פורים קטן

י) יכולין בני עיר לתקן בהסכמה ובחרמות עליהם ועל זרעם והבאים אחריהם מעתה ועד עולם לעשות פורים יום להם שנעשה להם נס ואפ' אם הולכים לשכון בעיר אחרת לא תסור מעליהם התקנה ההיא עד עולם. הר"מ אלשקאר סי' מ"ט והר"א קאפסאלי והרדב"ז בתשו' כ"י. כנה"ג בהגה"ט. עו"ש או' א' מ"א סק"ה. ואם הנס נעשה באדר א' יעשו באדר א' ובאדר ב' יעשו באדר ב' עו"ש שם. ועיין לעיל סימן תקס"ח או' ע"ד:

ג' ימים. פירוש בה"ב אחר פורים (ב"י סי' תכ"ט ע"ש), משנכנס אדר מרבין בשמחה ומי שיש לו דין עם עכו"ם ישפוט באדר, יכולים בני עיר לתקן בהסכמ' ובחרם עליהם ועל הבאים אחריהם לעשות פורים ביום שנעשה בו נס (הר"מ אלשקר מ"ט) (ועיין בס' משא מלך ח"ז סי' ט"ו): ומי שנעש' לו נס באדר לעשו' פורים י"א לעשות בשנ' עיבור באדר שני וי"א לעשותו באדר ראשון אא"כ נעשה הנס בשנת העיבור באדר שני (הר"ש הלוי י"ו) עמ"ש סי' תקס"ח ס"ז ומ"ש שם דמוכח דיש לעשות באדר שני:

(מא) מי שאירע לו נס וכ"ש בני עיר יכולין לתקן בהסכמה וקללה עליהם ועל הבאים אחריהם לעשות אותו יום לפורים

(41) Whoever has had a miracle occur for them, and all the more so the inhabitants of a city, can establish, by popular agreement, for themselves and those who come after them to make that day into a “Purim”. And it seems to me that the meal which they make to commemorate the miracle is considered at the level of a seudat mitzvah [meal with halachic weight] ... So, too, do we practice regarding the miracle which was performed for us in the year 5564, the night of the 16th of Kislev. There was death in the courtyard in which I live because of a conflagration which started from gunpowder. Several houses in the courtyard fell, including one house that was mine. In the room where my whole family was located, two half-walls and one beam fell ... Not a single one (i.e. member of the family) did not shed at least some drops of blood. G-d in His mercy and kindness considered for us the blood like a sacrifice to atone, and saved us, and all of us remained alive. Even though I suffered a great loss of several hundred adumim (a currency), G-d in His kindness substituted blood for money [lit. damim for damim]. Aside from us, there were killed, in our many sins, in my courtyard, 31 people ...

מתני׳ הרואה מקום שנעשו בו נסים לישראל אומר ברוך שעשה נסים לאבותינו במקום הזה מקום שנעקרה ממנו עבודה זרה אומר ברוך שעקר עבודה זרה מארצנו
This mishna, which includes all of this chapter’s mishnayot, contains a series of blessings and halakhot that are not recited at specific times, but rather in response to various experiences and events.

MISHNA: One who sees a place where miracles occurred on Israel’s behalf recites: Blessed…Who performed miracles for our forefathers in this place. One who sees a place from which idolatry was eradicated recites: Blessed…Who eradicated idolatry from our land.

שו"ת מהר"מ אלשקאר - שאלה מ"ט

(א)יכולים בני העיר לתקן תקנה והיא מחייבת את אנשי העיר, (ב)לדורות, (ג) גם אם גלו ממקומן.

(א) ב"ק פרק השותפין - רשאין בני העיר להתנות על המידות ועל השערים ועל הפועלים. ואפילו להפקיע ממון , ואין צריכין שיהיה ביניהם אדם חשוב אלא בני העיר כבית הדין (!). וכל תקנה זו אפילו אינה תקנה עפי התורה.

קל וחומר אם לפרסום הנס,

תיקנו בגמרא (ברכות) "ברוך שעשה לי נס במקום הזה" .

(ב) והראיה בפלגש בגבעה שאסרו על עצמם "איש ממנו לא ייתן את ביתו לבנימין לאשה" - ואלמלא לא דרשו ממנו ולא מבנינו (יש נוחלין) היה אסור גם לדורות - משמע שאם היו אומרים בסתם - היה אסור לדורות גם כן.

ועוד ראיה מגזירת יהושוע על יריחו "ארור האיש אשר יקים ויבנה את יריחו" ונתקיימה גזירתו לאחר כמה דורות אפילו שהיתה בסתם.

וכן כתב הרמבן בספר 'משפט החרם' ומביא ראיה מהר סיני ומגילה וצומות.

ואפילו אם נהגו בני העיר בלא תקנה חייבים בה (בפסחים פ' מקום שנהגו)

גמ׳ מנא הני מילי אמר רבי יוחנן דאמר קרא ויאמר יתרו ברוך ה׳ אשר הציל וגו׳
GEMARA: With regard to the obligation to recite a blessing for a miracle, the Gemara asks: From where are these matters derived? Rabbi Yoḥanan said: The verse states: “And Jethro said: Blessed be the Lord, Who delivered you out of the hand of the Egyptians, and out of the hand of Pharaoh; Who delivered the people from under the hand of the Egyptians” (Exodus 18:10); a blessing is recited for a miracle.

אניסא דרבים מברכינן אניסא דיחיד לא מברכינן והא ההוא גברא דהוה קא אזיל בעבר ימינא נפל עליה אריא אתעביד ליה ניסא ואיתצל מיניה אתא לקמיה דרבא ואמר ליה כל אימת דמטית להתם בריך ברוך שעשה לי נס במקום הזה

The Gemara asks: For a miracle that occurs for the multitudes we recite a blessing, but for a miracle that befalls an individual person we do not recite a blessing? Wasn’t there an incident where a certain man was walking along the right side of the Euphrates River when a lion attacked him, a miracle was performed for him, and he was rescued? He came before Rava, who said to him: Every time that you arrive there, to the site of the miracle, recite the blessing, “Blessed…Who performed a miracle for me in this place.”

מתני׳ מקום שנהגו לעשות מלאכה בערבי פסחים עד חצות עושין מקום שנהגו שלא לעשות אין עושין ההולך ממקום שעושין למקום שאין עושין או ממקום שאין עושין למקום שעושין נותנין עליו חומרי מקום שיצא משם וחומרי מקום שהלך לשם

MISHNA: In a place where the people were accustomed to perform labor on Passover eve until midday, one may do so on that day. In a place where the people were accustomed not to perform labor, one may not do so. The performance of labor on the eve of Passover is not prohibited by Torah law, but is dependent on local custom. If one travels from a place where people perform labor on Passover eve to a place where people do not perform labor, or from a place where people do not perform labor on Passover eve to a place where people perform labor, the Sages impose upon him the stringencies of both the place from which he left and the stringencies of the place to which he went. In both cases, he may not perform labor.

בני ביישן נהוג דלא הוו אזלין מצור לצידון במעלי שבתא אתו בנייהו קמיה דרבי יוחנן אמרו לו אבהתין אפשר להו אנן לא אפשר לן אמר להו כבר קיבלו אבותיכם עליהם שנאמר שמע בני מוסר אביך ואל תטוש תורת אמך:

As the mishna discusses the requirement to observe local customs, the Gemara relates: The residents of Beit She’an were accustomed not to travel from Tyre to market day in Sidon on Shabbat eve. In deference to Shabbat, they adopted a stringency and would not interrupt their Shabbat preparations even for a short sea voyage. Their children came before Rabbi Yoḥanan to request that he repeal this custom. They said to him: Due to their wealth, it was possible for our fathers to earn a living without traveling to the market on Friday; however, it is not possible for us to do so. He said to them: Your fathers already accepted this virtuous custom upon themselves, and it remains in effect for you, as it is stated: “My son, hear your father’s rebuke and do not abandon your mother’s teaching” (Proverbs 1:8). In addition to adhering to one’s father’s rebuke, i.e., halakha, one is also required to preserve his mother’s teaching, i.e., ancestral customs.

ובדורו של רבן גמליאל עבוד כרבן גמליאל והתניא אמר רבי אלעזר (בן) צדוק אני (הייתי) מבני סנאב בן בנימין פעם אחת חל תשעה באב להיות בשבת ודחינוהו לאחר השבת והתענינו בו ולא השלמנוהו מפני שיום טוב שלנו היה

רש"י:

אין משלימין - תענית בחנוכה וראש חדש להתענות כל היום

מבני סנאב בן בנימין - משפחה היא משבט בנימין שנפל להן גורל לקרבן עצים בי' באב בימי עזרא ויו"ט היה להם לעולם כדתנן בפרק בתרא דתענית

The Gemara asks: And is it correct that in the generation of Rabban Gamliel they acted in accordance with the opinion of Rabban Gamliel? Wasn’t it taught in a baraita that Rabbi Elazar ben Tzadok, a contemporary of Rabban Gamliel, said: I am a descendant of Sena’av ben Binyamin, who observed a family festival on the tenth of Av. One time, the Ninth of Av occurred on Shabbat, and we postponed it until after Shabbat, as we do not observe the fast on Shabbat, and we fasted on Sunday but did not complete the fast because that day was our Festival. This indicates that the reason they did not complete the fast is that the day itself was a Festival for them, but on the eve of a Festival, they would indeed complete it. This proves that even in the generation of Rabban Gamliel, they did complete fasts on the eve of Shabbat and Festivals.