Beracha on Voluntary Mitzva Performance ברכה על מצוות רשות

Click here to view analysis of these sources and additional features on Deracheha: womenandmitzvot.org

חידושי הריטב”א פסחים ז:

וטעם זה שאמרו חז”ל לברך על המצוה עובר לעשייתן כדי שיתקדש תחלה בברכה ויגלה ויודיע שהוא עושה אותה מפני מצות השי”ת [ה’ יתברך], ועוד כי הברכות מעבודת הנפש וראוי להקדים עבודת הנפש למעשה שהיא עבודת הגוף.

Chiddushei Ha-Ritva, Pesachim 7b

And the reason that our sages said to recite a beracha before performing a mitzva is in order to sanctify oneself first with the beracha and reveal and make known that one performs it [the mitzva] because of the command of God, may He be blessed. And further, because the berachot are a service of the soul and it is fitting to put the soul’s service before a [mitzva] act, which is service [by means] of the body.

ספר אור זרוע חלק ב – הלכות ראש השנה סימן רסו

מספקא ליה לרבי’ יצחק בר אשר זצ”ל אליבא דר’ יוסי ור”ש [ורבי שמעון] אם יכולות לברך על שופר או על שאר מצוות שאינן מחויבות אי חשיב ברכ’ [ברכה] אי לאו הואיל דשרינן להו לתקוע אף על גב דשבות הוא משמע דבטוב הם עושות ומקבלות שכר להכי נמי מברכות דלגמרי רשות הוא להן לקיים כמו לאנשים או דילמא האי דשרינן להו היינו משו’ [משום] שבות ותקיעה בר”ה [בראש השנה] כיון שהותרה לאנשי’ [לאנשים] דהא אפילו רצה לתקוע כל היום הרשות בידו ואף על פי שיצא כבר להכי נמי בנשי’ [בנשים] אינה שבות אבל האיך תברך אשר קדשנו וצונו והיא לא נצטוית

Or Zarua II Rosh Ha-shana 266

Rav Yitzchak bar Asher, of blessed memory, was in doubt – in the context of Rabbi Yose and Rabbi Shimon’s position – as to whether [women] can make a beracha over shofar or over other mitzvot in which they are not obligated, if it is considered a [proper] beracha or not.
Since we permit them to blow even though it is a rabbinic prohibition [for it is a form of muktzeh to blow shofar outside of the mitzva on Rosh Ha-shana], that implies that they are doing a good thing and they receive a reward. So they also make a beracha, for it is an optional [mitzva] for them to fulfill like men.
Or perhaps we permit them [to blow] because, since the rabbinic prohibition and blowing on Rosh Hashana is permitted to men – for a man who wishes to blow shofar all day long may do so, even though he already fulfilled his obligation – there is likewise no rabbinic prohibition for women. But how can she recite the beracha ‘Who has sanctified us and commanded us (vetzivanu)’ when she is not commanded?

...מִצְוֹת עֲשֵׂה שֶׁהַנָּשִׁים פְּטוּרוֹת מֵהֶן אִם רָצוּ לַעֲשׂוֹת אוֹתָן בְּלֹא בְּרָכָה אֵין מְמַחִין בְּיָדָן.

... positive mitzvot from which women are exempt, if they wish to fulfill them without reciting the blessing, no objection is raised.

(טז) כָּל דָּבָר שֶׁהוּא מִנְהָג... כְּגוֹן קְרִיאַת הַלֵּל בְּרָאשֵׁי חֳדָשִׁים וּבְחֻלּוֹ שֶׁל מוֹעֵד שֶׁל פֶּסַח אֵין מְבָרְכִין עָלָיו. וְכֵן כָּל דָּבָר שֶׁיִּסְתַּפֵּק לְךָ אִם טָעוּן בְּרָכָה אִם לָאו עוֹשִׂין אוֹתוֹ בְּלֹא בְּרָכָה. וּלְעוֹלָם יִזָּהֵר אָדָם בִּבְרָכָה שֶׁאֵינָהּ צְרִיכָה.

(16) For a practice that is only customary... like reciting the Hallel on Rosh Chodesh and the intermediate days of Passover, no blessing is to be recited at its performance. Thus also any act, in regard to which you are in doubt whether it requires a blessing or not, should be performed without a blessing. One should always carefully avoid saying blessings unnecessarily.

הגהות מיימוניות הלכות ציצית פרק ג:מ

ותימה גדול הוא דהיאך תאמר אקב”ו בדבר שאין חייבות מדאורייתא ולא מדרבנן … היאך יכולות לומר וצונו

Hagahot Maymoniyot, Laws of Tzitzit, 3:40

It is a great astonishment, for how can she say “Who has sanctified us in His commandments and commanded us” in a matter that they [women] are not commanded in, not on a Torah-level and not rabbinically?…How can they say “vetzivanu?”

כן הורה ר' יצחק הלוי שאין מונעים מן הנשים לברך על לולב וסוכה. דהא אמרי' בפ"ק דקידושין כל מצות עשה שהזמן גרמא נשים פטורות. לאפוקי (דאינו) [דאינן] חייבות ואינן צריכות אבל אם חפיצות להביא עצמם בעול המצוה הרשות בידה. ואין מוחין לה. דלא גרעא ממי שאינו מצווה ועושה. ומאחר דמקיימת מצוה היא אי איפשר בלא ברכה.

Rav Yitzchak Ha-levi ruled that we do not prevent women from reciting aberacha on lulav and sukka…. If they desire to bring themselves into the yoke of the mitzva, the permission is in her hand. We do not rebuke her. For it is no worse than one who is not commanded and does. Since she fulfills a mitzva, it is impossible without a beracha.

ספר אור זרוע חלק ב – הלכות ראש השנה סימן רסו

וכתב [ריב”א] בשם רש”י שהיה אוסר

Or Zarua II Rosh Hashana 266

And [Riva] wrote in the name of Rashi that he would prohibit [women from reciting a beracha on voluntary mitzva performance].

דלא מפקידנא ועבדינא - מכאן מדקדק ר"ת דנשים מברכות על מצות עשה שהזמן גרמא אע"ג דפטורות לגמרי דאפילו מדרבנן לא מיחייבי ... דאי לאו הכי היכי שמח רב יוסף והלא מפסיד כל הברכות כולן:

Rabbeinu Tam inferred that women recite berachot over positive time bound mitzvot even though they are completely exempt, for even rabbinically they are not obligated…for if not, how was Rav Yosef happy [at the thought of being exempt from mitzvot and performing them voluntarily]? Would he not have lost all the berachot entirely?

ר”ן על הרי”ף ראש השנה ט:

למי שאינו מצווה ועושה נמי יש לו שכר הלכך בכלל מצוה הן דמברכות ולא נימא הואיל ולא נצטוו היאך יאמרו וצונו…דלא קשיא דכיון שהאנשים נצטוו ואף הן נוטלות שכר שפיר יאמרו וצונו:

Ran on the Rif, Rosh Ha-shana 9b

One who is not commanded and does also receives a reward. Therefore they [the women] are within the mitzva. For they recite a beracha, and we do not say: Since they were not commanded, how can they say “ve-tzivanu” [and He commanded us]? … For it is not difficult, because since the men were commanded and [the women] also receive a reward, they can well say “ve-tzivanu.”

הגה: והמנהג שהנשים מברכות על מצות עשה שהזמן גרמא

Gloss of Rema: And the custom is that women recite a beracha on a positive time-bound mitzva.

(ו) אף על פי שנשים פטורות יכולות לתקוע... אבל אין מברכות ולא יברכו להן

Even though women are exempt, they can blow [the shofar]…But they may not recite a beracha and [men] should not recite a beracha for them.

שו”ת יוסף אומץ סימן פב

מעת שראיתי מה שהשיבו מן השמים לרבינו יעקב ממרוי”ש כמו שכתבתי בברכי יוסף, נהגתי לומר לנשים שיברכו על הלולב וכמנהג קדום שהיו נוהגות הנשים בעיר הקודש. גם שמר”ן ז”ל פסק שלא יברכו, נראה אילו שלטו עיניו הקדושות בתשובת ר”י [רבינו יעקב] ממרוי”ש … ודאי כך היה פוסק ומנהיג .ובכי הא לא שייך לא בשמים היא דכיוון דיש הרבה גדולים בפו’ [בפוסקים] דס”ל [דסבירא להו] דיברכו אהניא לן לפסוק כמותן דאית לן סייעתא דשמיא.

Responsa Yosef Ometz 82

Since I saw the Heavenly response to Rabbeinu Yaakov of Marvège, as I wrote in Birkei Yosef, I have been accustomed to tell women to make aberacha on the lulav as was the old custom that women have practiced in the holy city. Although our master [Shulchan Aruch] ruled that they should not make a beracha, it seems that if he were to lay his holy eyes on Rabbeinu Yaakov of Marvège’s responsum…certainly he would rule and implement custom like this. And in this case the principle “it is not in Heaven” is irrelevant, since there are many great halachic decisors who maintained that [women] may make berachot, it enables us to rule in accordance with them as we have Heavenly support.

שו”ת יביע אומר חלק ה : או”ח סימן מג

הרי לא באנו להורות הלכה לנשים האשכנזיות לעשות היפך הוראת הרמ”א… אלא באנו להורות לנשים הספרדיות (שלפי עדות זקני חכמי דורו של החיד”א נהגו כן בבלי דעת,) לחזור להוראת הרמב”ם ומרן, שלא לברך ברכות לבטלה …

Responsa Yabia Omer Part 5: Orach Chayim 43

For we did not come to rule for Ashkenazi women to do the opposite of the Rema’s ruling… Rather we have come to rule for Sefardi women (who according to the testimony of the elders of the sages of the generation of the Chida practiced thus [making berachot] without knowing [any better]) to return to the ruling of the Rambam and our master [the Shulchan Aruch], that they should not recite a beracha in vain.

מקור חיים לבנות ישראל, מבוא, עמ’ 15

למסקנא דדינא: מקום שנהגו הנשים לברך על מצות עשה שהזמן גרמא יש להורות להן שימשיכו לברך, ובמקום שאין מנהג ברור, רצוי להורות לשואלות שלא יברכו, אך אין למחות כלל בנשים המברכות, או בידי מי שמורה להן לברך.

Mekor Chayim for Daughters of Israel, Introduction, p. 15

In conclusion of the Halacha: In a place where women are accustomed to reciting a beracha on a positive time-bound mitzva, one should rule for them that they continue to recite it. In a place where the custom is unclear, it is desirable to rule for those who ask [that they should] not recite a beracha, but one should not protest at all women who recite aberacha, or anyone who rules for them that they should recite a beracha.

© DERACHEHA: WOMEN AND MITZVOT 2020