Head-Covering V: Where כיסוי ראש (ה): איפה

Click here to view analysis of these sources and additional features on Deracheha: womenandmitzvot.org

יוֹצְאָה וְרֹאשָׁהּ פָּרוּעַ...

She goes out with her head uncovered.

"ופרע את ראש האשה" ותנא דבי רבי ישמעאל: אזהרה לבנות ישראל שלא יצאו בפרוע ראש!

“And he uncovers the head of the woman” and [he] taught from the beit midrash of Rabbi Yishmael: [It is] an admonishment [azhara] to the daughters of Israel that they not go out with head uncovered!

אמר ר’ יוחנן קלתה אין בה משום פרוע ראש הוי בה רבי זירא היכא אילימא בשוק דת יהודית היא ואלא בחצר אם כן, לא הנחת בת לאברהם אבינו שיושבת תחת בעלה! אמר אביי ואיתימא רב כהנא מחצר לחצר ודרך מבוי:

Rabbi Yochanan said: [If she is wearing] a kalata [a basket or simple cap], there is no issue of an uncovered head. Rabbi Zeira discussed this: Where? If one says in the marketplace, it is dat Yehudit [for her to wear more than a kalata]. Rather, in the courtyard [a kalata is sufficient]. If [you argue] thus, you have not left a daughter to Avraham Avinu settled with her husband! [Because they do not do this.] Abbaye said, or possibly Rav Kahana: From courtyard to courtyard by means of an alleyway [a kalata is sufficient coverage].

ואלא בחצר. פי’ [=פירוש] אפי’ [=אפילו] בלא קלתה נמי אין בה משום פריעת ראש שאל”כ [=אם לא כן] לא הנחת בת לאברהם אבינו:

But rather in the courtyard: Meaning, even without a kalata [minimal head covering], there is no issue of an uncovered head. For if that is not the case, you have not left a daughter of Avraham Avinu [settled with her husband].

(ב) לא תלכנה בנות ישראל פרועות ראש בשוק...

The daughters of Israel should not go [with] heads uncovered in the marketplace…

…והיכא דלא שכיחא רבים, כגון בחצר אין קפידא

Where a lot of people are not normally found, as in the courtyard, there is no objection [regarding head-covering].

וראשה פרוע לחצר אמרו ק”ו [=קל וחומר] למבוי רבי חייה בשם רבי יוחנן היוצאה בקפלטין שלה אין בה משום ראשה פרוע הדא דתימא לחצר אבל למבוי יש בה משום יוצאה וראשה פרוע

“And her head is uncovered” – They said it regarding the courtyard, how much more so regarding the alleyway. Rabbi Chiyya in the name of Rabbi Yochanan: One who goes out in her kapaltin [minimal head covering] has no issue of an uncovered head. That is what you say for a courtyard, but for an alleyway, there is an issue of “she goes out and her head is uncovered.”

הערוך ערך קלת
בחצר בקלתה אין בה משום פריעת הראש

Sefer Ha-aruch, s.v. Kalat
In a courtyard, with a kalata there is no [concern] of [violating the prohibition] of uncovering the head.

בנשארה בחצרה דבר הגון הוא כשמכוסה במטפחת אבל פרועת הראש לגמרי אסור אפילו נשארה בחצרה זו היא דעת הרמב”ם ורבינו … והכי נהוג בכל גבול ישראל דאפילו בפני אנשי ביתה אינה שרויה פרועת ראש בלא מטפחת וכפה בראשה ודלא כפירוש רש”י ותוספות והר”ן

When she remains in her courtyard, it is proper that she is covered with a scarf. But [for her] head to be totally uncovered is prohibited even if she remains in her courtyard. This is the opinion of Rambam and Rabbeinu [Tur]…And thus is practiced in every domain of Israel, that even in front of members of her household she does not remain with her head uncovered without a scarf and cap on her head – and this is not according to the interpretation of Rashi, Tosafot, and Ran…

… ובחצר שאין רבים בוקעים לפרש”י ותו’ ליכ’ [=לפירוש רש”י ותוספות ליכא] איסור אפילו פרוע לגמרי …ואפשר לענין כתובה קי”ל [=קיימא לן] כסוגי’ שלנו מיהו לענין איסור י”ל [=יש לומר] אף סוגי’ שלנו ס”ל [=סבירא ליה] דאסור וקושית המקשן לא הנחת בת לאברהם אבינו וכו’ י”ל כמ”ש [=יש לומר כמו שכתוב] בב”ח…:

In a courtyard that the public do not cross, Rashi and Tosafot explain that there is no prohibition even if [the head is] fully uncovered…It is possible that we rule according to our passage [in the Talmud Bavli] specifically regarding the matter of the ketuba, but regarding prohibition, one could say that even our [the Talmud Bavli’s] passage considers it prohibited. The question “you have not left a daughter of Avraham …” is as explained by Bach.

חכמים: מה עשית שזכית לכך? – אמרה להם: מימי לא ראו קורות ביתי קלעי שערי. – אמרו לה: הרבה עשו כן, ולא הועילו.

Our rabbis taught: Kimchit had seven sons, and all of them served as Kohen Gadol [each would substitute for his brothers at times when ritual impurity disqualified them from Temple service (Tosefta Yoma 3:20)]. The sages said to her, ‘What did you do that you merited thus?’ She said to them, ‘In all my days, the beams of my house never saw the braids of my hair.’ They said to her, ‘Many have done so, and did not achieve an effect.’

... בַּעְיָא אִתְּתָא דְּאֲפִילּוּ טְסִירֵי דְּבֵיתָא, לָא יֶחמוּן שַׂעֲרָא חַד מֵרֵישָׁא, כָּל שֶׁכֵּן לְבַר.

…For this reason, it is required of a woman that even the walls of her home not see a single hair of the head, how much more so outside [the home].

ובחצרה כבר קבלו עלייהו אבות אבותינו בכל מקום ששמענו שנפוצו ישראל לאסור … כיון שתפסו המנהג כהזוהר על זה … ונעשה הלכה רוחת בישראל…אפילו בחדרה ערוה היא אם לא שיש לה מטפחת בראשה ובשוק וחצר של רבים גם כובע, …

Our forefathers already accepted upon themselves to prohibit [her head being uncovered] in her courtyard in every locale that we have heard of Jews reaching. …Since they [women] have adopted the custom of the Zohar on this…and it has become a widespread halacha in Israel …even in her room it is [considered] erva if she does not have a scarf on her head, and in the marketplace and public courtyard also a hat…

דאין איסור ללכת בפריעת ראש אלא דוקא בשוק …דצניעות מיהא הוי ששום אשה לא תראה שערה כלל אפילו בבית וכמו שמצינו במעשה דקמחית (יומא מז א)…

For the prohibition to go with head uncovered only applies specifically in the marketplace…nevertheless, there are [concerns of] modesty, that no woman should show her hair at all, even at home, as we find in the story of Kimchit.

שו”ת אגרות משה אבן העזר חלק א: נח

גם מה שהחמיר החת”ס [=החתם סופר] לאסור מדת יהודית אפילו בחדרה בלא מטפחת… שיטת החת”ס [=החתם סופר] בזה הוא דבר תמוה. ולכן לדינא אף שמן הראוי שיחמירו הנשים לכסות כדסובר החת”ס [=החתם סופר] הואיל ויצא מפומיה דגאון גדול כמותו … אבל פשוט שאלו הרוצות להקל …אין להחשיבן לעוברות על דת יהודית ח”ו, [=חס וחלילה]

Iggerot Moshe EH I:58

Also regarding Chatam Sofer being stringent to prohibit on account of dat Yehudit even in her room without a scarf…Chatam Sofer’s position in this is astonishing. Therefore, in practice, even though it is fitting for women to be stringent to cover as Chatam Sofer thought, since it came from the mouth of a great genius like him….But it is clear that those who wish to be lenient… should not be considered as violating dat Yehudit, Heaven forbid.

רבנית אוריה מבורך, "למה אני אוהבת את כיסוי הראש שלי?"

כיסוי השיער בכל יום מחדש יוצר אצלי הפרדה בריאה בין “בבית” לבין “בחוץ”, בין “פרטי” ל”ציבורי”, בין “שלי” לבין “של כולם”.

Rabbanit Oriya Mevorach, 'Why Do I Love my Head-Covering?'

Covering the head every day anew creates a healthy distinction for me between home and outside, between private and public, between mine and everyone’s.

יש חצר שהוא כמבוי ויש מבוי שהוא כחצר חצר שהרבים בוקעין בתוכה הרי הוא כמבוי ומבוי שאין הרבים בוקעין בתוכו הרי הוא כחצר

There is a courtyard that is like an alleyway, and there is an alleyway that is like a courtyard. A courtyard that the public crosses is like an alleyway, and an alleyway that the public does not cross is like a courtyard.

וכתבו בתוספות דבחצר אפילו בלא קלתה נמי אין בה משום פריעת הראש והוא הדין דאפילו דת יהודית נמי אין בה … דחצר שהרבים בוקעים בו הוא שרבים מבני המדינה שאינם דרים בחצר הם צריכים לבקוע בו כגון שיש שם חנויות שבגללן נכנסים ויוצאים אבל כל שאין בוקעים בו אלא בני החצר בלבד אף על פי שהם מרובים ושאר כל אדם אין באים שם אלא לצורך כשיש להם עסק עם בני החצר לא מקרי רבים בוקעים בו…

The Tosafot wrote that in a courtyard, even without a kalata, there is no issue of uncovering the head and similarly there is also no issue of dat Yehudit …For a courtyard that the public crosses [treated like an alleyway, with a requirement of minimal head-covering] is one where many of the people of the town who do not live in the courtyard need to cross, as when there are stores there for which they come in and out. But wherever the only people who cross it are the denizens of the courtyard, even if they are many, and other people only come in as necessary when they have dealings with the residents of the courtyard, it is not called a courtyard that the public crosses…

אלא בחצר א"כ לא הנחת בת לאברהם אבינו יושבת תחת בעלה ... שרוב הולכת בחצרו' בפריעת הראש כיון שאין שם רואים...

“You have not left a daughter to Avraham Avinu settled with her husband.” For most of them go with head uncovered in their courtyards since there are no [people] seeing them there.

דבחצר שאין הרבים מצוין שם פי’ [=פירוש] אבל קצת בוקעין שם בזה לא תצא כיון שיש עליה קלתה וכמו שאמרנו אבל בחצר יחידי לגמרי אין שם איסור אפילו בפריעה לגמרי ואם דרים שם אנשים אחרים גם כן הוה דינו כמו מבוי שאינו מפולש דאין בו היתר כי אם בקלתה

For in a courtyard where the public are not found, but a few cross through, there she does not exit [her marriage without a ketuba] since she is wearing a kalata, as we said. But in a totally private courtyard there is no prohibition even in totally uncovering [her head], and if other people live there, then it is also in the category of a closed alleyway, where it is permitted only with [at least] a kalata.

הרב עובדיה יוסף, מצוטט במעין אומר יא אבן העזר טו
תשובה: מרן כתב בשו”ע שמותרת ללכת כך בתוך ביתה. –ואמרתי ששאלתי האם הפשט אפילו לפני אנשים אחרים? וענה מו”ר נו”ר: מרן כתב שמותר, וזהו.

Rav Ovadya Yosef, Quoted in Ma'ayan Omer 11 EH 15
Answer: Maran [Rav Yosef Karo] wrote in Shulchan Aruch that she is permitted to go thus [bareheaded] within her home.
Question: I said that I asked if the simple meaning is even in front of other [not household member] men?
Our Master [Rav Ovadya] answered: Maran [Rav Yosef Karo] wrote that it is permitted, and that’s it.

שו”ת אגרות משה יורה דעה ב:עה
דהנשים שאין מחמירות לעשות כקמחית אלא כפי חיובה שבביתה כשליכא שם אינשי אחריני אינה מכסית שערותיה…כשהולכות בשוק ובפני אינשי אחריני שצריכות ללכת בצניעות יותר …

Responsa Iggerot Moshe YD I:75
For those women who are not stringent to act like Kimchit, but rather in accordance with her obligation, that in her home, when there are no other people there [non household members], she does not cover her hair…. when they go in the marketplace or in front of other men, they need to go [in those situations] with greater modesty…

שיח נחום קה
ואין להקל בגילוי הראש בבית בנוכחות אנשים זרים.

Siach Nachum 105
One may not be lenient in uncovering the head at home in the presence of non-household members.

... אבל מסתבר שגם היתר זה אינו אלא לאשה בתוך ביתה בלבד ולא כאשר היא מבקרת בבתי אחרים…. ומנהג נשות ישראל היה לכסות שערן בפני זרים אפילו בתוך הבית.. וכן הוא מנהג רוב הנשים הכשרות היום וכל שכן בחצר, ורק בבית או בחצר פרטית שלא לעיני זרים אזי הולכות בגילוי ראש.

But it makes sense that also this permission is only for a woman inside her home and not when she visits the homes of others… The custom of Jewish women is to cover their hair in front of strangers, even within the home…This is the custom of most observant women today, and how much more so in the courtyard, and only in the home or in a private yard that is not visible to strangers do they go bare-headed.

אמר רב: און בן פלת אשתו הצילתו, אמרה ליה: מאי נפקא לך מינה? אי מר רבה – אנת תלמידא, ואי מר רבה – אנת תלמידא. אמר לה: מאי אעביד, הואי בעצה, ואשתבעי לי בהדייהו: אמרה ליה: ידענא דכולה כנישתא קדישתא נינהו, דכתיב כי כל העדה כלם קדשים. אמרה ליה: תוב, דאנא מצילנא לך. אשקיתיה חמרא, וארויתיה, ואגניתיה גואי, אותבה על בבא, וסתרתה למזיה, כל דאתא חזיה, הדר…

Rav said: On ben Pelet – his wife saved him. She said to him: What will you get out of it [the rebellion against Moshe]? If the master [Moshe] is the leader, you are a student. And if the master [Korach] is the leader, you are a student. He said to her, ‘What shall I do? I was in the [original] counsel and I swore together with them. …She said to him, ‘Sit down and I will save you.’ She gave him wine to drink and got him drunk and laid him inside [their tent]. She sat herself at the opening and let her hair loose. Whoever came [to call him] and saw her turned back…

© DERACHEHA: WOMEN AND MITZVOT 2020