Yad Eitan on Mishneh Torah, Foreign Worship and Customs of the Nations
2:2ב׳:ב׳
1 א

ואפילו להסתכל בדמות הצורה אסור. רבינו מפרש דהא דאמרינן בשבת (קמ"ט) ודיוקני עצמה אף בחול כו' היינו דיוקנאות של ע"א. כ"כ הכס"מ וגם התוס' פי' כן. ויש לה"ר לזה מהירושלמי דר"פ כל הצלמים ע"ש. וכ"מ מהא דאי' בת"כ אל תפנו אל האלילים לעובדם ר' יהודה אומר אל תפנה לראותן ודי, משמע דאף ר"י דמחמיר אינו אלא בע"א. ואי אמרת דהא דשבת בנוי הו"ל ג' מחלוקת בדבר, אך לפי' רבינו אתיא כר"י. ומ"ש הכ"מ דאי דהתם איירי בע"א מאי בעי מאי משמע הא פשטא דקרא הכי משמע שלא יפנה ויביט אל האלילים, לק"מ לפי הת"כ דת"ק מפרש אל תפנו לעובדן והיינו דפריך מאי משמע דאיירי בהסתכלות לבד דאי משום דא"ע לעובדן א"א ללקות דה"ל באם א"ע לכך נאמר דפשטי' נמי משמע כן וא"כ שפיר לקי עליה: