Collection
סמינר "ומה עם המשפחה? זוגיות, הורות ושארות בספרות בית שני ובספרות חז"ל", המכללה האקדמית אחוה, תשפ"ג.
Sheets
FilterFilter icon
פסח כחג משפחתי
דף לשיעור בסמינר "ומה עם המשפחה?", מכללת אחוה, תשפ"ג
Not PublishedYoel Kretzmer-Raziel18 ViewsMarch 16, 2023Haggadah,Seder,Passover
Save "Sheet 474284"
"המזיק את אשתו": אלימות כנורמה וכהפרת נורמה
דף מקורות לשיעור בקורס "ומה עם המשפחה?", מכלל אחוה, תשפ"ג.
Save "Sheet 472289"
"השתא אתי, השתא אתי": רומנטיקה, התנגשות ערכית ואתיקה של הקרבה
דף מקורות לשיעור בקורס "ומה עם המשפחה?", המכללה האקדמית אחוה, תשפ"ג
Save "Sheet 459867"
"ההוא בר בבל": פערים תרבותיים ודיאלוג זוגי
דף לשיעור בקורס "ומה עם המשפחה?", מכללת אחוה, תשפ"ג.
Save "Sheet 448865"
"האיש מקדש" או "האשה נקנית"? הקידושין כטקס המכונן מעמד משפטי
דף לשיעור בקורס "ומה עם המשפחה?", מכללת אחוה, תשפ"ג
Save "Sheet 445988"
"הניח את ביתו והלך לשבות אצל בתו": שארות, קרבה ונפרדות
דף מקורות לשיעור השני בסמינר "ומה עם המשפחה? זוגיות, הורות ושארות בספרות בית שני ובספרות חז"ל", מכללת אחוה, תשפ"ג
Yoel Kretzmer-Raziel59 ViewsNovember 2, 2022 משפחה,שארות
Save "Sheet 442845"