Piskei Rashdam, Even HaEzer 50
1 א
פסקי רשד"ם אבן העזר נ'
2 ב
"שאלה כד אתא קדמנא ישועה בן כבודו רב אברהם ואמר אלינו דעו לכם רבותי כי היום י""ז יום שהיה יום ו' בין הערבים יצאתי מפתח ביתי ומצאתי את שני הבחורים האלו שהם יהודה בר יצחק כהן ומושקו כהן ואמרתי להם בואו עמדי ועברנו כולנו מבית אירנו ויצאנו חוץ לחצר מהבית הנזכר וקראתי לבחורה פלורי בת הרב יוסף והיא ירדה אלינו ואחר כך הוצאתי ציקינו אחד חדש וינצינו ואמרתי לה תקחי בעד קדשייך ואתם תהיו לי עדים והיא פשטה ידה וקבלה אחר כך בא לפנינו מושקו הנזכר והעיד בתורת עדות איך ביום ו' הנזכר עתה י""ז ימים הייתי אני ויהודה הנז' הולכים יחד יד ביד ומצאתי את ישועה הנזכר בפתח הבית של פאפולי החדשה אשר מתקן אותה עתה ואמר לנו בואו עמדי ותראו ענין אחד ואנחנו הלכנו עמו ויצאנו מהבית חוץ לחצר שלה וראינו את הבחורה שהיתה עומדת בפתח של בין החצר של פאפולי ובין הבית של רב יוסף אביה ואמר לה ישועה הנזכר תקחי הציקינו הזה בעד קדושייך והבחורה פשטה ידה וקבלה אותו ולא אמרה כלום והלשון הזה אמרו בלשון יון ""נא טוטו יא קדושין"" והבחורה היתה מלובשת מלבוש אדום ואמר לנו עוד שלא היו אלא שלשתם לבדם היה זה כ""ח לאדר השכ""א ליצירה וקים: . . . עוד במותב כו' כשבא לפנינו כרבי יוסף מראטו ואמר לנו דעו לכם רבותי כי יש לי עדים על מושקי כי הוא פסול לעדות מצד עבירות שעשה ועתה שלחו בעדותם ויבא לפני הבית דין ויעידו עליו ואנחנו הבית דין שלחנו אחריו פעמים שלש ולא רצה לבא לפנינו ואחר כך שלחנו לו שליח בית דין והתרה בו בפני עדים ולא רצה לבא . . . ובראותנו שאינו רוצה לבא קבלנו עדות העדים תחלה בא הרב חיים גאבי והעיד בתביעת עדות כי ראה למושקו הנזכר ביום הכיפורים שהיה משחית זרעו לבטלה עוד בא דוד בר נסים והעיד איך בזה הקיץ שעבר היה הולך בכפר אחד הוא ותוגר אחד עמו והטו עצמם מגדר הפרדס כדי לקרוא לבעלת הפרדס למכור להם פירו' וראו שם למושקו זה עם בחור אינו יהודי/אחד שהיה נרבע עמו במשכב זכור וכשראו אותם ברחו ונתפרדו איש מעל רעהו וברחו עם המכנסים בלתי קשורים עוד בא חיים בר מתתיא והעיד איך פעם אחת היה עובר והולך דרך מקום האבן הגדולה החלקה ושם ראה למושקו הנזכר שהיה רובע אותו תוגר אחד לרצונו והמעשה הזה היה זה קרוב לב' חדשים עוד בא לפנינו הבחור אברהם די מילי והעיד כי היה רודף אחריו לאונסו במשכב זכור והוא לא רצה עוד בא הבחור אליעזר בר אברהם והעיד איך בהיותו ביאלנה שמע שהיו מרננים אחרי מושקו זה איך היה נרבע מתוגר אחד עד שיצא עליו שם רע והיו קורין לו שם של גנאי וקים עוד במותב כו' כשבא לפנינו כבוד רב יאודה צורי והעיד איך היום קרוב לב' שנים שהייתי אני ובחורים אחרים עמדי בביתו של מושקו והיינו אוכלים ושותים שם ואחר האכילה הלכו כל הבחורים איש לביתו ואני ראיתי את מושקו הנזכר שהיה נרבע עם יעקב מזל טוב וקים: עוד במותב כו' כשבא אברהם בר מר דוד ואמר כי היום קרוב לשנה אחד וחצי הייתי בביתו של מושקו הנזכר וראיתי אותו שהיה רובע לבחור אחר וכל העדיות הנזכרות הועדו גם כן בכח חרם שהחרמנו להגיד האמת וקים: . . . עוד במותב תלתא כחדא הוינא כשבא לפנינו הבחור ישועה בר אברהם והתודה על עונו אשר חטא במה שטען לפני בית דין שקדש לבחורה פלורי בת כבודו רב יוסף כי הכל היה שקר ודבר כזב שמעולם לא קדש לבחורה הנזכרת ובפנינו הודה איך חטא חטאה גדולה להוציא הקול הנז' וספר לפנינו הדברים אשר הביאוהו לכך ובקש מחילה מהרב יוסף אבי הבחורה ונפל על פניו ארצה ונשק את כפי רגליו כדי שימחול לו וכדי שיכפר ה' את עונו וקים: עוד במותב כו' כשבאו לפנינו הבחור מושקו והבחור יהודה כהן העדים שהעידו על הקדושין הנז' והתודה על עונם שעוו ושחטאו במה שהעידו על הקדושין הנזכרים כי הכל היה שקר וכזב וספרו לפנינו המשך הדברים שהביאוהו לכך ובקשו מחילה מאת ה' שיכפר עונותיהם וקים"
"Question Yeshua, the son of the honored R. Avraham, approached us and said, “Seventeen days ago, on a Thursday evening, I left my house, found these two bachelors, Yehuda the son of Yitzchak Cohen, and Moshko Cohen, and said to them, 'Come with me!' We all left our house and entered the courtyard. I called for the young woman, Floris, the daughter of R. Yosef. She came down to us, and I pulled out one new Venetian Sicino and I said to her, 'Take this as your marriage payment,' and to them, 'You will be my witnesses.' She put out her hand and accepted it.” Afterwards, Moshko approached us and testified: “On that Thursday evening, Seventeen days ago, I and Yehuda were walking hand in hand, and I found Yeshua at the entrance of Papoli's new house that he is currently building. He said to us, 'Come with me and see something.' We walked with him, and we left left that house and were outside her courtyard. We saw the young woman standing in entrance between the Papoli's courtyard and her father, R' Yosef's house. Yeshua said to her, 'Accept this Sicano as your wedding payment.' The young woman put out her hand, accepted it, and did not say a word.” This is what they said in Greek, “Na Toto Ya Kiddushin.” The young woman was dressed in red. He also told us that the three of them were alone. . . .” This was on 28 Adar, 5321 . . .At a following session, R. Yosef Marato approached us and said, “You should know, gentlemen, that I have witnesses that Moshko is not an eligible witness, because of transgressions he has committed. Call these witnesses and Moshko before the Beit Din, and they will testify against him.” We called him a few times and he did not want to come. We then sent him an agent of the court, and he warned him, in front of witnesses, and he still did not want to come. . . When we saw that he did not want to come, we then accepted the witnesses [against him.] First, R. Chaim Gabi testified that he saw Moshko masturbating on Yom Kippur. Then David, the son of Nissim, testified that he was walking in a village along with a merchant and they crossed an orchard fence in order to ask the orchard owner to sell them fruit. There they saw Moshko having sex with another/a non-Jewish bachelor. When they saw them, they separated and ran away with their pants undone. Following this, Chaim, the son of Matatya, testified that one time he was walking past the large, smooth stone, and he saw Moshko having consensual sex with the same merchant that was mentioned earlier. This was within two months of the earlier event. In addition, the bachelor, Avraham di Mili testified that Moshko tried to rape him. In addition, the bachelor, Eliezer, the son of Avraham, testified that when he was in Jalena it was so well known that Moshko was having sex with the merchant, that they had a bad nickname for him. In another session, R.Yauda Tzuri testified, “Nearly two years ago I was with some other bachelors, and we were eating and drinking at Moshko's house. Afterward, everyone went home, and I saw Moshko having sex with Yaakov Mazal Tov.” At another session, Avraham, the son of Mr. David, came and said, “Nearly one and a half years ago, I was in Moshko's house and I saw him having sex with a bachelor.” All of these testimonies were given under the threat of excommunication in order that they should tell the truth. . . . At another session, the young man Yeshua, the son of Avraham, approached us and confessed his sin; that his claim in Beit Din that he had married the young woman, Floris the daughter of R. Yosef, was a lie and a fabrication. He never married this woman, and he admitted that he had committed a severe sin to start this rumor, and he explained all of the things that lead him to do this. He begged forgiveness from R' Yosef, the young woman's father. He fell on his face, and kissed his feet, asking that he should forgive him, and that God should grant atonement for his sin. At that same session, the bachelors Moshko and Yehuda Cohen, the witnesses for this marriage, came and admitted their transgression; that their testimony regarding this marriage was a lie and a fabrication. They told us the circumstances that lead them to do this, and they asked forgiveness from God that he should grant atonement for their sins." [Translation by Rabbi Steven Greenberg]
3 ג

Suggested Discussion Questions:

1. How does this responsa respond to the sexual escapades of Moshko?

2. It appears that those who saw Moshko with men in the past had little reason or occasion to report these antics to any authorities prior the impromptu wedding in question. What social mores does this suggest?

4 ד
Time Period: Medieval (Geonim through the 16th Century)