Yad Eitan on Mishneh Torah, Diverse Species
1:7א׳:ז׳
1 א

הזורע זרעים כלאים וכן המרכיב אילנות כלאים אע"פ שלוקה הרי אלו מותרין. מ"ש הכ"מ דילפינן כלאי הרכבה מכלאי זרעים לענין היתר אכילה אינו מחוור שהרי קלעי זרעים קילי שאין נוהגין בח"ל. וכן בב"י ס"ס רצ"ה לא העתיק דבריו בכאן. אלא יש ללמוד כן מהסוגיא דחולין (דף קט"ו) דקאמר דטעמא דכלאי זרעים מותרים משום דאיתקוש לכלאי בהמה וא"כ ה"נ כלאי הרכבה הא איתקוש לכלאי בהמה כדאמר פ"ק דקידושין: