Hananyah b. Hizkiyah b. Garon חנניה בן חזקיה בן גרון

Tannaim - First Generation תנאים - דור ראשון

(c.20 - c.40 CE) (20 - 40 לספירה בקירוב)