בצלם אלוהים – בין הגוף והנפש
הדף מאת: ליאורה אילון / קולות בנגב
דף המקורות עוסק בבירור המושג 'צלם אלוהים' – כיצד הובן על ידי חז"ל ומפרשים שונים, ומהי משמעותו לימינו.
ספר בראשית:
(כו) וַיֹּאמֶר אֱלֹהִים, נַעֲשֶׂה אָדָם בְּצַלְמֵנוּ כִּדְמוּתֵנוּ; וְיִרְדּוּ בִדְגַת הַיָּם וּבְעוֹף הַשָּׁמַיִם, וּבַבְּהֵמָה וּבְכָל- הָאָרֶץ, וּבְכָל- הָרֶמֶשׂ, הָרֹמֵשׂ עַל- הָאָרֶץ. (כז) וַיִּבְרָא אֱלֹהִים אֶת- הָאָדָם בְּצַלְמוֹ, בְּצֶלֶם אֱלֹהִים בָּרָא אֹתוֹ: זָכָר וּנְקֵבָה, בָּרָא אֹתָם. (כח) וַיְבָרֶךְ אֹתָם, אֱלֹהִים, וַיֹּאמֶר לָהֶם אֱלֹהִים, פְּרוּ וּרְבוּ וּמִלְאוּ אֶת- הָאָרֶץ, וְכִבְשֻׁהָ; וּרְדוּ בִּדְגַת הַיָּם, וּבְעוֹף הַשָּׁמַיִם, וּבְכָל- חַיָּה, הָרֹמֶשֶׂת עַל- הָאָרֶץ. (כט) וַיֹּאמֶר אֱלֹהִים, הִנֵּה נָתַתִּי לָכֶם אֶת- כָּל- עֵשֶׂב זֹרֵעַ זֶרַע אֲשֶׁר עַל -פְּנֵי כָל- הָאָרֶץ, וְאֶת- כָּל- הָעֵץ אֲשֶׁר- בּוֹ פְרִי- עֵץ, זֹרֵעַ זָרַע:, לָכֶם יִהְיֶה, לְאָכְלָה. (ל) וּלְכָל -חַיַּת הָאָרֶץ וּלְכָל- עוֹף הַשָּׁמַיִם וּלְכֹל רוֹמֵשׂ עַל- הָאָרֶץ, אֲשֶׁר- בּוֹ נֶפֶשׁ חַיָּה, אֶת- כָּל- יֶרֶק עֵשֶׂב, לְאָכְלָה וַיְהִי- כֵן. (לא) וַיַּרְא אֱלֹהִים אֶת- כָּל- אֲשֶׁר עָשָׂה, וְהִנֵּה- טוֹב מְאֹד; וַיְהִי- עֶרֶב וַיְהִי- בֹקֶר, יוֹם הַשִּׁשִּׁי.
And God said: ‘Let us make man in our image, after our likeness; and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth.’ And God created man in His own image, in the image of God created He him; male and female created He them. And God blessed them; and God said unto them: ‘Be fruitful, and multiply, and replenish the earth, and subdue it; and have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over every living thing that creepeth upon the earth.’ And God said: ‘Behold, I have given you every herb yielding seed, which is upon the face of all the earth, and every tree, in which is the fruit of a tree yielding seed—to you it shall be for food; and to every beast of the earth, and to every fowl of the air, and to every thing that creepeth upon the earth, wherein there is a living soul, [I have given] every green herb for food.’ And it was so. And God saw every thing that He had made, and, behold, it was very good. And there was evening and there was morning, the sixth day.
דיון
שאלות:
 • אל מי פונה אלוהים במילים 'נעשה אדם בצלמנו כדמותנו'? מדוע הוא נוקט לשון רבים?
 • בפסוק כ"ז כתוב 'בצלם אלוהים ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם' - מה מסתתר מאחורי המילים השונות 'אותו' ו'אותם'?
 • מדוע חוזר הביטוי 'בצלם', המתאר את בריאת האדם, שלוש פעמים?
 • מה תפקידם של בני האדם על פני האדמה, על פי הפסוקים הנ"ל?
 • כיצד ניתן להבין את הביטויים: 'פרו ורבו', 'מלאו את הארץ', 'כבשוה', 'רדו'?
 • הרמב"ם
  [ח] נפש כל בשר, היא צורתו שנתן לו האל. והדעת היתרה המצויה בנפשו של אדם, היא צורת האדם השלם בדעתו; ועל צורה זו נאמר בתורה "נעשה אדם בצלמנו כדמותנו" (בראשית א, כו), כלומר שתהיה לו צורה היודעת ומשֶׂגת הדעות שאין להם גולם, עד שיידמה להן. ואינו אומר על צורה זו הניכרת לעיניים, שהיא הפה והחוטם והלסתות ושאר רושם הגוף, שזו תואר שמה.
  טו ואינה הנפש המצויה לכל נפש חיה, שבה אוכל ושותה ומוליד ומרגיש ומהרהר. אלא הדעה--שהיא צורת הנפש, ובצורת הנפש הכתוב מדבר. ופעמים רבות, תיקרא זו הצורה נפש ורוח; ולפיכך צריך להיזהר בשמות, שלא תטעה: וכל שם ושם, יילמד מעניינו.
  טז [ט] אין צורת הנפש הזאת מחוברת מן היסודות, כדי שתיפרד להם, ואינה מכוח הנשמה, עד שתהא צריכה לנשמה כמו שהנשמה צריכה לגוף; אלא מאת ה', מן השמיים היא. לפיכך כשייפרד הגולם שהוא מחובר מן היסודות, ותאבד הנשמה מפני שאינה מצויה אלא עם הגוף וצריכה לגוף בכל מעשיה, לא תיכרת הצורה הזאת, לפי שאינה צריכה לנשמה במעשיה--אלא יודעת ומשֶׂגת הדעות הפרודות מן הגלמים, ויודעת בורא הכול, ועומדת לעולם, ולעולמי עולמים. הוא שאמר שלמה בחכמתו, "'וישוב העפר על הארץ, כשהיה; והרוח תשוב, אל האלוהים אשר נתנה"' (קוהלת יב, ז).
  The soul of all flesh is the form which God gave unto him, and the high intelligence which is found in the soul of man is the form of the man who is perfectly intelligent. Concerning this form it is said in the Torah: "Let us make man in our form after our image" (Gen. 1.26), as if saying, that he should possess a form which knows and attains the Intelligences which have no body, as angels, which are forms without a body, thereby being like unto them. But this is not spoken of a given form which is recognized by the eyes, as the mouth, the nose, the cheek-bones, or any other description of the body, for such is the name of its shape; neither does it apply to the life of living creatures by which it can eat, drink, reproduce, feel and ponder; but it is concerning the Intelligence which is the form of the soul, for it is about the form of the soul that the Verse speaks—"in our form after our image". Often times this form is called soul and breath of life, and, therefore, it is necessary to take care in naming them, so that man will not err in such, but each and every name one will learn from the subject thereof. The form of this soul is not composed of the elements to be separated and become part of them, and it is not an offshoot of the power of the soul to be dependent upon a soul as well as the soul is dependent upon a body. But this form is from the Lord, from Heaven. Therefore, when the body which is composed of the four elements dissolves and the spirit of life is lost, because it is non-existing save only when in the body, and is dependent upon a body in all its functions, this form will not be cut off, for it is not dependent upon a soul in its functions, but doth know and attain all Intelligences which are independent of matter, and knows the Creator of all, and lives forever and throughout all worlds to be. This is what Solomon in his wisdom said: "And the dust returneth to the earth as it was, and the spirit unto God Who gave it." (Ecc. 12.7).
  דיון
  שאלות:
 • כיצד מסביר הרמב"ם את צמד המילים 'כצלמנו וכדמותנו'?
 • מהו לדעתכם פירוש הביטוי: 'צורה היודעת ומשֶׂגת הדעות שאין להם גולם'?
 • מהו ההבדל, לפי הרמב"ם, בין נשמה ונפש?
 • מהו 'צלם אלוהים' לפי הרמב"ם?
 • בראשית רבה
  רבי יהושע בר נחמיה בשם רבי חנינא בר יצחק, ורבנן בשם רבי אליעזר:

  ברא בו ד' בריות מלמעלן וד' מלמטן.
  אוכל ושותה כבהמה, פרה ורבה כבהמה, מטיל גללים כבהמה, ומת כבהמה.

  מלמעלה:
  עומד כמלאכי השרת,
  מדבר ומבין ורואה כמלאכי השרת,
  ובהמה אינה רואה אתמהא?! אלא, זה מצדד.

  רבי תפדויי אמר בשם רבי אחא: העליונים נבראו בצלם ובדמות ואינן פרין ורבין, והתחתונים פרין ורבין ולא נבראו בצלם ודמות.
  אמר הקדוש ברוך הוא: הרי אני בורא אותו בצלם ובדמות מן העליונים, פרה ורבה מן התחתונים.

  אמר רבי תפדויי בשם רבי אחא: אמר הקב"ה: אם אני בוראו מן העליונים הוא חי ואינו מת, מן התחתונים הוא מת ואינו חי, אלא, הריני בוראו מאלו ומאלו, ואם יחטא ימות ואם לאו יחיה:
  ... R’ Yehoshua barNechemyah in the name of R’ Chanina bar Yitshak and the rabbis in the name of R’ Lazar (Elazar), say: He created in him four creations from above /mil’ma`lah and four from below /mil’matah. From above – he stands like the ministering angels / mal’akhey hashareit, and speaks like the ministering angels, and has knowledge in him like the ministering angels, and sees like the ministering angels . . . From below – he eats and drinks like an animal /kab’heimah, bears fruit and multiplies, leaves piles (excretes) and dies like an animal... Said the Holy One: If I create him from the upper ones [alone] he lives and won’t die [in this world]; from the lower ones, he dies [in this world] and won’t live [in the coming world].
  דיון
  שאלות:
 • במה מתייחדת בריאת האדם על פי רבי יהושע?
 • מה ההבדלים בין גוף ונפש, על פי המדרש?
 • במה דומה ושונה תפיסה זו מגישת הרמב"ם.
 • כיצד מסביר רבי תפדויי את בריאת האדם?
 • מהם ההבדלים בין העליונים והתחתונים, על פי רבי תפדויי?
 • מה פירוש האמירה 'אם יחטא ימות, ואם לאו, יחיה'?
 • משנה, סדר נזיקין, מסכת סנהדרין
  כיצד מְאַיְּמִין (את העדים) על עדי נפשות?: היו מכניסין אותן, ומאימין עליהן, שמא תאמרו מאומד, ומשמועה, עד מפי עד, ומפי אדם נאמן שמענו; או: שמא אי אתם יודעין שסופנו לבדוק אתכם בדרישה ובחקירה. הוו יודעין, שלא כדיני ממונות דיני נפשות; דיני ממונות - אדם נותן ממון ומתכפר לו; דיני נפשות - דמו ודם זַרְעִיּיוֺתָיו תלוין בו עד סוף העולם. שכן מצינו בקין, שהרג את אחיו, שנאמר "דמי אחיך, צועקים" (בראשית ד,י); אינו אומר "דם אחיך" אלא "דמי אחיך" - דמו ודם זרעייותיו.
  דבר אחר: "דמי אחיך", שהיה דמו מושלך על העצים ועל האבנים. לפיכך נברא אדם יחידי, ללמדך, שכל המאבד נפש אחת (מישראל) מעלה עליו הכתוב, כאילו איבד עולם מלא; וכל המקיים נפש אחת (מישראל), מעלה עליו הכתוב, כאילו קיים עולם מלא. ומפני שלום הבריות, שלא יאמר אדם לחברו: אבא גדול מאביך: ושלא יהו המינין אומרים: הרבה רשויות בשמיים. ולהגיד גדולתו של הקדוש ברוך הוא; שאדם טובע כמה מטבעות בחותם אחד, וכולן דומין זה לזה, ומלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא טבע כל האדם בחותמו של אדם הראשון, ואין אחד מהם דומה לחברו. לפיכך כל אחד ואחד חיב לומר: בשבילי נברא העולם. ושמא תאמרו: מה לנו ולצרה הזאת? והלוא כבר נאמר: "והוא עד, או ראה או ידע; אם לא יגיד, ונשא עוונו" (ויקרא ה,א). או שמא תאמרו מה לנו לחוב בדמיו של זה, והלוא כבר נאמר "ובאבוד רשעים, רינה" (משלי יא,י).
  How did they admonish witnesses in capital cases? They brought them in and admonished them, [saying], “Perhaps you will say something that is only a supposition or hearsay or secondhand, or even from a trustworthy man. Or perhaps you do not know that we shall check you with examination and inquiry? Know, moreover, that capital cases are not like non-capital cases: in non-capital cases a man may pay money and so make atonement, but in capital cases the witness is answerable for the blood of him [that is wrongfully condemned] and the blood of his descendants [that should have been born to him] to the end of the world.” For so have we found it with Cain that murdered his brother, for it says, “The bloods of your brother cry out” (Gen. 4:10). It doesn’t say, “The blood of your brother”, but rather “The bloods of your brother” meaning his blood and the blood of his descendants. Another saying is, “The bloods of your brother” that his blood was cast over trees and stones. Therefore but a single person was created in the world, to teach that if any man has caused a single life to perish from Israel, he is deemed by Scripture as if he had caused a whole world to perish; and anyone who saves a single soul from Israel, he is deemed by Scripture as if he had saved a whole world. Again [but a single person was created] for the sake of peace among humankind, that one should not say to another, “My father was greater than your father”. Again, [but a single person was created] against the heretics so they should not say, “There are many ruling powers in heaven”. Again [but a single person was created] to proclaim the greatness of the Holy Blessed One; for humans stamp many coins with one seal and they are all like one another; but the King of kings, the Holy Blessed One, has stamped every human with the seal of the first man, yet not one of them are like another. Therefore everyone must say, “For my sake was the world created.” And if perhaps you [witnesses] would say, “Why should we be involved with this trouble”, was it not said, “He, being a witness, whether he has seen or known, [if he does not speak it, then he shall bear his iniquity] (Lev. 5:1). And if perhaps you [witnesses] would say, “Why should we be guilty of the blood of this man?, was it not said, “When the wicked perish there is rejoicing” (Proverbs 11:10).]
  דיון
  שאלות:
 • מדוע נברא אדם יחידי?
 • מהי משמעות הביטוי "בצלם אלוהים" על פי משנה זו?
 • כיצד "מתכתבת" משנה זו עם הטקסטים האחרים, בנושא שאלת "צלם אלוהים"?
 • דיון
  שאלה לסיכום במליאה:
  בספרו 'מורה הנבוכים' אומר הרמב"ם:
  צלם נקראת הצורה הטבעית, דהיינו, העניין העושה את הדבר לעצם ולמה שהוא. וזאת אמיתתו באשר הוא הנמצא ההוא. אותו עניין באדם הוא אשר בו מתהווה ההשׂגה האנושית. בשל ההשׂגה השׂכלית הזאת נאמר עליו: בצלם אלהים ברא אֹתו (בראשית א, כז)
  • על פי המקורות שלמדתם ועל סמך הדיון בהם, איך אתם מבינים כעת את המושג 'בצלם אלוהים', ומהי משמעותו בחייכם כאן ועכשיו?