האם להורים מותר לשבות? על אחריות ההורים במערכת החינוך הציבורית
הדף מאת: נתנאל בוכניק / בית המדרש ממזרח שמש
דף הלימוד עוסק בתפקידם החינוכי של ההורים לאור התפתחות ושינויים בתקנות ההלכתיות בנוגע למערכת החינוך הציבורית. מטרת הלימוד היא להעלות שאלות על מערכת החינוך הציבורית בישראל ותפקידי ההורים בתוך ולצד המערכת. מתאים במיוחד לקבוצות הורים ומורים.
תנו רבנן [=שנו חכמים]: האב חייב בבנו למולו [=לערוך ברית מילה] ולפדותו [=לערוך טקס פדיון הבן לבכור] וללמדו תורה ולהשיאו אשה וללמדו אומנות ויש אומרים אף להשיטו במים. רבי יהודה אומר כל שאינו מלמד את בנו אומנות מלמדו ליסטות [=להיות שודד]. ליסטות סלקא דעתך? [=עולה על דעתך שהכוונה לליסטות ממש?] אלא, כאילו מלמדו ליסטות.
until he pulls or takes possession of it. Additionally, the Temple treasury has the following advantage: If a commoner pulled a consecrated item for the purpose of acquiring it with one hundred dinars, and he did not manage to redeem it by paying the one hundred dinars to the Temple treasurer before the item’s price stood at two hundred dinars, he gives two hundred dinars. What is the reason for this? It states: He will give the money and it will be assured to him (see Leviticus 27:19). This indicates that one can acquire an item from the Temple treasury only by the actual transfer of money. By contrast, in the reverse case, when the commoner pulled an item when it was worth two hundred dinars, and he did not manage to redeem it before the value of the item stood at one hundred dinars, he gives two hundred dinars. What is the reason for this? The power of a commoner should not be greater than that of the Temple treasury of consecrated property. Since a commoner completes his acquisition by pulling, the item is acquired by him at that price, and the Temple treasury should not suffer a loss in a case where the commoner could not have reneged on his commitment had he been dealing with another commoner. Similarly, if the commoner redeemed it at two hundred dinars, but he did not manage to pull it before its value stood at one hundred dinars, he gives two hundred dinars. What is the reason? It states: He will give the money and it will be assured to him, which indicates that the redemption of consecrated property is effected with money. By contrast, if he redeemed it at one hundred dinars and did not manage to pull it before it stood at two hundred dinars, what he redeemed is redeemed, and he gives only one hundred dinars. The Gemara asks: Why is this the halakha? So too, let us say: The power of a commoner should not be greater than that of the Temple treasury of consecrated property, and if this occurred in a case where he was dealing with another commoner he would need to pay the full two hundred dinars, which was the value of the item when he pulled it. Shouldn’t the Temple treasury have as much power as a common person? The Gemara answers: There is an additional impediment to reneging on an agreement with another commoner. Is that to say that a commoner who gave a seller money and changed his mind before acquiring the item is not forced to accept upon himself the curse of: He Who exacted payment from the generation of the flood (see Genesis, chapter 7) and the generation of the dispersion (see Genesis, chapter 11) will punish one who does not keep his word? Although a commoner can legally renege on his agreement at this stage, the Sages disapproved of such dishonest conduct, and one who did so would be cursed in this manner. Consequently, the power of a commoner is not greater than that of the Temple treasury, as it is not a simple matter to renege on an agreement with another commoner. MISHNA: With regard to all mitzvot of a son with regard to his father, men are obligated to perform them and women are exempt. And with regard to all mitzvot of a father with regard to his son, both men and women are obligated to perform them. The mishna notes an additional difference between the obligations of men and women in the performance of mitzvot: With regard to all positive, time-bound mitzvot, i.e., those which must be performed at specific times, men are obligated to perform them and women are exempt. And with regard to all positive mitzvot that are not time bound, both men and women are obligated to perform them. And with regard to all prohibitions, whether they are time-bound or whether they are not time-bound, both men and women are obligated to observe them, except for the prohibitions of: Do not round the corners of your head, and: Do not destroy the corners of your beard, which are derived from the verse: “You shall not round the corners of your head and you shall not destroy the corners of your beard” (Leviticus 19:27), and a prohibition that concerns only priests: Do not contract ritual impurity from a corpse (see Leviticus 21:1). These mitzvot apply only to men, not women, despite the fact that they are prohibitions. GEMARA: The Gemara asks: What is the meaning of the phrase: All mitzvot of a son with regard to his father? If we say that it is referring to all mitzvot that the son is obligated to perform with regard to his father, are women exempt from obligations of this kind? But isn’t it taught in a baraita concerning a verse that deals with the mitzva of honoring one’s father and mother: “A man shall fear [tira’u] his mother and his father” (Leviticus 19:3)? I have derived only that a man is obligated in this mitzva. From where do I derive that a woman is also obligated? When it says in the same verse: “A man shall fear [tira’u] his mother and his father” (Leviticus 19:3), employing the plural form of the verb, this indicates that there are two that are obligated here, both a man and a woman. Rav Yehuda said that this is what the mishna is saying: With regard to all mitzvot of a son that are incumbent upon his father to perform for his son, men are obligated in them and women are exempt. The Gemara comments: According to this interpretation, we learn in this mishna that which the Sages taught in a baraita: A father is obligated with regard to his son to circumcise him, and to redeem him if he is a firstborn son who must be redeemed by payment to a priest, and to teach him Torah, and to marry him to a woman, and to teach him a trade. And some say: A father is also obligated to teach his son to swim. Rabbi Yehuda says: Any father who does not teach his son a trade teaches him banditry [listut]. The Gemara expresses surprise at this statement: Can it enter your mind that he actually teaches him banditry? Rather, the baraita means that it is as though he teaches him banditry. Since the son has no profession with which to support himself, he is likely to turn to theft for a livelihood. This baraita accords with Rav Yehuda’s interpretation of the mishna. § The baraita teaches that a father is obligated to circumcise his son. The Gemara asks: From where do we derive this? The Gemara answers that this is as it is written: “And Abraham circumcised his son Isaac” (Genesis 21:4). The Gemara comments: And in a case where one’s father did not circumcise him the court is obligated to circumcise him, i.e., if this obligation is not fulfilled by the father it applies to the community as a whole, as it is written: “Every male among you shall be circumcised” (Genesis 17:10), in the form of a general mitzva that does not apply only to the father. And in a case where the court did not circumcise him the son is obligated to circumcise himself when he reaches adulthood, as it is written: “And the uncircumcised male, who is not circumcised in the flesh of his foreskin, that soul shall be cut off from his people” (Genesis 17:14). From where do we derive that his mother is not obligated to circumcise her son? As it is written: “And Abraham circumcised his son Isaac when he was eight days old, as God commanded him” (Genesis 21:4). The verse emphasizes that God commanded him, and not her. We found a source for this mitzva immediately, i.e., when it was given to Abraham; from where do we derive that this is the halakha for the men of all generations? The school of Rabbi Yishmael taught that any place where it is stated: “Command,” it is nothing other than an expression of galvanization both immediately and for generations. The mitzva of circumcision is presented by means of this term. The Gemara elaborates: From where is it derived that the term “command” indicates a galvanization? As it is written: “And command Joshua, and encourage him and strengthen him” (Deuteronomy 3:28). In this context, the term “command” is not referring to a specific command but is a general expression of galvanization. From where is it derived that this applies immediately and for generations? As it is written: “From the day that the Lord commanded and onward throughout your generations” (Numbers 15:23). This shows that whenever the word “command” is used it is referring to that day onward for all generations. § The baraita teaches that a father is obligated to redeem his son. The Gemara asks: From where do we derive this? The Gemara answers that this is as it is written: “All the firstborn of your sons you shall redeem” (Exodus 34:20). And in a case where one’s father does not redeem him he is obligated to redeem himself, as it is written: “You shall redeem [pado tifde]” (Numbers 18:15). The repetition of the verb indicates that a firstborn is required to be redeemed in any case, even if his father neglects to do so. And from where do we derive that a mother is not commanded to redeem her son? As it is written: “You shall redeem [tifde]” which can be read as: You shall be redeemed [tippadeh]. This indicates that whoever is commanded to redeem himself is commanded to redeem others, and whoever is not commanded to redeem himself is not commanded to redeem others. Since a woman is not commanded to redeem herself, she is not commanded to redeem her son either. The Gemara asks: And from where do we derive that she is not obligated to redeem herself? The Gemara answers that this is as it is written: “You shall redeem [tifde],” which can be read as: You shall be redeemed [tippadeh]. This indicates that any person whom others are commanded to redeem is commanded to redeem himself, and any person whom others are not commanded to redeem is not commanded to redeem himself. Since there is no mitzva for a parent to redeem his daughter, there is similarly no mitzva for a daughter to redeem herself. And from where is it derived that others are not commanded to redeem a daughter? As the verse states: “All the firstborn of your sons you shall redeem” (Exodus 34:20), i.e., your sons and not your daughters. The Sages taught: If a firstborn has not yet been redeemed and he himself has a firstborn son, he is obligated to redeem himself and he is also obligated to redeem his firstborn son, and he takes precedence over his son. If he does not have enough money to redeem both of them, he redeems himself. Rabbi Yehuda says: His son takes precedence over him. Rabbi Yehuda’s reasoning is that with regard to this one, the father, the mitzva of his redemption was upon his father, and only when his father did not observe the mitzva did it apply to the adult son. And that mitzva of the redemption of his firstborn son applies to him directly. Consequently, he should first fulfill the mitzva that applies to him by redeeming his son. Rabbi Yirmeya says: Everyone agrees
דיון
 • מהם חובות ההורים כלפי ילדיהם בתחום החינוכי/לימודי?
 • מה נכלל תחת החובה "ללמדו אומנות"?
 • כיצד מתבטאת חובה זו בימינו, לדעתכם?
 • ממה למעשה מזהירה הגמרא את ההורים במשפט האחרון?
 • אמר רב יהודה אמר רב: ברם [=אולם] זכור אותו האיש לטוב ויהושע בן גמלא שמו, שאִלמלא הוא נשתכח תורה מישראל. שבתחילה, מי שיש לו אב - מלמדו תורה. מי שאין לו אב - לא היה למד תורה. מאי דרוש? [=מה דרשו?] ולימדתם אותָם (דברים יא) - ולימדתם אָתֶם. התקינו שיהו מושיבין מלמדי תינוקות בירושלים. מאי דרוש? כי מציון תצא תורה (ישעיהו ב). ועדיין מי שיש לו אב - היה מעלו ומלמדו, מי שאין לו אב - לא היה עולה ולמד. התקינו שיהו מושיבין [מלמדי תינוקות] בכל פלך ופלך [=בכל מחוז ומחוז] ומכניסין אותן כבן ט"ז כבן י"ז ומי שהיה רבו כועס עליו מבעיט בו ויצא [=מסלקו מן הכיתה], עד שבא יהושע בן גמלא ותיקן, שיהו מושיבין מלמדי תינוקות בכל מדינה ומדינה ובכל עיר ועיר, ומכניסין אותן כבן שש כבן שבע.

  מושגים
  • מסכת בבא בתרא - המסכת השלישית בסדר נזיקין שבמשנה. בארמית "בבא בתרא" פירושו "השער האחרון". מסכת זו היא המסכת הארוכה ביותר בתלמוד הבבלי, ומונה 175 דפים.
   מסכת בבא בתרא עוסקת בסוגיות משפטיות בענייני קרקעות, שותפויות בקרקע, נזקי שכנים, חזקת קרקע, מכירת קרקעות, דיני ירושה ושטרות. וכמו כן, היא גם עוסקת בענייני אישות. (ויקיפדיה)
  What was this ordinance? As Rav Yehuda says that Rav says: Truly, that man is remembered for the good, and his name is Yehoshua ben Gamla. If not for him the Torah would have been forgotten from the Jewish people. Initially, whoever had a father would have his father teach him Torah, and whoever did not have a father would not learn Torah at all. The Gemara explains: What verse did they interpret homiletically that allowed them to conduct themselves in this manner? They interpreted the verse that states: “And you shall teach them [otam] to your sons” (Deuteronomy 11:19), to mean: And you yourselves [atem] shall teach, i.e., you fathers shall teach your sons. When the Sages saw that not everyone was capable of teaching their children and Torah study was declining, they instituted an ordinance that teachers of children should be established in Jerusalem. The Gemara explains: What verse did they interpret homiletically that enabled them to do this? They interpreted the verse: “For Torah emerges from Zion” (Isaiah 2:3). But still, whoever had a father, his father ascended with him to Jerusalem and had him taught, but whoever did not have a father, he did not ascend and learn. Therefore, the Sages instituted an ordinance that teachers of children should be established in one city in each and every region [pelekh]. And they brought the students in at the age of sixteen and at the age of seventeen. But as the students were old and had not yet had any formal education, a student whose teacher grew angry at him would rebel against him and leave. It was impossible to hold the youths there against their will. This state of affairs continued until Yehoshua ben Gamla came and instituted an ordinance that teachers of children should be established in each and every province and in each and every town, and they would bring the children in to learn at the age of six and at the age of seven. With regard to the matter at hand, since this system was established for the masses, the neighbors cannot prevent a scholar from teaching Torah in the courtyard.
  דיון
 • מה הייתה לדעתכם המוטיבציה העיקרית של ר' יהושע בן גמלא לתקן תקנות אלו?
 • מה היו החסמים של התלמידים בכניסה למערכת החינוך איתם הוא התמודד?
 • מה הייתה התוצאה הסופית של השינוי שהנהיג?
 • האם חובתם של ההורים ללמד תורה ואומנות התבטלה לאחר שהתמסד החינוך הציבורי? מה תפקידם במערכת שנוצרה?
 • האם מקור זה מפרט על מי מוטל לממן את החינוך?
 • ואמר רבא סך מקרי דרדקי עשרין וחמשה ינוקי ואי איכא חמשין מותבינן תרי ואי איכא ארבעין מוקמינן ריש דוכנא ומסייעין ליה ממתא.

  הסברים
  • תרגום: אמר רבא: מספר התלמידים למלמד - עשרים וחמישה, ואם ישנם חמישים – ממנים שני מלמדים, ואם ישנם ארבעים, ממנים עוזר הוראה, ומקבלים לשם כך סיוע מהרשות המקומית.
  And Rava said: The maximum number of students for one teacher of children is twenty-five children. And if there are fifty children in a single place, one establishes two teachers, so that each one teaches twenty-five students. And if there are forty children, one establishes an assistant, and the teacher receives help from the residents of the town to pay the salary of the assistant.
  כלומר דמותבינן ליה מלמד הדיוט שאינו ראוי ליטול שכר שלם כמלמד לפי שיושב לפני המלמד על הדוכן ומסייעו ללמד את הנערים הקטנים ולחנכן לפניו, ומה שאינו יודע הרי המלמד הבקי מלמדו. ומסייעינן ליה להאי ריש דוכנא ממאתא, כלומר דלא פחתינן ליה להאי מקרי דרדקי מאגריה משום האי אגרא דיהבינן ליה להאי ריש דוכנא, אלא יהבינא ליה למקרי דרדקי אגריה משלם ויהבינן ליה לריש דוכאנא אגרא אחרינא ממאתא לפום מאי דחזי ליה, והיינו טעמא דקרי ליה סיוע משום דלאו שכר שלם הוא. ושמעינן מינה דמחייבין ציבורא לאותוביה מקרי דרדקי בכל מאתא ומיתב ליה אגרא ומדציבורא, מדקאמר רבא מותבינן ליה ריש דוכנא ומסייעינן ליה ממאתא, דשמעת מינה דמקרי דרדקי גופיה מדבני מאתא הוא דשקיל מדציבורא. והכי נמי מסתברא, מדקתני התקין יהושע בן גמלא שיהו מושיבין מלמדי תינוקות, ואי דלא יהבינן להו אגרא מדציבורא מאי שיהו מושיבין, אלא לאו דיהבינן להו אגרא מדציבורא, והכין עדיף כי היכי דלילפו בני עניים כבני עשירים:

  הסברים
  • תרגום חופשי: כלומר, ממנים מתלמד (סטאז'ר), שאינו זכאי למשכורת מלאה, מכיוון שיושב לפני המלמד על הדוכן ומסייעו ללמד את הנערים הקטנים ולחנכם לפניו, ומה שאינו יודע הרי המלמד הבקי מלמדו. הרשות המקומית מסייעת בתשלום משכורתו של המתלמד, כלומר, אין מפחיתים בשכרו של המלמד הוותיק בשל העוזר שמינו לו, אלא משלמים לו משכורת מלאה ומשלמים בנוסף לאותו עוזר, לפי המגיע לו. מכאן אנו למדים שחובה על הציבור להושיב מלמדים בכל עיר ולשלם את שכרם מהציבור (מיסוי), ומדברי רבא ניתן להבין כי המלמד עצמו יהיה אף הוא מבני העיר. ואם הציבור אינו זה שמשלם את השכר, אזי מה משמעות הביטוי (בתקנת בן גמלא לעיל) "שיהו מושיבין מלמדי תינוקות"? אלא ודאי שהציבור משלם, וכך עדיף, כדי שילמדו בני עניים כבני עשירים כאחד.
  מושגים
  • הרמ"ה - רבי מאיר בן טודרוס הלוי אבולעפיה - הרמ"ה נולד בבורגוס בספרד בשנת 1170 ונפטר בטולדו ב-29/3/1244. מקובל, חוקר המסורה, מפרשני התלמוד ופוסק מן הראשונים. מתנגד חריף להשקפות הרמב"ם. בשנות השלושים לחייו התמנה הרמ"ה על ידי הקהילה לבית הדין של טולדו. הוא נחשב מגדולי הפוסקים בספרד הנוצרית ורבים פנו אליו בשאלות, ביניהם חברו הרמב"ן.
  דיון
 • אילו תקנות/ הוראות נוספו מתוך דברי רבא לשיפור מערכת החינוך?
 • השוו למצב הקיים כיום במערכת החינוך בישראל. ממה נובעים ההבדלים לדעתכם?
 • מהן מסקנותיו של ה'יד רמה' על מערכת החינוך הראויה, מתוך תקנת בן גמלא ודברי רבא?
 • מדוע לדעתו יש עדיפות למימון ציבורי של מערכת החינוך?
 • מה דעתכם בנושא זה?
 • הרב חיים דוד הלוי, "עשה לך רב", חלק יורה דעה שאלה כג'' הועדה להוצאת כתבי הגרח"ד הלוי, תשל"ח-תשמ"ט
  "...כאשר טוענים עובדי ציבור שאין שכרם הולם את תפקידם, ואין הנהגת הציבור מודה בכך או שמסרבת להיענות להם מסיבות שונות, נוצר סכסוך עבודה, שבגינו מוכרזת שביתה. כשמדובר בשביתת עובדים רגילים בכל ענפי החרושת התעשייה והשירותים, פשוט וברור שזכותם לשבות להטבת מעמדם, וגם ההלכה מאפשרת זאת... אך בבואנו לדון בשביתת מורים ניצבת לעינינו בעיית ביטול תורה. ויש מרבני דורנו שפסקו לאסור שביתת מורים במקצועות הוראת לימודי קודש והתירו להם לשבות מלימודי חול בלבד. וכל טעמם מבוסס על איסור ביטול תורה שהוא חמור. ... ואיסור ביטול תורה מתינוקות של בית רבן הוא דבר פשוט וידוע, וחומרתו מפורסמת, אלא שהבעיה היא מי הוא האחראי והנושא בחומרת ביטול תורה זה? וכבר בתחילת דברינו הוכחנו שחיוב לימוד תורה מוטל על ההורים. והמורים תמורת שכר המשולם להם, אם ע"י ההורים, או גוף ציבורי אחר הבא במקומם, מקבלים עליהם את התפקיד ללמד את ילדי ישראל תורה, כשלוחם של ההורים. מעתה כל זמן ששכרם של המורים משולם לשביעות רצונם, שליחותם קיימת וחובתם בעינה, אך למן הרגע שבו הגיעו למסקנה שאין שכרם מספיק "כדי צרכם להם לנשיהם לבניהם ובני ביתם", כלשון ההלכה הנ"ל הרי שפקעה מאותה שעה חובתם, משום שפקעה שליחותם שהייתה מבוססת על תשלום שכרם. ולכן כל חומרת ביטול תורה חלה מאותה שעה על ההורים, וחובתם היא להפסיק עבודתם וללמד את בניהם תורה. בתקוה ותפילה להבראת משקנו הלאומי, ולא יהיו עוד שביתות בארצנו הקדושה".

  מושגים
  • הרב חיים דוד הלוי (1924–1998) - רב, פוסק והוגה דעות. כיהן כרב הראשי של תל אביב-יפו וכרב הספרדי הראשי של ראשון לציון. נודע ברבים בזכות ספרו "שולחן ערוך – מקור חיים". זוכה פרס ישראל לספרות תורנית.
  • ספרות השו"ת - שאלות ותשובות (בראשי תיבות: שו"ת), כינוי לאחת הפעילויות הענפות והפוריות בתחום ההלכה. השו"ת מכיל מאגר של שאלות ותשובות הלכתיים, אשר נשאלו על ידי הציבור הרחב, ונענו על ידי רב אחד או קבוצה של רבנים.
   בנוסף לתפקידו המקורי של השו"ת לפסיקת הלכה, משמש השו"ת כמקור חשוב להיסטוריה של עם ישראל. (מתוך: ויקיפדיה)
  דיון
 • מה הבעיה בשביתת מורים המייחדת אותה על פני שביתת בעלי מקצוע אחרים?
 • האם למורים יש חובה ללמד? מניין היא נובעת?
 • במהלך שביתת מורים נגרם גם 'ביטול אומנות' - האם זה פחות חמור לדעתכם?
 • ר' חיים דוד הלוי מטיל את האחריות לביטול תורה על ההורים – מה זה מחייב אותם בזמן שביתה, לדעתכם? ללמד את הילדים במקום המורים? להצטרף למורים השובתים?
 • מהי לדעתכם אחריות ההורים לדמותה ותכניה של מערכת החינוך הציבורית בישראל? כיצד לדעתכם מממשים אחריות זו?