Avtalyon אבטליון

Zugot - Fourth Generation זוגות - דור רביעי

(c.60 - c.30 BCE) (60 - 30 לפנה"ס בקירוב)