Ben Pekuah

What is a Ben Pekuah

הַשּׁוֹחֵט אֶת הַבְּהֵמָה וּמָצָא בָהּ בֶּן שְׁמֹנָה חַי אוֹ מֵת, אוֹ בֶן תִּשְׁעָה מֵת, קוֹרְעוֹ וּמוֹצִיא אֶת דָּמוֹ. מָצָא בֶן תִּשְׁעָה חַי, טָעוּן שְׁחִיטָה, וְחַיָּב בְּאוֹתוֹ וְאֶת בְּנוֹ, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים, שְׁחִיטַת אִמּוֹ מְטַהַרְתּוֹ. רַבִּי שִׁמְעוֹן שְׁזוּרִי אוֹמֵר, אֲפִלּוּ בֶן שְׁמֹנֶה שָׁנִים וְחוֹרֵשׁ בַּשָּׂדֶה, שְׁחִיטַת אִמּוֹ מְטַהַרְתּוֹ.

If one slaughtered an animal and found in it an eight months’ fetus, either living or dead, or a dead nine months fetus, he need only tear it open and take out the blood. If he found in it a living nine months’ fetus it must be slaughtered, and he would thereby [possibly] incur the penalty for “it and its young,” the words of Rabbi Meir. But the sages say: the slaughtering of its mother renders it permitted. Rabbi Shimon Shezuri says: even if it is eights years old and is plowing the field, the slaughtering of its mother renders it permitted.

Does a Ben Pekuah Require Shechita and/or Bedikah?

השוחט את הבהמה ונמצאת כשרה ומצא בה עובר בן ח' בין חי בין מת. או בן ט' מת. מותר באכילה ואינו טעון שחיטה ואם מצא בה בן ט' חי אם הפריס על גבי קרקע טעון שחיטה אבל שאר טרפות אינו אוסר אותו ואם לא הפריס על גבי קרקע אינו טעון שחיטה. ואם פרסותיו קלוטות פי' שפרסתו כולה א' ואינה סדוקה (או שהיה בו שום שאר דבר תמוה) (הגהות אשירי) אף על פי שהפריס על גבי קרקע אינו טעון שחיטה ויש מגמגמין בדבר:

One who slaughters an animal and finds it Kosher, then found inside a fetus of 8 (months), whether alive or dead, or a fetus of 9 (months) dead, it may be eaten and does not require slaughter. And if he finds inside a fetus of 9 (months) that is a alive: if it stood on the ground, it requires slaughter, but other treifot do not prohibit it. If it did not place its hooves on the ground it does not require slaughter. And if its hooves are fused even though it stood on the ground, it does not require slaughter. And some are in doubt.

(א) בין וכו'. לפי שבן ח' חי הרי הוא כמת שא"א לחיות:

Because an 8 month fetus that lives is as if it is dead since it cannot live.

(ב) שחיטה. וכתב בט''ז גם אין בו משום איסור אבר מן החי וכן אין בו משום אותו ואת בנו ומותר לשחטו ביום ששחט אביו או אמו:

(2) The Taz writes that there is also no issue of forbidding eating the limb of a live animal. Also there is no issue of slaughtering it and it's mother [on the same day] and it is permissible to slaughter it on the same day as its mother and father.

(א) אם הפריס ע"ג קרקע טעון שחיטה. מדבריהם דלמא אתי לאחלופי בשאר בהמות כשרואין שאוכל אותו בלא שחיטה כדאיתא בש"ס ופוסקים:

If it walked on the ground it requires slaughter: From a rabbinic enactment since people may mistake it for other regular animals when they see it being eaten without slaughter, as is explained in the Talmud and the poskim.

Forbidden Fats and the Sciatic Nerve

(ב) השוחט את הבהמה ומצא בה עובר בן שמונה או בן תשעה בין חי בין מת חלבו וגידו מותר והא דבבן תשעה מותר דוקא כשלא הפריס על גבי קרקע אבל אם הפריס על גבי קרקע אסור ויש אומרים שאם שלמו לו חדשיו ומצאו חי אע"פ שלא הפריס על גבי קרקע חלבו אסור וחייבין עליו כרת ומוציאין ממנו כל החוטים והקרומים האסורים בשאר הבהמות.

(2) One who slaughters an animal and finds an eight or nine month fetus whether it is alive or dead, its helev and sciatic nerve are permitted. A nine month [fetus] is specifically only permitted if it hasn't walked on the ground. However, if it walked on the ground, it is forbidden. There are those who say that if it completed its gestational period and was found alive, even though it did not walk on the ground, its helev and sciatic nerve are forbidden and [consumption] is punished by karet and we remove [from the animal] all the sinews and membranes that are forbidden in all animals.

(ז) אינו נוהג בשליל כל שאינו טעון שחיטה וי"א שנוהג בו אם שלמו לו חדשיו ומצאו חי (ונהגו להחמיר כסברא האחרונה) (קבלת ר"י בן חביב):

(7) We are not accustomed to doing this [removing the forbidden fats and sciatic nerve] on a fetus that does not require shechita. There are those who say we should do it if it completed gestation and was found alive. Rema: our custom is to be strict like the second opinion.

אינו נוהג בשליל פי' דשחטו האם ונמצ' בו הולד דהולד מותר בשחיטת אמו ואף הגיד מותר:

We are not accustomed to doing this with a fetus: The explanation is that the slaughter of the mother that the fetus was found in permits the fetus and even its sciatic nerve is allowed.


ShechitaBedikahHelev/Sciatic Nerve
8 monthsNot NeededNot Needed Can eat
9 months

Only if didn't walk on ground. (and only rabbinically)

Not Needed

Only if didn't walk on ground (stam, Kereti)

Forbidden (yesh omrim & Rema)

Propagation of Ben Pekuah

בן ט' חי שנמצא במעי שחוטה כשרה וגדל ובא על בהמה דעלמא והוליד אותו הולד אין לו תקנה בשחיטה ואם בא על בת פקועה כיוצא בו הרי בנו ובן בנו עד סוף כל הדורות כמוהו וכולם צריכים שחיטה מדבריהם ואין הטרפות פוסל בהם:

If a living 9-month fetus was found in the womb of a kosher-slaughtered animal, and the fetus grew up and mated with a regularly-born animal and begot a child, the child cannot be made kosher by shechitah. If the fetus grew up and mated with a female animal who was similarly a fetus from a kosher slaughter, then their children, and grandchildren, for all generations, are also considered ben pekuah. They all require shechita by rabbinic law. However, they are not rendered non-kosher if they have a treifah.

Historical Precedent

ורבי' שמרי' זצ"ל קיבל מרבו רבינו אליעזר זצ"ל בן רבינו משלם זצ"ל בן רב שרירא גאון זצ"ל אבי רב האי גאון עשה שני מעשים. התיר לכתחלה לבשל יין ולשתותו עם העכו"ם וגם בני פקועו' היו לו ולא שחט אחד מהם אלא המיתן בקופץ בין קרניהם והאכילם בחופה.

[13th century]

Rabbi Shemarya heard from his rabbi, Rabbi Eliezer son of Rabbi Meshulum son of rabbi Sherira Gaon father of Rabbi Hai Gaon two thing. He allowed, lechatchila, boiling wine and drinking it with idol worshipers. Also he had a ben pekuah and he didn't slaughter it, rather he killed it with a hatchet between the horns and served it at a wedding.

Meir Rabi's Ben Pekuah Meat

You are most likely aware, that for the last ten years or so I have been the consulting Rabbi for the development of a line of very special Ben Pekuah cows and sheep, directing some very astute businessmen and experienced farmers (AK Ben Pekuah Pty Ltd). These animals are unique: they are Kosher without the trouble or the expense of needing to check their lungs, so there is zero risk of hurried or improper checking. They are all Glatt Kosher.

Their hind-quarters may be eaten without the trouble or the expense of removing the forbidden fats nor the sciatic nerve, the Gid HaNasheh, so there is zero risk of incomplete removal of these forbidden components. Please see the attached brochure for a short summary of what a Ben Pekuah animal is, including an historical context and a recent public Teshuva from Rabbi Chaim Kanievski [sic].

--Press Release from Rabbi Meir Rabi, Aug 2015

The 'SuperKosher Meat' BP process, created and monitored by Rabbi Meir G. Rabi, is independently verified and documented.

Each 'SuperKosher Meat' BP animal and its parentage is identified via DNA. This sits above the standard world leading NLIS [Australian National Livestock Identification System] which identifies livestock and tracks them from birth to slaughter. Microchips [utilised to monitor and charge cars on toll roads] attached to each animal enables farmers and all handlers and processors, to positively identify livestock, in a fraction of a second, and without need to actually handle the livestock. Without any doubt this technology is the 'gold standard'.

--https://meirabi.wixsite.com/superkoshermeat/verification-e

Does the offspring of an 8 month fetus inherit its characteristics?

Rabbi Rabi's company is careful to extract the initial benei pekuah before full gestation. Since these animals are בני ח - prematurely born benei pekuah, their chelev and sciatic nerve are permissable for consumption. These animals are then bred, and their offspring are likewise treated as בני ח, even though they are born after full-term pregnancies. The underlying assumption is that what two benei pekuah mate and produce offspring, the offspring is the same kind of benei pekuah as the parents.

--Headlines 2

תחומין לה (תשע"ה)

רבי מאיר רבי

הראיה הגדולה ביותר המוכיחה שמדובר במין בפני עצמו היא שבגמרא (חולין עה,ב ושו"ע יו"ד יג,ד) נפסק שבניו ובני בניו של ב"פ נחשבים לב"פ עד סוף כל הדורות

Techumin 35

Rabbi Meir Rabi

The biggest proof that shows that [ben pekuah] is a completely new type of being is in the gemarah (chullin 75b, Yoreh Deah 13:4) which rules that the descendants of a ben pekuah are considered ben pekuah for all generations.

(א) צריכים שחיטה מדבריהם. כיון שהפריסו ע"ג קרקע:

(commenting on YD 13:4)

Since they walked on the ground

כולם צריכין שחיטה מדבריהם. כיון דהפריסו על גבי קרקע ש"ך ואם לא הפריסו ניתרים בשחיטת אמם מדרבנן ואם מתה האם והוא בן ט' מת אסור מדרבנן ואם הוא בן ט' חי ניתר מדרבנן בשחיטת עצמן:

Since it walked on the ground (Shach). If it didn't walk, it is permitted by the slaughter of its mother rabbinically. If its mother died, and [the fetus] is a nine month fetus that died, it is forbidden rabbinically. If a nine month fetus lives, it is permitted rabbinically through its own slaughter.

ספר תולדות אדם וחוה, נתיב טו

...מצא בה בן ט' חי, רוצה לומר ששלמו לו חדשיו והוא הנקרא בן פקועה, שחיטת אמו מתירתו, ואפילו גדל ימים רבים והוא שלא הפריס על גבי קרקע, וחלבו מותר ודמו אסור. פירוש, ואפילו בן ח' מת לעולם הדם אסור. ובן פקועה שהפריס על גבי קרקע, טעון שחיטה ואין שחיטת אמו מתירתו, פירוש וחלבו וגידו אסור, כי בשליל אינו נוהג בו גיד הנשה וחלבו מותר ודמו אסור, אבל מזה שהפריס הכל אסור.

Sefer Toldot Adam V'Chava

Rabbeinu Yerucham

[When shechting an animal and] find a fully developed fetus that lives, we want to say that it completes it gestational period and this is what is called a ben pekuah. Its mother's shechita permits it, even if it grows for many days and never walks on the ground, and its chelev is permitted and its blood is forbidden. Even a premature fetus that dies the blood is always forbidden. A ben pekuah that walks on the ground required shechita and its mother's shechita does not permit it, and its chelev and sciatic nerve are forbidden because with a fetus we are not accustomed to doing this - the scietic nerve and chelev are permitted and the blood is forbidden - but if it walks on the ground everything is forbidden.

Rav Weitman, the Rav of Tenuva (Techumin 35), adds that a premature fetus in the time of hazal was assumed to die. The reason the shulchan aruch mentioned a fully developed fetus when it discusses benei pekuah reproducing is because it could not imagine that a premature fetus would ever live that long. Nowadays when a premature fetus can live a long life, there's no reason to think all the stringencies of a fully developed fetus (shechita, helev, etc.) apply.

Potential Problems with a Herd of Ben Pekuah

אין לו תקנה - שהרי הוא כמי שאין לו אלא סימן אחד מצד אמו שהסימן השני שחוט ועומד הוא שאין שחיטה נוהגת בו ובהמה בחד סימן לא מיתכשרה

Has no rectification - The fetus is like [an animal] that has only one sign from its mother's side and the second sign is [already] cut. It is alive and dead, and slaughter is not done on that. An animal with one sign and cannot be made kosher....

תחומין לה, הרב זאב וייטמן

מסקנת המאמר של הראשון לציון הרב אליהו בקשי-דורון היתה שלא לאשר את
ההצעה מחשש שהדבר עלול להביא לתקלות, למרות שבעלי הרעיון (כנראה מגדלי בקר מרמת הגולן) תכננו השגחה ושמירה מעולה למניעת כל חשש תקלה. התקלה העיקרית לה חוששים היא שהעגלות יתעברו בטעות מעגל שאיננו בן פקועה, או שעגל בן פקועה ירביע עגלה שאיננה בת פקועה (שאז אין להם כל תקנה אפילו לא בשחיטה ובדיקה). וכן יש חשש שעגל או עגלה שאינם בני פקועה, שחייבים שחיטה כהלכתה כרגיל
ובדיקה מדינא, יחדרו לעדר בני הפקועה והדבר יביא לתקלות כשרות חמורות ביותר.

Techumin 35, Rabbi Zev Weitman (Rav on Tenuva)

The conclusion of the [former] chief rabbi Eliyahu Bakshi-Doron was not to certify the proposal [of creating ben pekuah herds] out of concern that it would lead to accidents even though those who presented the idea (probably cattle farmers from Ramat Hagolan) had planned for excellent supervision and oversight to prevent any concern of mistake. The primary mistake we are concerned with is that these ben pekuah cows will accidentally breed with a non ben pekuah cow (the resulting offspring have no rectification, not in shechita or in bedika). There is also a concern is a normal non ben pekuah cow or bull that is subject to the laws of shechita and bedika enter the ben pekuah pen. The matter will lead to very serious kashrut mistakes.

Hashkafic Objections

שו"ת שבט הלוי חלק ח סימן קעח

אם נקח היום בן פקועה שבא על ב"פ ונעמיד מהם עדרים עדרים יהיו כל השחיטות כשר חלק, וגם בלי חשש טריפות.

אבל הם פטפוטים בעלמא חדא דאיני ראה כהיום חששות בשחיטה יותר מכל הדורות, ושנית דזה רצון הבורא ב"ה שינהוג שחיטה מן התורה ושינהגו בה עפ"י הלכה, וינהגו בה הפרישות מחששי טריפות, וכמבואר סו"פ שמיני להבדיל בין הטמא ובין הטהור, ובין החיה הנאכלת ובין החיה אשר לא תאכל...

Shevet Halevi

If we take a ben pekuah that mated with another ben pekuah and make herds from them, all the shechitas will be kosher and halak and without fear of treifot.

However, this is just chatter. Firstly, I don't see today shechita concerns greater than all other generations. Secondly, it is the will of Hashem that we do shechita from the Torah according to halacha and we separate out the treifot as explained at the end of parshat shemini "to separate between the pure and the impure, from the animal we eat to the one we don't eat".

Is Ben Pekuah..... Parve?

(ח) וַיִּקַּ֨ח חֶמְאָ֜ה וְחָלָ֗ב וּבֶן־הַבָּקָר֙ אֲשֶׁ֣ר עָשָׂ֔ה וַיִּתֵּ֖ן לִפְנֵיהֶ֑ם וְהֽוּא־עֹמֵ֧ד עֲלֵיהֶ֛ם תַּ֥חַת הָעֵ֖ץ וַיֹּאכֵֽלוּ׃
(8) He took curds and milk and the calf that had been prepared and set these before them; and he waited on them under the tree as they ate.

... והענין דאברהם קיים כל התורה כולה וכפי הנראה דהבן הבקר היה בן פקועה ושחיטה התירתו ואין בה משום בב"ח דחלב שחוטה מותר ועיין שעה"מ

The issue is that Avraham upheld the entire Torah and therefore it seems that the cow [he served to the angels] was a ben pekuah and shechita permitted it and there was no issue of meat and milk since milk found in a slaughtered cow is permitted [to eat with meat]. And see the Sha'ar HaMelech.

...מדאסר רחמנא בשר בחלב הא לחודיה שרי לא מצי לאוקמי בחלב בן פקועה משום דכיון דשחיטת אמו מטהרתו הו"ל כשחוט וחלב שחוטה אינו אוסר לענין בשר בחלב כנודע ודוק:

When Hashem forbade milk and meat [together] each on its own was permitted. We do not find that it was established regarding milk of a ben pekuah since the slaughter of its mother permitted it and it is like it is slaughtered. Milk found in the stomach of a slaughtered animal is not forbidden with respect to meat and milk as is known.

ולומר דכי היכי דמבשל בחלב שחוטה אין בו משום בב"ח כך המבשל בחלב בת פקועה אין בו משום בב"ח שהרי היא נחשבת כשחוטה זהו דוחק. חדא דלא אשכחן בשום אחד מהפוסקים הראשונים והאחרונים שיזכירו חידוש זה שחלב בת פקועה אין בו איסור בישול בב"ח מן התורה.

We learn that if one who cooks milk found in a slaughtered animal [with meat] there is no issue of milk and meat, so to one who cooks a ben pekuah in milk has no issue of meat and milk since it is considered slaughtered. This is a stretch. Firstly, we don't find in any of the poskim or rishonim or achronim that mention this innovation that the milk of a bat pekuah is not included in the prohibition of milk and meat from the Torah.

(ז) הַמְבַשֵּׁל שָׁלִיל בְּחָלָב חַיָּב וְכֵן הָאוֹכְלוֹ. אֲבָל הַמְבַשֵּׁל שִׁלְיָא אוֹ עוֹר וְגִידִין וַעֲצָמוֹת וְעִקְּרֵי קַרְנַיִם וּטְלָפַיִם הָרַכִּים בְּחָלָב פָּטוּר. וְכֵן הָאוֹכְלָן פָּטוּר:

One who cooks a fetus in milk is liable, as is one who eats it. However, one who cooks a placenta, skin, sinews, bones, or the inside of horns and talons in milk is exempt. Likewise one who eats it is exempt.

Rabbi Yair Hoffman, Five Towns Jewish Week

Not one Rishon or acharon mentions that BP meat is pareve in 1600 years. You have an inference that you make in one sefer (which you admit has alternative readings) that you have extrapolated to say this very explosive idea. In addition, there is not a posek in America, Australia, or Eretz Yisroel that has ruled in this manner – it is simply untenable.

Reactions

Jan 2016: Israeli gedolim sign letter in opposition to Rabbi Rabi's venture. Signatories are Aharon Leib Steinmann, Haim Kanievsky, Nissim Kareilitz, Moshe Shaul Klein, and Sariel Rosenberg, .

Yair Hoffman, Five Towns Jewish Week:

When dealing with DNA there needs to be a trust of the person in charge. Thus far, we have been unable to find Rabbis in your community that stand behind your supervision – even on ice cream – and certainly for meat