Chapter 30ל׳
1 א

[ל] אף מעשה שאינה הגונה בעצם כל שהיא הגונה כפי מחשבת האדם והיא מעשה מצוה רק שהי' לו לעשותה עצהיו"ט אין לנו למנוע ממנו עשייתה [כדמשמע מאליהו שהמתין עד שסיים תפלתו ולא מנעו תיכף. ואולי י"ל דלא הי' שם מקום פנוי להתפלל עוד. והי"ל להתפלל בדרך ר"ל קודם שנכנסת לחורבה. ואינו במשמע. אלא גם שהי' יכול לצאת להתפלל לא מנעו מהתפלל בחורבה. ואולי לבל יתבלבל בתפלתו עי"ז כיון שכבר הי' מוכן להתפלל לא רצה למונעו אף שאינו ראוי עפ"י דין לעשות כן לכתחילה]: