פרשת אחרי מות תשכ"ז - יום הכפורים - סדר העבודה
א. שאלות ודיוקים ברש"י
ד"ה וידבר ה' אל משה אחרי מות שני בני אהרן וגו': מה תלמוד לומר: היה ר' אליעזר בן עזריה מושלו משל לחולה שנכנס אצלו רופא, אמר לו: "אל תאכל צונן ואל תשכב בטחב". בא אחר ואמר לו: "אל תאכל צונן ואל תשכב בטחב, שלא תמות כדרך שמת פלוני". זה זירזו יותר מן הראשון. לכך נאמר "אחרי מות שני בני אהרן".
'וידבר ה' אל משה אחרי מות שני בני אהרן וגו‎‎ AND THE LORD SPOKE UNTO MOSES AFTER THE DEATH OF THE TWO SONS OF AARON etc. —What is this statement intended to tell us? (i. e. why is it at all stated when God spoke this to Moses?) Rabbi Elazar ben Azariah illustrated this by a parable: It may be compared to the case of a sick person whom the physician visited. He (the physician) said to him: “Do not eat cold things nor sleep in a damp place!" Another physician came and said to him: “Do not eat cold things, nor sleep in a damp place so that thou mayest not die a Mr. So-and-so died!" Certainly this (the latter) put him on his guard more than the former; that is why Scripture states “after the death of the two sons of Aaron" (Sifra, Acharei Mot, Section 1 3).
(ראה מקור לדברים אלה להלן.)
א. מה הקושי (או הקשיים) שבא רש"י ליישב כאן?
**
ב. למה פתח דבריו במלים "מה תלמוד לומר?"
ג. כיצד מפרש רש"י את המילה "אחרי" בפסוקנו?
*
ד. בעל גור אריה, מקשה:
קשה, לא היה לו לר' אליעזר בן עזריה לומר "משל לשני רופאים" אלא היה לו לומר: המזהיר את החולה שלא ימות כדרך שמת פלוני, הוא יותר אזהרה משאם הזהירו: "אל יבוא ואל ימות" בלבד.
ישב קושיתו.
ד"ה: ולא ימות: שאם בא – הוא מת
ולא ימות THAT HE DIE NOT — for if he comes into the Holy of Holies at any time other than Yom-Kippur he will die (Sifra, Acharei Mot, Section 1 4).
*
א. איך מפרש רש"י וי"ו זו של "ולא", והיכן מצינו בתורה שימוש זה של וי"ו?
**
הלא בכל התורה כולה מכלל הן אתה שומע לאו, ולמה הוצרך לומר זאת במקומנו?
ענה לשאלתו!
ד"ה כי בענן אראה: כי תמיד אני נראה שם עם עמוד ענני, ולפי שגילוי שכינתי שם, יזהר שלא ירגיל לבוא. זהו פשוטו. ומדרשו: לא יבוא כי אם בענן הקטורת ביום הכיפורים.
כי בענן אראה means, for I constantly show Myself there with My pillar of cloud, and because the revelation of My Shechinah takes place there he should take care not to make it his habit to come there. This is the literal meaning of the verse. The Halachic explanation is: He shall not come into the Holy of Holies except with (i.e. on the occasion when he is going to raise) a cloud of incense on the Day of Atonement (Yoma 53a).
א. מה ראה רש"י להוסיף מילת "תמיד" שאיננה בכתוב?
*
ב. מה ראה רש"י להפוך את סדר המילים שבכתוב ולכתוב במקום "בענן אראה" – "אני נראה עם עמוד ענני"?
ג. מה ראה להוסיף את "עמוד ענני"?
ד. מה ההבדל בין פשוטו למדרשו בפירוש המילה "כי"?
ד"ה בזאת יבא אהרן: ואף זו לא בכל עת כי אם ביום הכיפורים, כמו שמפורש בסוף הפרשה (ט"ז כ"ט) "בחדש השביעי בעשור לחדש".
'בזאת יבא אהרן וגו WITH THIS SHALL AARON COME [INTO THE HOLY PLACE] etc. — And this, also, shall not be at any time he pleases, but on the day of Atonement, as it is explicitly stated at the end of this section (vv. 29—34). “In the seventh month on the tenth day of the month [ye shall fast … And the priest … shall make expiation]".
*
א. רבי אליהו מזרחי, מקשה:
והלא לעיל (פ' ב') ד"ה כי בענן, אמר בפירוש "כי אם בענן הקטורת ביום הכיפורים" ומסתמא כל הפרשה כולה ביום הכיפורים קא מיירי, ולמה חזר ופירש כאן "כי אם ביום הכפורים"?
ישב קושיתו!
**
ב. מהן שתי האפשרויות לפירוש המילה "בזאת" בפסוקנו – ובאיזו מהן בחר רש"י?
דברי רש"י המובאים בשאלה 1 מקורם בספרא ג':
"ויאמר ה' אל משה: דבר אל אהרן אחיך ואל יבוא בכל עת" ואין אנו יודעים מה נאמר לו בדיבור הראשון. היה ר' אליעזר בן עזריה משלו משל למה הדבר דומה? לחולה שנכנס אצל רופא. אמר לו: "אל תשתה צונן ואל תשכב בטחב". בא אחר ואמר לו: "אל תשתה צונן ואל תשכב בטחב שלא תמות". בא אחר ואמר לו: "אל תשתה צונן ואל תשכב בטחב שלא תמות כדרך שמת פלוני" – זה זירזו יותר מכולם. לכן נאמר "ויאמר ה' למשה דבר אל אהרן אחיך ואל יבוא בכל עת", ואם בא – מת, הוא שנאמר: "ואל יבוא ולא ימות", הא אם בא - מת כדרך שמתו בניו, לכך נאמר "אחרי מות שני בני אהרן... ויאמר ה' אל משה דבר אל אהרן אחיך ואל יבוא בכל עת".
'וידבר ה' אל משה אחרי מות שני בני אהרן וגו‎‎ AND THE LORD SPOKE UNTO MOSES AFTER THE DEATH OF THE TWO SONS OF AARON etc. —What is this statement intended to tell us? (i. e. why is it at all stated when God spoke this to Moses?) Rabbi Elazar ben Azariah illustrated this by a parable: It may be compared to the case of a sick person whom the physician visited. He (the physician) said to him: “Do not eat cold things nor sleep in a damp place!" Another physician came and said to him: “Do not eat cold things, nor sleep in a damp place so that thou mayest not die a Mr. So-and-so died!" Certainly this (the latter) put him on his guard more than the former; that is why Scripture states “after the death of the two sons of Aaron" (Sifra, Acharei Mot, Section 1 3).
*
מפרשי רש"י מקשים:
מה ראה רש"י לסטות ממקורו ולדבר בשני רופאים שאחד אמר כך והשני אמר כך, ולא בשלושה רופאים כפי שכתוב בדברי ר' אליעזר בן עזריה?
נסה לישב קושיתם!
ב. וידוי על השעיר המשתלח
"... וְהִתְוַדָּה עָלָיו אֶת כָּל עֲו‍ֹנֹת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְאֶת כָּל פִּשְׁעֵיהֶם לְכָל חַטֹּאתָם"
And Aaron shall lay both his hands upon the head of the live goat, and confess over him all the iniquities of the children of Israel, and all their transgressions, even all their sins; and he shall put them upon the head of the goat, and shall send him away by the hand of an appointed man into the wilderness.
ת"ר: כיצד מתודה? עויתי פשעתי חטאתי, וכן בשעיר המשתלח הוא אומר (כ"א) "והתודה עליו את כל עונות בני ישראל ואת כל פשעיהם לכל חטאתם"... דברי ר' מאיר. וחכמים אומרים: "עונות" – אלו הזדונות, וכן הוא אומר (במדבר ט"ו) "הכרת תכרת הנפש ההיא עונה בה'" פשעים – אלו המרדים, וכן הוא אומר (מלכים ב' ג') "מלך מואב פשע בי" (שמות ה') "אז תפשע לבנה", "לכל חטאתם" – אלו השגגות, וכן הוא אומר "נפש כי תחטא בשגגה". ומאחר שהתודה על הזדונות והמרדים חוזר ומתודה על השגגות?
§ The Sages taught in the Tosefta: How does he confess? What is the formula of the confession? It is: I have done wrong, I have rebelled, and I have sinned. And likewise, with regard to the scapegoat, it says that the confession is in that order: “And he shall confess over it all of the children of Israel’s wrongdoings and all their rebellions and all their sins” (Leviticus 16:21). And likewise, when God revealed Himself to Moses it says: “Forgiving wrongdoing and rebellion and sin” (Exodus 34:7). This is the statement of Rabbi Meir. And the Rabbis say that the meaning of these terms is: Wrongdoings are intentional transgressions, and likewise it says: “That soul shall be cut off, it bears its guilt” (Numbers 15:31). This refers to sins committed intentionally.
בתמיה: אם על זדונות ימחלו לו, איך צריך לבקש שוב על השגגות?)
(רש"י:
אלא כך היה מתודה "חטאתי ועויתי ופשעתי לפניך..." וכן בדוד הוא אומר (תהלים ק"ו) "חטאנו עם אבותינו העוינו והרשענו".
איך יש לפרש את למ"ד של "לכל חטאתם" בפסוקנו לפי דעת חכמים?
ג. "מכל חטאותיכם תטהרו" - מדברי התנאים
"כִּי בַיּוֹם הַזֶּה יְכַפֵּר עֲלֵיכֶם לְטַהֵר אֶתְכֶם מִכֹּל חַטֹּאתֵיכֶם לִפְנֵי ה' תִּטְהָרוּ"
For on this day shall atonement be made for you, to cleanse you; from all your sins shall ye be clean before the LORD.
האומר: "אחטא ואשוב" – אין מספיקין בידו לעשות תשובה. "אחטא ויום הכיפורים מכפר", אין יום הכפורים מכפר, עברות שבין אדם למקום יום הכיפורים מכפר; עברות שבין אדם לחברו אין יום הכיפורים מכפר עד שירצה את חברו. את זו דרש ר' אלעזר בן עזריה: "מכל חטאתיכם לפני ה' תטהרו" – עברות שבין אדם למקום יום הכיפורים מכפר, עברות שבין אדם לחברו אין יום הכיפורים מכפר עד שירצה את חברו. אמר ר' עקיבא: אשריכם ישראל, לפני מי אתם מטהרין, מי מטהר אתכם? אביכם שבשמים, שנאמר (יחזקאל ל"ז) "וזרקתי עליכם מים טהורים בטהרתם". ואומר (ירמיהו י"ד): "מקוה ישראל" – מה מקוה מטהר את הטמאים, אף הקב"ה מטהר את ישראל.
MISHNA: A sin-offering, which atones for unwitting performance of transgressions punishable by karet, and a definite guilt-offering, which is brought for robbery and misuse of consecrated items, atone for those sins. Death and Yom Kippur atone for sins when accompanied by repentance. Repentance itself atones for minor transgressions, for both positive mitzvot and negative mitzvot. And repentance places punishment for severe transgressions in abeyance until Yom Kippur comes and completely atones for the transgression. With regard to one who says: I will sin and then I will repent, I will sin and I will repent, Heaven does not provide him the opportunity to repent, and he will remain a sinner all his days. With regard to one who says: I will sin and Yom Kippur will atone for my sins, Yom Kippur does not atone for his sins. Furthermore, for transgressions between a person and God, Yom Kippur atones; however, for transgressions between a person and another, Yom Kippur does not atone until he appeases the other person. Similarly, Rabbi Elazar ben Azarya taught that point from the verse: “From all your sins you shall be cleansed before the Lord” (Leviticus 16:30). For transgressions between a person and God, Yom Kippur atones; however, for transgressions between a person and another, Yom Kippur does not atone until he appeases the other person. In conclusion, Rabbi Akiva said: How fortunate are you, Israel; before Whom are you purified, and Who purifies you? It is your Father in Heaven, as it is stated: “And I will sprinkle purifying water upon you, and you shall be purified” (Ezekiel 36:25). And it says: “The ritual bath of Israel is God” (Jeremiah 17:13). Just as a ritual bath purifies the impure, so too, the Holy One, Blessed be He, purifies Israel.
1. מה בין ר' אלעזר בן עזריה לבין ר' עקיבא בפירוש פסוקנו?
2. העתק את פסוקנו פעמים וסמנו בסמני פסוק לפי דעת ר' אלעזר בן עזריה ולפי דעת ר' עקיבא.
לפי מי משניהם פירש ר' דוד הופמן את פסוקנו בפרושו לויקרא?
ואלו דבריו:
"ביום הזה יכפר" – הכהן יכפר בעדכם, כפי שמפורש להלן, "לטהר אתכם" – מציין את מטרת הכפרה, ולכן אין מספקת כפרה חיצונית, אלא דרושה לכך טהרה פנימית, ודוקא לפני ה', יודע הכל.
**
4. מקשים: מה הוסיף עוד ר' אלעזר בן עזריה לדרוש יותר מהאמור קודם? ואם בא להביא לנו ראיה מהכתוב, שאמר "לפני ה' תטהרו", אם כן לא היה לו לחזור ולומר "עברות שבין אדם למקום..." אלא: א"ר אלעזר: "מניין? שנאמר: "מכל חטאתיכם..." נסה לישב קושיה זו!
5. האם מפרש ר' עקיבא את הפסוק בירמיהו י"ד לפי פשוטו של מקרא או הוציאו מידי פשוטו? (עיין בכל פרק י"ד לפני שתענה לשאלה זו!)
ד. בביאור "לפני ה' תטהרו"
"כִּי בַיּוֹם הַזֶּה יְכַפֵּר עֲלֵיכֶם לְטַהֵר אֶתְכֶם מִכֹּל חַטֹּאתֵיכֶם לִפְנֵי ה' תִּטְהָרוּ"
For on this day shall atonement be made for you, to cleanse you; from all your sins shall ye be clean before the LORD.
ד"ה לפני ה': כי אין יום הכפורים מכפר כי אם לשבים וקודם שיכפר עליהם ה' חייב כל אדם לטהר עצמו מכף רגל עד ראש מכל טומאת העון, לכך נאמר "לפני ה' תטהרו"... וגדולה מזו מצאתי בספר הזהר על הפסוק (ויקרא י"ט) "מפני שיבה תקום" – שקודם זמן השיבה יקום אדם משנת תרדמתו לשוב אל ה'... והזהיר עוד על התשובה הפנימית הלבבית, כי הדבר המסור ללבו של אדם אינו נגלה אלא לה' לבדו. היינו שלא יהיה מן הצבועים הצמים ומתענים ומרבים תחינות, כדי שיהיו מוחזקים לצדיקים והוא דבר טהור בעיני הבריות ומצואתו הפנימית לא רוחץ, לכך נאמר "לפני ה' תטהרו".
Before Hashem you will be purified. Yom Kippur atones only for those who repent and Hashem obligates each man to purify himself from the sole of his foot to the top of his head from all impurity of iniquity before He atones for them. Therefore, it says, “Before Hashem you will be purified” — in the sense that “before” connotes “previous to” … It furthermore cautions about inner repentance in the heart, which is “before Hashem,” for a matter of the heart is revealed only to Hashem. We should not be like the hypocrites that fast and afflict themselves and pray exceedingly so that they will appear to be righteous, and they seem to be a pure generation in human eyes but they do not cleanse themselves from their inner filth. Therefore it says, “before Hashem you shall purify yourself”.
1. בשני אופנים שונים מפרש בעל כלי יקר מילת "לפני", אילו הם?
"הִנֵּה אָנֹכִי שֹׁלֵחַ לָכֶם אֵת אֵלִיָּה הַנָּבִיא לִפְנֵי בּוֹא יוֹם ה' הַגָּדוֹל וְהַנּוֹרָא"
Behold, I will send you Elijah the prophet Before the coming Of the great and terrible day of the LORD.
מהי חולשת הסיוע הזה?