Remez 789תשפ״ט
1 א

אל כל ישראל. אלו הוכיח מקצתן היו אלו שבשוק אומרים כך הייתם שומעין מבן עמרם ולא הייתם משיבין לו דבר כך וכך אלו היינו שם היינו משיבין ארבעה וחמשה פעמים על כל דבר ודבר.

2 ב

דבר אחר אל כל ישראל (א) מלמד שכנסן משה מגדולם ועד קטנים ואמר להם הריני מוכיחם כל מי שיש לו תשובה יבא ויאמר.

3 ג

דבר אחר אל כל ישראל מלמד שהיו כולם בעלי תוכחה ויכולים לעמוד בתוכחות. אמר ר' טרפון העבודה אם יש בדור הזה מי שיכול להוכיח. אמר רבי אלעזר בן עזריה העבודה אם יש בדור הזה מי שיכול לקבל תוכחות. אמר ר' עקיבא העבודה אם ישבדור הזה שיודע היאך מוכיחין. אמר רבי יוחנן בן ורי מעיד אני עלי שמים וארץ שיותר מחמשה פעמים נתקנתר על ידי עקיבא לפני רבן גמליאל מפני שהיתי קובל עליו והייתי מקנתרו וכל כך יודע אני בו שהיה מוסיף בי אהבה על כל אחת ואחת לקיים מה שנאמר אל תוכח לץ פן ישנאך הוכח לחכם ויאהבך: