"כופין אותו עד שיאמר רוצה אני"
הדף מאת: אילנה עבו גולן / אתר מדרשת
על פי ההלכה היהודית, הגירושין הם אקט רצוני של בני הזוג - רק הבעל יכול לגרש את אשתו והאישה צריכה להסכים לקבל את הגט. ההלכה שהבעל צריך לגרש את אשתו מרצונו החופשי, מעלה את אחת הסוגיות המרכזיות בנושא זה - היכולת לכפות גט על הבעל בעת הצורך. האם כפייה יכולה להוביל לרצון? האם ניתן לכפות על אדם לרצות דבר מה? בלימוד זה ננסה לבחון את מערכת היחסים המורכבת שבין רצון חופשי, כפייה והקרבה.
אִם עֹלָה קָרְבָּנוֹ מִן הַבָּקָר זָכָר תָּמִים יַקְרִיבֶנּוּ אֶל פֶּתַח אֹהֶל מוֹעֵד יַקְרִיב אֹתוֹ לִרְצֹנוֹ לִפְנֵי ה'.
If his offering be a burnt-offering of the herd, he shall offer it a male without blemish; he shall bring it to the door of the tent of meeting, that he may be accepted before the LORD.
דיון
 • שימו לב לשימוש המרובה בשורש קר"ב בפסוק - מה משמעותו בכל פעם?
 • מדוע נאמר "יקריב אותו לרצונו"? לרצונו של מי?
 • מה הקשר בין רצון להקרבה?
 • חשבו על מקרים של 'הקרבה' בחייכם - האם אתם "מקריבים" מתוך רצון חופשי או מתוך אילוץ?
פירוש אבן עזרא ורש"י לויקרא פרק א', פסוק ג'
פירוש אבן עזרא:

'לרצנו לפני ה'' שיקריבנו ברצונו ולא באונס

פירוש רש"י:

'יקריב אותו' - מלמד שכופין על האדם להקריב, יכול בעל כורחו? תלמוד לומר לרצונו. הא כיצד? כופין אותו עד שיאמר רוצה אני "
דיון
 • מדוע רש"י, בניגוד לאבן עזרא, בוחר לפרש כך את הפסוק?
 • מה דעתכם על פירוש זה של רש"י, האם ניתן לכפות אדם לרצות? כיצד עושים זאת?
 • האם לדעתכם החברה יכולה או צריכה לכפות מעשים שונים על חבריה? באילו דרכים? מהם גבולות הכפייה?
מי שאינו רוצה ליתן צדקה, או שייתן מעט ממה שראוי לו , בית דין כופין אותו ומכין אותו עד שייתן מה שאמדוהו ליתן, ויורדין לנכסיו בפניו ולוקחין מהן מה שראוי לו ליתן
In the case of one who does not want to give tzedakah or who gives less than he should, a court should beat him with blows of chastisement until he gives what they estimate he should. They should bring down his money in front of his face and take from him what he should have given, and they may pawn his property for tzedakah, even if it is on the eve of the Sabbath.138See Babylonian Talmud Ketubot 49b and Bava Batra 8b.
דיון
 • האם לדעתכם יש לכפות על אדם לתרום או לתת צדקה?
 • באילו מקרים יש מקום לכפייה ובאילו לא?
מי שהדין נותן שכופין אותו לגרש את אשתו ולא רצה לגרש, בית דין של ישראל בכל מקום ובכל זמן מכין אותו עד שיאמר רוצה אני ויכתוב הגט והוא גט כשר, וכן אם הכוהו גוים ואמרו לו עשה מה שישראל אומרין לך ולחצו אותו ישראל ביד הגוים עד שיגרש הרי זה כשר. ואם הגוים מעצמן אנסוהו עד שכתב הואיל והדין נותן שיכתוב הרי זה גט פסול.

ולמה לא בטל גט זה? שהרי הוא אנוס בין ביד גוים בין ביד ישראל! שאין אומרין אנוס אלא למי שנלחץ ונדחק לעשות דבר שאינו מחוייב מן התורה לעשותו כגון מי שהוכה עד שמכר או נתן אבל מי שתקפו יצרו הרע לבטל מצוה או לעשות עבירה והוכה עד שעשה דבר שחייב לעשותו או עד שנתרחק מדבר שאסור לעשותו אין זה אנוס ממנו אלא הוא אנס עצמו בדעתו הרעה. לפיכך זה שאינו רוצה לגרש מאחר שהוא רוצה להיות מישראל רוצה הוא לעשות כל המצות ולהתרחק מן העבירות ויצרו הוא שתקפו וכיון שהוכה עד שתשש יצרו ואמר רוצה אני כבר גרש לרצונו.
If the law requires that a man should be compelled to divorce his wife and he refuses to do so, the Jewish court anywhere, at any time, should lash him until he says I am willing; then he should write the get, and it will be valid.— — So too, if non-Jews flogged him, saying to him: "Do what the Jews are telling you," and if pressure is exerted on him by Jews through non-Jews until he gives his divorce, it is a valid get.— — Why is this get not nullified, seeing that he is compelled by non-Jews or by Jews? The rule concerning a person who has committed a misdeed under compulsion applies only to one who has been pressured to do a thing to which he is not biblically bound.— —
דיון
 • מהי טענתו של הרמב"ם?
 • באילו אמצעים נעזר הרמב"ם לצורך כפיה?
 • מה הנחת היסוד של הרמב"ם כשהוא מורה על כפיה על הבעל?
 • האם לדעתכם, תפיסתו זו של הרמב"ם היא המשך לתפיסתו בעניין הכפייה במצוות הצדקה?
תשובת רבינו תם, ספר הישר חלק התשובות סימן ע"ז
כך אני מורה ובא שאין לגזור לגרש על שאין כופין, והגט הנעשה ע"י חרם או ציווי בית דין קורא אני בו שלא כדין פסול ופוסל.

מושגים
 • רבנו תם - (1100-1171) רבי יעקב ב"ר מאיר תם. אחד מגדולי בעלי התוספות בצרפת, נכדו של רש"י.
שו"ת הרא"ש, כלל נ"א, סימן ב'
ראיתי לרבותינו חכמי אשכנז וצרפת מתרחקין עד הקצה האחרון מכל מיני הכרחות כפיית האיש לגרש בעסק מרידת האשה, כי נראה להם דברי רבינו ר״ת ז״ל, וראיותיו עיקרים וראוי לסמוך עליהם. ואף אם היו הדברים מוכרעים, צריך אדם להרחיק מספק אשת איש ומלהרבות ממזרים בישראל...ועוד אני אומר... והאידנא נראה הענין להפך, בנות ישראל בדור הזה שחצניות הן, אם תוכל האשה להפקיע את עצמה מתחת בעלה, באמרה: לא בעינא ליה, לא הנחת בת לאברהם אבינו יושבת תחת בעלה, ויתנו עיניהם באחר וימרדו בבעליהן; על כן טוב להרחיק הכפייה.

מושגים
 • הרא"ש, רבנו אשר בן יחיאל - (1250-1327) מגדולי פרשני התלמוד והפוסקים ובעל השפעה מכרעת על עיצוב ההלכה היהודית. יצירתו החשובה ביותר נקראת "פסקי הרא"ש" ובה מובא סיכום מוסמך של כל הלכה מתוך בירור יסודי של דעות הראשונים, חכמי צרפת ואשכנז וחכמי ספרד, ומתוך הכרעה עצמית בכל הדינים השנויים במחלוקת.
דיון
 • מה טוענים ר"ת והרא"ש?
 • מה הסיבה לטענתו של הרא"ש שאסור לכפות על הבעל לגרש? ממה חושש הרא"ש?
 • מה דעתכם על טענותיו?