Verbal Deception – Baba Metziah 48b-49b – Eight Theologically Provocative Talmud Sugyot By Rabbi Mordechai Silverstein

בבא מציעא נח,ב

משנה.

1. כשם שאונאה במקח וממכר כך אונאה בדברים.

1א. לא יאמר לו בכמה חפץ זה והוא אינו רוצה ליקח.

1ב. אם היה בעל תשובה לא יאמר לו זכור מעשיך הראשונים,

1ג. אם הוא בן גרים לא יאמר לו זכור מעשה אבותיך,

שנאמר (שמות כב:כ) “וגר לא תונה ולא תלחצנו”.

גמרא.

1. [ברייתא]

תנו רבנן: (ויקרא כה:יז) “לא תונו איש את עמיתו” – באונאת דברים הכתוב מדבר.

– אתה אומר באונאת דברים, או אינו אלא באונאת ממון?

– כשהוא אומר (ויקרא כה:יד) וכי תמכרו ממכר לעמיתך או קנה מיד עמיתך – הרי אונאת ממון אמור,

– הא מה אני מקיים (ויקרא כה:יז) לא תונו איש את עמיתו – באונאת דברים.

– הא כיצד?

– אם היה בעל תשובה אל יאמר לו זכור מעשיך הראשונים,

– אם היה בן גרים אל יאמר לו זכור מעשה אבותיך,

– אם היה גר ובא ללמוד תורה אל יאמר לו פה שאכל נבילות וטריפות, שקצים ורמשים בא ללמוד תורה שנאמרה מפי הגבורה.

– אם היו יסורין באין עליו, אם היו חלאים באין עליו, או שהיה מקבר את בניו, אל יאמר לו כדרך שאמרו לו חביריו לאיוב

(איוב ד:ו-ז) הלא יראתך כסלתך תקותך ותם דרכיך זכר נא מי הוא נקי אבד.

– אם היו חמרים מבקשין תבואה ממנו, לא יאמר להם לכו אצל פלוני שהוא מוכר תבואה ויודע בו שלא מכר מעולם.

– רבי יהודה אומר: אף לא יתלה עיניו על המקח בשעה שאין לו דמים, שהרי הדבר מסור ללב, וכל דבר המסור ללב נאמר בו: (ויקרא כה:יז) “ויראת מאלהיך” .

2. [מחלוקת אמוראים בעניין אונאת דברים]

– אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי:

גדול אונאת דברים מאונאת ממון, שזה נאמר בו (ויקרא כה:יז) “ויראת מאלהיך”

וזה לא נאמר בו: “ויראת מאלהיך”.

– ורבי אלעזר אומר: זה בגופו וזה בממונו.

– רבי שמואל בר נחמני אמר: זה – ניתן להישבון, וזה – לא ניתן להישבון.

3. [שיח אמוראית בעניין אונאת דברים]

– תני תנא קמיה דרב נחמן בר יצחק:

כל המלבין פני חבירו ברבים כאילו שופך דמים.

– אמר ליה: שפיר קא אמרת, דחזינא ליה דאזיל סומקא ואתי חוורא.

4. [עוד שיח בעניין]

– אמר ליה אביי לרב דימי: במערבא במאי זהירי?

– אמר ליה: באחוורי אפי.

דאמר רבי חנינא: הכל יורדין לגיהנם, חוץ משלשה.

5. [תמיהה על המימרא של רבי חנינא]

“הכל” סלקא דעתך?

אלא אימא: כל היורדין לגיהנם עולים, חוץ משלשה שיורדין ואין עולין.

6. [חזרה לדברי רבי חנינה]

ואלו הן: הבא על אשת איש, והמלבין פני חבירו ברבים, והמכנה שם רע לחבירו.

7. [שאלה]

מכנה היינו מלבין!

8. [תשובה]

אף על גב דדש ביה בשמיה.

9. [מימרא]

אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן: נוח לו לאדם שיבוא על ספק אשת איש ואל ילבין פני חבירו ברבים. –

9א. [הוכחה ממדרש של אמורא אחר]

מנא לן? –

מדדרש רבא.

דדרש רבא: מאי דכתיב (תהלים לה:טו) ובצלעי שמחו ונאספו… קרעו ולא דמו.

אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא: רבונו של עולם, גלוי וידוע לפניך שאם היו מקרעים בשרי לא היה דמי שותת לארץ.

– ולא עוד, אלא אפילו בשעה שעוסקין בנגעים ואהלות אומרים לי: דוד, הבא על אשת איש מיתתו במה?

– ואני אומר להם: מיתתו בחנק, ויש לו חלק לעולם הבא, אבל המלבין את פני חבירו ברבים – אין לו חלק לעולם הבא.

10. [עוד מימרא בעניין]

(ו)אמר מר זוטרא בר טוביה אמר רב, ואמרי לה אמר רב חנא בר ביזנא אמר רבי שמעון חסידא, ואמרי לה אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי:

נוח לו לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני חבירו ברבים.

מנא לן –

מתמר, דכתיב (בראשית לח:כה) “היא מוצאת והיא שלחה אל חמיה.”

11. [מימרא הדורשת את הפסוק האוסר אונאת דברים]

אמר רב חננא בריה דרב אידי:

מאי דכתיב: (ויקרא כה:יז) “ולא תונו איש את עמיתו”

– עם שאתך בתורה ובמצוות אל תוניהו.

12. [מימרא האוסרת אונאת דברים לאשתו]

אמר רב:

לעולם יהא אדם זהיר באונאת אשתו, שמתוך שדמעתה מצויה אונאתה קרובה.

13. [מימרא בעניין תפלה בבכי]

אמר רבי אלעזר: מיום שנחרב בית המקדש ננעלו שערי תפילה,

שנאמר: (איכה ג:ח) גם כי אזעק ואשוע שתם תפילתי”.

ואף על פי ששערי תפילה ננעלו שערי דמעות לא ננעלו,

שנאמר: (תהלים לט:יג) שמעה תפלתי ה’ ושועתי האזינה אל דמעתי אל תחרש.

14. [מימרא בעניין בין אדם ואשתו – כעין סוגריים]

– ואמר רב: כל ההולך בעצת אשתו נופל בגיהנם, שנאמר: (מלכים א’ כא:כה) “רק לא היה כאחאב וגו’.” –

– אמר ליה רב פפא לאביי: והא אמרי אינשי: איתתך גוצא גחין ותלחוש לה! –

– לא קשיא, הא – במילי דעלמא, והא – במילי דביתא.

– לישנא אחרינא: הא – במילי דשמיא, והא – במילי דעלמא.

15. [מימרא החוזרת לעניין אונאת דברים]

אמר רב חסדא: כל השערים ננעלים חוץ משערי אונאה,

שנאמר (עמוס ז:ז) “הנה ה’ נצב על חומת אנך ובידו אנך”.

16. [מימרא בעניין עונש של מי שעובר על איסור אונאה]

אמר רבי אלעזר: הכל נפרע בידי שליח חוץ מאונאה,

שנאמר “ובידו אנך”.

17. [עוד מימרא בעניין אונא]

אמר רבי אבהו: שלשה אין הפרגוד ננעל בפניהם: אונאה, וגזל, ועבודה זרה.

אונאה – דכתיב: “ובידו אנך”,

גזל – דכתיב: (ירמיהו ו:ז) חמס ושד ישמע בה על פני תמיד,

עבודה זרה – דכתיב: (ישעיהו סה:ג) “העם המכעיסים אתי על פני תמיד [וגו’]”.

18. [כמה מימרות בעניין איך להימנע מריב בין איש ואשתו – עוד כעין סוגריים]

– אמר רב יהודה: לעולם יהא אדם זהיר בתבואה בתוך ביתו, שאין מריבה מצויה בתוך ביתו של אדם אלא על עסקי תבואה,

שנאמר: (תהלים קמז:יד) השם גבולך שלום חלב חטים ישביעך.

– אמר רב פפא: היינו דאמרי אינשי: כמשלם שערי מכדא נקיש ואתי תגרא בביתא.

– ואמר רב חיננא בר פפא: לעולם יהא אדם זהיר בתבואה בתוך ביתו, שלא נקראו ישראל דלים אלא על עסקי תבואה,

שנאמר: (שופטים ו:ג) והיה אם זרע ישראל וגו’.

וכתיב: (שופטים ו:ד) “ויחנו עליהם וגו'”,

וכתיב: (שופטים ו:ו) וידל ישראל מאד מפני מדין.

19. [מימרות בעניין כבוד אשה – עוד כעין סוגריים]

אמר ר’ חלבו: לעולם יהא אדם זהיר בכבוד אשתו, שאין ברכה מצויה בתוך ביתו של אדם אלא בשביל אשתו,

שנאמר: (בראשית יב:טז) “ולאברם הטיב בעבורה”.

והיינו דאמר להו רבא לבני מחוזא: אוקירו לנשייכו כי היכי דתתעתרו.

20. [סיפור המעיד על היחס של הקב”ה לאונאה]

א. (משנה כלים ה,י):

תנן התם: חתכו חוליות ונתן חול בין חוליא לחוליא,

רבי אליעזר מטהר

וחכמים מטמאין.

וזה הוא תנור של עכנאי.

21. [שאלה]

מאי עכנאי? –

22. [תשובה]

אמר רב יהודה אמר שמואל: שהקיפו דברים כעכנא זו, וטמאוהו.

23. [ברייתא המביא את שאר המעשה]

תנא: באותו היום השיב רבי אליעזר כל תשובות שבעולם ולא קיבלו הימנו.

– אמר להם: אם הלכה כמותי – חרוב זה יוכיח. נעקר חרוב ממקומו מאה אמה,

– ואמרי לה: ארבע מאות אמה:

– אמרו לו: אין מביאין ראיה מן החרוב.

– חזר ואמר להם: אם הלכה כמותי – אמת המים יוכיחו.

– חזרו אמת המים לאחוריהם.

– אמרו לו: אין מביאין ראיה מאמת המים.

– חזר ואמר להם: אם הלכה כמותי – כותלי בית המדרש יוכיחו.

– הטו כותלי בית המדרש ליפול.

– גער בהם רבי יהושע,

– אמר להם: אם תלמידי חכמים מנצחים זה את זה בהלכה – אתם מה טיבכם?

– לא נפלו מפני כבודו של רבי יהושע, ולא זקפו מפני כבודו של רבי אליעזר, ועדין מטין ועומדין.

– חזר ואמר להם: אם הלכה כמותי – מן השמים יוכיחו.

– יצאתה בת קול ואמרה: מה לכם אצל רבי אליעזר שהלכה כמותו בכל מקום!

– עמד רבי יהושע על רגליו ואמר: לא בשמים היא. (דברים ל:יב)

24. [כעין הערה בתוך הברייתא]

א. מאי (דברים ל:יב) לא בשמים היא?

– אמר רבי ירמיה: שכבר נתנה תורה מהר סיני, אין אנו משגיחין בבת קול, שכבר כתבת בהר סיני בתורה: (שמות כג:ב) “אחרי רבים להטת”.

ב. – אשכחיה רבי נתן לאליהו, אמר ליה: מאי עביד קודשא בריך הוא בההיא שעתא?

– אמר ליה: קא חייך ואמר נצחוני בני, נצחוני בני.

25. [חזרה לברייתא]

– אמרו: אותו היום הביאו כל טהרות שטיהר רבי אליעזר ושרפום באש, ונמנו עליו וברכוהו.

– ואמרו: מי ילך ויודיעו?

– אמר להם רבי עקיבא: אני אלך, שמא ילך אדם שאינו הגון ויודיעו, ונמצא מחריב את כל העולם כולו.

– מה עשה רבי עקיבא? לבש שחורים, ונתעטף שחורים, וישב לפניו בריחוק ארבע אמות.

– אמר לו רבי אליעזר: עקיבא, מה יום מיומים?

– אמר לו: רבי, כמדומה לי שחבירים בדילים ממך.

– אף הוא קרע בגדיו וחלץ מנעליו, ונשמט וישב על גבי קרקע. זלגו עיניו דמעות,

לקה העולם שליש בזיתים, ושליש בחטים, ושליש בשעורים.

ויש אומרים: אף בצק שבידי אשה טפח.

26. [עוד ברייתא הממשיכה את הסיפור]

תנא:

– אך גדול היה באותו היום, שבכל מקום שנתן בו עיניו רבי אליעזר נשרף.

– ואף רבן גמליאל היה בא בספינה, עמד עליו נחשול לטבעו.

– אמר: כמדומה לי שאין זה אלא בשביל רבי אליעזר בן הורקנוס.

– עמד על רגליו ואמר: רבונו של עולם, גלוי וידוע לפניך שלא לכבודי עשיתי, ולא לכבוד בית אבא עשיתי, אלא לכבודך, שלא ירבו מחלוקות בישראל.

– נח הים מזעפו.

26א. [המשך הסיפור (בארמית) – לא חלק מן הברייתא]

– אימא שלום דביתהו דרבי אליעזר אחתיה דרבן גמליאל הואי.

– מההוא מעשה ואילך לא הוה שבקה ליה לרבי אליעזר למיפל על אפיה.

– ההוא יומא ריש ירחא הוה, ואיחלף לה בין מלא לחסר.

– איכא דאמרי: אתא עניא וקאי אבבא, אפיקא ליה ריפתא.

אשכחתיה דנפל על אנפיה, אמרה ליה: קום, קטלית לאחי.

– אדהכי נפק שיפורא מבית רבן גמליאל דשכיב.

– אמר לה: מנא ידעת?

– אמרה ליה: כך מקובלני מבית אבי אבא: כל השערים ננעלים חוץ משערי אונאה.

Bava Metziah 48b-49b

MISHNAH.

1. JUST AS THERE IS OVERREACHING IN BUYING AND SELLING, SO IS THERE WRONG DONE BY WORDS.

2. [THUS:] ONE MUST NOT ASK ANOTHER, ‘WHAT IS THE PRICE OF THIS ARTICLE?’ IF HE HAS NO INTENTION OF BUYING.

3. IF A MAN WAS A REPENTANT [SINNER], ONE MUST NOT SAY TO HIM, ‘REMEMBER YOUR FORMER DEEDS.’

4. IF HE WAS A SON OF PROSELYTES ONE MUST NOT TAUNT HIM, ‘REMEMBER THE DEEDS OF YOUR ANCESTORS,’ BECAUSE IT IS WRITTEN, (Ex. 22:20) “THOU SHALT NEITHER WRONG A STRANGER, NOR OPPRESS HIM.”

GEMARA.

1. [Baraita]

Our Rabbis taught: “You shall not therefore wrong one another (Lev. 25:17);

Scripture refers to verbal wrongs.

You say, ‘verbal wrongs’; but perhaps that is not so, monetary wrongs being meant? When it is said, “And if thou sell aught unto your neighbour, or acquire something from your neighbor [ye shall not wrong one another]” (Lev. 25:14), monetary wrongs are already dealt with. Then to what can I refer, you shall not therefore wrong each other”? [It must refer] to verbal wrongs.

– E.g., If a man is a penitent, one must not say to him, ‘Remember your former deeds.’ – If he is the son of proselytes he must not be taunted with, ‘Remember the deeds of your ancestors.

– If he is a proselyte and comes to study the Torah, one must not say to him, ‘Shall the mouth that ate unclean and forbidden food, abominable and creeping things, come to study the Torah which was uttered by the mouth of Omnipotence!’

– If he is visited by suffering, afflicted with disease, or has buried his children, one must not speak to him as his companions spoke to Job, is not thy fear [of God] thy confidence, And thy hope the integrity of thy ways? Remember, I pray thee,” who ever perished, being innocent?” (Job 4:6-7)

– If assdrivers sought grain from a person, he must not say to them, ‘Go to so and so who sells grain,’ whilst knowing that he has never sold any.

– R. Judah said: One may also not show interest in a purchase when he has no money, since this is known to the heart only, and of everything known only to the heart it is written, “and thou shalt fear thy God.” (Lev. 25:17)

2. [Dispute between Amoraim over seriousness of monetary verses verbal disception]

– R. Johanan said in the name of R. Simeon b. Yohai: Verbal wrong is more serious than monetary wrong, because of the first it is written, ‘and thou shalt fear thy God,’ but not of the second.

– R. Eleazar said: The one affects his [the victim’s] person, the other [only] his money. – R. Samuel b. Nahmani said: For the former (monetary) the money can be returned, but not for the latter (verbal) .

3. [An Amoraic discussion regarding Verbal deception]

– A tanna recited before R. Nahman b. Isaac: He who publicly shames his neighbor is as though he shed blood.

– Whereupon he remarked to him, ‘You say well, because I have seen it [sc. such shaming], the ruddiness departing [the color leaves a person’s face] and paleness comes [upon him].’

4. [Another Amoraic discussion of the subject]

– Abaye asked R. Dimi: What do people [most] carefully avoid in the West [sc. Eretz Yisrael]?

– He replied: putting others to shame.

For R. Hanina said: All descend into Gehenna [the netherworld], excepting three.

5. [Surprise over how R. Hanina expressed himself]

‘All’ — can you really think so! Rather say it this way: All who descend into Gehenna [subsequently] reascend, excepting three, who descend but do not reascend,

6. [Return to the words of Rabbi Hanina]

viz., He who commits adultery with a married woman, one who publicly shames his neighbor, or fastens an evil epithet [nickname] upon his neighbor.

7. [Question on a potential redundancy in R. Hanina’s words]

‘Fastens an epithet’ — but that is putting to shame!

8. [Response to this question]

[It was referring to a person by an uncomplimentary name], Even when he has become accustomed to the name.

9 . [Meimra]

Rabbah b. Bar Hanah said in R. Johanan’s name: Better it is for man to cohabit with a doubtful married woman1 rather than that he should publicly shame his neighbor.

9a. [Proof brought from another Amora]

Whence do we know this?

– From what Raba expounded, viz.,

– What is meant by the verse, “But in mine adversity (b’tzalo) they rejoiced and gathered themselves together… they did tear me, and ceased not?” (Psalms 35:15)

David exclaimed before the Holy One, blessed be He, ‘Sovereign of the Universe! You know full well that had they torn my flesh, my blood would not have poured forth to the earth. [Here ‘b’tzlao’ is taken to mean ‘his rib’, namely Bathsheba. This interpretation has David lamenting how they torment him over his sin.]

Moreover, when they are engaged in studying “Leprosies” and “Tents” [two tractates of the Mishnah] they jeer at me, saying, “David! what is the death penalty of him who seduces a married woman?” I reply to them, “He is executed by strangulation; still he has a portion in the world to come. But he who publicly puts his neighbor to shame has no portion in the world to come.”’

10. [Another maimra on the subject]

Mar Zutra b. Tobiah said in Rab’s name — others state, R. Hana6 b. Bizna said in the name of R. Simeon the pious — others again state, R. Johanan said on the authority of R. Simeon b. Yohai: Better had a man throw himself into a fiery furnace than publicly put his neighbour to shame.

Whence do we know it?

— From Tamar. For it is written, when she was brought forth, she sent to her father-in-law [etc]. (Genesis 38:25)

11. [Maimra offering a drasha on verse prohibiting verbal deception and abuse)

R. Hanina, son of R. Idi, said: What is meant by the verse: “You shall not wrong one another [‘amito]?” (Lev. 25:17)

— Wrong not a people (am s’itha) that is with you in learning and good deeds .

12. [Maimra prohibiting verbal abuse of one’s wife]

Rab said: One should always be heedful of wronging his wife, for since her tears are frequent she is quickly hurt.

13. [Maimra on the subject of prayer and crying]

R. Eleazar said: Since the destruction of the Temple, the gates of prayer are locked, for it is written, “Also when I cry out, he shuts out my prayer.” (Lam. 3:8)

Yet though the gates of prayer are locked, the gates of tears are not, for it is written, “Hear my prayer, O Lord, and give ear unto my cry; hold not thy peace at my tears.” (Psalm 39:13)

14. [Maimra on relations between husband and wife – parenthetical discussion]

Rab also said: He who follows his wife’s counsel will descend into Gehenna, for it is written, “But there was none like unto Ahab [which did sell himself to work wickedness in the sight of the Lord, whom Jezebel his wife stirred up]. (1 Kings 21:25)

R. Papa objected to Abaye: But people say, If your wife is short, bend down and hear her whisper! —

There is no difficulty [between the answers of these two sages]: the one refers to general matters; the other to household affairs.

Another version [a different reconciliation of the difference between these two sages]: the one refers to religious matters, the other to secular questions.

15. [Maimra returning to the subject of verbal abuse]

R. Hisda said: All gates are
locked, excepting the gates [through which pass the cries of] wrong [ona’ah], for it is written, “Behold the Lord stood by a wall checked with a plumbline (anakh), and in his hand was a plumbline (anakh). (Amos 7:7) [This drash plays on the fact that word “anakh” has two consonants in common with “ona’ah” and consequently translates the verse “by a wall of wronging and in his hands were wrongs”, namely, God does not ignore the sin of verbal abuse “ona’ah”.]

16. [Maimra on the subject of the punishment for “wronging”]

R.Eleazar said: All [evil] is punished through an agent, excepting wrong (ona’ah), for it is written, “And in his hand were the wrongs.” (Amos 7:7)

17. [Another maimra regarding “ona’ah]

R. Abbahu said: There are three [evils] before which the Curtain [of the Divine courtroom] is not closed: overreaching (overcharging and verbal abuse), robbery and idolatry.

Overreaching, for it is written, and in his hand was the overcharging or verbal abuse (ona’ah). (drasha on Amos 7:7)

Robbery, because it is written, “Robbery and spoil are heard in her; they are before me continually.” (Jeremiah 6:7)

Idolatry, for it is written, “A people that provokes me to anger continually before my face; [that sacrifices — sc. to idols — in gardens, and burns incense upon altars of brick].” (Isaiah 65:3)

18. [A number of maimrot on how to avoid marital fights – parenthetical discussion]

– Rab Judah said: One should always take heed that there be grain (food) in his house; for strife is prevalent in a house only on account of grain, for it is written, He makes peace in thy borders: he fills you with the finest of the wheat. (Psalm 147:14)

– Said R. Papa, Hence the proverb: When the barley is quite gone from the pitcher, strife comes knocking at the door.

– R. Hinena b. Papa said: One should always take heed that there be grain in his house, because Israel were called poor only on account of [the lack of] grain, for it is said, “And so it was when Israel had sown etc.”, and it is further written, “And they [sc. the Midianites and the Amalekites] encamped against them, [and destroyed the increase of the earth]”, whilst this is followed by, “And Israel was greatly impoverished because of the Midianites.” (Judges 6:-6) [Namely, because these enemies destroyed the grain, Israel was impoverished.]

19. [Another maimra on the subject of the dignity of one’s wife – parenthetical]

R. Helbo said: One must always observe the honor due to his wife, because blessings rest on a man’s home only on account of his wife, for it is written, “And he (Pharoah) treated Abram well for her sake. (Gen. 12:16)

And thus did Raba say to the townspeople of Mahuza, “Honour your wives, that you may be enriched.”

20. [Story on God’s attitude toward verbal abuse]

We learnt elsewhere (MIshnah Kelim 5:10): If he cut it [the parts of an oven] into separate tiles, placing sand between each tile [to make a new oven]: R. Eliezer declared it [be ritually] pure [and incapable of becoming impure], and the Sages declared it ritually impure. And this was the oven of ‘Aknai.

21. [Shealah]

Why [the oven of] ‘Aknai? —

22. [Teshuva]

Said Rab Judah in Samuel’s name: [It means] that they surrounded it with arguments like a snake, and proved it [the oven] unclean.

23. [Baraita which relates the story]

It has been taught: On that day R. Eliezer brought forward every imaginable argument, but they did not accept them.

– Said he to them: ‘If the halachah agrees with me, let this carob-tree prove it!’ Thereupon the carob-tree was torn a hundred cubits out of its place.

– Others affirm, four hundred cubits.

– ‘No proof can be brought from a carob-tree,’ they retorted.

– Again he said to them: ‘If the halachah agrees with me, let the stream of water prove it!’

– Whereupon the stream of water flowed backwards

– ‘No proof can be brought from a stream of water,’ they rejoined.

– Again he urged: ‘If the halachah agrees with me, let the walls of the schoolhouse prove it,’ whereupon the walls inclined to fall.

– But R. Joshua rebuked them, saying: ‘When scholars are engaged in a halachic dispute, what have ye to interfere?’

– Hence they did not fall, in honor of R. Joshua, nor did they resume the upright, in honor of R. Eliezer; and they are still standing thus inclined.

– Again he said to them: ‘If the halachah agrees with me, let it be proved from Heaven!’

– Whereupon a Heavenly Voice cried out: ‘Why do you dispute with R. Eliezer, seeing that in all matters the halachah agrees with him!’

– But R. Joshua arose and exclaimed: ‘It is not in heaven.’ (Deut. 30:12)

24. [A note injected into the text of the baraita]

a. What did he mean by this?

– Said R. Jeremiah: That the Torah had already been given at Mount Sinai; we pay no attention to a Heavenly Voice, because You (God) have long since written in the Torah at Mount Sinai, “After the majority must one incline.” (Ex. 23:2)

b. R. Nathan met Elijah [the prophet] and asked him: What did the Holy One, Blessed be He, do in that hour?

– He laughed [with joy], he replied, saying, ‘My sons have defeated Me, My sons have defeated Me.’

25. [Return to the baraita]

– It was said: On that day all objects which R. Eliezer had declared clean were brought and burnt in fire [since they were now considered ritually impure].

– Then they took a vote and excommunicated him.

– Said they, ‘Who shall go and inform him?’

– ‘I will go,’ answered R. Akiba, ‘lest an unsuitable person go and inform him, and thus destroy the whole world.’

– What did R. Akiba do?

– He donned black garments and wrapped himself in black, and sat at a distance of four cubits from him.

– ‘Akiba,’ said R. Eliezer to him, ‘what has particularly happened to-day?’ ‘Master,’ he replied, ‘it appears to me that your companions hold aloof from thee.’

– Thereupon he too rent his garments, put off his shoes, removed [his seat] and sat on the earth, while tears streamed from his eyes.

– The world was then smitten: a third of the olive crop, a third of the wheat, and a third of the barley crop.

– Some say, the dough in women’s hands swelled up.

26. [Another baraita continues the story]

A Tanna taught: Great was the calamity that befell that day, for everything at which R. Eliezer cast his eyes was burned up.

R. Gamaliel [the nasi or patriarch responsible for this situation] too was travelling in a ship, when a huge wave arose to drown him.

– ‘It appears to me,’ he reflected, ‘that this is on account of none other but R. Eliezer b. Hyrcanus.’

– Thereupon he arose and exclaimed, ‘Sovereign of the Universe! You know full well that I have not acted for my honor, nor for the honor of my paternal house, but for Your [honor], so that strife may not multiply in Israel! ‘

– At that the raging sea subsided.

26a. [Continuation of the story in Aramaic – a Babylonian continuation of the story]

Ima Shalom was R. Eliezer’s wife, and sister to R. Gamaliel.

From the time of this incident onwards she did not permit him to fall upon his face [in supplication – tahanun].

Now a certain day happened to be New Moon, but she mistook a full month for a defective one [and consequently she thought it was a day when there would not be tahanun and that she did not have to worry about him falling on his face in supplication.]

– Others say, a poor man came and stood at the door, and she took out some bread to him [and forgot for a moment that she had to prevent her husband from his supplications].

– [On her return] she found him fallen on his face.

– ‘Arise,’ she cried out to him, ‘You have slain my brother.’

– In the meanwhile an announcement was made from the house of Rabban Gamaliel that he had died.

– ‘How did you know it?’ he questioned her.

– ‘I have this tradition from my father’s house: All gates are locked, excepting the gates of wounded feelings (ona’ah).’

Guide Questions and Issues

The mishnah which heads up the sugya in this lesson follows after sugyot dealing with the prohibition of a form of monetary deception – ” אונאה ” which we would call ‘price gauging.’ The topic of our mishnah is called ” אונאת דברים – verbal deception and/or verbal hurt”. As you will note immediately from the mishnah, the sages thought this to be a very serious infraction.

Mishna

 1. What information does the mishnah give us? What is its structure? What doesn’t it tell us?
 2. In 1c., check out the meaning of the verse used as a proof text. What is its pshat or simple meaning? How are the sages interpreting it here?

Gemara

1. The Talmud opens its discussion (1) with a rather extensive baraita. Read it through. What is its purpose here?

2. This baraita opens offering scriptural justification for the negative precept – אונאת דברים . This sort of study we call midrash halacha. Look up the verses. How does it learn the principle of אונאת דברים from these verses?

3. Are all types of אונאת דברים the same? Can you categorize the different types?

4. In step 2, there is a מחלוקת – dispute? Just exactly what is the dispute over?

5. How does 3 relate to 2? What is the point of 3?

6. What is the legal/interpretative purpose of steps 7-8?

7. In 9-9a, what is the purpose of the comparison between אונאה and ספק אשת איש ?

8. What is the purpose of the story about David? Of all the possibilities why choose David?

9. What makes Tamar a good example for learning the prohibition of אונאת דברים ?

(It is probably a good idea to remind yourselves of the plot line in the Judah and Tamar story by reading the story preceding the verse employed here.)

10. Step 11 is a kind of drasha we have not come across before called a נוטריקון – notarikon. This form of drashah takes a word and builds from the component syllables words. In our case from the word עמיתו – his fellow, we build עם אתך – with you [in Torah and mitzvot. These sages are of the mindset that this commandment is limited to the covenantal community.

11. Steps 12-14 deal with אונאת דברים and its applications between husband and wife.

12. Steps 15-17 deal with God’s role in dealing with אונאת דברים , based upon a verse from the prophet Amos (7:7). Read the verse. What is its pshat meaning? What is the drash based on? (Hint: Take a close look at the Hebrew word for “plumbing line”)

13. Steps 18-19 return to the subject of proper marital etiquette.

14. The remainder of the sugya contains one of the most famous stories in Talmudic literature – the story of the Achnai oven – a story over a legal debate between the sage Rabbi Eliezer ben Hycanus and the other sages. It is a story frequently used to demonstrate that halachic decision making in now in human hands. Read through the whole story to the very end. Enjoy it. It’s a great story. The question I have for you (and consider this a discussion question) is: what is the purpose of this story in this sugya? Is its purpose legal theory?

15. [Note that while most of the story is in Aramaic, step 26a which is the Babylonian end of the story is in Aramaic. In that section, you will find out why this story was put here by the Babylonian sages.]

20-22. The opening volley in this story is a mishnah about an oven that was a technical innovation. Normally ovens were made of clay. If they became ritually impure, there was no way for them to regain their ritual purity. This “achnai oven” was made up of coils of clay held together with mortar. The sages disputed whether such an oven could become ritually impure. Rabbi Eliezer said that this oven could not become ritually impure while the sages said that such an oven could become ritually impure.

23. Read the story carefully. Specific halachic question aside, how would you describe the debate between Rabbi Eliezer and the sages? How would you characterize their dispute? What is the larger religious issue at this point in the discussion? (Remember in this treatment of the sugya we are contending with the story as a self – contained unit.)

Step 23 was a baraita. The next step is a meimra imposed upon the baraita.

24. What is Rabbi Jeremiah’s (an Amora) addition to this episode? Just deal with his statement (and not the meeting of Rabbi Nathan with Elijah).This late addendum to the story is really the crux of the story from a legal theory vantage point.

What function does the system of decision making he has introduced serve?

What are its advantages? Disadvantages?

Why do you think that the Talmud takes this approach?

25. This stage of the story returns us to the baraita. It deals both with the treatment (or mistreatment) of Rabbi Eliezer.

26. This section is also an addendum. Notice that it is in Aramaic, signaling that it is not part of the baraita. It tries to explain the rationale for how Rabbi Eliezer was treated. Notice how complicated the scene is. On the one hand, Rabban Gamliel is trying to hold the operation together and on the other the story is clearly concerned with how Rabbi Eliezer is treated. Life and leadership are never easy.

Discussion Questions

 1. Is אונאת דברים explicitly prohibited in the Torah like אונאת ממון – monetary deception? What then is its status as a mitzvah? Is it a מצווה דאורייתא or a מצוה דרבנן ?
 2. There are a number of examples of אונאת דברים which are particularly prominent in our lives even today. For instance, when does “window shopping” become אונאת דברים ?
 3. When does nickname giving or sarcasm become אונאת דברים ?
 4. What do you think are the theological underpinnings of אונאת דברים ? Try building a theory.
 5. See 14 above.
 6. There is also room for comment on the place that this story plays in Jewish legal theory.
 7. Did the tradition need to reject Rabbi Eliezer’s approach to decision making?
 8. If Rabbi Eliezer is right, then what is the status of law decided by the rabbis?
 9. Does God approve of the new method of decision making? What does that mean?
 10. What is the relationship between Rabbi Eliezer’s decisions and those of the sages? Who is right?

Advanced Questions

1. Now that we have completed what the Talmud has to say on a given subject, take a look at how this subject is covered in one of the most famous collection of mitzvot.

ספר החינוך מצוה שלח

שלא להונות אחד מישראל בדברים

שלא להונות אחד מישראל בדברים, כלומר שלא נאמר לישראל דברים שיכאיבוהו ויצערוהו ואין בו כח להעזר מהם. ובפירוש אמרו זכרונם לברכה [ב”מ נ”ח ע”ב] כיצד, אם היה בעל תשובה לא יאמר לו זכור מעשיך הראשונים, היו חלאים באין עליו לא יאמר לו כדרך שאמרו חבריו לאיוב [ד’, ו’], הלא יראתך כסלתך וגו’. ראה חמרים מבקשים תבואה, לא יאמר להם לכו אצל פלוני והוא יודע שאין לו, ולא יאמר לתגר בכמה חפץ זה והוא אינו רוצה ליקח. ועל זה נאמר [ויקרא כ”ה, י”ז] ולא תונו איש את עמיתו.

שורש מצוה זו ידוע, כי הוא לתת שלום בין הבריות, וגדול השלום שבו הברכה מצויה בעולם וקשה המחלוקת, כמה קללות וכמה תקלות תלויות בו.

מדיני המצוה, כמה אזהרות וכמה זירוזין שהזהירונו זכרונם לברכה בענין זה שלא להכאיב הבריות בשום דבר ולא לביישם, והפליגו בדבר עד שאמרו [שם] שלא יתלה עיניו על המקח בשעה שאין לו דמים.

וראוי להזהר שאפילו ברמז דבריו לא יהי נשמע חירוף לבני אדם, כי התורה הקפידה הרבה באונאת הדברים, לפי שהוא דבר קשה מאד ללב הבריות. והרבה מבני אדם יקפידו עליהן יותר מן הממון, וכמו שאמרו זכרונם לברכה [שם] גדולה אונאת דברים מאונאת ממון, שבאונאת דברים הוא אומר [שם, שם]

ויראת מאלהיך וגו’. ולא יהיה באפשר לכתוב פרט כל הדברים שיש בהן צער לבריות, אבל כל אחד צריך להזהר כפי מה שיראה, כי השם ברוך הוא הוא יודע כל פסיעותיו וכל רמיזותיו, כי האדם יראה לעינים והוא יראה ללבב. וכמה מעשים כתבו לנו זכרונם לברכה במדרשים ללמד על זה מוסר, ועיקר הענין בפרק רביעי ממציעא.

ונוהגת מצוה זו בכל מקום ובכל זמן, בזכרים ונקבות, ואפילו בקטנים ראוי להזהר שלא להכאיבן בדברים יותר מדי. זולתי במה שצריכין הרבה כדי שיקחו מוסר, ואפילו בבניו ובנותיו ובני ביתו של אדם, והמיקל בהם שלא לצערן בענינים אלה, ימצא חיים ברכה וכבוד. ועובר על זה והכאיב את חבירו בדברים, באותן שפירשו חכמים זכרונם לברכה בבעל תשובה ובחולה ובכיוצא בהן. עבר על לאו זה, אבל אין לוקין עליו לפי שאין בו מעשה. וכמה מלקיות מבלי רצועה של עגל ביד האדון המצוה על זה, יתברך ויתעלה.

ואולם לפי הדומה, אין במשמע שאם בא ישראל אחד והתחיל והרשיע לצער חבירו בדברים הרעים שלא יענהו השומע, שאי אפשר להיות האדם כאבן שאין לה הופכים, ועוד שיהיה בשתיקתו כמודה על החירופין, ובאמת לא תצוה התורה להיות האדם כאבן שותק למחרפיו כמו למברכיו, אבל תצוה אותנו שנתרחק מן המדה הזאת, ושלא נתחיל להתקוטט ולחרף בני אדם, ובכן ינצל אדם מכל זה, כי מי שאינו בעל קטטה לא יחרפוהו בני אדם, זולתי השוטים הגמורים, ואין לתת לב על השוטים.

ואם אולי יכריחנו מחרף מבני אדם להשיב על דבריו, ראוי לחכם שישיב לו דרך סלסול ונעימות ולא יכעס הרבה, כי כעס בחיק כסילים ינוח, וינצל עצמו אל השומעים מחירופיו וישליך המשא על המחרף, זהו דרך הטובים שבבני אדם.

ויש לנו ללמוד דבר זה, שמותר לנו לענות כסיל, לפי הדומה, מאשר התירה התורה הבא במחתרת להקדים ולהורגו, שאין ספק שלא נתחייב האדם לסבול הנזקין מיד חבירו, כי יש לו רשות להנצל מידו, וכמו כן מדברי פיהו אשר מלא מרמות ותוך, בכל דבר שהוא יכול להנצל ממנו.

ואולם יש כת מבני אדם שעולה חסידותם כל כך שלא ירצו להכניס עצמם בהוראה זו להשיב חורפיהם דבר, פן יגבר עליהם הכעס ויתפשטו בענין יותר מדי, ועליהם אמרו זכרונם לברכה [שבת פ”ח ע”ב] הנעלבין ואינם עולבין, שומעין חרפתם ואינם משיבין, עליהם הכתוב אומר [שופטים ה’, ל”א] ואוהביו כצאת השמש בגבורתו.