שמיטת חובות למדינות המתפתחות
הדף מאת: אביעד הומינר / תבל בצדק
שמיטת כספים ממקורות היהדות ומשבר החוב של המדינות המתפתחות.
שמיטת כספים
מִקֵּץ שֶׁבַע-שָׁנִים, תַּעֲשֶׂה שְׁמִטָּה. (ב) וְזֶה, דְּבַר הַשְּׁמִטָּה--שָׁמוֹט כָּל-בַּעַל מַשֵּׁה יָדוֹ, אֲשֶׁר יַשֶּׁה בְּרֵעֵהוּ: לֹא-יִגֹּשׂ אֶת-רֵעֵהוּ וְאֶת-אָחִיו, כִּי-קָרָא שְׁמִטָּה לַה'.
למקור השלם
At the end of every seven years thou shalt make a release. And this is the manner of the release: every creditor shall release that which he hath lent unto his neighbour; he shall not exact it of his neighbour and his brother; because the LORD’S release hath been proclaimed.
דיון
שאלות לדיון
 • מה צריך האדם לשמוט? את הכסף? את היד?
 • האם זה הוגן שאדם יוותר על כסף שהלווה לאדם אחר?
 • מהו לדעתך הטעם או הסיבה למצווה זו?
עין אי"ה, חלק ב', פרק י', משנה ט'
הרב קוק על שמיטת הכספים
התכלית העיקרית של שמיטת החוב בשביעית הוא מפני "כי קרא שמיטה לה'" - להסיר את העול היותר כבד שמתקבץ לרגלי שליטת העשירים על העניים, מפני שהוצרכו להם איזה פעם להלוואה, שהכניעה והעבדות תהיה מוטבעת בלב מי שירגיש על עצמו חוב לחבירו. "עבד לווה לאיש מלוה". והשעבוד הזה עלול להכניע את ישרי לב לפני עשירים תקיפים שיהיו המה המלוים. על כן תבוא השמיטה ותתיר אלה החרצובות.

מושגים
 • הרב קוק - הרב אברהם יצחק הכהן קוק (1865 - 1935) (מכונה גם הראי"ה) היה הרב הראשי האשכנזי הראשון בארץ ישראל, פוסק, מקובל והוגה דעות. נחשב לאחד מאבות הציונות הדתית.


מילים
 • חרצובות , אגודות, מוטה - מילים נרדפות לכבל, שלשלת, עול.
דיון
שאלות לדיון
 • מהו ההסבר למצוות שמיטת כספים ע"פ הרב קוק?
 • האם אתם מכירים מקרה שבו אדם משתעבד בגלל חוב?
ecowiki, 'משבר החוב של העולם השלישי'
משבר החוב במדינות המתפתחות
משבר החוב של העולם השלישי מתייחס לחובות חיצוניים של המדינות המתפתחות ולהשלכות של חובות אלה. רבות מהמדינות הללו לא מסוגלות לשלם את החובות שלהם, וכתוצאה מכך חובן תופח משנה לשנה.

נכון לשנת 2007, גודל החוב החיצוני של כלל "המדינות המתפתחות" עמד על 2.8 טריליון דולר בשנת 2005. במהלך שנה זו שילמו המדינות 511 מיליארד דולר כהחזרי חובות.

החוב החיצוני של מדינות עניות מאוד עמד על 412 מיליארד דולר בסוף 2005, ובמהלך שנה זו שילמו המדינות האלה 43 מיליארד דולר כהחזרי חוב למדנות העשירות - או 118 מיליון דולר ביום.
© כל הזכויות שמורות לeco-wiki
ecowiki.org.il


מילים
 • חוב חיצוני - סך ההתחייבויות של הממשלה, הבנק המרכזי והמוסדות הלאומיים כלפי מי שאינם תושבי המדינה (ויקיפדיה)
דיון
שאלות לדיון
 • האם לדעתכם המדינות המתפתחות 'משעובדות' למדינות המפותחות?
 • האם על המדינות המפותחות לשמוט את החוב ולוותר על החוב?
טעם מצוות שמיטת כספים
ללמד נפשנו במידות המעולות: מידת הנדיבות ועין טוב, ונקבוע בלבבנו הביטחון הגדול בשם ברוך הוא, ואז תכשר נפשנו לקבל טוב מאת אדון הכל כלול הברכה והרחמים. וגם נמצא מזה גדר חזק ומחיצה של ברזל להתרחק מאוד מן הגזל ומן החמדה בכל אשר לרענו, כי נשא קל וחומר בנפשנו לאמור: אפילו הלוויתיו ממוני והגיע שנת השמיטה - אמרה תורה להשמיט בין המלווה, שלא לגזול ושלא לחמוס לא כל שכן שראוי לי להתרחק עד הקצה האחרון.
למקור השלם

מושגים
 • ספר החינוך - ספר הסוקר ומתאר את כל תרי"ג (613) המצוות שמופיעות בתורה לפי ספירת המחבר. הספר ממשיך מסורת רחבה של מוני מצוות, ביניהם ספר המצוות לרמב"ם, ספר מצוות גדול, ספר מצוות קטן, וספר חרדים. על פי הקדמתו, הספר נכתב במטרה לחנך את בניו של המחבר לדעת את כל תרי"ג המצוות בצורה מסודרת. על הספר נכתב פירוש המבאר ודן במקורותיו הנקרא "מנחת חינוך". ההנחה היא שהספר נכתב לקראת סוף המאה ה-13. המסורת הרווחת מייחסת את הספר לרבי אהרן הלוי (הרא"ה) מספרד, וכך נכתב ברוב המהדורות של ספר החינוך.
I have already written in Mishpatim on the commandment of the release of lands (Sefer HaChinukh 84) that which I have known about the root of the commandment; and the release of monies also draws from the same reason - to train our souls in the virtuous traits, the trait of generosity and a kind eye, and to fix great faith in our hearts towards God, blessed be He. And then our soul will be prepared to receive the good from the Master of all, which is included in blessing and mercy. And also coming from this is a strong fence and partition to distance oneself greatly from theft and from envy for everything that there is to our neighbor. As we will draw an a fortiori argument (kal vechomer) for ourselves by saying, "Even with my money that I lent out, the Torah said to release it in the hand of the borrower when the sabbatical year arrives; is it not all the more so that with not stealing and not having envy for that which is his, that it is fitting for me to distance myself to the [other] extreme?"
דיון
שאלות לדיון
 • מהו הטעם של ספר החינוך למצוות שמיטת כספים?
 • האם המצווה הזו אכן מחנכת את האדם לערכים האלה?
eco-wiki, 'משבר החובות'
הגורמים למשבר החוב
רוב החוב של מדינות העולם השלישי נצבר עקב משבר הנפט של 1973, שנגרם כאשר אופ"ק העלתה את מחירי הנפט באופן משמעותי. כתוצאה מכך מדינות ערב התעשרו ובחרו להשקיע את כספן בבנקים מערביים. הבנקים המערביים הלוו סכומים גדולים למדינות עולם שלישי ללא מתן תשומת לב רבה למטרות ההלוואה או האם המדינות יכולו להחזיר את את ההלוואה. חלק מהכסף הוצא בנסיונות להעלות את רמת החיים של האוכלוסיה, אבל רוב ההלוואות לא הגיעו לאכולוסיות העניות במדינה אלא לפרוייקטי פיתוח ענקיים, שחלקם הוכחו כבלתי מועילים, או לחשבונות פרטיים של שליטים, כ-חמישית מההלוואות הוקדשה לרכישת נשק.
© כל הזכויות שמורות ל
ecowiki.org.il


מושגים
 • אופ"ק - ארגון המדינות המייצאות נפט
 • משבר הנפט של 1973 - משבר אנרגיה שפרץ לפני מלחמת יום הכיפורים והחמיר במהלכה ובעקבותיה, כאשר ארצות ערב נקטו בנשק הנפט תוך צמצום אספקת הנפט לעולם המערבי והעלאה חדה של מחירו. (ויקיפדיה)
אריאל לביא, לייצא את היובל, התפרסם לראשונה בעיתון מקור ראשון
משבר החוב- השלכות
מתוך עשרות המדינות להן הלווה הבנק העולמי כסף לא הצליחה עד היום ולו מדינה אחת לצאת מן החוב, ובכלל זה ישראל.
קודם כל יש לציין כי אין כל אפשרות לקבל הלוואות בקנה-מידה בינלאומי אלא דרך הבנק העולמי מכיוון שהוא מאגד את כל המלווים הגדולים תחתיו במעין קרטל של אשראי.
הבעיה השניה היא שההלוואות ניתנות בריבית, ואין כל פרופורציה בין הריבית שקובעים המלווים לבין הריבית הריאלית שיכולה המדינה הלווה לעמוד בה. כך יוצא שהמדינות מסתבכות בחוב של עצמן, וחלקן כבר שילמו עד היום הרבה מעבר לחוב המקורי, אלא שהריבית ממשיכה לנשוך בהן.

כאשר מדינות העולם השלישי צוברות חובות חיצוניים דירוג האשראי שלהן יורד והן אינן יכולות להשיג אשראי לצורך פיתוח המדינה. אז הן נאלצות לפנות שוב למוסדות הבינלאומיים ולקבל מהן הלוואות בכל תנאי שיציבו. כאשר החל להתברר כי מדינות אלו אינן עומדות בתשלומים, קיבלו ארגוני ההון העולמיים היתר לרדות בהן ולכפות עליהן 'תכניות-הבראה'... אשר משמעותן התערבות גסה של ארגון חיצוני בקביעת המדיניות הכלכלית של המדינה הלווה. מטרת התכניות הנה לפתח במדינות הלוות תעשיות בעלות נמוכה ובעלות תשואה גבוהה, כלומר תעשיות המייצרות מוצרים זולים אשר נחוצים לעולם המערבי בכדי לשמר את רמת החיים שלו, ובזול.

תופעה זו קיבלה את הכינוי CashCrops , דהיינו 'יבולי מזומנים', משום שהיא מאלצת את הממשלה לכפות על חקלאיה לגדל גידולים רווחיים הנוגדים למעשה את האינטרס המקומי שלהם. במקום לגדל אורז למשפחתם נאלצים החקלאים לגדל קפה או כותנה בשביל משפחה בקנדה, מה גם שילדיהם נאלצים לעבוד במפעלים דחוסים ומסוכנים לשם ייצור צעצועים, נעליים ובגדים לילדי העולם הראשון, במסגרת מה שקרוי 'סדנאות-היזע'. למותר לציין שמרבית הרווחים לא מגיעים לידי היצרנים (המשתכרים דולר עד שלושה ליום) או המדינות, אלא נבלעים בחור השחור של החוב העולמי, שרק הולך ותופח למרות אותן תכניות.

כך נוצר למעשה מצב של שיעבוד ברמה עולמית כאשר יבשות שלמות משרתות יבשות אחרות. עוד נדרשות ממשלות העולם השלישי לצמצם בהוצאותיהן הציבוריות (מה שנקרא 'תשלומי-העברה') כאשר המשמעות הנה קיצוץ חד בתקציבים המופנים לבריאות, השכלה, תברואה וכדומה מה שמבטיח עבור המערב את הישארותן בבערותן ונחשלותן, וכספקיות כוח-עבודה זול.
© כל הזכויות שמורות למחבר
he.manhigut.org
דיון
שאלות לדיון
לאחר שהכרנו את הטעים של 'ספר החינוך' ושל הרב קוק למצוות שמיטת כספים ולמדנו איך נוצר 'משבר החוב' ואילו תוצאות הוא גורם, נוכל לשאול מספר שאלות.
 • האם מחילת החוב במקרה שלנו לא רק מחנכת 'שלא לגזול ושלא לחמוס' אלא אף מעבר לכך?
 • האם המדינות המתפתחות משועבדות ע"י החוב?
 • האם יש להחיל את המודל הפרטי- לאומי של השמיטה גם במגרש הבינלאומי?
קריאת כיוון
(ט) הִשָּׁמֶר לְךָ פֶּן-יִהְיֶה דָבָר עִם-לְבָבְךָ בְלִיַּעַל לֵאמֹר, קָרְבָה שְׁנַת-הַשֶּׁבַע שְׁנַת הַשְּׁמִטָּה, וְרָעָה עֵינְךָ בְּאָחִיךָ הָאֶבְיוֹן, וְלֹא תִתֵּן לוֹ; וְקָרָא עָלֶיךָ אֶל-ה', וְהָיָה בְךָ חֵטְא. (י) נָתוֹן תִּתֵּן לוֹ, וְלֹא-יֵרַע לְבָבְךָ בְּתִתְּךָ לוֹ: כִּי בִּגְלַל הַדָּבָר הַזֶּה, יְבָרֶכְךָ ה' אֱלֹהֶיךָ, בְּכָל-מַעֲשֶׂךָ, וּבְכֹל מִשְׁלַח יָדֶךָ. (יא) כִּי לֹא-יֶחְדַּל אֶבְיוֹן, מִקֶּרֶב הָאָרֶץ; עַל-כֵּן אָנֹכִי מְצַוְּךָ, לֵאמֹר, פָּתֹחַ תִּפְתַּח אֶת-יָדְךָ לְאָחִיךָ לַעֲנִיֶּךָ וּלְאֶבְיֹנְךָ, בְּאַרְצֶךָ.
למקור השלם
Beware that there be not a base thought in thy heart, saying: ‘The seventh year, the year of release, is at hand’; and thine eye be evil against thy needy brother, and thou give him nought; and he cry unto the LORD against thee, and it be sin in thee. Thou shalt surely give him, and thy heart shall not be grieved when thou givest unto him; because that for this thing the LORD thy God will bless thee in all thy work, and in all that thou puttest thy hand unto. For the poor shall never cease out of the land; therefore I command thee, saying: ‘Thou shalt surely open thy hand unto thy poor and needy brother, in thy land.’
ערך 'אנטי-גלובליזציה', מתוך אתר ויקיפדיה
הקריאה לשמיטת חובות
הקריאה לשמיטת חובות כללית למדינות העניות עד שנת 2000, ללא סייגים כאלו ואחרים, נוהלה תחת הסיסמה "שמטו את החוב", במסגרת הקמפיין המרכזי "יובל 2000" (על שם שנת היובל העברית, בה יש שמיטת חובות כללית). העצומה לשמיטת החובות הפכה לעצומה הגדולה בהיסטוריה עם למעלה מ- 28 מיליון חתימות. רוב החובות, עם זאת, נותרו על כנם והמאבק, במובן זה, כשל. המאבק שב ועלה לכותרות כאשר ב2005 נערך מופע הצדקה לייב 8, בו השתתפו מוזיקאים מובילים במערב שמחו, בין השאר, על חובות מדינות אפריקה, לקראת כינוס וועידת ארגון המדינות המתועשות ביולי 2005.
© כל הזכויות שמורות לויקיפדיה
bit.ly