God's Image
(א) בְּרֵאשִׁ֖ית בָּרָ֣א אֱלֹהִ֑ים אֵ֥ת הַשָּׁמַ֖יִם וְאֵ֥ת הָאָֽרֶץ׃
(1) In the beginning God created the heaven and the earth.
(כז) וַיִּבְרָ֨א אֱלֹהִ֤ים ׀ אֶת־הָֽאָדָם֙ בְּצַלְמ֔וֹ בְּצֶ֥לֶם אֱלֹהִ֖ים בָּרָ֣א אֹת֑וֹ זָכָ֥ר וּנְקֵבָ֖ה בָּרָ֥א אֹתָֽם׃
(27) And God created man in His own image, in the image of God created He him; male and female created He them.

ברבי חנינא מאי דכתיב (דברים יג, ה) אחרי ה' אלהיכם תלכו וכי אפשר לו לאדם להלך אחר שכינה והלא כבר נאמר (דברים ד, כד) כי ה' אלהיך אש אוכלה הוא אלא להלך אחר מדותיו של הקב"ה מה הוא מלביש ערומים דכתיב (בראשית ג, כא) ויעש ה' אלהים לאדם ולאשתו כתנות עור וילבישם אף אתה הלבש ערומים הקב"ה ביקר חולים דכתיב (בראשית יח, א) וירא אליו ה' באלוני ממרא אף אתה בקר חולים הקב"ה ניחם אבלים דכתיב (בראשית כה, יא) ויהי אחרי מות אברהם ויברך אלהים את יצחק בנו אף אתה נחם אבלים הקב"ה קבר מתים דכתיב (דברים לד, ו) ויקבר אותו בגיא אף אתה קבור מתים כתנות עור רב ושמואל חד אמר דבר הבא מן העור וחד אמר דבר שהעור נהנה ממנו דרש ר' שמלאי תורה תחלתה גמילות חסדים וסופה גמילות חסדים תחילתה גמילות חסדים דכתיב ויעש ה' אלהים לאדם ולאשתו כתנות עור וילבישם וסופה גמילות חסדים דכתיב

A broken clay vessel of Beit Pe'or. And Rabbi Chama the son of Rabbi Chanina said, "Why was Moses buried next to Beit Pe'or? So as to atone for the deed of Pe'or. And Rabbi Chama the son of Rabbi Chanina said, "What is the meaning of the verse, 'After Hashem, your G-d, shall you walk (Deuteronomy 13:5)'? Is it possible for a man to walk after the divine presence? And isn't it already stated, 'For Hashem your G-d is a consuming fire (Deuteronomy 4:24)'? Rather, To follow the character traits of G-d. "Just as he clothes the naked, as it is written, 'And the Lord G-d made for Adam and his wife cloaks of leather, and he clothed them (Genesis 3:21);' so too you shall clothe the naked. The Holy One, Blessed be He, visited the sick, as it is written, 'And he appeared in Ailonei Mamrei [while Abraam was in pain] (Genesis 18:1);' so too you shall visit the sick. The Holy One, Blessed be He, comforted mourners, as it is written, 'And it was, after the death of Abraham, and G-d blessed his son Isaac (Genesis 25:11);' so too you shall comfort mourners. The Holy One, Blessed be He, buried the dead, as it is written, 'And he buried him in the valley (Deuteronomy 34:6);' so too, you shall bury the dead." "Cloaks of leather (alt. skin)-" [It is an argument of] Rav and Shmuel. One said, "Something that comes from leather." The other one said, "Something that the skin benefits from."

תנו רבנן,לעולם יהא אדם רך כקנה ואל יהא קשה כארז,מעשה שבא רבי אלעזר (בן ר') שמעון ממגדל גדור מבית רבו והיה רכוב על החמור ומטייל על שפת נהר ושמח שמחה גדולה והיתה דעתו גסה עליו מפני שלמד תורה הרבה נזדמן לו אדם אחד שהיה מכוער ביותר,אמר לו,שלום עליך רבי,ולא החזיר לו,אמר לו,ריקה כמה מכוער אותו האיש,שמא כל בני עירך מכוערין כמותך,אמר לו,איני יודע אלא לך ואמור לאומן שעשאני כמה מכוער כלי זה שעשית,כיון שידע בעצמו שחטא ירד מן החמור ונשתטח לפניו ואמר לו,נעניתי לך מחול לי,אמר לו,איני מוחל לך עד שתלך לאומן שעשאני ואמור לו כמה מכוער כלי זה שעשית,היה מטייל אחריו עד שהגיע לעירו,יצאו בני עירו לקראתו והיו אומרים לו,שלום עליך רבי רבי מורי מורי,אמר להם,למי אתם קורין רבי רבי,אמרו לו,לזה שמטייל אחריך,אמר להם,אם זה רבי אל ירבו כמותו בישראל,אמרו לו,מפני מה,אמר להם,כך וכך עשה לי,אמרו לו,אעפ"כ מחול לו שאדם גדול בתורה הוא,אמר להם,בשבילכם הריני מוחל לו,ובלבד שלא יהא רגיל לעשות כן,מיד נכנס רבי אלעזר בן רבי שמעון ודרש,לעולם יהא אדם רך כקנה ואל יהא קשה כארז ולפיכך זכה קנה ליטול הימנה קולמוס לכתוב בו ספר תורה תפילין ומזוזות:,

Our Rabbis have taught: A person should always be soft like a reed and not hard like a cedar.

One time, R. Eleazar the son of R. Simeon was coming from Migdal Gedor on his donkey, and he was feeling very happy because he had learned a lot of Torah.

He passed by a very ugly man who said to him "Peace be upon you."

R Eleazar did not answer. He said:

"Good for nothing! How ugly this man is!"

Then he asked him, "Are all the people of your city as ugly as you are?"

The man said: I do not know, but go and tell the artist who made me, how ugly is the vessel which you have made."

When R Eleazar realized he had done something wrong, he got down from his donkey and bowed in front of the man and asked for forgiveness.

He said to him: "I will not forgive you until you go to the artist that created me and tell him: how ugly is the vessel that you created."

R. Eleazar walked behind him until he reached his city. When the people who lived in the city came out to meet him and said "Peace be upon you rabbi and teacher," the ugly man asked them "Who are you calling Rabbi?

They replied, ...,‘The man who is walking behind you.’ ,He said to them: ,‘If this man is a rabbi, may there not be any more like him in Israel’!

,They asked him: ,‘Why’? ,

He replied: "He did such and such to me."They said to him: "Nevertheless, forgive him, for he is a man of great Torah learning."

The man replied: ‘For your sakes I will forgive him, ,but only if he does not make a habit of acting this way.’

Immediately, R. Eleazar son of R. Simeon went to the beit midrash (study house) and taught: "A man should always be soft like a reed and not hard like a cedar."

And for this reason the reed merited that of it should be made a quill for the writing of the Torah scroll, tefillin and mezuzot.

'No Body Talk’ Summer Camps

By ALYSON KRUEGERJUNE 18, 2014

At a camp called Eden Village, staff and campers follow something called the “no body talk” rule.

“The specific rule is while at camp, we take a break from mentioning physical appearance, including clothing,” said Vivian Stadlin, who founded the camp six years ago with her husband, Yoni Stadlin. “And it’s about myself or others, be it negative, neutral or even positive.”

On Friday afternoon, when the campers, girls and boys from 8 to 17, are dressed in white and especially polished for the Sabbath, they refrain from complimenting one another’s appearances. Instead, they say, “Your soul shines” or “I feel so happy to be around you” or “Your smile lights up the world,” Ms. Stadlin said.

Signs posted on the mirrors in the bathroom read, “Don’t check your appearance, check your soul.”

And campers, knowing that no one will comment, seem more willing to experiment with their image, wearing capes, ninja outfits or big hairdos. (Ms. Stadlin said that the other campers would engage with them by saying things like, “Oh, you’re wearing a cape, let me fly with you,” or “Tell me about your superpowers.”)

Some people, however, don’t see the spread of the “no body talk” rule as a good thing. They worry that it could lead kids to bury important issues that need to be discussed.

“Precisely because the focus on physical appearance is so common, the conversation should be had,” said Lisa Morse, psychologist in New York City who works with many parents of teens. “Difficult and uncomfortable issues don’t go away because people hope they will. And they don’t go away because they are ignored.”

Dr. Morse also worries that because body talk has been eliminated from the table completely, children are not learning how to deal with comments that may make them feel uncomfortable, something that happens often in life.

“Kids need to learn how to process these feelings, not how to push them away,” she said. “And I think it’s a perfect opportunity in a summer camp.