Shofar II: Blowing Shofar שופר (ב): תקיעת שופר

Click here to view analysis of these sources and additional features on Deracheha: womenandmitzvot.org

ר”ן על הרי”ף שבת ב.

דרדיית הפת ותקיעת שופר לאו שבות נינהו אלא עובדין דחול בעלמא וכל היכא דלא עבד איסורא ואיכא צורך היום שרו

Ran on the Rif Shabbat 2a

For removing bread from the oven and blowing shofar are not rabbinic prohibitions, but merely uvdin de-chol, and where one is not violating a prohibition, and there is a need on that day, the [rabbis] permitted.

תני אהבה בריה דר׳ זירא וכו'. פי׳ [=פירוש] כל ברכות המצות אף על פי שיצא מוציא שאע״פ [=שאף על פי] שהמצות מוטלות על כל אחד הרי כל ישראל ערבין זה לזה וכולם כגוף א׳ וכערב הפורע חוב חבירו

The explanation is that for all berachot on mitzvot, even though he has discharged [his obligation], he can discharge [another’s obligation]. For even though the mitzvot are incumbent upon each person, all of Israel are areivim for each other, and all of them are like one body, and like a guarantor paying off the debt of his fellow.

(א) מתוך שהותרה הוצאה - ... דלדעת התוס' והרא"ש הוצאה שלא לצורך כלל כהוצאת אבנים וכדומה מה"ת [=מן התורה] אסור ולא התירו אלא בדאיכא צורך קצת.

For according to Tosafot and Rosh, carrying that is not at all le-tzorech, such as taking out stones and so forth, is forbidden on a Torah level, and they permitted only when there is some slight tzorech.

ראב”ן ראש השנה

אבל בשבילן נראה דאסור לתקוע לאדם שהוא בר מצות, אא”כ [=אלא אם כן] תוקע בשביל בר חיובא ואגביה ישמעו גם הם. ותימא לי אמאי נהגו הראשונים לתקוע ליולדות ולחולה. ונ”ל [=ונראה לי] דהכי נהגו שהתוקע יתכוין להוציא עצמו ובכך התירו שהרי מוציא את עצמו בתקיעתו, אבל אם יצא כבר תימה לי היכי מצי תקע. אם לא מפני שאני אומר יצא תקיעת שופר ורדיית הפת שהיא חכמה ואינה מלאכה, ומתוך שהותרה תקיעה לצורך הותרה שלא לצורך.

Ra’avan Rosh Ha-shana

… But it seems that it would be prohibited for a man who is obligated in mitzvot to blow for them (women), unless he is blowing for a man who is obligated and they also happen to hear. And I wondered how earlier generations would blow for new mothers or for a sick woman. And it seems to me that this is what they would do: the toke’a (blower) would intend to fulfill his own obligation [with these blasts] and this is how they permitted this, since he fulfills his own obligation with his blowing. But if he has already fulfilled his obligation, I wonder how he is allowed to blow the shofar, unless I say that shofar blowing and removing bread are skills and not melacha, and since one is allowed to blow shofar [on Rosh Ha-shana] when necessary, it is also permitted when it’s not necessary

ראבי”ה חלק ב – מסכת ראש השנה סימן תקלד

הוא הדין שתוקעים להם, שהיא חכמה ואינה מלאכה דאורייתא. ותוקעין להן אפילו אם יצא כבר. וכיון שאיכא מצוה, שהרי נשים [תוקעות] לעצמן אם ירצו…מותר נמי להוציא בשבילן השופר לרשות הרבים…. ושאינו מצווה שייך נמי קצת במצוה.

Ra’avyah II Rosh Ha-shana 534

The law is that one may blow [shofar] for them, for it is a skill and not a Torah-prohibited melacha. And a man may blow for them even if he has already fulfilled his obligation. And since there is a mitzva, for women may [blow] for themselves if they want… it is also permitted to carry a shofar for them in the public domain… and even one who is not commanded still has a small part in the commandment.

(ב) קודם שיתקע יברך ״לשמוע קול שופר״ ויברך ״שהחיינו״: הגה ואין חילוק בין אם יברך לעצמו או שכבר יצא ומברך להוציא אחרים אפ"ה מברך התוקע שתי ברכות הנזכרות

Before he blows, he recites the blessings “to hear the sound of the shofar” and “shehechiyanu.” Rema: And there is no difference [in the blessings] whether he is blowing for himself, or whether he already fulfilled his obligation and is blowing to discharge others’ obligation, even so, the tok’ea recites the two blessings mentioned [above].

מושב זקנים ויקרא כג:כד

ואף על גב דנשים מפטרי בתקיעת שופר הן שהנהיגו על עצמן וקבלו המצוה עליהם פירוש דתוקעין לנשים לבדם ומברכים להן וכך פירש רבי יצחק בן יהודה דמותר לתקוע לנשים ולברך, ומייתי ראייה דאפילו בדבר הפטור אם הנהיגו עליו יכול לברך ואין זו ברכה לבטלה.

Moshav Zekeinim Vayikra 23:24

Even though women are exempt from shofar blowing, they acted and accepted the mitzva upon themselves. This means that men blow for women alone and recite the blessings for them; and this is the explanation of Rabbi Yitzchak ben Yehudah – that it is permissible to blow for women and recite the blessings. He brings as proof that if someone who is exempt accepted something upon himself, he may recite a blessing and this is not a blessing in vain.

(ו) אף על פי שנשים פטורות יכולות לתקוע וכן אחר שיצא כבר יכול לתקוע להוציאן אבל אין מברכות ולא יברכו להן: הגה והמנהג שהנשים מברכות על מצות עשה שהזמן גרמא ע"כ גם כאן מברכות לעצמן אבל אחרים לא יברכו להן אם כבר יצאו ואינן תוקעין רק לנשים אבל אם תוקעין לאיש המחוייב מברכין לו אע"פ שכבר יצאו כמו שנתבאר סי' תקפ"ה סעיף ב' בהג"ה א' (ד"ע):

Even though women are exempt, they may blow [shofar] … but they should not recite the berachot…Rema: And the custom is that women recite berachot on positive time-bound commandments, therefore they make the berachot for themselves. But others should not recite the berachot for them if they already discharged their obligation and are blowing only for women.

רב דוד אויערבאך, הליכות ביתה עמ’ 71

ששמעתי מדודי הגרש”ז [=הגאון רב שלמה זלמן] שליט”א, דהרי מבואר בשו”ע סי’ קצט דנשים ‘מזמנות לעצמן’…אחת מברכת לכולן, וכמו שמזמנות לעצמן כך גם אחת מברכת לכולן בשאר ברכות…

Rav David Auerbach, Halichot Beitah, p. 71

For I heard from my uncle, Rav Shlomo Zalman Auerbach, that it is explained in Shulchan Aruch 199 that women “recite zimmun for themselves.”…One woman recites the berachot for everyone. Just as they recite zimmun for themselves, so too one recites a beracha for everyone in other berachot

שאגת אריה סימן קד

ועיקר הטעם משום שבות דתקיעה עצמה, אם כן ראוי לאיש לתקוע לאשה ולא אשה לאשה … דאין מצות תקיעת שופר אסור לאשה … אלא משום שבות עצמה של תקיעה וגבי איש ביום טוב זה של ראש השנה ליכא משום שבות אמרינן הואיל…

Sha’agat Aryeh 104

The main reason [a women should not blow shofar on behalf of a woman] is because of the rabbinic prohibition against blowing shofar on Yom Tov. Therefore a man should blow shofar for a woman, and not a woman for a woman…for the mitzva of blowing shofar is not prohibited for a woman…except because of the rabbinic prohibition of blowing itself. And this rabbinic prohibition does not apply to a man on this Yom Tov of Rosh Hashana, as we say “ho’il” (since) [since he is allowed to blow to fulfill the mitzva, he is allowed to blow in general].

אין מעכבין לא את הנשים ולא את התינוקות מלתקוע ביום טוב

We do not prevent women or children from blowing the shofar on Yom Tov.

ספר העיטור עשרת הדיברות – הלכות שופר צט:

ותקיעות שופר רשות וברשותם לברך על המצות ומסתברא אין אחר תוקע להם אלא הן בעצמן תוקעין ומתעסקין בהם שילמדו

Sefer Ha-ittur Aseret Ha-diberot – Hilchot Shofar 99:4

The blasts of the shofar are optional [for women], and they [women] are permitted to recite berachot over the mitzvot, and it makes sense that another person does not blow shofar for them, but they themselves blow. One may practice blowing [mit’askin] with them in order that they should learn.

(ו) אף על פי שנשים פטורות יכולות לתקוע...

Even though women are exempt they may blow [the shofar] …

ור”ת [=ורבינו תם] כתב שיש לברך על תקיעת שופר…

Rabbeinu Tam wrote that one should recite the beracha “on blowing the shofar.”

יום תרועה ראש השנה כט.

… דמצות ר”ה [=ראש השנה] היא התקיעה והשמיעה שניהם יחד ועיקר המצוה היא השמיעה

Yom Terua Rosh Ha-shana 29a

For the mitzva of Rosh Ha-shana is the blowing and the hearing, both of them together, but the essence of the mitzva is the hearing.

(א) מִצְוַת עֲשֵׂה שֶׁל תּוֹרָה לִשְׁמֹעַ תְּרוּעַת הַשּׁוֹפָר בְּרֹאשׁ הַשָּׁנָה...

It is a positive commandment from the Torah to hear the terua of the shofar on Rosh Ha-shana.

חֵרֵשׁ, שׁוֹטֶה, וְקָטָן, אֵין מוֹצִיאִין אֶת הָרַבִּים יְדֵי חוֹבָתָן. זֶה הַכְּלָל, כֹּל שֶׁאֵינוֹ מְחֻיָּב בַּדָּבָר, אֵינוֹ מוֹצִיא אֶת הָרַבִּים יְדֵי חוֹבָתָן:

A person who is deaf, a person who is mentally incompetent, and a minor cannot discharge the obligation of the masses. This is the general principle: one who is not himself obligated in the matter cannot discharge the obligation of the masses..

לבוש אורח חיים תקפט: א

אף על פי שכבר אמרנו דתקיעת שופר בשמיעה תלה רחמנא, מ”מ [=מכל מקום] אינו יוצא בתקיעת כל מי שישמע ממנו התקיעה, אלא כך אמרו חכמינו ז”ל [ר”ה כט ע”ב] כל המחוייב בתקיעת שופר מוציא אחרים ג”כ [=גם כן] ידי חובתן, אבל מי שאינו מחויב אינו מוציא ג”כ [=גם כן] אחרים,

Levush OC 589:1

Even though we already said that the Torah made hearing the shofar [the fulfillment of the obligation], nevertheless one does not fulfill his obligation by hearing just anyone blow. Rather our sages z”l said: Anyone who is obligated in blowing the shofar can also fulfill the obligation for others, but someone who is not obligated cannot fulfill it for others.

שו”ת הר צבי אורח חיים ב סימן פה

דמתנאי המצוה היא שקול השופר יצא ע”י [=על ידי] תקיעת בר חיובא…דלאו בר חיובא לאו שמיעת קול שופר של מצוה הוא וקול כזה פסול.

Responsa Har Tzvi OC 2:85

One of the conditions of the mitzva is that the sound of the shofar be made by someone who is obligated … for [the sound produced by] someone who is not obligated is not hearing the sound of a shofar blown for the purpose of the mitzva, and such a sound is invalid.

© DERACHEHA: WOMEN AND MITZVOT 2020