Head-Covering IV: How כיסוי ראש (ד): איך

Click here here to view analysis of these sources and additional features on Deracheha: womenandmitzvot.org

לחצו כאן כדי לקרוא את ניתוח המקורות והדיון אודותם באתר דרכיה.

שו”ת אגרות משה אבן העזר חלק א: נח

הנה עצם האיסור נאמר בכתובות דף ע”ב תנא דב”ר ישמעאל מקרא דופרע את ראש האשה אזהרה לבנות ישראל שלא יצאו בפרוע ראש, ולא נאמר אזהרה שלא יצאו בשערותיהן מגולות, משמע שתלוי בחשיבות פריעה על הראש בכולל…וגם הא פשוט שאין למילף מהקרא איסור אלא מה שצריך הכהן לפרוע בראש הסוטה…שהרי יש גם לומר דבפחות אינו ניוול כלל…ואף אם נימא שלא בעינן כולו מ”מ חלק גדול מהראש צריך ודאי שיהיה פרוע…דהוא רוב הראש או לכה”פ קרוב לרוב הראש…

Responsa Iggerot Moshe EH I:58

The fundamental prohibition was said in Ketubot 72b, as was taught in the beit midrash of Rabbi Yishmael from the verse “and he uncovered the head of the woman” –”an admonition to the daughters of Israel that they not go out with head uncovered [emphasis added]” and it is not said, “an admonition that they not go out with hair uncovered ” This implies that [the prohibition of going uncovered] depends on what is considered uncovering the head overall…It is also clear that one should only derive from the verse a prohibition [of uncovering] what the kohen needed to uncover of the head of the sota…for one could also say that [uncovering] less than that would not be a disgrace [to the sota] at all…Even if we say that we don’t need all of it [the head uncovered as part of the sota ordeal, and covered beforehand], in any case at least a large part of the head needed to be uncovered [during the ordeal, and covered beforehand]…This is the majority of the head or, at the very least, close to a majority of the head.

דאורייתא קלתה שפיר דמי דת יהודית אפילו קלתה נמי

On a Torah level, a kalata [basket or simple cap] suffices; for dat Yehudit, even [covering with] a kalata remains prohibited [as inadequately covered]

בית הבחירה למאירי כתובות עב.

ואף על פי שברוב מקומות פירושה סל קטן שמנחת בו פלכיה בכאן נראה שפירושו כעין כובע מבגד גס שצונפת בו בלילה…

Meiri, Beit Ha-bechira, Ketubot 72a

Even though in most places its [kalata‘s] meaning is a small basket in which she places her spindle, here it seems to mean a sort of cap of rough fabric that she dons at night.

קלתה - סל שיש לו מלמטה בית קבול להולמו בראשו ובית קיבול מלמעלה לתת בו פלך ופשתן:

A basket that has an indentation on its underside to fit on one’s head and a receptacle above in which to put a spindle and flax

אפילו קלתה נמי לא משום צניעות דאי אפשר שלא יראו שערותיה בין הנסרים

Even a kalata also is not [sufficient] because of modesty, for it is impossible that her hair not be seen between the strips [of the basket].

תנו רבנן: שבעה בנים היו לה לקמחית וכולן שמשו בכהונה גדולה. אמרו לה חכמים: מה עשית שזכית לכך? – אמרה להם: מימי לא ראו קורות ביתי קלעי שערי. – אמרו לה: הרבה עשו כן, ולא הועילו.

Our rabbis taught: Kimchit had seven sons, and all of them served as Kohen Gadol [each would substitute for his brothers at times when ritual impurity disqualified them from Temple service (Tosefta Yoma 3:20)]. The sages said to her, ‘What did you do that you merited thus?’ She said to them, ‘In all my days, the beams of my house never saw the braids of my hair.’ They said to her, ‘Many have done so, and did not achieve an effect.’

וְאִתְּתָא דַּאֲפִּיקַת מִשַׂעֲרָא דְּרֵישָׁה לְבַר, לְאִתְתַּקְּנָא בֵּיהּ, גָּרִים מִסְכְּנוּתָא לְבֵיתָא. וְגָרִים לִבְנָהָא דְּלָא יִתְחַשְּׁבוּן בְּדָרָא. וְגָרִים מִלָּה אַחֲרָא דְּשַׁרְיָא בְּבֵיתָא. מַאן גָּרִים דָּא. הַהוּא שַׂעֲרָא דְּאִתְחֲזֵי מֵרֵישָׁהּ לְבַר... בְּגִין כַּךְ, בַּעְיָא אִתְּתָא דְּאֲפִילּוּ טְסִירֵי דְּבֵיתָא, לָא יֶחמוּן שַׂעֲרָא חַד מֵרֵישָׁא, כָּל שֶׁכֵּן לְבַר.

A woman for whom hair of her head emerges from its covering causes sorrow to her home and causes her children not to be counted in the city and causes evil forces to dwell in the home. Who causes this? That hair of her head that is seen outside. ..For this reason, it is required of a woman that even the walls of her home not see a single hair of the head, how much more so outside [the home].

אבל בזוהר פ' נשא ע' רל"ט החמיר מאוד שלא יראה שום שער מאשה וכן ראוי לנהוג:

But in the Zohar Naso p. 239 he was very stringent that not a single hair of a woman should be seen and thus is it fitting to practice.

והאמנם בארצותינו שהאומות יוצאות פרועי ראש ואמותינו לא יצאו ונזהרו מאד וחשו לדברי הזוהר... הכלל היוצא כל שום שער בשום מקום בראש ופדחת בנשואה אפילו בחדרה ערוה היא אם לא שיש לה מטפחת בראשה ובשוק וחצר של רבים גם כובע...

Indeed in our lands, where the other nations go out with heads uncovered and our mothers did not go out [that way] and were very careful and were concerned for the words of the Zohar…The rule that emerges is that any single hair in any place on the head and the forehead of a married woman, even in her room, is erva if she does not have a scarf on her head, and in the marketplace and public courtyard also a hat.

אבל פניה ידיה ורגליה... ושערה מחוץ לצמתה שאינו מתכסה אין חוששין להם

Her face and hands and feet… and her hair outside of her hair-binding, which isn’t covered—we aren’t concerned about them [during the recitation of Shema]

הגה: וה"ה [=והוא הדין] השערות של נשים שרגילין לצאת מחוץ לצמתן (ב"י בשם הרשב"א)

Gloss: This [permissibility of reciting Shema] applies [when a man can see] women’s hair that typically emerges from their hair-binding

שו”ת מהר”ם אלשקר סימן לה
וההיא דשער באשה ערוה לא מיירי אלא בשער שדרך האשה לכסותו…בפרק חזקת הבתים דאמרינן התם עושה אשה כל תכשיטיה ומשיירת דבר מועט. מאי היא? רב אמר בת צדעא …וזה המנהג בעצמו הוא מנהג הנשים היום שהאשה קולעת כל שערה ומשיירת שער הצדעים יורד על פניה והוא הנקרא בלשון חכמים בת צידעא כמו שנתבאר … הקילו רבותינו ז”ל כדי שלא תתגנה האשה על בעלה.

Responsa Maharam Alashkar 35
This statement that “the hair of a woman is erva” only deals with hair that a woman’s practice is to cover…In the [Talmud] chapter Chezkat Ha-batim, we say, “a woman does all her adornments and leaves out a little bit.” What is it [that she leaves out]? Rav says ‘bat tzida’” …This is the very custom of women today, that the woman binds all her hair and leaves out hair at the temples going down beside her face and this is called in the language of our sages ‘bat tzida, as was explained…Our sages were lenient in many matters, so that a woman would not become unappealing to her husband

מכתב מאת הגרע”י אוצר דינים סימן לז:טו הערה טו, מובא ב”את צנועים חכמה עט.
ומה שאומרים שאפילו שערה אחת משערות ראשה הנראית יש בזה איסור תורה, אינו נכון, כי מנהג הנשים הספרדיות לגלות אצבע או שתים משערות הראש כלפי פנים, ומהר”ם אלשקר שהיה גאון עולם בזמן הבית יוסף פסק להתיר

Letter, Rav Ovadya Yosef, Otzar Dinim 37:15, note 15 (cited Et Tzenu'im Chochma 79a)
That which some say, that even one hair from the hair of her head that is visible entails a Torah level prohibition, is incorrect, for the custom of Sefardi women is to show a fingerbreadth or two from the hair of the head in the front, and Maharam Alashkar, who was a world-class scholar in the time of Beit Yosef, ruled to permit it.

שו”ת אגרות משה אבן העזר חלק א: נח
… וכיון שכל הראש הוא מקום המכוסה, יש לאסור ממילא מדין ערוה כמו מקומות המכוסות שבגופה. …ולכן כיון שבדין מקומות המכוסים יש חלוק בין טפח לפחות… גם בשערות יש חלוק זה…. ולכן אין לאסור כשרוצה לגלות…אבל הוא רק ערך ב’ אצבעות בגובה שהפנים הוא ערך אורך ב’ טפחים ויהיה בצרוף פחות מטפח ויותר אסורה.

Responsa Iggerot Moshe EH I:58
Since the entire head is [defined as] a typically-covered area [which can give it erva status], one should prohibit [a man’s seeing it during Shema etc.] due to erva like [other] typically-covered body parts…Therefore, since in the law of typically-covered areas there is a distinction between a tefach and less…this distinction also applies to hair…Therefore one should not prohibit if she wants to reveal [hair]…but only two [etzba’ot] fingerbreadths in height, since the face is about two tefachim wide so that altogether it will be less than a [square] tefach. More than that is prohibited.

שו”ת אגרות משה אבן העזר א: נח
ולכן לדינא אף שמן הראוי שיחמירו הנשים לכסות כדסובר החת”ס [=החתם סופר] הואיל ויצא מפומיה דגאון גדול כמותו … פשוט שאלו הרוצות להקל … אין להחשיבן לעוברות על דת יהודית ח”ו [=חס וחלילה], ואין להמנע אפילו לת”ח ויר”ש [=לתלמיד חכם וירא שמים] מלישא אשה כזו אם היא יראת שמים ומדקדקת במצות ובעלת מדות...

Responsa Iggerot Moshe EH I:58
Therefore according to halacha, even though it is proper for women to be stringent and cover [fully]…It is clear that those who wish to be lenient… should not be considered in violation of dat Yehudit God forbid, and even a talmid chacham and fearer of Heaven should not refrain from marrying such a woman if she fears Heaven and is careful about mitzvot and is of good character

שו”ת שיח נחום סימן קה
… אולם גם כשצריך כיסוי, אם מקצת מן השיער יוצא מחוץ לכיסוי גם זה בסדר, …ובב”י [=ובבית יוסף] שם מביא את הרשב”א בשם הראב”ד: “פניה וידיה ורגליה… ושערה מחוץ לצמתה שאינה מתכסה אין חוששין להן”… לסיכום: מעיקר הדין צריך לכסות את רוב שיער הראש, אבל מותר להוציא קצת שיער, ולאו דווקא שיעור מסוים אלא כפי הנהוג בחברה של שומרי תורה ומצוות אליה היא משתייכת.

Responsa Si’ach Nachum 105
But also when a covering is required, if a small amount of the hair emerges outside the covering, that’s also fine, …and in Beit Yosef there he cites the Rashba in the name of Ra’avad: ” Her face and hands and feet… and her hair outside of her hair-binding, which isn’t covered—we aren’t concerned about them” ….In summary, according to basic halacha one must cover most of the hair of the head, but it is permissible to leave out a bit of hair, and not specifically a certain amount of hair, but as is customary in the community of those who keep Torah and mitzvot to which she belongs.

וראשה פרוע - איצטייבליד"ה שערה על כתיפיה

And her head uncovered—old French esjevalede—her hair on her shoulders

יוֹצְאָה אִשָּׁה... וּבְפֵאָה נָכְרִית לֶחָצֵר

A woman [is permitted to] go out [on Shabbat]… with foreign hair to the courtyard

שלטי גיבורים על הריף שבת כט. בדפי הריף
נראה מזה להביא ראיה וסמך לנשים היוצאות בכיסוי שערות שלהן כשהן נשואות אבל במקום קליעת שערן נושאות שערות חברותיהן…ומשמע להדיא שמותרות בנות ישראל להתקשט בהן דשער באשה ערוה דקאמר לא הוי אלא בשער הדבוק לבשרה ממש ונראה גם בשרה עם השיער אבל שיער המכסה שערה אין כאן משום שער באשה ערוה וגם לא משום פרועת ראש…אע”פ [=אף על פי] דקישוט הוא לה כדי שתראה בעלת שער אין בכך כלום

Shiltei Gibborim to the Rif, Shabbat 29a in Rif pagination
It seems one can bring proof and support from this for women who go out with their own hair covered when they are married, but instead of the braid of their hair they wear the hair of other women…It clearly implies that the daughters of Israel are permitted to adorn themselves with these. For the statement ‘a woman’s hair is erva‘ refers only to the hair that is really attached to her scalp, when her scalp is visible with the hair. But with hair that covers her hair, there is no problem of ‘a woman’s hair is erva‘ here and also no [concern] of an uncovered head…even though it is an adornment for her in order to look like [she has a lot of] hair, there is no [halachic objection] to it…

הגה: וה"ה [=והוא הדין] השערות של נשים שרגילין לצאת מחוץ לצמתן (ב"י בשם הרשב"א) וכ"ש [=וכל שכן] שער נכרית

Gloss: This [permissibility of reciting Shema] applies [when a man can see] women’s hair that typically emerges from their hair-binding, and how much more so foreign hair [a wig]

וכ"ה [=וכך הוא] הסכמת האחרונים להתיר כדברי הרמ"א ז"ל:

Thus is the consensus of the later halachic authorities to permit [wigs] like the words of the Rema.

שו”ת יביע אומר חלק ה – אבן העזר סימן ה
שבדורות הראשונים הפאות הנכריות היו ניכרות מאד לעין, ולא היה בהן חשש למראית העין שידמו לשערות טבעיות, ואילו הפאות הנכריות שנתחדשו בזה”ז [=בזמן הזה], לא רק שהן דומות לשערות הטבעיות, אלא גם עולות עליהן ביפין ובטיבן ובמראיתן, עד שאף הפרוצות משתמשות בהן לנוי וליופי, ומכיון שאין שום היכר בין פאות אלו לשערות הטבעיות, הא ודאי שיש לחשוש בהן משום מראית העין,…. והעיקר כדברי רוב ככל האחרונים הנ”ל [=הנזכרים למעלה] לאסור בזה, ומצוה רבה לפרסם האיסור ברבים, ובפרט לספרדיות שנהגו לאסור מימות עולם …

Responsa Yabi'a Omer EH 5:5
For in past generations, the wigs were very visibly recognizable, and there was no concern of mar’it ayin [appearing to violate a prohibition], since they resemble natural hair. But the new wigs today, not only do they resemble natural hair, but they even exceed it in beauty and form and appearance, until even immodest women use them for adornment and beautification. And since there is no recognizable difference between these wigs and natural hair, certainly there is a concern of mar’it ayin …And the basic halacha is like the words of most if not all the later halachic authorities cited above to prohibit this, and it is a great mitzva to publicize the prohibition in public, especially for Sefardi women who have always been accustomed to prohibit…

Rav Menachem Mendel Schneerson, Likutei Sichot 13, p 189

A woman who wears a scarf on her head will tend to take it off in certain cases because of discomfort. As opposed to a woman who dons a wig, even if President Eisenhower himself walks in, she will not remove it.

Khaya Eisenberg, 'Halachah, Society, and the Snood,” in Hide & Seek, ed. Lynne Schreiber (Jerusalem: Urim Publications, 2006), pp. 102-3

A snood may be less socially acceptable, but it is no less modest…. I am fulfilling the law….I find a shaitel bothersome to put on and wear, but it’s always a safe bet for fitting in in any situation…Perhaps pretenses and social conformity are valuable motivating forces for adhering to Halachah.

© DERACHEHA: WOMEN AND MITZVOT 2020