Remez 53נ״ג
1 א

וכפרת אותה מבית ומחוץ בכפר ולהלן את אמר ותחמרה בחמר ובזפת אלא להלן על ידי שהיו המים תשין. ותחמרה בחמר ובזפת בחמר מפני הריח ובזפת מפני המים. וזה אשר תעשה אותה זה וזה עתיד אחד למוד באמתך הדא הוא דכתיב [הארך אמות] במדה הראשונה אמות [ששים] ורוחב אמות עשרים ולמה הוא קורא אותה תביקין שהיו מתביאות בה. ורבנין אמרין על שם תיבתו של נח. שלש מאות אמה ארך התבה וגו'. בר חוניא אמר בפקודיך אשיחה בחקותיך אשתעשע למדתך תורה דרך ארץ שאם יעשה ספינה שתהא עומדת בלמן יעשה רחבה אחד מששה בארכה וגבהה אחד מעשרה בארכה. וזה אשר תעשה אותה באצבע הראה הקב"ה לנח כזה וכזה תעשה. ועד שלא באו ימי המבול היו הטמאין מרובין מטהורין צוה הקב"ה להרבות הטהורין ולמעט הטמאין וא"ל מכל הבהמה הטהורה וגו'. צהר תעשה לתבה ר' מאיר אומר אבן אחת של מרגלית היתה תלויה בתיבה והיתה מאירה לכל הבריות שבתוכה כנר שהוא מאיר בתוך הבית וכשמש הזה שהוא מאיר בצהרים. אמר ר' יוחנן א"ל הקב"ה לנח קבע בה אבנים טובות ומרגליות שיהו מאירות להן כצהרים. ואל אמה תכלנה מלמעלה דבהכי קיימא. תחתיים לזבלים שניים לאדם שלישים לבהמה:

2 ב

צהר תעשה לתבה ר' אבא בר כהנא אמר חלון רבי לוי אומר מרגלית. כל י"ב חדש שהיה נח בתיבה לא היה צריך לא לאור החמה ביום ולא לאור הלבנה בלילה. אלא מרגלית היתה לו בשעה שהיתה כהה היה יודע שהוא יום ובשעה שהיתה מבהקת היה יודע שהוא לילה. אמר ר' הונא ערקין הוינן מקמי גונדיא בהדא ביטסא דטבריה והיו בידינו נרות בשעה שהיו כהין היינו יודעים שהוא יום וכו'. ואל אמה תכלנה מלמעלה ר' יהודה ור' נחמיה ר' יהודה אומר שלש מאות וששים קילין כל קיל וקיל עשר אמות על עשר אמות ושתי פלטיאות של ארבע אמות וקילין מכאן וקילין מכאן ושתי אמות לצדדין. רבי נחמיה אומר תת"ק קילין היו בה כל קיל וקיל שש אמות על שש ארבע קילין באמצע ושלש פלטיאות של ארבע ארבע וקיל מכאן ומכאן ושתי אמות לצדדין. על דעתיה דרבי יהודה ניחא ועל דעתיה דרבי נחמיה לא ניחא. רבי יהודה אומר כאמתא מלמטה כך אמתא מלמעלה: