Like this? Login or register to create your own source sheet. אוהבים? התחברו או הרשמו כדי ליצור דף מקורות משלכם.
בס"ד

Matron and Libertina:

Food, Seduction, and Theology

A Bride for One Night 

Rabbi Sari Laufer

May 12, 2015

More info מידע נוסף
Created May 12, 2015 · 741 Views · נוצר 12 May, 2015 · 741 צפיות ·

 1. (י) כל העושה מצוה אחת מטיבין לו ומאריכין לו ימיו ונוחל את הארץ, וכל שאינו עושה מצוה אחת אין מטיבין לו ואין מאריכין לו ימיו ואינו נוחל את הארץ. כל שישנו במקרא ובמשנה ובדרך ארץ לא במהרה הוא חוטא, שנאמר (קהלת ד) והחוט המשלש לא במהרה ינתק. וכל שאינו לא במקרא ולא במשנה ולא בדרך ארץ אינו מן הישוב.

  (10) Anyone who performs a single commandment is bestowed with goodness, his days are lengthened, and he inherits the Land. And anyone who does not perform a single commandment is not bestowed with goodness, his days are not lengthened, and he does not inherit the Land. Anyone who is [involved in] Scripture, the Oral Law, and proper social behavior will not easily [come to] sin, as it is stated, "And the three-ply cord is not quickly severed" (Ecclesiastes 4:12). Anyone who is not [involved in] Scripture, the Oral Law, and proper social behavior is not part of civilization.

 2. קידושין לט: 54-67
  רמי רב טובי בר רב קיסנא לרבא תנן כל העושה מצוה אחת מטיבין לו עשה אין לא עשה לא ורמינהי ישב ולא עבר עבירה נותנים לו שכר כעושה מצוה אמר ליה התם כגון שבא דבר עבירה לידו וניצול הימנה כי הא דרבי חנינא בר פפי תבעתיה ההיא מטרוניתא אמר מלתא ומלי נפשיה שיחנא וכיבא עבדה היא מילתא ואיתסי ערק טשא בההוא בי בני דכי הוו עיילין בתרין אפילו ביממא הוו מיתזקי למחר אמרו ליה רבנן מאן נטרך אמר להו שני

  R. Tobi son of R. Kisna pointed out a contradiction to Raba: We learnt: HE WHO PERFORMS ONE PRECEPT IS WELL REWARDED; hence, only if he [actively] performs it, but not otherwise. But the following contradicts this: If he sits and commits no transgression he is rewarded as though he has fulfilled a precept! — Said he to him: There it means, e.g., that he was tempted and successfully resisted.

   

  As in the case of R. Hanina b. Pappi, whom a certain matron urged [to immorality]. He pronounced a certain [magical] formula, whereupon his body was covered with boils and scabs; but she did something and he was healed. So he fled and hid himself in a bath-house in which when [even] two entered, even in daytime, they would suffer harm.The next morning the Rabbis asked him, ‘Who guarded you?’ Said he to them, ‘Two...

 3. קידושין מ. 1-30

  נושאי קיסר שמרוני כל הלילה אמרו ליה שמא דבר ערוה בא לידך וניצלת הימנו דתנינא כל הבא דבר ערוה לידו וניצל הימנו עושין לו נס (תהלים קג, כ) גבורי כח עושי דברו לשמוע בקול דברו כגון רבי צדוק וחביריו ר' צדוק תבעתיה ההיא מטרוניתא אמר לה חלש לי ליבאי ולא מצינא איכא מידי למיכל אמרה ליה איכא דבר טמא אמר לה מאי נפקא מינה דעביד הא אכול הא שגרת תנורא קא מנחא ליה סליק ויתיב בגויה אמרה ליה מאי האי אמר לה דעביד הא נפיל בהא אמרה ליה אי ידעי כולי האי לא צערתיך רב כהנא הוה קמזבין דיקולי תבעתיה ההיא מטרוניתא אמר לה איזיל איקשיט נפשאי סליק וקנפיל מאיגרא לארעא אתא אליהו קבליה אמר ליה אטרחתן ארבע מאה פרסי א"ל מי גרם לי לאו עניותא יהב ליה שיפא דדינרי רמי ליה רבא לרב נחמן   

  Imperial [armour] bearers guarded me all night.’ Said they to him, ‘Perhaps you were tempted with immorality and successfully resisted?’ For it was taught: He who is tempted with immorality and successfully resists, a miracle is performed for him. [Bless ye the Lord, ye messenger's of his:] Ye mighty in strength, that fulfil his word, hearkening unto the voice of his word.

   

  E.g., R. Zadok and his companions. R. Zadok was summoned by a certain matron [to immorality]. Said he to her, ‘My heart is faint and I am unable; is there anything to eat?’ She answered him, ‘There is unclean food.’ ‘What am I to deduce from this?’he retorted: ‘that he who commits this [immorality] may eat this.’ She then fired the oven and was placing it [the forbidden meat] therein, when he ascended and sat in it. Said she to him, ‘What is the meaning of this?’ ‘He who commits the one [immorality] falls into the other [the fire — of Gehenna]’, was his reply. ‘Had I known that it is so heinous,’ said she, ‘I would not have tormented you’.

   

  R. Kahana was selling [work-] baskets, when a certain matron made [immoral] demands upon him. Said he to her, ‘I will first adorn myself.’ He [thereupon] ascended and hurled himself from the roof towards earth, but Elijah came and caught him. ‘You have troubled me [to come] four hundred parasangs’, he reproved him. ‘What caused me [to do it],’ he retorted; ‘is it not poverty?’ so he gave him a shifa [full] of denarii.   

 4. (יב) לא יתיחד אדם עם שתי נשים, אבל אשה אחת מתיחדת עם שני אנשים. רבי שמעון אומר: אף איש אחד מתיחד עם שתי נשים בזמן שאשתו עמו וישן עמהם בפנדקי, מפני שאשתו משמרתו. מתיחד אדם עם אמו ועם בתו, וישן עמהם בקרוב בשר. ואם הגדילו, זו ישנה בכסותה וזה ישן בכסותו.

  (12) One man may not be secluded with two women, but one woman may be secluded with two men. Rabbi Shimon says, "Even one man may be secluded with two women when his wife is with him; and he may sleep with them in an inn, because his wife is watching him." A person may be secluded with his mother or with his daughter, and may [even] sleep with them in bodily contact. And if they grow up, this one should sleep in her garment, and this one should sleep in his garment.

 5. קידושין פא. 46-67
  אמר אבין סקבא דשתא ריגלא הנך שבוייתא דאתאי לנהרדעא אסקינהו לבי רב עמרם חסידא אשקולו דרגא מקמייהו בהדי דקא חלפה חדא מנייהו נפל נהורא באיפומא שקליה רב עמרם לדרגא דלא הוו יכלין בי עשרה למדלייא דלייא לחודיה סליק ואזיל כי מטא לפלגא דרגא איפשח רמא קלא נורא בי עמרם אתו רבנן אמרו ליה כסיפתינן אמר להו מוטב תיכספו בי עמרם בעלמא הדין ולא תיכספו מיניה לעלמא דאתי אשבעיה דינפק מיניה נפק מיניה כי עמודא דנורא אמר ליה חזי דאת נורא ואנא בישרא ואנא עדיפנא מינך רבי מאיר הוה מתלוצץ בעוברי עבירה יומא חד אידמי ליה שטן כאיתתא בהך גיסא דנהרא לא הוה מברא נקט מצרא וקא עבר כי מטא פלגא מצרא שבקיה אמר אי לאו דקא מכרזי ברקיעא הזהרו בר' מאיר ותורתו שויתיה לדמך תרתי מעי ר' עקיבא הוה מתלוצץ בעוברי עבירה יומא חד אידמי ליה שטן כאיתתא בריש דיקלא נקטיה לדיקלא וקסליק ואזיל כי מטא לפלגיה דדיקלא שבקיה אמר אי לאו דמכרזי ברקיעא הזהרו ברבי עקיבא ותורתו שויתיה לדמך תרתי מעי

  Avin said: "The weakest part of the year [is the] festival." Those captive women who arrived at Naharda', they brought them up to the [attic of] the house of Rav Amram the Pious, and removed the ladder from before them. As one of them was passing [before the opening], a light fell upon the opening [because of her great beauty]. Rav Amram took the ladder that ten were not able to move, and moved it by himself. He went and ascended; when he got halfway up the ladder he spread [his feet to steady himself], and raised his voice: "Fire in the house of Amram!" The rabbis came. They said to him: "You have embarrassed us!" He said to them: "It is better you should be embarrassed in the house of Amram in this world and you will not be embarrassed because of him in the World to Come." He made (the evil inclination) swear to leave him, he left him as a pillar of fire; he said to him: "Look, you are fire and I am flesh, and I am better than you."

   

  R. Meir used to scoff at transgressors.One day Satan appeared to him in the guise of a woman on the opposite bank of the river. As there was no ferry, he seized the rope and proceeded across. When he had reached half way along the rope, he [Satan] let him go saying: ‘Had they not proclaimed in Heaven, "Take heed of R. Meir and his learning," I would have valued your life at two ma'ahs.’R. Akiba used to scoff at transgressors. One day Satan appeared to him as a woman on the top of a palm tree. Grasping the tree, he went climbing up: but when he reached half-way up the tree he [Satan] let him go, saying: ‘Had they not proclaimed in Heaven, "Take heed of R. Akiba and his learning," I would have valued your life at two ma'ahs.’

 6. קידושין פא: 17-50
  רבי חייא בר אשי הוה רגיל כל עידן דהוה נפל לאפיה הוה אמר הרחמן יצילנו מיצר הרע יומא חד שמעתינהו דביתהו אמרה מכדי הא כמה שני דפריש ליה מינאי מאי טעמא קאמר הכי יומא חדא הוה קא גריס בגינתיה קשטה נפשה חלפה ותנייה קמיה אמר לה מאן את אמרה אנא חרותא דהדרי מיומא תבעה אמרה ליה אייתי ניהליה להך רומנא דריש צוציתא שוור אזל אתייה ניהלה כי אתא לביתיה הוה קא שגרא דביתהו תנורא סליק וקא יתיב בגויה אמרה ליה מאי האי אמר לה הכי והכי הוה מעשה אמרה ליה אנא הואי לא אשגח בה עד דיהבה ליה סימני אמר לה אנא מיהא לאיסורא איכווני כל ימיו של אותו צדיק היה מתענה עד שמת באותה מיתה דתניא (במדבר ל, יג) אישה הפרם וה' יסלח לה במה הכתוב מדבר באשה שנדרה בנזיר ושמע בעלה והפר לה והיא לא ידעה שהפר לה בעלה והיתה שותה יין ומטמאה למתים רבי עקיבא כי הוה מטי להאי פסוקא הוה בכי אמר ומה מי שנתכוין לאכול בשר חזיר ועלה בידו בשר טלה אמרה תורה צריכה כפרה וסליחה מי שנתכוין לאכול בשר חזיר ועלה בידו בשר חזיר על אחת כמה וכמה כיוצא בדבר אתה אומר (ויקרא ה, יז) ולא ידע ואשם ונשא עונו כשהיה רבי עקיבא מגיע לפסוק זה היה בוכה ומה מי שנתכוין לאכול שומן ועלה בידו חלב אמרה תורה ולא ידע ואשם ונשא עונו מי שנתכוין לאכול חלב ועלה בידו חלב על אחת כמה וכמה

  Every time R. Hiyya b. Abba fell upon his face he used to say, ‘The Merciful save us from the Tempter.’

   

  One day his wife heard him. ‘Let us see,’ she reflected, ‘it is so many years that he has held aloof from me: why then should he pray thus?’ One day, while he was studying in his garden, she adorned herself and repeatedly walked up and down before him. ‘Who are you?’ he demanded. ‘I am Harutha, and have returned to-day,’ she replied. He desired her. Said she to him, ‘Bring me that pomegranate from the uppermost bough.’ He jumped up, went, and brought it to her.

   

  When he re-entered his house, his wife was firing the oven, whereupon he ascended and sat in it. ‘What means this?’ she demanded. He told her what had befallen. ‘It was I,’ she assured him; but he paid no heed to her until she gave him proof.‘Nevertheless,’ said he, ‘my intention was evil.’

   

  That righteous man [R. Hiyya b. Ashi] fasted all his life, until he died thereof. Even as it was taught: Her husband hath made then, void, and the Lord shall forgive her: of whom does the Writ speak? Of a woman who made a nazirite vow and her husband heard of it and annulled it; but though she was unaware that her husband had annulled it , she drank wine and defiled herself through the dead.

   

  When R. Akiba came to this verse, he wept. If of him who intended to eat swine's flesh but chanced upon sheep's flesh, yet the Torah decreed that he requires atonement; how much more so of him who intended to eat swine's flesh and actually ate swine's flesh! Similarly, you read: Though he knew it not, yet he is guilty, and shall bear his iniquity. When R. Akiba came to this verse, he wept. If of him who intended to eat shuman but chanced upon heleb, yet the Torah said: ‘though he knew it not, yet he is guilty, and shall bear his iniquity’: how much more so of him who intended to eat heleb and actually ate heleb! Issi b. Judah said: ‘Though he knew it not, yet he is guilty, and shall bear his iniquity’ — for this thing all grief-stricken must grieve.

Made with the Sefaria Source Sheet Builder
www.sefaria.org/sheets
Add Highlight הוספת צבע להדגשה
Create New
Save שמירה