Rabbi Hananyah b. Hakhinai רבי חנינה בן חכינאי

Tannaim - Fourth Generation תנאים - דור רביעי

(c.110 - c.135 CE) (110 - 135 לספירה בקירוב)