Hearkening for Salvation - from Yaakov to You
1 א
(טז) דָּן יָדִין עַמּוֹ כְּאַחַד שִׁבְטֵי יִשְׂרָאֵל. (יז) יְהִי דָן נָחָשׁ עֲלֵי דֶרֶךְ שְׁפִיפֹן עֲלֵי אֹרַח הַנֹּשֵׁךְ עִקְּבֵי סוּס וַיִּפֹּל רֹכְבוֹ אָחוֹר. (יח) לִישׁוּעָתְךָ קִוִּיתִי יְקוָק. (יט) גָּד גְּדוּד יְגוּדֶנּוּ וְהוּא יָגֻד עָקֵב.
(16) Dan shall judge his people, as one of the tribes of Israel. (17) Dan shall be a serpent in the way, a horned snake in the path, that bites the horse’s heels so that his rider falls backward. (18) I wait [sic] for Thy salvation, O Lord. (19) Gad, a troop shall troop upon him; But he shall troop upon their heel.
2 ב
"לישועתך קויתי ה'" - נתנבא שינקרו פלשתים את עיניו וסופו לומר (שופטים טז) זכרני נא וחזקני נא אך הפעם
He prophecized that the Philistines would gouge out [Shimshon's] eyes and he would ultimately say "Please remember me and strengthen me but this one time"
3 ג
אמר רבא בשעה שמכניסין אדם לדין אומרים לו נשאת ונתת באמונה קבעת עתים לתורה עסקת בפו"ר צפית לישועה פלפלת בחכמה הבנת דבר מתוך דבר
Rava said: when they bring in a man to be judged [in heaven], they say to him: "Did you deal faithfully in business? Did you establish times for Torah? Did you engage in procreation? Did you hearken for salvation? Did you delve in wisdom? Did you understand things through inference?
4ד

מאמרי ראי"ה - קודש וחול בתחית ישראל (מן עתון 'ההד', תרצ"א)

ביחס לתקוה המפעמת בלב כל יהודי מדור דור לישועה ולגאולה השתמשו חז"ל בביטוי 'צפיה'. שואלים לאדם 'צפית לישועה', ולא 'קוית'. צפיה היא מגזירת 'צפה'[1]. תפקיד הצופה להשתמש בכל מאורע שהוא להזהיר על תקלה ולעורר למפעל של ישועה. וכך עלינו להשתמש בכל המאורעות שבעולם, שעל ידם תוכל לבוא או לצמוח תשועה לישראל...

Regarding the hope for salvation and redemption that beats in every Jew's heart from generation to generation, our rabbis used the term צפיה. Man is asked "did you hearken for salvation?" and not "did you hope". צפיה comes from the word scout. The role of the scout is to use every occurrence to warn against faults and to awaken the undertaking of salvation. So it is upon us to make use of every occurrence in the world, for through them salvation for Israel can arrive or spring up.

5 ה

(ד) צפית ישועה היא כח המעמיד של היהדות הגלותית, והיהדות של ארץ ישראל היא הישועה עצמה.

(4) Anticipating of redemption is the force which maintains Jewry in exile, and the Judaism of the Land ‎of Israel is the redemption itself…‎

6 ו
שהיה יעקב אבינו רואה אותו וסבור בו, שהוא מלך המשיח, כיון שראה אותו שמת, אמר: אף זה מת, לישועתך קויתי ה'. אמר רבי יצחק: הכל בקווי - יסורין, בקווי; קדושת השם, בקווי; זכות אבות, בקווי; תאותו של עוה"ב, בקווי.
For Yaakov saw [Shimshon] and understood him to be the Messiah. When he saw him die, he said "Even he dies?! I hope for Thy salvation, O Lord". Rabbi Yitzchak said everything through hope: [healing from] suffering, through hope; sanctity of God, through hope; merit of the forefathers, through hope; desire of the World to Come, through hope.
7 ז
מדרש, הובא ע"י צרור המור p.129
מה ראה יעקב לברך גד אחר דן? אלא כיון שראה יעקב מעלתו של שמשון התחיל לומר לישועתך קויתי ד' – אין זה מביא את הגאולה. ולאיזה גאולה אני מיחל? לתשועה של הקב"ה שעתיד איש מזרעו של גד לבשרה. הה"ד: והוא יגוד עקב. יגד כתיב, שאליהו הבא משבט גד עתיד להגידה, והוא ימשוך לב ישראל לאביהם שבשמים שנאמר והשיב לב אבות על בנים.
What did Yakov see that made him bless Gad after Dan? After Yakov saw the greatness of Shimshon he began to say: ‘I hope for Your salvation, O Lord,’ yet this one will not bring the redemption. And which redemption is it that I long for? For the Divine salvation that one of the descendants of Gad will announce. As the verse states “and he will troop upon their heel.” The word 'yaged' is written, that Eliyahu who is of the tribe of Gad will tell (lehagid) in the future, and he will draw the hearts of Israel to their Father in heaven, as the verse states: "And he will turn the heart of the fathers to the children..."m
8 ח
מי שמתעטש וחבירו אומר לו אסותא יאמר לו ברוך תהיה ואח"כ יאמר לישועתך קויתי ה' [דארז"ל דמתחלה לא היה אדם חולה כלל אלא היה הולך בשוק ומתעטש ומת עד שבא יעקב אבינו וביקש רחמים על הדבר]
Whoever sneezes and his friend says "asuta", he should respond "you should be blessed" and then should say "I hope for Thy salvation, O Lord" [our rabbis said that originally people didn't get sick at all - they'd just be walking in the market, sneeze, and die. Until Yaakov our father came along and requested mercy for the matter]
9 ט

מעיני הישועה - רב יעקב משה חרל"פ - ערכה של הצפיה לישועה עמ' י"א

הצפיה לישועה איננה רק על העתיד, אלא גם בהווה- לצפות לכל שעה שאפשר שתופיע בה הגאולה, לזאת, גם זה בכלל הצפיה לישועה, להכיר ולהאמין כי ראויים המה ישראל להגאל בכל שעה ושעה, שאף אם רבים הם הלקויים מצד החוץ, טהורים ונקיים הם מצד הפנים.

The yearning for salvation isn't only about the future, but also in the present - to scout each hour that the redemption could come. Thus, this is also included in the yearning for salvation: to recognize and to believe that Israel is worthy of being redeemed at any and every moment, that even if the defects are numerous on the outside, they are pure and clean on the inside.