Rabbi Nehunya b. haKanah רבי נחוניה בן הקנה

Tannaim - Third Generation תנאים - דור שלישי

(c.80 - c.110 CE) (80 - 110 לספירה בקירוב)