Remez 63ס״ג
1 א

דבר אחר לך לך למאה שנה יהיה לך בן מנין לך לך

2 ב

דבר אחר אמר ליה הקב"ה נסיון ראשון ונסיון אחרון איני מנסה לך אלא בלשון זה לך לך מארצך לך לך אל ארץ המוריה:

3 ג

אמר רבי יצחק ארבעה דברים מקרעין גזר דינו של אדם ואלו הן צדקה צעקה ושנוי השם ושנוי מעשה. צעקה דכתיב ויצעקו אל ה' בצר להם ממצוקותיהם יוציאם. צדקה דכתיב צדקה תציל ממות. שנוי השם דכתיב שרי אשתך לא תקרא את שמה שרי כי שרה שמה וברכתי אותה וגם נתתי ממנה לך בן. שנוי מעשה דכתיב וירא האלהים את מעשיהם. ויש אומרים אף מקום דכתיב ויאמר ה' אל אברם לך לך והדר ואעשך לגוי גדול ואידך ההוא זכותא דארץ ישראל דאהניא ליה:

4 ד

דבר אחר למה הדבר דומה למלך שנכנס למדינה וראה בחור נאה מסיק בקמין במרחץ א"ל המלך בוא עמי ואני נותנך בפלטין שלי הלך עמו ועשאו בקסטר אמרו בני פלטין אתמול מסיק בקמין ועכשיו בקסטר כך אמר הקב"ה בוא אחרי ואני עושה אותך כהן גדול כאדם הראשון שנאמר ואעשך לגוי גדול וכתיב והכהן הגדול מאחיו וכתיב אתה כהן לעולם על דברתי מלכי צדק: