Head-Covering III: Who כיסוי ראש (ג): מי מחוייבת

Click here here to view analysis of these sources and additional features on Deracheha: womenandmitzvot.org

לחצו כאן כדי לקרוא את ניתוח המקורות והדיון אודותם באתר דרכיה.

ראשה פרוע דאורייתא היא דכתיב (במדבר ה, יח) ופרע את ראש האשה ותנא דבי רבי ישמעאל אזהרה לבנות ישראל שלא יצאו בפרוע ראש

Her head uncovered is a matter of Torah law! For it is written, “and he uncovers the head of the woman,” and [it is] taught from the Beit Midrash of Rabbi Yishmael: It is an admonishment [azhara] to the daughters of Israel that they not go out bare-headed.

(יז) לֹא יְהַלְּכוּ בְּנוֹת יִשְׂרָאֵל פְּרוּעֵי רֹאשׁ בַּשּׁוּק. אַחַת פְּנוּיָה וְאַחַת אֵשֶׁת אִישׁ.

(17) Jewish women should not walk in the market with their hair uncovered. [This applies to] single women and married women.

... וראשה פרוע פי' [=פירושו] מגולה וכך היו נוהגין לבתולה ולא לאלמנה והאי דאמרינן ופרע את ראש האשה ותנא דבי רבי ישמעאל מכאן אזהרה לבנות ישראל שלא יצאו בפרועי ראש איכא למימר בנשואות קא מיירי. מלקוטי הגאונים.

…Her [the bride’s] head [en route to her wedding] is paru’a, meaning uncovered. Thus was the custom for the virgin [bride] and not for the widow. That which we say, ” ‘and he uncovers the head of the woman’ and [it is] taught from the Beit Midrash of Rabbi Yishmael: It is an admonishment [azhara] to the daughters of Israel that they not go out bare-headed,” one can say that it applies [specifically] to married women. (From the selections of the Ge’onim)

(ב) לא תלכנה בנות ישראל פרועות ראש בשוק אחת פנויה ואחת אשת איש:

(2) Jewish women may not go with uncovered head in the marketplace, whether married or not.

(ב) שער של אשה שדרכה לכסות אסור לקרות כנגדו... אבל בתולות שדרכן לילך פרועות הראש מותר

A woman’s hair that she normally covers, it is prohibited to recite [Shema] facing it. … But virgins [betulot] that normally go with heads uncovered, it is permissible.

(ה) א' פנויה. היינו אלמנה או גרושה אבל בתולה מותר

Whether a single woman – Meaning, a widow or divorcee (should not uncover her hair), but a virgin is permitted

ראבי”ה חלק א – מסכת ברכות סימן עו

וכל הדברים [שהזכרנו למעלה] לערוה דווקא בדבר שאין רגילות להגלות, אבל בתולה הרגילה בגילוי שער לא חיישינן, דליכא הרהור

Ra'avyah I Berachot 76

All the matters [that we mentioned above] as erva refer to something they do not normally reveal. But we are not concerned about a virgin who normally reveals her hair, since there are no improper thoughts [from it].

... שסותרות קליעות שערן והולכות בשוק דזה אסור אפי' [=אפילו] בפנויה... ע"כ [=על כן] קרא לא איירי בפנויה רק שמדת צניעות היא לבתולות שלא לילך כן:

One can say that the uncovering of [a single woman’s head] that he [Shulchan Aruch] wrote of in Even ha-Ezer is that they undo the braids of their hair and go in the marketplace. For this is prohibited even for a single woman… The verse [about the sota] doesn’t deal with a single woman. It is only an attribute of modesty for virgins that they not go thus [with hair unfastened].

בתולה מן הנישואין אינה יוצאת וראשה פרוע

A virgin subsequent to marriage [i.e., a widow whose husband died immediately after the ceremony] does not go out with her head uncovered.

שו”ת אגרות משה אבן העזר א: נז

נשאלתי בדבר אשה שנתאלמנה וצריכה לפרנס בניה ואינה מוצאה להשתכר למשרה שיהיה כדי לפרנס את בניה אלא באם לא תכסה את ראשה כשתהיה בהאפיס /במשרד/ לעבוד במשרתה אם רשאה. והשבתי שיש להתיר לה בצורך גדול כזה, דהא פשוט … שגם אלמנה אסורה ללכת פרועת ראש הוא רק מצד דת יהודית דמדאורייתא הא רק בא”א [=באשת איש] נאמר, ולכן כיון שיש לפרש דמאחר שלא נאמר בתורה בלשון איסור הוא רק חיוב עשה שתלך בכיסוי הראש. …. אם הוא רק חיוב עשה הוי גם אונס ממון דיותר מחומש…אך מ”מ [=מכל מקום] בא”א [=באשת איש] שהוא דאורייתא יש לאסור …

Responsa Iggerot Moshe EH 1:57

I was asked about a woman who was widowed and needs to support her children and cannot find employment that will be sufficient to support her children unless she does not cover her head when she is in the office working at her job, if she is permitted [to uncover her hair]. And I answered that there is room to allow her [to uncover] in a great need such as this, for it is clear … that even though a widow is prohibited to go with her head uncovered, it is only because of dat yehudit, for on a Torah level it was only said for a married woman. And therefore, since one can explain that since it was not stated in the Torah with the language of prohibition, it is only a positive obligation that she go with a head-covering…If it is only a positive obligation, then a financially urgent situation of greater than a fifth [of her funds is halachically permitted]…But in any event, with a married woman, which is on a Torah level, it should be prohibited [even under this kind of financial duress].

שו”ת אגרות משה אבן העזר ד: לב:ד

והא דנסתפק כתר”ה [=כבוד תורתו הרמה] באשה צעירה גרושה שאינה רצונה שידעו שהיתה נשואה שלכן רצונה ללכת בלי כיסוי הראש ואף שאין רצונה לרמות,… כוונתה דאחר שיכירו אותה ותמצא חן בעיני אחד לנושאה לא תאבד חינה כשתספר לו אח”כ [=אחר כך] שהיה לה בעל ונתגרשה, אבל כשידעו מתחלה שהיא גרושה לא ירצו לחשוב אודותה כלל, והוא דבר מובן שיש לחוש לזה, …שיש להתיר גם לה שהוא הפסד גדול לענין השגת אחד לנושאה כמו שהתרתי שם, דגרושה שצריך לכסות ראשה אינו ג”כ [=גם כן] מדאורייתא אלא מצד דת יהודית, אבל צריכה לידע שבמקום שאין לה לחוש צריכה לכסות ראשה ולא תהיה מותרת לגמרי בשביל זה.

Responsa Iggerot Moshe EH 4:32:4

If there is room to permit a divorcee to go with her head uncovered so that it will not be known that she was married. His honor was in doubt regarding a young divorced woman who does not want others to know that she was married, and therefore wishes to go without a head-covering, and even though she does not wish to deceive…she intends that after [people] get to know her and someone likes her and is interested in marrying her, she will not lose her attractiveness when she tells him afterwards that she had a husband and got divorced. But when [people] know from the beginning that she is divorced, they won’t want to consider her at all. And it is understandable that one should be concerned with this…There is room to permit for her as well, since this is a great loss regarding finding someone to marry her, just as I permitted there. For the requirement that a divorced woman cover her head is also not on a Torah level but is dat yehudit. But she needs to know that in a place where there is no concern [about this], she must cover her head, and head-covering should not be entirely permitted for this purpose.

שו”ת יביע אומר חלק ד – אבן העזר סימן ג

לאשה גרושה או אלמנה פנויה שכל עיקר איסורן לצאת בפ”ר לרה”ר [=בפרועת ראש לרשות הרבים] אינו מה”ת [מן התורה], … יש להקל להן בפאה נכרית

Responsa Yabi'a Omer EH 4:3

For a single divorcee or widow, for whom the entire prohibition of going bare-headed in public is not on a Torah level…there is room to be lenient for them with [wearing] a wig.

שו”ת חוות יאיר סימן קצו

דאיך תלך פרועת ראש והרי היא אשת איש ואפילו את”ל [=אם תרצה לומר] דארוסות בזמן הש”ס [=ששה סדרי משנה] היו הולכות פרועות ראש היינו מפני שהיו בימיהם האירוס זמן רב לפני הנשואין

Responsa Chavot Yair 196

For how can she go with her head uncovered when she [has the status of] an eishet ish [exclusive to one man]? And even were you to say that betrothed women in Talmudic times would go out with heads uncovered, that is because in their days the betrothal was long before the wedding.

תשובות והנהגות כרך ה סימן שלד

ובירושלמי … הרי מפורש שאין היתר בפריעת ראש לנשואה אפילו לא נבעלה, ולכן בוודאי ראוי שתבא לחופה עם כיסוי ראש ותשאר כן.

Teshuvot Ve-hanhagot 5:334

In the Yerushalmi… it is explicit that there is no permission for a married woman not to cover her head even if she has not had relations, and therefore it is certainly fitting that she come to the chuppa with a head-covering, and remain that way.

שו”ת יחוה דעת ה: סב

אין הכלה חייבת לכסות ראשה מיד לאחר שבע ברכות שתחת החופה, מפני שדינה עדיין כארוסה עד לאחר הייחוד. ולפי מה שנוהגים יוצאי אשכנז שהחתן והכלה מתייחדים מיד לאחר השבע ברכות שתחת החופה, על הכלה לכסות את ראשה מיד לאחר צאתה מחדר הייחוד. אבל הספרדים ובני עדות המזרח לא נהגו להתייחד אלא רק לאחר גמר הסעודה כשהולכים לביתם.

Responsa Yechaveh Da'at 5:62

A bride is not obligated to cover her head immediately after the sheva berachot under the chuppa, since she remains in the halachic category of a betrothed woman until after yichud. According to Ashkenazi custom, that the chatan and kalla seclude themselves immediately after the sheva berachot under the chuppa, the kalla must cover her head immediately when she leaves the yichud room. But Sefardim and members of Eidot Hamizrach do not have the custom of yichud, except after the end of the wedding feast when they go home.

אגרות משה אורח חיים ו:ג

שהחיוב חל כשיש לה שם בעולה, וזה הוי אחר לילה הראשונה, דאז היא בחזקת בעולה, בין אם היה חופת טהורה או חופת נדה

Responsa Iggerot Moshe OC 6:3

For the obligation takes effect when she is reputed to have had relations, and this is after the first night, for then she has a presumption of having had relations, whether it was the chuppa of a ritually pure woman or a chuppa of a woman in nidda [who do not consummate the first night].

רב שלמה זלמן אויערבך, ציטוט באת צנועים חכמה א:קסו

אך בנוגע לכיסוי הכלה בזמן החופה והסעודה אף שהמשנה ברורה בסימן ע”ה ס”ק י”א מחייב כיסוי גם לארוסה וכ”ש [=וכל שכן] לנשואה אך אעפ”כ [=אף על פי כן] אם הכלה לא רוצה או אחד מן הצדדים יש לוותר ולסמוך על ההינומא שהכלות מתכבות בכך אע”ג [=אף על גב] שזה דק

Rav Shlomo Zalman Auerbach, Quoted in Et Tzenuim Chochma I, p. 166

But regarding covering the bride at the time of the chuppa and the feast, even though Mishna Berura in 75:11 obligates covering for the betrothed woman and how much more so for the married woman, even so, if the bride or one of the sides [families] doesn’t want it, then one should concede and rely on the veil with which brides cover themselves, even though it is thin.

© DERACHEHA: WOMEN AND MITZVOT 2020