Yad Eitan on Mishneh Torah, Admission into the Sanctuary
1:3א׳:ג׳
1 א

אסור לכל אדם בין כהן ובין ישראל להורות כשהוא שתוי כו' ואם הורה בדבר שהוא מפורש בתורה עד שידעוהו הצדוקים מותר. הרב בעל כס"מ הראה מקורו מפ"ג דכריתות (דף י"ג). ואינו מספיק דשם אינו מבואר הך מילתא שכתב רבינו עד שידעוהו הצדוקים אלא מ"ש דשרץ טמא וצפרדע טהור שתויי יין מורין בהן דזיל קרי בי רב הוא אבל מנ"ל דבעינן שידעוהו הצדוקים. אבל יצא זה לרבינו מהסוגיא דסנהדרין (דף ל"ג ע"ב):