The Four Worlds in Sefer HaTanya

דרך כלל הם שלושה מיני צמצומים עצומים כלליים, לשלושה מיני עולמות כלליים; ובכל כלל יש רבוא רבבות פרטים. והם שלושה עולמות, בריאה יצירה עשיה. כי עולם האצילות הוא אלהות ממש. וכדי לברוא עולם הבריאה, שהן נשמות ומלאכים עליונים, אשר עבודתם לה' בבחינת חכמה בינה ודעת המתלבשים בהם, והם משיגים ומקבלים מהם, היה תחילה צמצום עצום כנ"ל. וכן מבריאה ליצירה; כי אור מעט מזער המתלבש בעולם הבריאה, עדיין הוא בבחינת אין סוף לגבי עולם היצירה, ואי אפשר להתלבש בו אלא על ידי צמצום והעלם. וכן מיצירה לעשיה [וכמו שנתבאר במקום אחר ביאור שלושה צמצומים אלו באריכות, לקרב אל שכלינו הדל]. ותכלית כל הצמצומים הוא כדי לברוא גוף האדם החומרי, ולאכפייא לסטרא אחרא, ולהיות יתרון האור מן החושך, בהעלות האדם את נפשו האלהית והחיונית ולבושיה וכל כוחות הגוף כולן לה' לבדו, כנ"ל באריכות, כי זה תכלית השתלשלות העולמות.

In general there are three levels of powerful and comprehensive "contractions" (Tzimtzumim), giving rise to three comprehensive worlds, each category consisting of myriads upon myriads of particulars. These are the worlds of Beriah, Yetzirah and Asiyah, for the world of Atzilus is G‑dliness itself.

In order to create the world of Beriah, which consists of the higher souls and angels, whose service to G‑d is in the sphere of Chochma, Bina, and Da'as which are clothed in them and are apprehended by them and from which they receive influence, there preceded a powerful "contraction," as mentioned above.

So, too, from Beriah to Yetzirah. For the minute portion of light which clothes itself in the world of Beriah is still in a category of infinity in relation to the world of Yetzirah, and is unable to clothe itself in the latter except through a contraction and occulation. So, too, from Yetzirah to Asiyah.

(An elaborate explanation of these three "contractions," in order to make them more accessible to our poor intellect is given elsewhere. )

The purpose of all the "contractions" is the creation of the material human body and the subjugation of the sitra achra, to bring about the preeminence of light supplanting darkness—when a person elevates his divine soul and his vivifying soul together with their garments and all the powers of the body, to G‑d alone, as has been discussed earlier at length, for this is the purpose of the descent of the worlds.

Olam HaAsiyah

מהתורה שלא בכוונה נבראים מלאכים בעולם היצירה, ומהמצות בלי כוונה נבראים מלאכים בעולם העשייה, וכל המלאכים הם בעלי חומר וצורה.

From the [study of] Torah without intention angels in the world of Yetzirah are created. From the performance of mitzvos without intention angels in the world of Asiyah are created. These angels have substance and form.

ובזה יובן למה נקרא הצדקה בשם מעשה כמו שכתוב 'והיה מעשה הצדקה שלום' על שם שפעולתה להמשיך אור ה' לעולם העשיה.

From [what was previously stated] it is understood why the tzedakah is called by the name ma'aseh (deed) as it is written, "And the ma'aseh (deed) of tzedakah will be peace" (Isaiah 32:17): For its action draws draws down the light of Hashem into the world of Asiyah.

וכל כך עצמו וגברו הלבושים אשר אין סוף ברוך הוא מלביש ומסתיר בהם האור והחיוּת, עד אשר ברא בו עולם הזה החומרי והגשמי ממש, ומהווהו ומחייהו בחיוּת ואור, אשר ממשיך ומאיר לו אור, המלובש ומכוסה ומוסתר בתוך הלבושים הרבים והעצומים המעלימים ומסתירים האור והחיוּת, עד שאין נראה ונגלה שום אור וחיוּת, רק דברים חומריים וגשמיים, ונראים מתים. אך בתוכם יש אור וחיוּת המהווה אותם מאין ליש תמיד, שלא יחזרו להיות אין ואפס כשהיו. ואור זה הוא מאין סוף ברוך הוא, רק שנתלבש בלבושים רבים. וכמו שכתוב בעץ חיים, שאור וחיוּת כדור הארץ החומרי הנראה לעיני בשר הוא ממלכות דמלכות דעשיה, ובתוכה מלכות דיצירה וכו', עד שבתוך כולן עשר ספירות דאצילות המיוחדות במאצילן אין סוף ברוך הוא.

These garments, wherein the blessed En Sof invests and conceals the light and vitality, are so numerous and powerful that thereby He created this very corporeal and physical world. He gives it existence and animates it by the vitality and light which He causes to flow and shine forth unto it— a light that is clothed, hidden and concealed within the numerous and powerful garments, which hide and screen the light and vitality, so that no light or vitality whatever is visibly revealed, but only corporeal and physical things that appear lifeless. Yet they contain light and vitality which constantly give them existence ex nihilo, that they shall not revert and become nothing and nought as they had been. This light comes from the blessed En Sof, except that it is clothed in many garments, as is written in Etz Chayim, that the light and vitality of the physical orb of Earth, which is seen by mortal eyes, is derived from Malchut d'Malchut d'Asiyah and in it is contained Malchut d'Yetzirah, and so on, so that in all of them are contained the Ten Sefirot of Atzilut which are united with their Emanator, the blessed En Sof.

Olam HaYetzirah

מעלת הצדיקים גדולה מהם, כי מדור נשמות הצדיקים הוא בעולם הבריאה, ומדור המלאכים בעולם היצירה.

The level of righteous ones (Tzaddikim) is greater than that of [the angels] for the abode of the souls of righteous ones is in the world of Briyah and the abode of the angels is in the world of Yetzirah.

Olam HaBriyah

בעולם הבריאה מקננא תמן אימא עילאה, שהיא ההתבוננות באור אין סוף, חה' החיים ברוך הוא.

"There in the world of Beriah nests the 'Supernal Mother,'" which is the contemplation of the light of the blessed En Sof the Giver of life.

וגם משם נמשך התלמוד שלפנינו. וכמו שכתבנו לעיל בשם התיקונים, שבעולם הבריאה מאירות ומשפיעות שם חכמתו ובינתו ודעתו של אין סוף ברוך הוא בבחינת צמצום עצום, בכדי שיוכלו הנשמות והמלאכים, שהם בעלי גבול ותכלית, לקבל השפעה מבחינת חכמה בינה ודעת אלו. ולכן נמשך משם התלמוד, שהוא גם כן בחינת חכמה בינה ודעת, שהתלמוד הוא טעמי ההלכות על בוריין, והטעמים הם בחינת חכמה בינה ודעת.

Also from there [the world of Briyah] the Talmud that is before us was drawn down as we wrote above in the name of Tikkunim. For in the world of Briyah the Chochma, Bina, and Da'as of the Ein Sof Baruch Hu enlighten and flow through a great contraction so that the souls and angels--which have borders and forms--may receive the divine flow in the capacities of Chochma, Bina, and Da'as. Therefore, the Talmud is drawn from there for it is also in the capacity of Chochma, Bina, and Da'as. For the Talmud contains the reasons for the halachos and their reasons are in the capacity of Chochma, Bina, and Da'as.

Olam HaAtzilus

והנה צמצום זה היא סיבת ההארה שמאירות שם חכמה בינה ודעת של אין סוף ברוך הוא לנשמות אלו בעולם הבריאה. מה שאין כן באצילות, שאינם בבחינת צמצום כל כך, אי אפשר לשכלים נבראים לקבל מהן, ולכן לית מחשבתא דילהון תפיסא שם כלל. לכן הוא מדור לצדיקים הגדולים, שעבודתם היא למעלה מעלה אפילו מבחינת דחילו ורחימו הנמשכות מן הבינה ודעת בגדולתו יתברך, כמו שעולם האצילות הוא למעלה מעלה מבחינת בינה ודעת לשכל נברא. אלא עבודתם היתה בבחינת מרכבה ממש לאין סוף ברוך הוא, וליבטל אליו במציאות ולהכלל באורו יתברך

Behold, this contraction (Tzimtzum) is the reason for the revelation that enlightens there the Chochma, Bina, and Da'as of the Ein Sof Baruch Hu to these souls in the world of Briyah. This is not the case in Atzilus, for [in that world] there is no contraction at all. It is impossible for the intellect of created things to receive from it, for their thoughts cannot grasp there at all. Therefore it is the abode of the great righteous ones whose service is far above even [the service motivated by] fear and love that is drawn from the Bina and Da'as of the greatness of G-d, just as the world of Atzilus is far above the capacity of the Bina and Da'as of the created intellect. Rather their service is in the capacity of a true chariot for the Ein Sof Baruch Hu; to be nullified with him in existence and to be enrapt in is blessed light.

והנה על זה אמרו בזהר דלעילא בסטרא דקדושה עילאה אית ימינא ואית שמאלא דהיינו חסד וגבורה פי' דשתיהן הן מדות אלהות למעלה משכל הנבראים והשגתם דאיהו וגרמוהי חד בעולם האצילות ואף השגת משה רבינו עליו השלום בנבואתו לא היתה בעולם האצילות אלא על ידי התלבשותו בעולם הבריאה

Behold regarding what they said in the Zohar that above the side of elevated holiness there is the right and the left, which are Chesed and Gevura. The explanation of this is that the two of them are G-dly attributes above the intellect and the grasp of the created things. For he and that which he causes are one in the world of Atzilus. Even the attainment of Moshe Rabbeinu, peace be upon him, in his prophecy was not in the world of Atzilus. Rather, it was by means of the fact that it was clothed in the world of Briyah.