Shoel U'Meshiv I 1:185
1 א
שו"ת שואל ומשיב חלק א', א':קפ"ה
2ב
"בשנת תרי""ג אירע בעיר אחד נשמע קול על מלמד אחד שמתגורר שם זה שמנה שנים והילדים אשר למדו אצלו בקטנותם וכעת הם בני שלוש עשרה שנה ויותר הם מעידים שבקטנותם כאשר למדו אצלו טימא אותם במשכב זכור רחמנא לצלן ובקיץ העבר כשנודע הדבר לאיש ירא אלקים צעק צעקה גדולה ומרה ובא הדבר לפני הרב האב בית דין והנה לא רצו לקבל גביית עדות וזה האיש קבל על עצמו באלה ובשבועה שתיכף אחר הזמן יסע משם והנה אחר כך רצה להיות מלמד בלבוב וכאשר נשמע הקול בלבוב שלח בעל הבית אחד נכבד מכתב להרב אב בית דין קודש והוא השיב כי ישב עם בית דין לחקור ולדרוש הדבר ולא מצא שמץ פסול על פי דין תורה ולא היה שום בירור על הענין ואין לו לדיין אלא מה שעיניו רואות. . . והנה בפרשת וארא הגיעני מכתב עם גביית עדות מחותם בחתימת שלשה אנשים נכבדים. . . והעידו שני בחורים האחד הוא כעת בן חמש עשרה שנה והאחד הוא כהיום בן שלוש עשרה שנה ויותר שבילדותם בהיותם לומדים אצלו כבני תשע שנה או פחות היה מטמא אותם במשכב זכור כי היו שוכבים אצלו במטה בחדר אשר דר שם והדברים באו ברוב ענין אשר הוא מגונה להעלות על הספר וזאת אשר השבתי באמת כבר הארכתי בזה בתשובה דלפסול האדם צריך שיהיו שני עדים כשרים. . . ואם כן כאן שהיו קטנים בעת שהיה המעשה ואינם נאמנים להעיד בגדלם מה שראו בקוטנם. . . אמנם לפי מה שכתב המהרי""ק והתרומת הדשן וקבעו הרמ""א בשולחן ערוך שבמקום שאי אפשר להיות עדים כשרים נאמנים אפילו אשה וקטן ואם כן בדבר זה שבודאי אי אפשר להיות גדולים ואי אפשר שתהיו עדות בדבר דבלי ספק האיש הלז אף אם הוא רשע ופריץ אבל במסתר מעשהו ורק בילדים קטנים משחק. . . אם כן פשיטא דנאמנים להעיד אוי לנו שבימינו עלתה כך שיהיה איש כזה מלמד תינוקות של בית רבן אשר הבל פיהם טהור ויש לחוש שהבל פיו הטמא יטמא אותם ועל כן על דעתי שמהראוי להסיר כתר המלמדות מעל ראשו ויחושו לנפשם עד אשר ישוב בתשובה שלימה ובסגופים כראוי ואז ישוב לקבל דברי חבירות ויהיה לו לכפרה על חטאיו וכל זמן שאינו מתודה על חטאיו לא שייך תשובה."
"In the year 5613 (1853) it happened in one city that there was a rumor regarding a schoolteacher that had been living there for eight years. Children that had learned with him when they were younger, and are now thirteen years old and older, are testifying that he defiled them with homosexual sex, may the Merciful One save us. Last summer, when this became known to a God fearing man, he let out a great and bitter shout, and the subject was brought to the attention to the president of the Beit Din. They (the Beit Din) did not want to gather witnesses, and this man took it upon himself, with an oath, that immediately at the end of the session, he would leave. Afterwards, he wanted to be a schoolteacher in Lvov. When the rumor reached Lvov, an honored layperson sent a letter to the Rabbi, the president of the Beit Din. He responded that he, with the Beit Din, had investigated the matter, and they did not find a trace of a problem according to Torah law. There was no clarity regarding the situation, and a judge only has what is before his eyes. . . During the week of Parshat Va'era (~ January) I received a letter with an affidavit, signed by three honorable men . . . Two young men, the first is currently fifteen years old, and the second is more than thirteen years old, testified that when they were younger, when they studied with him, when they were less than nine years old, he would defile them with homosexual sex. They used to sleep with him in his bed in his room. Their words were in great detail that is distasteful to write in a book. This is what I responded: Truthfully, I have already expounded in a different responsum that in order to disqualify a person, two valid witnesses are necessary. . . If so, here, where they were minors at the time of the event, they are not trusted to testify as adults regarding what they saw as children. . . However, according to the Maharik, the Terumat HaDeshen, and what the Rema wrote in the Shulchan Aruch, that in a case where it is impossible for there to be valid witnesses, a woman or a child are trusted. If so, certainly this is a case where there will not be adults who can give testimony. For without a doubt, even if this man is a debauched evildoer, his actions are all in private, and he only philanders with with young children. . . Therefore, it is obvious that that they are trusted to testify. . . Woe to us that in our day it has happened that a man like this teaches schoolchildren whose very breath is pure, and we must suspect that his defiled breath will taint them. Therefore, it is my opinion that the crown of teaching should be removed from his head, and people should be worried for their lives until he completely repents and suffers appropriately. Only then, may he again be accepted as a member of the community, and may he receive atonement for his sins. As long as he does not admit his sins, repentance is meaningless." [Translation by Rabbi Steve Greenberg]
3 ג

Suggested Discussion Questions:

1. How does this Rabbi treat homosexuality?

2. What problem does the Rabbi address?

3. Is the issue described, and the response to it, similar or different from how people act today?

4. Is the element of pedophilia significant to the halakhic ruling?

4 ד
Time Period: Modern (Spinoza through post-WWII)