The People's Defense Attorney: Rabbi Levi Yitzchak of Berdichev

(י) יפקוד ה' אלהי הרוחות לכל בשר כו' (במדבר כז, טו-יז).

הכלל, יש ללמוד זכות על ישראל מה שאינם עושין רצון הבורא בתמידות כמלאכים מחמת שהם טרודים בפרנסתם.

וזהו שאברהם אבינו היה איש חסד והיה מלמד זכות ולכך נתן להם להמלאכים לאכול להראות להם הצטרכות בשר ודם כדי שלא ילמדו חובה על ישראל.

וזה שאמר משה אל אלהי הרוחות לכל בשר, שהאדם מחמת שהוא בשר ודם הצטרכות של אדם בפרנסתו ומחמת זה הוא לפעמים אינו עובד ה' בתמידות.

וזהו שאמר יפקוד ה' אלהי הרוחות לכל בשר, כלומר שופט ומנהיג שילמוד תמיד זכות על ישראל כמו שאתה לומד זכות על האדם על שאינו עובד אותך בתמידות.

Numbers 27,16. “let the Eternal, the God of the spirits of all flesh... appoint someone over the community.‎‏"‏‎

This is the general principle: We must presume innocence - that when we see someone who does not do the will of the Creator with consistency, like the angels do, it is because they are so weary from trying to sustain themselves.

Abraham was this way, a man of generous spirit (hesed), who would presume goodness. That is why he gave the angels food to eat, so they would understand the needs of flesh and blood, and not presume them guilty.

That is why Moses said, "God of the spirits of all flesh!" Because the human being, because they are flesh and blood, need to work to sustain themselves. And because of this, they sometimes do not serve God with consistency.

And that is why it says, "May the Eternal, the God of the spirits of all flesh, appoint a leader..." That is, the one who judges and leads ought to be someone who always presumes Israel's innocence, just as You presume innocence for humanity when they cannot serve you constantly.

הנך יפה רעיתי הנך יפה עיניך יונים. (שיה"ש א, טו)

רצה לומר, שהקדוש ברוך הוא מתפאר בעמו ישראל הנך יפה רעיתי, שמסגלים תמיד מעשים טובים לאביהם שבשמים

ואף שלפעמים הם הולכים בשווקים וברחובות לבקש את שאהבה נפשם על כל זה כל כוונתם לשם שמים

שאם ירויחו איזה ממון מפזרין ממנו לצדקה ולענג שבתות וימים טובים... כאשר יהיה צרכיהם מוכנים.

וזהו הנך יפה עיניך יונים, פירוש שתמיד עיניך צופות לדבק בבת זוגך הקדוש ברוך הוא כביכול דוגמת היונה שאינה ממירה בבת זוגה:

"Ah, you are beautiful, my darling, you are beautiful, with your eyes like doves." (Song of Songs 1:15)

This means to say that the Holy Blessed One is made glorious through God's People Israel, God's "beautiful darling," who are always doing good deeds for their Father in Heaven.

And even though some times they go off into to the markets and the streets seeking the things they desire - nevertheless, their every intention is for the sake of Heaven.

For if they make any money, they will distribute it to tzedakah, or spend it on the enjoyment of Shabbat and Holidays... which they can do if their needs are provided for.

That is why it says, "your eyes like doves," meaning, your eyes are always seeking to cling to your mate, the Holy Blessed One. She is like a dove, who never leaves her mate.

ודברתם אל הסלע לעיניהם גו' יען לא האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל (במדבר כ, ז-יב).

והנה יש שני בחינות במוכיח שמוכיח את ישראל שיעשו רצון הבורא ברוך הוא. אחד, שמוכיח בדברים טובים, דהיינו שאומר לכל איש ישראל גודל מעלתו ומקום מקור מחצב נשמתו אשר באמת נשמת ישראל חצובה למעלה מכסא כבוד וגודל הנחת רוח אשר להבורא יתברך כביכול ממצות כל איש ישראל וגודל השמחה אשר בכל העולמות בעשות איש ישראל מצות הבורא בזה ובזה התוכחה מטה את לב בני ישראל לעשות רצון הבורא ברוך הוא לקבל כל איש מישראל עול מלכות שמים עליו.

ויש שמוכיח את ישראל בדברים קשים ובדברי ביושים עד שהם מוכרחים לעשות רצון הבורא.

והחילוק שביניהם, זה שמוכיח את ישראל בטוב מעלה את נשמת ישראל למעלה למעלה ומספר תמיד בצדקת ובגדולת ישראל כמה גדול כוחם למעלה וראוי הוא להיות מנהיג על ישראל.

וזה שמוכיח את ישראל בדברים קשים אינו בבחינה הזאת.

(4) ‎Numbers 20 “you are to speak to the rock in full view of ‎them...”: "Listen you rebels, shall I get water for you from this rock? And Moses raised his hand and struck the rock..."; “because you did not have enough faith in Me to ‎sanctify Me in full view of the Israelites.”

For there are two ways of giving rebuke to the People of Israel. Both methods are ‎designed to make the people carry out the will of the Creator.
But one approach is to rebuke with positive words. That is, one explains to every Jew the greatness of his stature - that their very souls originate from beneath the Heavenly Throne; and how much contentment, so to speak, the Blessed Creator receives from the mitzvot that every Jew does; and the great joy that fills all worlds when a Jew performs the commandments of the Creator. These kinds of rebuke turn the hearts of the Children of Israel toward doing the will of the Blessed Creator, and accepting the yoke of the Kingdom of Heaven upon them.

The other method of rebuking the People of Israel is with harsh words, words that are meant to shame them into doing the will of the Creator.


The difference between these two methods is that the one who rebukes Israel with good words raises the soul of Israel higher and higher, speaking constantly of the righteousness and greatness of Israel, and how much power they have above. That person is fit to be a leader in Israel.

The one who rebukes the People of Israel with harsh words, however, is not.

קדיש של רבי לוי יצחק

גוט מאָרגן דיר, רבונו של עולם!
איך, לוי-יצחק בן-שׂרה מבערדיטשעװ
בין צו דיר געקומען מיט אַ דין תּורה
פֿאַר דיין פֿאָלק ישׂראל

און װאָס האָסטו צו דיין פֿאָלק ישׂראל?
און וואָס האָסטו אָנגעזעצט אויף דיין פֿאָלק ישׂראל?
אַז װאָס נאָר אַ זאַך, איז "צו את בני-ישׂראל,"
און װאָס נאָר אַ זאַך, איז "אמור לבני-ישׂראל,"
און װי נאָר אַ זאַך, איז "דבר לבני-ישׂראל."

טאַטעניו! כמה אומות בעולם!
בבליים, פּרסיים, אדומיים

און די רוסלענדער, װאָס זאָגן?
"אונזער קייזער איז אַ קייזער!"
די דייטשלענדער, װאָס זאָגן זײ?
"אונזער קעניג איז אַ קעניג!"
די ענגלענדער, װאָס זאָגן זײ?
"אונזער מלכות איז אַ מלכות!"

און איך, לױ-יצחק בן-שׂרה מבערדיטשעװ זאָג׃"יתגדל ויתקדש שמה רבא!"

און איך, לױ-יצחק בן-שׂרה מבערדיטשעװ, זאָג׃
"לא אזוז ממקומי!
כ'װעל זיך פֿון אָרט ניט רירן!
אָן אַ סוף זאָל דאָס זיין!
אָן אַן עק זאָל דאָס נעמען!
יתגדל ויתקדש שמה רבא!"

The Kaddish of Rabbi Levi Yitzchak

Good morning to You, Lord, Master of the universe,
I, Levi Yitzhak, son of Sarah of Berdichev,
I come to You with a Din Torah from Your people Israel.


What do You want of Your people Israel?
What have You demanded of Your people Israel?
For everywhere I look it says, "Say to the Children of Israel."
And every other verse says, "Speak to the Children of Israel."
And over and over, "Command the Children of Israel."

Father, sweet Father in heaven,
How many nations are there in the world?
Persians, Babylonians, Edomites.

The Russians, what do they say?
That their Czar is the only ruler.
The Prussians, what do they say?
That their Kaiser is supreme.
And the English, what do they say?
That George the Third is sovereign.

And I, Levi Yitzhak, son of Sarah of Berdichev, say,
"Yisgadal v 'yiskadash shmei rabah-
Magnified and sanctified is Thy Name."

And I, Levi Yitzhak, son of Sarah of Berdichev, say,
"From my stand I will not waver,
And from my place I shall not move
Until there be an end to all this.
Yisgadal v'yiskadash shmei rabah-
Magnified and sanctified is only Thy Name."