Yaakov Moshe Ashkenazi יעקב משה אשכנזי

Acharonim אחרונים

(c.1560 - c.1938 CE) (1560 - 1938 לספירה בקירוב)

Author of the Yedei Moshe commentary to Midrash Rabbah.