Yad Eitan on Mishneh Torah, Theft
1:7א׳:ז׳
1 א

היתה א"א שאין לה לשלם הרי הכפל עליה חוב עד שתתגרש. כתב הה"מ ונראה מדבריו ז"ל שגובין הקרן, כוונתו כשהגניבה קיימא אבל אבדה הכל עליה חוב ומבואר הוא בפ' החובל (בבא קמא דף פ"ז) בדין החבלה ע"כ. ויותר מזה מבואר להדיא פ"ק דמציעא (דף י' ע"ב) האומר לאשה ועבד צאו וגנבו לי דלאו בני חיובא נינהו. ועיין מרדכי פ"ח דב"ק ובהגהת מיי' מהלכות חובל: