Collection
חוק לישראל הוא מערך לימוד יומי הכולל קריאת פסוקי תורה, נביאים, וכתובים, לימוד פרק משנה, וקטעים מהגמרא, מספר הלכה ומספר הזוהר. סדר הלימוד מבוסס על מה שנהג האר"י (רבי יצחק לוריא, אבי שיטת ״קבלת האר״י״ שחי במאה ה-16 בצפת) לומר בחזרתו מתפילת שחרית, כמתואר בספר “פרי עץ חיים” של הרב חיים ויטאל. סדר הפסוקים וקטעי המשנה והגמרא כפי שנהוג היום הודפס לראשונה על ידי רבי יצחק בן ברוך, ולסדר זה הוסיף החיד"א (רב חיים יוסף דוד אזולאי) קטעי הלכה ומוסר באמצע המאה ה-18.