Like this? Login or register to create your own source sheet. אוהבים? התחברו או הרשמו כדי ליצור דף מקורות משלכם.
בס"ד

Did He Ever Return?: Shimon bar Yochai and the Cave

A Bride for One Night

Rabbi Sari Laufer

Congregation Rodeph Sholom

Likeאהבתי
 1. (ו) על שלוש עבירות נשים מתות בשעת לידתן - על שאינן זהירות בנידה, ובחלה, ובהדלקת הנר.


   

  (6) Women die in childbirth for three transgressions: If they are not careful with [the laws] of menstruation; and if they are not careful [to separate some] dough [when baking to give to the priest]; and if they are not careful with the lighting of the [Shabbat] lamp.


   

 2. שבת לג. 62-65
  ת"ר ד' סימנין הן סימן לעבירה הדרוקן סימן לשנאת חנם ירקון סימן לגסות הרוח עניות סימן ללה"ר אסכרה ת"ר אסכרה באה לעולם

  Our Sages taught: There are 4 signs: A sign of sin is hidrokan (edema), a sign of baseless hatred is jaundice, a sign of arrogance is poverty, a sign of slander is askara (diphtheria).

 3. עבודה זרה ב: 6-52
  [מיד] נכנסה לפניו מלכות רומי תחלה מ"ט משום דחשיבא ומנלן דחשיבא דכתי' (דניאל ז, כג) ותאכל כל ארעא ותדושינה ותדוקינה אמר רבי יוחנן זו רומי חייבת שטבעה יצא בכל העולם ומנא לן דמאן דחשיב עייל ברישא כדרב חסדא דאמר רב חסדא מלך וצבור מלך נכנס תחלה לדין שנאמר (מלכים א ח, נט) לעשות משפט עבדו ומשפט עמו ישראל [וגו'] וטעמא מאי איבעית אימא לאו אורח ארעא למיתב מלכא מאבראי ואיבעית אימא מקמי דליפוש חרון אף אמר להם הקב"ה במאי עסקתם אומרים לפניו רבש"ע הרבה שווקים תקנינו הרבה מרחצאות עשינו הרבה כסף וזהב הרבינו וכולם לא עשינו אלא בשביל ישראל כדי שיתעסקו בתורה אמר להם הקב"ה שוטים שבעולם כל מה שעשיתם לצורך עצמכם עשיתם תקנתם שווקים להושיב בהן זונות מרחצאות לעדן בהן עצמכם כסף וזהב שלי הוא שנאמר (חגי ב, ח) לי הכסף ולי הזהב נאם ה' צבאות כלום יש בכם מגיד זאת שנאמר מי בכם יגיד זאת ואין זאת אלא תורה שנאמר (דברים ד, מד) וזאת התורה אשר שם משה מיד יצאו בפחי נפש יצאת מלכות רומי ונכנסה מלכות פרס אחריה מ"ט דהא חשיבא בתרה ומנלן דכתיב (דניאל ז, ה) וארו חיוא אחרי תנינא דמיא לדוב ותני רב יוסף אלו פרסיים שאוכלין ושותין כדוב ומסורבלין [בשר] כדוב ומגדלין שער כדוב ואין להם מנוחה כדוב אמר להם הקב"ה במאי עסקתם אומרים לפניו רבש"ע הרבה גשרים גשרנו הרבה כרכים כבשנו הרבה מלחמות עשינו וכולם לא עשינו אלא בשביל ישראל כדי שיתעסקו בתורה אמר להם הקב"ה כל מה שעשיתם לצורך עצמכם עשיתם תקנתם גשרים ליטול מהם מכס כרכים לעשות בהם אנגריא מלחמות אני עשיתי שנאמר (שמות טו, ג) ה' איש מלחמה כלום יש בכם מגיד זאת שנאמר (ישעיהו מג, ט) מי בכם יגיד זאת ואין זאת אלא תורה שנאמר וזאת התורה אשר שם משה מיד יצאו מלפניו בפחי נפש

  Thereupon the Kingdom of Rome will enter first before Him. (Why first? Because they are the most important. Whence do we know they are so important? — Because it is written (Daniel 7:23): And he shall devour the whole earth and shall tread it down and break it in pieces; and R. Johanan says that this refers to Rome, whose power is known to the whole world. And whence do we know that the most important comes forward first? — Because R. Hisda said: When a king and a community appear before the [Heavenly] tribunal, the king enters first, as it is said (1 Kings 8:59): That He maintain the cause of His servant [King Solomon] and [then] the cause of His people Israel. And why is it so? — You may say, because it is not the way of the world that a king shall wait without; or you may say [in order that the king shall plead] before the anger [of the Judge] is roused.)  

   

  The Holy Blessed One, will then say to them: 'Wherewith have you occupied yourselves?' They will reply: 'O Lord of the Universe, we have established many market-places, we have erected many baths, we have accumulated much gold and silver, and all this we did only for the sake of Israel, that they might [have leisure] for occupying themselves with the study of the Torah.' The Holy Blessed One, will say in reply: 'You foolish ones among peoples, all that which you have done, you have only done to satisfy your own desires. You have established marketplaces to place courtesans therein; baths, to revel in them; [as to the distribution of] silver and gold, that is mine, as it is written (Haggai 2:8): Mine is the silver and Mine is the gold, saith the Lord of Hosts; are there any among you who have been declaring this?' And 'this' is nought else than the Torah, as it is said: And this is the Law which Moses set before the children of Israel. They will then depart crushed in spirit.

   

  On the departure of the Kingdom of Rome, Persia will step forth. (Why Persia next? — Because they are next in importance. And how do we know this? — Because it is written (Daniel 7:5): And behold another beast, a second like to a bear; and R. Joseph learned that this refers to the Persians, who eat and drink greedily like the bear, are fleshly like the bear, have shaggy hair like the bear, and are restless like the bear.) The Holy Blessed One will ask of them: 'Wherewith have ye occupied yourselves?'; and they will reply 'Sovereign of the Universe, we have built many bridges, we have captured many cities, we have waged many wars, and all this for the sake of Israel, that they might engage in the study of the Torah. Then the Holy Blessed One will say to them: 'You foolish ones among peoples, you have built bridges in order to extract toll, you have subdued cities, so as to impose forced labour;as to waging war, I am the Lord of battles, as it is said (Ex. 15:3): The Lord is a man of war; are there any amongst you who have been declaring this?' and 'this' means nought else than the Torah, as it is said (Isaiah 43:9): And this is the Law which Moses set before the Children of Israel.They, too will then depart crushed in spirit.

 4. Dr. Jeffrey Rubinstein, Talmudic Stories
  R.Shimon b. Yochai Wife Rome
  Torah Low culture (bread, jug) High culture (markets, etc)
  Torah-society Elementary society (marriage) Complex society
  Torah-knowledge Simple-minded Secular knowledge (technology)

   

  The wife mediates between RSBY's world and the outside world of Roman culture. Her mediation both facilitates RSBY's study of Torah and simultaneously constitutes a source of danger.

 5. ברכות לה: 16-35
  ת"ר ואספת דגנך מה ת"ל לפי שנא' (יהושע א, ח) לא ימוש ספר התורה הזה מפיך יכול דברים ככתבן ת"ל ואספת דגנך הנהג בהן מנהג דרך ארץ דברי ר' ישמעאל ר"ש בן יוחי אומר אפשר אדם חורש בשעת חרישה וזורע בשעת זריעה וקוצר בשעת קצירה ודש בשעת דישה וזורה בשעת הרוח תורה מה תהא עליה אלא בזמן שישראל עושין רצונו של מקום מלאכתן נעשית ע"י אחרים שנא' (ישעיהו סא, ה) ועמדו זרים ורעו צאנכם וגו' ובזמן שאין ישראל עושין רצונו של מקום מלאכתן נעשית ע"י עצמן שנא' (דברים יא, יד) ואספת דגנך ולא עוד אלא שמלאכת אחרים נעשית על ידן שנא' (דברים כח, מח) ועבדת את אויביך וגו' אמר אביי הרבה עשו כרבי ישמעאל ועלתה בידן כר' שמעון בן יוחי ולא עלתה בידן א"ל רבא לרבנן במטותא מינייכו ביומי ניסן וביומי תשרי לא תתחזו קמאי כי היכי דלא תטרדו במזונייכו כולא שתא: אמר רבה בר בר חנה א"ר יוחנן משום רבי יהודה בר' אלעאי בא וראה שלא כדורות הראשונים דורות האחרונים דורות הראשונים עשו תורתן קבע ומלאכתן עראי זו וזו נתקיימה בידן דורות האחרונים שעשו מלאכתן קבע ותורתן עראי זו וזו לא נתקיימה בידן

  Our Rabbis taught: (Deut. 9:14) And thou shalt gather in thy corn. What is to be learnt from these words? Since it says (Joshua 1:8), This book of the law shall not depart out of thy mouth, I might think that this injunction is to be taken literally. Therefore it says, 'And thou shalt gather in thy corn', which implies that you are to combine the study of them with a worldly occupation. This is the view of R. Ishmael.

   

  R. Simeon b. Yohai says: Is that possible? If a man ploughs in the ploughing season, and sows in the sowing season, and reaps in the reaping season, and threshes in the threshing season, and winnows in the season of wind, what is to become of the Torah? No; but when Israel perform the will of the Omnipresent, their work is performed by others, as it says (Isaiah 61:5). And strangers shall stand and feed your flocks. etc. and when Israel do not perform the will of the Omnipresent their work is carried out by themselves, as it says, And thou shalt gather in thy corn. Nor is this all, but the work of others also is done by them, as it says (Deut. 28:48). And thou shalt serve thine enemy etc.

   

  Said Abaye: Many have followed the advice of Ishmael, and it has worked well; others have followed R. Simeon b. Yohai and it has not been successful. Raba said to the Rabbis: I would ask you not to appear before me during Nisan and Tishri so that you may not be anxious about your food supply during the rest of the year.

   

  Rabbah b. Bar Hanah said in the name of R. Johanan, reporting R. Judah b. Ila'i: See what a difference there is between the earlier and the later generations. The earlier generations made the study of the Torah their main concern and their ordinary work subsidiary to it, and both prospered in their hands. The later generations made their ordinary work their main concern and their study of the Torah subsidiary, and neither prospered in their hands.

 6. סוכה מה: 12-15
  ואמר חזקיה א"ר ירמיה משום רשב"י יכול אני לפטור את כל העולם כולו מן הדין מיום שנבראתי עד עתה ואילמלי אליעזר בני עמי מיום שנברא העולם ועד עכשיו ואילמלי יותם בן עוזיהו עמנו מיום שנברא העולם עד סופו ואמר חזקיה א"ר ירמיה משום רשב"י ראיתי בני עלייה והן מועטין אם אלף הן אני ובני מהן אם מאה הם אני ובני מהן אם שנים הן אני ובני הן

  Hezekiah further stated in the name of R. Yirmiyah who said it in the name of R. Shimon b. Yohai: I am able to exempt the whole world from judgement from the day that I was born until now, and Eliezer, my son, were to be with me [we could exempt it] from the day of the creation of the world to the present time, and were Yotam the son of Uzziah with us, [we could exempt it] from the creation of the world to its final end. Hezekiah further stated in the name of R. Yirmiyah who said it in the name of R. Shimon b. Yohai: I have seen the sons of heaven and they are but few. If there be a thousand, I and my son are among them; if a hundred, I and my son are among them; and if only two, they are I and my son.

 7. (ז) שלשה דברים צריך אדם לומר בתוך ביתו ערב שבת עם חשכה. עשרתם, ערבתם, הדליקו את הנר. ספק חשכה ספק אין חשכה, אין מעשרין את הודאי, ואין מטבילין את הכלים, ואין מדליקין את הנרות, אבל מעשרין את הדמאי, ומערבין, וטומנין את החמין.

  (7) At dusk on the eve of shabbat, a man must make three statements: Have you separated the tithe? Have you prepared the Eruv [the halachic merging of separate domains by means of setting aside an amount of food in a designated place]? Light the lamps! If it is uncertain whether it is night [dark] or not, one may not tithe [produce that is] certainly untithed; and one may not immerse vessels [in a Mikveh]; and one may not light the lamps. One may [however] tithe Demai [produce from which it is uncertain whether tithes were already taken]; and one may prepare the Eruv, and one may cover [pots] of hot food [to retain their heat.]

נוצר בעזרת בונה דפי המקורות של ספאריה www.sefaria.org/sheets
Add Highlight
Create New
Save