Shimon b. Shetach שמעון בן שטח

Zugot - Third Generation זוגות - דור שלישי

(c.100 - c.60 BCE) (100 - 60 לפנה"ס בקירוב)