their town and does not, is held responsible for the actions of their town.

Anyone who can protest the wrongful actions of the whole world and does not, is held responsible for the actions of the whole world.

Dr. Martin Luther King, "Letter from a Birmingham Jail":

I cannot sit idly by in Atlanta and not be concerned about what happens in Birmingham. Injustice anywhere is a threat to justice everywhere. We are caught in an inescapable network of mutuality, tied in a single garment of destiny. Whatever affects one directly, affects all indirectly.

Rabbi Joachim Prinz, 1963 March on Washington:

When I was the rabbi of the Jewish community in Berlin under the Hitler regime, I learned many things. The most important thing that I learned under those tragic circumstances was that bigotry and hatred are not the most urgent problem. The most urgent, the most disgraceful, the most shameful and the most tragic problem is silence.

A great people which had created a great civilization had become a nation of silent onlookers. They remained silent in the face of hate, in the face of brutality and in the face of mass murder.

America must not become a nation of onlookers. America must not remain silent. Not merely black America , but all of America. It must speak up and act, from the President down to the humblest of us, and not for the sake of the Negro, not for the sake of the black community but for the sake of the image, the idea and the aspiration of America itself.

Part 2: Not Good to Be Alone--Building Beloved Community

(יח) וַיֹּ֙אמֶר֙ יְהוָ֣ה אֱלֹהִ֔ים לֹא־ט֛וֹב הֱי֥וֹת הָֽאָדָ֖ם לְבַדּ֑וֹ אֶֽעֱשֶׂהּ־לּ֥וֹ עֵ֖זֶר כְּנֶגְדּֽוֹ׃

The Holy One said, It is not good for a person/Adam to be alone

Beloved Community (from The King Center)

In the Beloved Community, poverty, hunger and homelessness will not be tolerated because international standards of human decency will not allow it. Racism and all forms of discrimination, bigotry and prejudice will be replaced by an all-inclusive spirit of sisterhood and brotherhood. In the Beloved Community, international disputes will be resolved by peaceful conflict-resolution and reconciliation of adversaries, instead of military power. Love and trust will triumph over fear and hatred. Peace with justice will prevail over war and military conflict.

from John Lewis, "Together You Can Redeem the Soul of Our Nation"

Mr. Lewis wrote this essay to be published upon the day of his funeral.

When you see something that is not right, you must say something. You must do something. Democracy is not a state. It is an act, and each generation must do its part to help build what we called the Beloved Community, a nation and world society at peace with itself.

Ordinary people with extraordinary vision can redeem the soul of America by getting in what I call good trouble, necessary trouble. Voting and participating in the democratic process are key. The vote is the most powerful nonviolent change agent you have in a democratic society. You must use it because it is not guaranteed. You can lose it.

In my life I have done all I can to demonstrate that the way of peace, the way of love and nonviolence is the more excellent way. Now it is your turn to let freedom ring. When historians pick up their pens to write the story of the 21st century, let them say that it was your generation who laid down the heavy burdens of hate at last and that peace finally triumphed over violence, aggression and war. So I say to you, walk with the wind, brothers and sisters, and let the spirit of peace and the power of everlasting love be your guide.

Reform Movement Statement on Black Lives Matter

Throughout the past 400 years, Black people in America have been enslaved, subjugated, disenfranchised, murdered, and discriminated against. From generation to generation, white Americans, including white Jews, have failed to own and end the systemic racial injustices on which the nation was founded, and instead have actively or passively perpetuated these injustices.

Our Jewish tradition is replete with instances of moral reckoning when we are asked to be present and accounted for. “Ayecha?,” we are asked. “Where are you?” We respond with a full throated, “Hineinu.” “We are here.”

As Reform Jews committed to the spirit of this teaching, we say unequivocally, Black Lives Matter.

To affirm that Black Lives Matter is to commit to a human and civil rights movement, working to end systemic racism against Black people and white supremacy.

To affirm that Black Lives Matter is to recognize that we are a racially diverse Reform Jewish Movement, and that our diversity is a source of our strength.

To affirm that Black Lives Matter is to recognize the imperative to live with complexity and know that we can be steadfast in our love of and support for Israel while working side by side with those who hold differing views and express them respectfully.

To affirm that Black Lives Matter is to move beyond allyship and commit to long-term solutions both internally in ourselves, our own organization, and externally in our communities to disrupt and dismantle white supremacy.

To affirm that Black Lives Matter is to acknowledge that Black people risk their personal comfort and safety every day in white dominated institutions, and that white Jews must commit to risking their personal comfort and even safety in the struggle for racial justice.

To affirm that Black Lives Matter is for white Jews to reflect on their own thoughts and behavior, to build meaningful relationships with Jews of Color and People of Color generally, and to work for reforms that will achieve real, lived freedom for Black people.

We affirm that Black Lives Matter.