Sit Down, Be Humble

(ג) וְהָאִ֥ישׁ מֹשֶׁ֖ה ענו [עָנָ֣יו] מְאֹ֑ד מִכֹּל֙ הָֽאָדָ֔ם אֲשֶׁ֖ר עַל־פְּנֵ֥י הָאֲדָמָֽה׃ (ס)

(3) Now Moses was a very humble man, more so than any other man on earth.

(ד) רַבִּי לְוִיטָס אִישׁ יַבְנֶה אוֹמֵר, מְאֹד מְאֹד הֱוֵי שְׁפַל רוּחַ, שֶׁתִּקְוַת אֱנוֹשׁ רִמָּה.

(4) Rabbi Levitas a man of Yavneh said: be of exceeding lowly spirit, for the end of man is the worm.

(כא) רַבִּי אֶלְעָזָר הַקַּפָּר אוֹמֵר, הַקִּנְאָה וְהַתַּאֲוָה וְהַכָּבוֹד, מוֹצִיאִין אֶת הָאָדָם מִן הָעוֹלָם:

(21) Rabbi Elazar Ha-kappar said: jealousy, temptation and honor drive a person out of the world.

(א) כבר בארנו וזכרנו בפרקים הקודמי' שהענוה היא ממעלו' המדות והיא ממוצעת בין הגאוה ושפלות הרוח ואין לה שם אחר רק ענוה ולגאוה יש שמות רבים בלשון עברי גבה לב עינים רמות וגאה ורם ומשמות החכמים ז"ל רוח גבוה וגסות הרוח ומתגאה.

וכנגדן שפלות הרוח וכבר בארנו בפרק הרביעי שאדם צריך לו שיטה מעט לאחד מן הקצוות עד שיעמוד באמצע המעשים על צד הסייג אבל במדה הזאת לבדה בין שאר המדות ר"ל בגאוה לגודל חסרון זאת המדה אצל החסידים ודעתם בנזקה רחקו ממנה עד הקצה האחרון ונטו אל שפלות הרוח לגמרי עד שלא ישאירו בנפשם מקום לגאוה כלל

והנה ראיתי בספר מספרי המדות שנשאל לא' מן החשובים החסידים ונאמר לו איזה יום הוא ששמחת בו יותר מכל ימיך אמר יום שהייתי הולך בספינה והיה מקומי בפחות שבמקומות הספינה בין חבילות הבגדים והיו בספינה סוחרים ובעלי ממון ואני הייתי שוכב במקומי ואחד מאנשי הספינה קם להשתין ואהי נקל בעיניו ונבזה שהייתי שפל בעיניו מאד עד שגלה ערותו והשתין עלי

ותמהתי מהתחזק תכונת העזות בנפשו וחי השם לא כאבה נפשי למעשהו כלל ולא התעורר ממני כחי ושמחתי שמחה גדולה כשהגעתי לגבול שלא יכאיבני בזוי החסר ההוא ולא הרגישה נפשי אליו ואין ספק שזאת תכלית שפלות הרוח עד שיתרחק מן הגאוה...

ומפני זה צוה זה להתקרב אל השפלות ואמר מאד מאד הוי שפל רוח מפחדו שישאר האדם על הענוה לבדה כ"ש שיהיה אצלו מעט מן הגאוה אחר שהוא קרובה אליה מפני שהענוה ממוצעת כמו שזכרנו.

(1) We have already elucidated and mentioned in the earlier chapters that humility is one of the highest of the virtues. It is the mean between pride and lowliness of spirit and it has no other name - just anavah. But there are many names for pride in the Hebrew language: high heartedness, elevated eyes, proud and high. And sages, may their memory be blessed, added also: a high spirit, coarse-spirited, and haughty.

And the opposite of these is lowliness of spirit. We have already explained in the fourth chapter (Eight Chapters 4:7) that a person needs to lean a little towards one of the extremes until he establishes himself in the middle, as a type of fence. But only in this trait from all the other traits - that is, only with pride - due to the great deficiency of this trait, according to the pious ones, who knew well its damage - they distanced themselves to the other extreme and completely inclined towards lowliness of spirit, until there was no room for pride in their souls at all.

And behold, I saw in a one of the books on virtue that one of the great and pious was asked, "Which day is the one upon which you rejoiced more than any of your days?" He replied, "The day that I was going on a boat and my place was in the worst places of the boat, among the packages of clothing. And there were all kinds of traders and wealthy men on the boat. And I was laying in my place when one of the men of the boat got up to urinate. I was nothing in his eyes, a disgrace. I was so lowly in his eyes that he opened his nakedness and urinated on me.

And I was astonished by the incredible quality of brazenness in his soul. But, as God lives, my soul was not pained by his act at all and my strength was not aroused. And so I rejoiced with a great joy that I reached the point where the disgrace of this empty one did not pain me at all, and my soul did not feel anything towards him." Three is no doubt that this is the purpose of low spiritedness, to completely distance oneself from pride...

And it is because of this that this one commanded to come close to lowliness and said, "Be very, very lowly in spirit" - out of his fear that a person will seek only humility, and then there will be a trace of pride in them. Because one is close to the other, since anavah is the mean, as we said.

ואל יאמר בלבו שהוא גדול מחבירו שהוא עובד בדביקות שהוא כשאר הנבראים שנבראו לצורך עבודתו ית'. והשי"ת נתן לחבירו שכל כמו שנתן לו שכל

ובמה הוא חשוב יותר מהתולעת שהתולעת עובד להבורא יתברך בכל שכלו וכחו והאדם ג"כ רמה ותולעה. כמ"ש ואנכי תולעת ולא איש. ואם לא נתן לו השי"ת שכל לא הי' יכול לעובד רק כמו תולעת. וא"כ אפילו מתולעת אינו חשוב במעלה כ"ש מב"א.

ויחשוב שהוא תולעת ושארי בריות קטנות הם חשובים כמו חבירים בעולם שכולם נבראים ואין להם יכולת רק מה שנתן להם הבורא יתברך

ודבר זה יהי' תמיד במחשבתו:

A person should not say his heart that he is greater than his friend because he serves God with greater closeness. For he is just like every other creature, who were all created in order to serve God, and the Blessed God gave him a mind, just like God gave him a mind.

In what way is he any more important than the worm? For the worm serves God with all its mind and all its power. And a person is also just a worm. As it says (in Psalm 22), "I am a worm, and not a man!" And if the Blessed God had not given him a mind, he would not be able to serve God any better than the worm does. All the more so when it comes to other people.

So he should think that he is a worm, and all the other little creatures are like his companions in the world, for they were all created, and none of them have any power that was not given to them by the Blessed Creator.

This idea should always be in his thoughts.

#blacklivesmatter