שלי, שלנו, של כולם - מעורבות ואחריות חברתית
הדף מאת: מורי בית ספר קשת ירושלים, עריכה: חוה ליאון, עמותת קשת / העמותה ובית הספר קשת, ירושלים.
דף זה עוסק במחויבות ובחריות חברתית והוא מיועד לילדים בשלבים הראשונים של ההתבגרות (גיל בר/בת מצווה). הדף עוסק הן במחויבותו של היחיד כלפי החברה בה הוא חי והן בשאלת הנתינה.
דיון
בדפים אלה נעסוק במחוייבות החברתית המתחייבת מן הבגרות.
רבי טרפון אומר: היום קצר והמלאכה מרובה... לא עליך המלאכה לגמור, ולא אתה בן חורין לבטל ממנה.
Rabbi Tarfon said: the day is short, and the work is plentiful, and the laborers are indolent, and the reward is great, and the master of the house is insistent. He [Rabbi Tarfon] used to say: It is not your duty to finish the work, but neither are you at liberty to neglect it; If you have studied much Torah, you shall be given much reward. Faithful is your employer to pay you the reward of your labor; And know that the grant of reward unto the righteous is in the age to come.
דיון
שאלות לדיון:
 • אל מי מדבר ר' טרפון?
 • על איזו מלאכה הוא מדבר?
 • מה דעתכם על דבריו? נסו להגיב לדבריו כאילו הוא מדבר אליכם.
תפקידו של אדם
שאל טורנוסרופוס הרשע את ר' עקיבא: איזה מעשים נאים יותר, של הקדוש ברוך הוא או של בשר ודם?

אמר לו: מעשי אדם.

אמר לו: למה אתם נמולין?

הביא לו רבי עקיבא שיבולים ולחמניות. אמר לו: "אלו מעשי הקדוש ברוך הוא ואלו מעשה בשר ודם. אילו נאים יותר?" הביא לו אניצי פשתן ובגדים מבית שאן [מרכז האפנה אז]. אמר לו: הדברים שהאדם עושה נאים יותר מאלה שיצר הקדוש ברוך הוא.

אמר לו טורנוסרופוס: אם יש מצווה לעשות ברית מילה, למה אין הוולד יוצא מהול ממעי אמו?

אמר לו רבי עקיבא: ולמה חבל הטבור יוצא עם התינוק, ויש לחתוך אותו אחרי הלידה? מכל זה אנו לומדים שהקדוש ברוך הוא דווקא רוצה שבני האדם ישפרו את הטבע, ויתקנו את העולם.

מושגים
 • טורנוסרופוס (קווינטוס טיניאוס רופוס) - נציב רומי בארץ-ישראל בתקופת מרד בר-כוכבא (בית שני). הכינוי 'טורנוסרופוס' הוא כינוי גנאי שנתנו לו חכמים בשל רשעותו ועריצותו (טיראנוס ביוונית הוא עריץ, ורופוס הוא שמו). שמו של טרונוסרופוס מוזכר בתלמוד ובמדרש בסיפורי עימותים תיאולוגיים ופילוסופיים רבים שניהל עם רבי עקיבא. לפי מדרשים אלה, היה זה טורנוסרופוס שהתעלל ברבי עקיבא והוציאו לבסוף להורג
(Lev. 12:3:) “And on the eighth day the flesh of his foreskin shall be circumcised.” It is not written here that one lays out expenses over circumcision. See how much Israel loves the commandments, how many expenses they lay out in order to observe them! The Holy One, blessed be He, said, “You make the commandments joyful; I am increasing your joy, as stated (in Is. 29:19), ‘Then the humble shall increase their joy in the Lord.’” Beloved is circumcision, such that the Holy One, blessed be He, swore to Avraham that anyone who is circumcised will not descend to Geihinnom, as stated (Genesis 15:18), “On that day, the Lord made a covenant with Avram, saying.” And who does descend there? See what is written below (Gen. 15:19), “The Kenite, the Kenizzite ….” And so did Ezekiel see, as stated (Ezekiel 32:18-30), “Son of man, wail upon the masses of Egypt and make it descend, and the daughters of mighty nations, to the lowest lands and those that fall in the pit. Who do you surpass in pleasantness, go down and lay with the uncircumcised…. Assyria is there with all of her congregation, its graves are around it…. Meshech and Tubal and all their masses are there, its graves are surrounding it, they are all uncircumcised…. The princes of the North are there….” And so does Isaiah says (Isaiah 5:14), “And so does the pit widen itself and opened wide its mouth without measure (chok),” to he that doesn't have a statute [the words — "without measure" — can also be rendered "to he that doesn't have a statute"]. And where [do we see that] it (the commandment to circumcise) is called a statue? As it says (Ps. 105:10) "And He established it unto Jacob for a statute, to Israel for an everlasting covenant," because the Holy One, blessed be He, placed His name with Israel. And what is the name and the seal that He placed in them? It is Shaddai, the shin is placed on the nose, the dalet on the hand, and the yud on the circumcision. Therefore when he goes to his eternal home, there is an angel appointed in the Garden of Eden who takes him and brings him into the Garden of Eden. And regarding the heretics and sinners, The Holy One, “blessed be He, commands the angel to pull his foreskin (i.e. reverse his circumcision), as it says (Ps. 55:21) "He hath put forth his hands against them that were at peace with him; he has profaned his covenant." It happened that Tyrannus Rufus the wicked asked R. Aqiva, “Which works are the more beautiful? Those of the Holy One, blessed be He, or those of flesh and blood?” He said to him, “Those of flesh and blood are the more beautiful.” Tyrannus Rufus the wicked said to him, “Look at the heavens and the earth. Are you able to make anything like them?” R. Aqiva said to him, “Do not talk to me about something which is high above mortals, things over which they have no control, but about things which are usual among people.” He said to him, “Why do you circumcise?” He said to him, “I also knew that you were going to say this to me. I therefore anticipated [your question] when I said to you, ‘A work of flesh and blood is more beautiful than one of the Holy One, blessed be He.’ Bring me wheat spikes and white bread.”16Qeluska’ot, from the Gk.: kollikes (“long rolls of coarse bread”) or kollikia (the diminutive of kollikes). He said to him, “The former is the work of the Holy One, blessed be He, and the latter is the work of flesh and blood. Is not the latter more beautiful?” Tyrannus Rufus said to him, “Inasmuch as He finds pleasure in circumcision, why does no one emerge from his mother's belly circumcised?” R. Aqiva said to him, “And why does his umbilical cord come out on him? Does not his mother cut his umbilical cord? So why does he not come out circumcised? Because the Holy One, blessed be He, only gave Israel the commandments in order to purify them. Therefore, David said (in II Sam. 22:31 = Ps. 18:31), ‘the word of the Lord is pure.’”
דיון
שאלות לדיון:
 • כיצד אתם רואים את תפקידו של האדם?
 • מה דעתכם על דבריו של רבי עקיבא?
 • כיצד רואה ר' עקיבא את תיקון העולם - כמושג דתי או כלל אנושי?
 • איך אפשר להנחיל את שיטתו של ר' עקיבא לאחרים?
רשות היחיד ורשות הרבים
מעשה באדם אחד שסיקל (ניקה) את שדהו מאבנים, וזרק את האבנים מרשותו לרשות הרבים.

עבר שם חסיד אחד ואמר לו: "ריקא! כלומניק אחד! למה אתה מסקל מרשות שאינה שלך לרשות שלך?"

לגלג עליו אותו אדם.

כעבור זמן מה נאלץ האיש למכור את שדהו, והיה מהלך באותה רשות הרבים, ונכשל באותן אבנים.

אמר לעצמו: "יפה אמר לי אותו חסיד: "מפני מה אתה מסקל מרשות שאינה שלך לרשות שלך".
in the verse that recounts the thirteen attributes of mercy: “Long-suffering [erekh appayim]” (Exodus 34:6), using the plural form, and it is not written as erekh af, in the singular? In order to teach that He is long-suffering for both the righteous and for the wicked and does not punish them immediately for their transgressions. § The Sages taught: A person should not throw stones from his property into the public domain. An incident occurred involving a certain individual who was throwing stones from his property into the public domain, and a certain pious man found him. The latter said to him: Lowlife [reika], for what reason are you throwing stones from property that is not yours into your property? The man mocked him, as he did not understand what he meant, as the property from which he was throwing stones was his. Some days later, he was forced to sell his field from which he had thrown the stones. And he was walking in the same public domain into which he had thrown them, and he stumbled on those same stones. He said: That pious man said it well to me when he said: For what reason are you throwing stones from property that is not yours into your own property, since that property no longer belongs to me, and only the public domain remains mine to use. MISHNA: In the case of one who digs a pit in the public domain and an ox or a donkey fell into it, he is liable. The halakha is the same for one who digs either a pit; a ditch, which is narrow and long; or a cave, which is rectangular and roofed; trenches and water channels. In all these cases he is liable. If so, why is the verse stated as referring to a pit, as it states: “And if a man shall open a pit” (Exodus 21:33)? To teach that just as a pit that has sufficient depth to cause death when falling into it is at least ten handbreadths deep, so too, any other excavations that have sufficient depth to cause death may be no less than ten handbreadths. If any of the types of excavations were less than ten handbreadths deep, and an ox or a donkey fell into one of them and died, the digger of the excavation is exempt. But if it was injured in it, not killed, he is liable to pay damages. GEMARA: Rav says: Damage by Pit for which the Torah obligates one to pay is referring specifically to damage caused by the pit’s lethal fumes, i.e., suffocation, but not to damage caused by the impact of hitting the ground, for which the digger of the pit is exempt from paying compensation. The Gemara continues to explain: Apparently, it can be inferred that Rav maintains that with regard to the impact of hitting the bottom of the pit, it is merely the ground that injures him. The digger of the pit does not own the ground, so it is not a case where his property caused damage. Therefore, he does not bear responsibility for the damage. And Shmuel says: The Torah renders one liable for damage caused by its lethal fumes, and all the more so for damage resulting from the impact. Shmuel adds: And if you say that the Torah spoke only about liability for its impact and not for its lethal fumes, one could respond that the Torah testifies about a pit without specifying for which type of pit one is liable, and this includes even a pit full of woolen sponges [sefogin], which would completely absorb the impact. The Gemara asks: What is the difference between the opinions of Rav and Shmuel, given that falling into any pit involves injury due to both the lethal fumes and the impact? The Gemara answers: The practical difference between them is in the case where one fashioned a mound with a height of ten handbreadths in the public domain without digging, and an animal fell from this raised platform and died. According to Rav, the one who fashioned the mound is not liable for damage by Pit in the case of a mound, since there are no fumes, as the animal fell to the level ground. By contrast, according to Shmuel, he is also liable for damage by Pit in the case of a mound, since there is nevertheless an impact when hitting the ground. The Gemara asks: What is the source for the reasoning of Rav, that one is not liable in that case? The Gemara answers: Since the verse states: “And an ox or a donkey fall therein” (Exodus 21:33), indicating that there is no liability for damage by Pit unless the animal falls in the normal manner of falling, but not where it first climbed onto an elevated surface and then fell from there to the level ground. And according to Shmuel, the term: “And an ox or a donkey fall,” indicates any manner of falling, regardless of whether the animal fell into a hole or fell to the ground from an elevated surface. The Gemara challenges Rav’s opinion: We learned in the mishna: If so, why is the verse stated as referring to a pit, as it states: “And if a man shall open a pit” (Exodus 21:33)? To teach that just as a pit that has sufficient depth to cause death when falling into it is at least ten handbreadths deep, so too, any other excavations that have sufficient depth to cause death may be no less than ten handbreadths. Now, granted that according to Shmuel, the term: So too, any other, serves to include the case where the animal fell from a height of ten handbreadths, in which case the one who fashioned the mound would also be liable. But according to Rav, who exempts him in that case, what does the term: So too, any other, add? The Gemara answers: According to Rav, it serves to include trenches and water channels. The Gemara asks: But trenches and water channels are explicitly taught in the mishna. Why does the mishna then allude to them again? The Gemara answers: It first teaches the halakha about them and then explains its source in the Torah. Having mentioned these details, the Gemara asks: And why do I need all these cases that are taught by the mishna? The Gemara answers: They are necessary, for had it taught only the case of a pit, I would say that it is specifically a pit of ten handbreadths that contains lethal fumes, because it is constricted and round. Therefore, this measurement suffices to cause death. But concerning a ditch, which is long, say that in a case where it is ten handbreadths deep, there are no lethal fumes and there is no liability. Therefore, the mishna teaches both the case of a pit and a ditch. And furthermore, had the mishna taught the case of a ditch in addition to the pit, I would say that it is specifically a ditch of ten handbreadths that contains the necessary lethal fumes, because it is narrow. But concerning a cave, which is rectangular and not narrow, say that in a case where it is ten handbreadths deep, there are no lethal fumes and there is no liability. Therefore, the mishna teaches the case of a cave as well. And furthermore, had the mishna taught the case of a cave in addition to the previous two, I would say that it is specifically a cave of ten handbreadths that contains lethal fumes, because it is covered. But concerning trenches, which are not covered, say that at a depth of ten handbreadths, there are no lethal fumes and there is no liability. Therefore, the mishna also teaches the case of trenches. And finally, had the mishna taught the case of trenches in addition to the previous three, I would say that it is specifically trenches of ten handbreadths that contain lethal fumes, since they are no wider at the top than at the bottom. But with regard to channels, which are wider at the top than at the bottom, say that at a depth of ten handbreadths there are no lethal fumes and there is no liability. Therefore, the mishna teaches us the case of channels as well, and each subsequent case listed contains a novel aspect. The Gemara raises a further challenge from that which we learned in the mishna: If any of the types of excavations were less than ten handbreadths deep, and an ox or a donkey fell into one of them and died, the digger of the excavation is exempt. But if it was injured, not killed, he is liable to pay damages. What is the reason for the ruling of: If an ox or a donkey fell into it and died, he is exempt? Is it not because at this height there is not sufficient impact, although there are lethal fumes? The Gemara responds: No, he is exempt because there are no lethal fumes. The Gemara challenges this: If that is so, that a pit less than ten handbreadths deep lacks sufficient lethal fumes, why is the one who dug it liable if the animal is injured; but there are no lethal fumes? The Gemara answers: There are not sufficient fumes to cause death, but there are sufficient fumes to cause damage. The Gemara relates: There was a certain ox that fell into a water channel [la’arita dedala’ei] whose depth was one cubit, i.e., six handbreadths. Because it suffered the impact of the fall, its owner assumed it would die and slaughtered it first, in order to eat the meat. Rav Naḥman, who was concerned that its organs were crushed by the fall, deemed it an animal with a condition that will cause it to die within twelve months [tereifa], which it is prohibited to consume. Furthermore, Rav Naḥman said: If the owner of this ox had taken a kav of flour to bake into bread to eat instead of slaughtering his animal for its meat, and gone and learned in the study hall that although an ox that falls and hits the ground is considered tereifa if slaughtered immediately, if the animal remained alive for twenty-four hours and is then slaughtered, it is fit to eat, he would not have lost his ox that was worth several kav of flour. The Gemara notes: Apparently, Rav Naḥman maintains that there is an impact caused even by a pit that is less than ten handbreadths, as Rav Naḥman was concerned in this case that its organs were crushed and it was fatally wounded. Rava raised an objection to the opinion of Rav Naḥman from the mishna: If any of the types of excavations were less than ten handbreadths deep, and an ox or a donkey fell into one of them and died, he is exempt. What is the reason for this? Is it not because there is no significant impact capable of causing death? If so, why is this animal deemed a tereifa?
דיון
שאלות לדיון
 • מה הייתה טעותו של המסקל?
 • כיצד למד לקח?
 • האם רשות הרבים היא "שלי" או "של כולם" או "שלהם"?
 • מהי מידת האחריות המוטלת עלינו ביחס לרשות הרבים?
מתוך חוק עזר לירושלים שמירת הסדר והניקיון התשל"ח 1978.
חוקי עזר עירוניים
לא יזרוק אדם, לא ישאיר ולא יניח ... אשפה במקום ציבורי או פרטי, אלא בכלי המיועד לאשפה. לא ישקה אדם... צמחים בצורה הגורמת הפרעה לעוברים ושבים ברחוב... לא ינקה אדם, לא ינער, לא יחבוט ולא יאבק מרבד, שטיח, כלי מיטה או כל דבר אחר ברחוב. לא ישאיר אדם... בעל חיים במקום ציבורי באופן המהווה ... מכשול או נזק.
דיון
שאלות לדיון:
 • מהי מטרתם של חוקי עזר אלה? האם הם נוחים לביצוע?
 • האם תמיד מתחשק לנו לקיים אותם?
 • מה יקרה בעיר/בשכונה אם לא נציית לחוקים אלה?
 • מה הקשר בין חוקי העזר לבין מה שלמדנו מן המדרש?
דיון
לסיכום:
 • שכתבו את המדרש על טורנוסרופוס ורבי עקיבא כך שיתאים לזמננו.
 • תרגמו את האמירה "היום קצר והמלאכה מרובה" לתנועה (אפשר 2-3 ביחד) או לסצינה דרמטית.
 • תארו את המדרש על המסקל בקומיקס.
 • כיצד מתחברים הטכסטים שהבאנו ביחידה לנושא האחריות הציבורית?
נתינה
שלומית כהן אסיף, איש על ספסל
איש על ספסל/ שלומית כהן אסיף
איש על ספסל ישב

הושיט פרח לכל עובר ושב

אמרו אנשים:

"הוא שיכור", "הוא שיכור".

מחלק בחינם במקום למכור.

"הוא גנב" "הוא גנב"

פרחים מן הגן סחב.

אמרו אנשים:

"הוא עשיר", "הוא עשיר".

נבחר אותו להיות ראש העיר.

יחלק לכל עובר ושב

גם לחם גם חלב.

איש מחלק חיוכים

מושיט פרחים

שיהיה יום יפה

שיהיה בבית ריח של שדה

שיהיה....
© כל הזכויות שמורות למחברת ולאקו"ם
www.acum.org.il
דיון
שאלות לדיון:
 • מהי המוטיבציה של האיש להושיט פרח לכל עובר ושב? האם הוא מעוניין לשמח את הבריות או את עצמו?
 • אילו אתה היית האיש, מה אתה היית מחלק לכל עובר ושב?